Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 154/2022 (28.12.2022.), Odluka o kreditu za hitnu likvidnosnu podršku

HRVATSKA NARODNA BANKA

2428

Na temelju članka 42. stavka 3. točke 5. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 21. prosinca 2022. donio je

ODLUKU

O KREDITU ZA HITNU LIKVIDNOSNU PODRŠKU

Članak 1.

Ovom Odlukom reguliraju se uvjeti pod kojima Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB) može odobriti kredit za hitnu likvidnosnu podršku banci iz članka 2. ove Odluke izvan okvira operacija monetarne politike Eurosustava.

Članak 2.

(1) Pod bankama u smislu ove Odluke podrazumijevaju se druge ugovorne strane prihvatljive za operacije monetarne politike Eurosustava osim subjekata iz članka 53. stavka 4. Odluke o provođenju operacija monetarne politike.

(2) HNB može odobriti kredit iz članka 1. ove Odluke na zahtjev banke za koju se utvrdi da ima likvidnosnih poteškoća, uz uvjet da je solventna.

(3) Banka se smatra solventnom u svrhu odobravanja kredita iz članka 1. ove Odluke:

a) ako su njezin redovni osnovni kapital (CET 1), osnovni kapital (Tier 1) i stopa ukupnoga kapitala prema CRR-u[2](Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013.)) na pojedinačnoj (ako je primjenjivo) i konsolidiranoj (ako je primjenjivo) osnovi u skladu s usklađenim minimalnim razinama regulatornoga kapitala (tj. 4,5 %, 6 % i 8 %) ili

b) u slučaju kada uvjet pod a) nije ispunjen, ako postoji velika vjerojatnost za dokapitalizaciju kojom bi se usklađene minimalne razine regulatornoga kapitala vratile na razine navedene pod a) unutar 24 tjedna nakon završetka referentnog tromjesečja za koje su podaci pokazali da banka ne poštuje usklađene regulatorne minimalne standarde, u opravdanim, iznimnim slučajevima, Upravno vijeće Europske središnje banke može odlučiti produljiti razdoblje odgode od 24 tjedna.

Članak 3.

(1) Kredit iz članka 1. ove Odluke odobrava se u eurima u pravilu uz financijsko osiguranje kolateralom koji je prihvatljiv za operacije monetarne politike Eurosustava prema Odluci o provođenju operacija monetarne politike i odredbama smjernica Europske središnje banke (u nastavku teksta: ESB) na koje se ta Odluka poziva.

(2) U iznimnim slučajevima HNB kao financijsko osiguranje kredita iz članka 1. ove Odluke može prihvatiti i kolateral koji nije obuhvaćen stavkom 1. ovog članka, ako ga ocijeni prihvatljivim.

(3) HNB određuje mjere za kontrolu rizika koje se primjenjuju na kolateral iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

(4) Na kolateral iz stavka 1. ovog članka HNB primjenjuje najmanje mjere kontrole rizika koje se primjenjuju na isti kolateral kada se on koristi kao financijsko osiguranje monetarnih operacija Eurosustava prema Odluci o provođenju operacija monetarne politike.

(5) Kolateral iz stavaka 1. i 2. ovog članka koji se prenosi na HNB mora imati preostali rok do dospijeća dulji od roka dospijeća kredita.

Članak 4.

(1) Banci se kredit iz članka 1. ove Odluke odobrava u pravilu na rok do šest mjeseci, a po potrebi može se odobriti najduže na rok do dvanaest mjeseci.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, dospijeće kredita može se produžiti preko dvanaest mjeseci ako Upravno Vijeće ESB-a nema primjedaba na takvo produženje, pri čemu Upravno vijeće ESB-a može banci koja se koristi kreditom nametnuti dodatne zahtjeve.

(3) Zahtjev za produženje roka korištenja kredita preko dvanaest mjeseci banka je obvezna dostaviti HNB-u najkasnije kada se kreditom već koristi devet mjeseci, uz detaljno obrazloženje razloga zbog kojih traži produženje.

Članak 5.

Kamatnu stopu na kredit iz članka 1. ove Odluke utvrđuje HNB. Kamatna stopa na kredit iz članka 1. ove Odluke ne može biti manja od kamatne stope na prekonoćni kredit (kao stalno raspoloživu mogućnost Eurosustava) uvećane za 100 baznih bodova.

Članak 6.

(1) Banka koja se želi koristiti kreditom iz članka 1. ove Odluke HNB-u podnosi zahtjev za odobrenje kredita pisanim putem. Banka uz zahtjev HNB-u obvezno dostavlja također:

a) željeni iznos kredita

b) željeni rok povrata kredita

c) obrazloženje uzroka nelikvidnosti i potrebe za korištenjem kredita

d) detaljan plan rješavanja nelikvidnosti, odnosno izlaznu strategiju

e) popis kolaterala koje nudi za financijsko osiguranje prijenosom

f) svu ostalu dokumentaciju koju HNB zatraži.

(2) HNB može odbiti zahtjev ili ga prihvatiti u cijelosti ili djelomično.

Članak 7.

Rok na koji se kredit iz članka 1. ove Odluke odobrava, iznos kredita, kamatna stopa, kolateral, mjere za kontrolu rizika, način vraćanja kredita te ostali uvjeti regulirat će se ugovorom o kreditu.

Članak 8.

Za vrijeme korištenja kredita iz članka 1. ove Odluke banka je obvezna HNB-u dostavljati sve informacije i dokumentaciju koju HNB zatraži u rokovima koje odredi HNB.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o kratkoročnom kreditu za likvidnost (»Narodne novine«, br. 135/2008., 153/2009. i 121/2016.).

Članak 10.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br. 461-2698-090/12-22/BV Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Savjeta Hrvatske narodne banke Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić