Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 154/2022 (28.12.2022.), Odluka o kamatnim stopama na novčana sredstva subjekata javnog sektora kod Hrvatske narodne banke

Hrvatska narodna banka

2427

Na temelju članka 42. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 21. prosinca 2022. donio je

ODLUKU

O KAMATNIM STOPAMA NA NOVČANA SREDSTVA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA KOD HRVATSKE NARODNE BANKE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kamatne stope po kojima Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB) obračunava i plaća odnosno naplaćuje kamate na novčana sredstva na transakcijskim računima subjekata javnog sektora i na novčana sredstva povezana s programom prilagodbe na svim računima subjekata javnog sektora.

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1. »depoziti« su novčana sredstva na svim računima

2. »depoziti po viđenju« jesu novčana sredstva na transakcijskim računima

3. »državni depoziti« jesu depoziti bilo kojeg javnog subjekta Republike Hrvatske ili bilo kojeg javnog subjekta Europske unije navedenog u članku 123. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3603/93[1](Uredba Vijeća (EZ) br. 3603/93 od 13. prosinca 1993. o utvrđivanju definicija za primjenu zabrana iz članka 104. i članka 104.b stavka 1. Ugovora), osim za kreditne institucije u javnom vlasništvu prema kojima, u odnosu na ponudu sredstava nacionalnih središnjih banaka, nacionalne središnje banke i Europska središnja banka postupaju jednako kao i prema privatnim kreditnim institucijama

4. »državni depoziti povezani s programom prilagodbe« jesu državni depoziti prema definiciji iz članka 2. točke 6. Smjernice ESB/2019/7[3](Smjernica (EU) 2019/671 ESB-a od 9. travnja 2019. o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (preinaka) (ESB/2019/7))

5. »kamatna stopa na neosiguranom prekonoćnom tržištu« jest (a) u odnosu na prekonoćne depozite nominirane u eurima, eurska kratkoročna kamatna stopa (€STR) i (b) u odnosu na prekonoćne depozite nominirane u valutama koje nisu euro, usporediva kamatna stopa

6. »kamatna stopa na osiguranom tržištu« jest (a) u odnosu na oročene depozite nominirane u eurima, terminski indeks STOXX EUR GC Pooling s usporedivim dospijećem, a ako prestane važiti ili ako se više ne smatra referentnom vrijednošću, ekvivalentni indeks i (b) u odnosu na oročene depozite u stranoj valuti, usporediva stopa

7. »kamatna stopa na prekonoćni depozit« jest kamatna stopa koja se primjenjuje na prekonoćni depozit kao stalno raspoloživu mogućnost Eurosustava.

Članak 3.

(1) Na državne depozite po viđenju u eurima primjenjuju se sljedeće kamatne stope:

a) na depozite Republike Hrvatske – niža od dvije stope: €STR ili kamatna stopa na prekonoćni depozit

b) na depozite trgovačkih društava koja spadaju pod pojam »javno poduzeće« iz članka 123. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3603/93 – najniža od tri stope: €STR, kamatna stopa na prekonoćni depozit ili 0 %

c) na ostale državne depozite – stopa utvrđena u skladu s točkom a) ovog stavka, umanjena za 15 baznih bodova.

(2) Na državne depozite po viđenju u ostalim valutama – najniža od tri stope: kamatna stopa na neosiguranom prekonoćnom tržištu relevantne valute usporediva sa stopom €STR, kamatna stopa relevantne valute usporediva s kamatnom stopom na prekonoćni depozit ili 0 %.

Članak 4.

Na državne depozite povezane s programom prilagodbe primjenjuju se sljedeće kamatne stope:

a) na depozite po viđenju – viša od dvije kamatne stope: kamatna stopa na neosiguranom prekonoćnom tržištu ili 0 %

b) na oročene depozite – viša od dvije kamatne stope: kamatna stopa na osiguranom tržištu (ili, ako nije dostupna, kamatna stopa na neosiguranom prekonoćnom tržištu) ili 0 %.

Članak 5.

(1) Kamate se obračunavaju dnevno, primjenom jednostavnoga kamatnog računa uz primjenu konvencije »A/360«, odnosno metode računanja dana koja određuje stvarni broj kalendarskih dana uključenih u obračun kamata na temelju godine za koju se uzima da ima 360 dana.

(2) Obračunate kamate plaćaju se jednom mjesečno za protekli mjesec.

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br. 461-2697-090/12-22/BV Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Savjeta Hrvatske narodne banke Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić