Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 154/2022 (28.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

2420

Na temelju članka 20. stavka 9. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 126/19) u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stručnjak zaštite na radu koji kod poslodavca obavlja poslove zaštite na radu, odnosno poslodavac koji sam obavlja poslove zaštite na radu ili njegov ovlaštenik, moraju imati odgovarajuće obrazovanje iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili iz drugog područja koje odgovara djelatnosti poslodavca te moraju ispunjavati obveze stalnog stručnog usavršavanja i osposobljavanja u skladu s propisima zaštite na radu.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) ako poslodavac koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu«

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Osoba koju je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu (stručnjak zaštite na radu, ovlaštenik odnosno poslodavac), radi provedbe stalnog stručnog usavršavanja i osposobljavanja te obavještavanja i razmjene informacija u području zaštite na radu, upisuje se u Registar osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu prema Uputama za pristup elektroničkoj usluzi koje se objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad.«

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članaka 1. i 3. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu 1. svibnja 2023. godine.

Klasa: 011-02/22-01/26 Urbroj: 524-03-03-01/1-22-18

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić