Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 154/2022 (28.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

2422

Na temelju članka 137. stavka 18. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA UZ ODAVANJE VOJNIH POČASTI TE GROBNO MJESTO I NJEGOVO ODRŽAVANJE

Članak 1.

U Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (»Narodne novine«, br. 51/18 i 41/22) u članku 1. riječi: »(»Narodne novine«, br. 121/17) zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21)«.

Članak 2.

U članku 3. točka d) mijenja se i glasi:

»d) vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 110 eura s PDV-om)«.

Točka f) mijenja se i glasi:

»f) objavljivanje obavijesti o ukopu u jednom hrvatskom dnevnom listu (do 60 eura s PDV-om)«.

Članak 3.

U članku 5. točke a) do f) mijenjaju se i glase:

»a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, osnovna urna, ukrasna urna, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov (do 300,00 eura s PDV-om)

b) troškovi ukopa i/ili troškovi kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, razglasa, krematorija, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanja pokrovne ploče, vraćanja pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenja kolica, fugiranja grobnog otvora, polaganja urne i slično (do 200,00 eura s PDV-om)

c) izvođenje propisane skladbe kod odavanja vojne počasti nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja, predviđeno propisom iz članka 15. ovog Pravilnika (u neto iznosu od 67,00 eura)

d) vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 110,00 eura s PDV-om),

e) prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar Republike Hrvatske: preuzimanje pokojnika, paušal ili prijevoz lokalno ako je propisan i/ili prijevoz izvan područja grada (do 0,95 eura/km s PDV-om)

f) prijevoz pokojnika izvan Republike Hrvatske (do 0,95 eura/km, a najviše do 730,00 eura s PDV-om)«.

Članak 4.

U članku 7. točka b) mijenja se i glasi:

»b) uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom (u vrijednosti do 2.000,00 eura s PDV-om)«.

Članak 5.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Grobna mjesta iz stavka 1. ovog članka, osim grobnih mjesta u Aleji članova obitelji na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, osnivaju se za ukop više osoba i uređuju se s nadgrobnim spomenikom (u vrijednosti do 2.000,00 eura s PDV-om).«.

Članak 6.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Polovicu troška grobnog mjesta iz stavka 1. ovog članka podmiruje jedinica lokalne samouprave ili drugi vlasnici groblja, dok troškove druge polovice (a maksimalno do 270 eura s PDV-om) podmiruje Ministarstvo, a eventualnu razliku dužni su podmiriti članovi obitelji, odnosno fizička ili pravna osoba koja je organizirala ukop.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju da članovi obitelji umrlog HRVI-a ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka kupe pravo korištenja grobnog mjesta od treće osobe, temeljem kupoprodajnog ugovora i dokaza o prijenosu prava korištenja na ime kupca, imaju pravo na povrat dijela troška za kupnju prava korištenja grobnog mjesta do polovice vrijednosti grobnog mjesta na raspoloživom grobnom polju u istoj županiji (a maksimalno do 270 eura s PDV-om).«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Osim prava iz članka 5. ovog Pravilnika umrli HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine tjelesnog oštećenja koji su do smrti koristili doplatak za njegu i pomoć druge osobe, imaju pravo na uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom (u vrijednosti do 2.000,00 eura s PDV-om).«.

Članak 7.

U članku 24. stavku 2. riječi »90 dana« zamjenjuju se riječima: »godine dana«.

Članak 8.

U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Troškove prijevoza i ukopa te grobnog mjesta, do iznosa propisanog ovim Pravilnikom, snosi Ministarstvo na način da prvostupanjskim tijelima refundira troškove ili izravno isplaćuje troškove po izdanim narudžbenicama.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. do 5. koji glase:

»(3) Troškove uređenja grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom, do iznosa propisanog ovim Pravilnikom, snosi Ministarstvo na način da prvostupanjskim tijelima izravno isplaćuje troškove po izdanim narudžbenicama.

(4) Troškove iz stavka 2. i 3. ovoga članka po izdanim narudžbenicama izravno isplaćuje Ministarstvo, na osnovi:

a) naloga za isplatu ovjerenog od nadležnog prvostupanjskog tijela

b) preslike narudžbenice

c) originala računa

d) preslike popunjenog obrasca zahtjeva za ukop uz vojnu počast i

e) dokaza o pravu na troškove prijevoza i ukopa, grobnog mjesta i uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom.

(5) Troškove iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo refundira prvostupanjskim tijelima, na osnovi naloga za povrat troškova na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac P), a uz koji je potrebno priložiti:

a) presliku e-računa s dokazom za koju je osobu nastao trošak

b) dokaz o plaćanju propisanih troškova (izvadak poslovne banke po transakcijskom računu ili po poslovnoj banci ovjerenom nalogu klijenta)

c) presliku popunjenog obrasca zahtjeva za ukop uz vojnu počast i

d) dokaz o pravu na troškove prijevoza i ukopa te grobnog mjesta.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 9.

U članku 27. riječi: »kunskim vrijednostima« zamjenjuju se riječima: »vrijednostima u eurima«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Članovi obitelji ili druga fizička ili pravna osoba koja je bez izdavanja narudžbenica prvostupanjskog tijela platila troškove ukopa, prijevoza i grobnog mjesta za HRVI ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je umro prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a nisu ostvarili pravo na povrat troškova sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (»Narodne novine«, br. 51/18 i 41/22), imaju pravo na povrat troškova sukladno ovom Pravilniku, odnosno zahtjev za povrat troškova mogu podnijeti u roku od godine dana od ukopa.

Članak 11.

Postupci započeti prema Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (»Narodne novine«, br. 51/18 i 41/22), koji nisu završeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-02/18-02/10

Urbroj: 522-2/2-22-8

Zagreb, 19. prosinca 2022.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić