Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 154/2022 (28.12.2022.), Naputak Hrvatske vatrogasne zajednice klasa: 011-02/22-03/03, urbroj: 444-01-22-1 od 8. studenoga 2022.

Hrvatska vatrogasna zajednica

2424

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br.: 125/19 i 144/22.) glavni vatrogasni zapovjednik donosi

NAPUTAK

I.

Ovim Naputkom se utvrđuje jedinstveni cjenik temeljem kojeg se od pravne osobe koja koristi sustav za dojavu požara naplaćuje lažna dojava na temelju koje je intervenirala vatrogasna postrojba.

II.

Pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara, a nema osnovanu vatrogasnu postrojbu sukladno Zakonu o vatrogastvu ili nema osigurano 24 satno dežurstvo kod vatrodojavne centrale koja nadzire štićenu građevinu, sustav za dojavu požara povezuje s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva čije područje odgovornosti uključuje tu pravnu osobu ili s vatrogasnim operativnom centrom vatrogasne zajednice županije ili Grada Zagreba koji uzbunjuje tu javnu vatrogasnu postrojbu ili središnju postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva.

III.

Ukoliko je vatrogasna postrojba iz točke II. ovog Naputka intervenirala po lažnoj dojavi, pravna osobe koja koristi sustav za dojavu požara kojim je pristigla lažna dojava snosi stvarni trošak intervencije vatrogasne postrojbe po lažnoj dojavi, a sukladno cjeniku vatrogasnih intervencija Hrvatske vatrogasne zajednice koji se nalazi u privitku.

IV.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-03/03 Urbroj: 444-01-22-1 Zagreb, 8. studenoga 2022.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.

PRILOG

Vatrogasna intervencija je skup mjera, radnji i postupaka koje provode vatrogasne snage u vremenu od zaprimljene dojave do povratka u vatrogasnu postaju, na temelju zaprimljene dojave ili zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika, zbog nastalog izvanrednog događaja te se početak vatrogasne intervencije odnosno početak sata u smislu ovog Cjenika računa kao vrijeme koje započinje zaprimanjem dojave, a ukupan broj sati se utvrđuje povratkom u vatrogasnu postaju, a ne obračunavaju se manje od jednog sata.

Ukoliko nije moguće utvrditi vrijeme vatrogasne intervencije na način da čini broj sati već se izražava i u minutama, više od 30 minuta se zaokružuje na jedan sat, a manje od 30 minuta se ne uračunava u trajanje vatrogasne intervencije.

Cjenik upotrebe vatrogasnih vozila, plovila i letjelica:

 

Upotreba vatrogasnih vozila

Iznos (EUR/sat)

1. VOZILA ZA GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE

1.1. Vatrogasna vozila za gašenje požara

1

Manje vatrogasno vozilo (GP1, GP1T)

33,18

2

Veće vatrogasno vozilo (GP2, GP2T)

39,82

3

Manje vatrogasno vozilo s vodom (GPV1, GPV1T)

53,09

4

Veće vatrogasno vozilo s vodom (GPV2, GPV2T)

53,09

5

Vatrogasno vozilo s visokotlačnom pumpom; GPV/VT

53,09

6

Manje navalno vatrogasno vozilo (NV1, NV1T)

53,09

7

Veće navalno vatrogasno vozilo (NV2, NV2T)

53,09

8

Manje vatrogasno vozilo – autocisterna (AC1)

53,09

9

Veće vatrogasno vozilo – autocisterna (AC2)

53,09

11

Šumsko vozilo (Š1)

39,82

12

Šumsko vozilo (Š2)

39,82

13

Šumsko vozilo (ŠM)

39,82

1.2. Posebna vatrogasna vozila za gašenje požara

14

Manje navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom te spašavanje (NVT1)

53,09

15

Veće navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom te spašavanje (NVT2)

59,73

16

Veće navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom (NV3)

59,73

17

Veće vatrogasno vozilo – autocisterna AC3

53,09

18

Šumsko vozilo (Š3)

39,82

19

Šumsko vozilo (Š4)

39,82

20

Vatrogasno vozilo za gašenje požara pjenom u kemijskim industrijama (GPP)

59,73

21

Manje vatrogasno vozilo za gašenje požara prahom (GPS1)

39,82

22

Veće vatrogasno vozilo za gašenje požara prahom (GPS2)

59,73

23

Manje vatrogasno vozilo za gašenje požara vodom, pjenom i prahom (GPVPS1)

59,73

24

Veće vatrogasno vozilo za gašenje požara vodom, pjenom i prahom (GPVPS2)

66,36

25

Vatrogasno vozilo za gašenje požara prahom i ugljikovim dioksidom (GPS/CO2)

66,36

26

Vatrogasno vozilo za gašenje požara vodom, pjenom, prahom i CO2 (GPV/P/S/CO 2)

66,36

2. VOZILA ZA SPAŠAVANJE S VISINA

1

Autoljestva bez košare (AL)

66,36

2

Autoljestva s košarom (ALK)

92,91

3

Hidraulička zglobna platforma s košarom za spašavanje (HP)

99,54

4

Teleskopska platforma bez košare za spašavanje (TP)

79,63

5

Teleskopska platforma s košarom za spašavanje (TPK )

99,54

3. TEHNIČKA VOZILA I VOZILA ZA APARATE I POSEBNU OPREMU

3.1. Vozila za tehničke intervencije:

1

Tehničko vozilo malo (TVM)

59,73

2

Tehničko vozilo srednje (TVS)

66,36

3

Tehničko vozilo teško (TVT)

86,27

4

Tehničko vozilo dizalica (TVD)

92,91

5

Tehničko vozilo s opremom za gašenje požara (TVG)

66,36

3.2. Vozila za aparate i posebnu opremu:

6

Vozila s izolacijskim aparatima i posebnom opremom za zaštitu disanja; VOIA

53,09

7

Vozila s aparatima i posebnom opremom za zaštitu od opasnih tvari (plinova) (VOOT)

53,09

8

Vozila s opremom za rad stožera sa sustavom veza (VOK)

39,82

4. VOZILA S OPREMOM ZA ZAŠTITU OD OPASNIH TVARI

1

Vozilo s opremom za zaštitu od opasnih tvari (ZOT)

66,36

5. ZAPOVJEDNA VOZILA

1

Zapovjedno vozilo (Z1)

26,54

2

Zapovjedno vozilo (Z2)

26,54

3

Zapovjedno vozilo (Z3)

26,54

6. VOZILA ZA PRIJEVOZ VATROGASACA

1

Malo vozilo za prijevoz vatrogasaca (TR1)

39,82

2

Srednje vozilo za prijevoz vatrogasaca (TR2)

53,09

3

Veliko vozilo za prijevoz vatrogasaca (TR3)

66,36

7. OPSKRBNA VOZILA

1

Opskrbna vozila za vatrogasne uređaje, sredstva i opremu (OV1)

33,18

2

Opskrbna vozila za prehrambene artikle (OVHR)

33,18

3

Opskrbna vozila s kontejnerima (OVK)

Cijena se računa prema opremljenosti i namjeni kontejnera na vozilu.

4

Opskrbna vozila za prijevoz vatrogasnih cijevi (OVC)

33,18

8. SPECIJALNA VOZILA

1

Aerodromska vozila za gašenje i tehničke intervencije (SVA)

99,54

2

Vozila za intervencije na vodi i pod vodom (SVV)

99,54

3

Specijalno vozilo za intervencije na prugama (SVŽ)

99,54

4

Specijalno vozilo za intervencije u tunelima (SVTU)

99,54

5

Vatrogasna prikolica cisterna (PRCI)

33,18

6

Vatrogasna prikolica s prijenosnom motornom pumpom (PRPMP)

33,18

7

Mehanička prikolična ljestva (PRL)

33,18

8

Vatrogasna prikolica za gašenje vodom i pjenom (PRVP)

33,18

9

Vatrogasna prikolica za gašenje pjenom (PRP)

33,18

10

Vatrogasna prikolica za davanje rasvjete (PRR)

33,18

11

Vatrogasna prikolica za naftne derivate (PPND)

33,18

12

Vatrogasna prikolica za opasne tvari (PROT)

33,18

13

Vatrogasna prikolica za gašenje prahom (PRS)

33,18

14

Vatrogasna prikolica za prijevoz vatrogasnih cijevi (PRCJ)

19,91

15

Vatrogasna prikolica s čamcem (PRČ)

33,18

9. PLOVILA

1

Vatrogasni čamac za spašavanje – VČS1

26,54

2

Vatrogasni čamac za spašavanje – VČS2

39,82

3

Višenamjenski vatrogasni čamac – VVČ1

53,09

4

Višenamjenski vatrogasni čamac – VVČ2

79,63

5

Brodica snage porivnog stroja do 15 kW

66,36

6

Brodica snage porivnog stroja preko 15 kW do 30 kW

165,90

7

Brodica snage porivnog stroja preko 30 kW do 50 kW

331,81

8

Brodica snage porivnog stroja preko 50 kW do 110 kW

464,53

9

Brodica snage porivnog stroja preko 110 kW do 180 kW

663,61

10

Brodica snage porivnog stroja preko 180 kW

929,06

10. LETJELICE

1

PC-9M

2.718,40

2

Cl-415

9.541,32

3

AT-802

3.383,99

4

ZLIN 242 L

1.060,57

5

helikopter Mi-171Sh

6.498,14

6

helikopter Mi-8 MTV-1

7.011,16

7

helikopter Bell-206

1.219,55

 

 

 

 

Sredstva za gašenje požara i sanacije, pjenila, prah, apsorbent i druga obračunavaju se prema količini potrošenoj na vatrogasnoj intervenciji, a naplaćuju se prema nabavnoj cijeni.

Cjenik upotrebe vatrogasne opreme:

 

 

Uporba vatrogasne opreme i sredstava

 

HRK

1.

Prikolica za gašenje prahom S250 (bez utrošenog sredstva)

sat

19,91

2.

Prijevozni bacač pjene (bez utrošenog sredstva)

sat

19,91

3.

Prijevozna motorna pumpa

sat

26,54

4.

Prijenosni i prijevozni generator

sat

33,18

5.

Prijenosna motorna pumpa (8/8, 16/8) s opremom

sat

34,51

6.

Električna potopna pumpa

sat

13,27

7.

Pumpa za opasne tvari s opremom

sat

39,82

8.

Motorna pila za drvo

sat

15,97

9.

Motorna pila za metal i beton

sat

19,91

10.

Prijenosni reflektor za rasvjetu

sat

6,64

11.

Vatrogasne ljestve – kukače

sat

3,72

12.

Vatrogasne ljestve – rastegače

sat

5,04

13.

Vatrogasne ljestve – sastavljače

sat

4,25

14.

Prikolica za prijevoz opreme, sredstava i materijala

sat

19,91

15.

Rezervni izolacijski aparat

sat

26,54

16.

Rezervna boca za izolacijski aparat

sat

6,64

17.

Punjenje izolacijskog aparata

punjenje

6,64

18.

Mobilni kompresor za punjenje boca izolacijskih aparata

sat

26,54

19.

Ronilačka oprema

po osobi

39,82

20.

Oprema za spašavanje na vodi

sat

39,82

21.

Oprema za spašavanje iz dubina i visina

sat

39,82

22.

Pneumatski podizač tereta

sat

33,18

23.

Hidraulički alat

sat

39,82

22.

Pneumatski sustav za podupiranje i osiguranje

sat

33,18

 

 

 

Trošak rada vatrogasca obračunava se prema trajanju intervencije, a trošak pogonskog goriva obračunava se prema prijeđenom putu. Cijena rada vatrogasca izražena je u brutoiznosu.

Cjenik rada vatrogasca i vozača i pogonskog goriva:

 

 

Usluge vatrogasne postrojbe

 

EUR

1.

Rad vatrogasca (uključujući vozača vatrogasnog vozila)

sat

19,91

2.

Prijeđeni put većim vatrogasnim vozilom (preko 3 t nosivosti)

km

1,99

3.

Prijeđeni manjim vatrogasnim vozilom (do 3 t nosivosti)

km

1,33

 

 

Ukupan trošak vozila za prijevoz vatrogasaca, predstavlja zbroj cijene vozila po satu, cijene rada vatrogasca i cijene prijeđenog puta po kilometru.

Cijene koje se navode u ovom Cjeniku izražene su bez poreza na dodanu vrijednost.

 

 

 

Copyright © Ante Borić