Baza je ažurirana 31.05.2023. 

zaključno sa NN 57/23

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 137. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15) ministar pravosuđa donosi

 

PRAVILNIK O FINANCIJSKO-MATERIJALNOM POSLOVANJU SUDOVA SA STRANKAMA

pročišćeni tekst NN 58/16, 154/22

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupanje s novcem, vrijednostima i drugim stvarima predanim sudovima radi uporabe u određenu svrhu ili određivanja korisnika u sudskom postupku te način evidentiranja naplate novčanih kazni, troškova kaznenog i prekršajnog postupka, oduzimanja imovinske koristi i polaganja jamčevine.

Članak 2.

Financijsko-materijalno poslovanje sudova sa strankama vodi se odvojeno od poslovanja proračunskim sredstvima.

Članak 3.

(1) Za financijsko-materijalno poslovanje sa strankama odgovara sudac odnosno sudski savjetnik koji postupa u pojedinom sudskom predmetu kao naredbodavac te voditelj službe financijsko- -materijalnog poslovanja i službenik određen godišnjim rasporedom poslova.

(2) Za evidenciju naplate novčanih kazni, troškova kaznenog i prekršajnog postupka i oduzimanja imovinske koristi odgovara službenik pisarnice određen godišnjim rasporedom poslova.

(3) Kod primopredaje poslova financijsko-materijalnog poslovanja sastavlja se zapisnik o primopredaji.

(4) Financijsko-materijalno poslovanje sa strankama obavlja se pod neposrednim nadzorom predsjednika suda.

Članak 4.

(1) Financijsko-materijalno poslovanje sa strankama obavlja se na temelju odluke suca odnosno sudskog savjetnika koji postupa u pojedinom sudskom predmetu.

(2) Kada se prilikom primitka novca, vrijednosti ili stvari utvrdi da nije izdana naredba iz stavka 1. ovog članka, voditelj službe financijsko-materijalnog poslovanja zatražit će do kraja radnog dana ili najkasnije sljedećeg radnog dana izdavanje takve naredbe od suca odnosno sudskog savjetnika koji postupa u pojedinom sudskom predmetu.

(3) Ako se utvrdi da se u sudu ne vodi predmet na koji se uplata novca ili primljena vrijednost odnosno stvar odnose, u tu svrhu osnovat će se novi predmet i upisati u upisnik za izvanparnične predmete.

(4) Ako se ne može utvrditi na koji se predmet uplata novca odnosi niti tko je uplatitelj, sud će po isteku roka od dvije godine na temelju naloga predsjednika suda takav novac uplatiti u korist državnog proračuna.

Članak 5.

Nadzor financijsko-materijalnog poslovanja sudova sa strankama provode neposredno viši sud i Ministarstvo pravosuđa.

II. Postupanje s polozima

Članak 6.

(1) Sudskim pologom u smislu ovog Pravilnika smatraju se novac, vrijednosti i druge stvari primljeni u sudu da se odmah ili u kraćem roku u sudskom postupku upotrijebe u određenu svrhu ili da im se utvrdi korisnik, koji se čuvaju na računu suda, u sudskoj blagajni ili u sefu u banci.

(2) Ako predmet sudskog pologa zbog posebnih svojstava ili veličine nije prikladan za čuvanje u sudu ili u sefu u banci, odredit će se čuvanje takvog pologa kod ovlaštene fizičke ili pravne osobe odnosno ustanove.

(3) Svaki sudski polog ima svoj naziv, u kojemu se navodi ime polagatelja i pravna stvar na koju se polog odnosi.

Članak 7.

(1) Sud prima novac putem Financijske agencije, banke ili pošte, na način da polagatelj izvrši uplatu u korist računa suda kod kojeg se vodi polog.

(2) Uplatu novca sud u pravilu ne prima neposredno od stranaka, već stranke upućuje da uplatu izvrše u korist računa suda kod kojeg se vodi polog te ih obavještava da univerzalni nalog za plaćanje mora sadržavati: iznos uplate, naziv suda, broj žiro računa na koji se uplata treba izvršiti, model uplate i poziv na broj primatelja iz kojeg se mora prepoznati oznaka predmeta na koji se uplata odnosi.

(3) Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima sud može primiti uplatu novca neposredno od stranke, uplatom na blagajni suda.

Članak 8.

(1) Vrijednosti i druge stvari primaju se u sudu putem pošte odnosno drugog trgovačkog društva ili se sudu predaju neposredno.

(2) Vrijednosti i druge stvari koje se primaju u sudu popisuje sudac odnosno sudski savjetnik koji postupa u predmetu.

(3) Ako se ne može utvrditi na koji se sudski predmet primljena vrijednost ili druga stvar odnosi, popisat će ih sudac kojeg odredi predsjednik suda.

(4) Popis primljenih vrijednosti ili drugih stvari mora se izvršiti po komadima, kakvoći, količini, težini, obliku i drugim posebnim svojstvima, tako da se isključi svaka mogućnost zamjene.

(5) Zapisnik o popisu primljenih vrijednosti i drugih stvari sastavlja se u dva primjerka, od kojih se jedan ulaže u odgovarajući spis predmeta, a drugi u omot s popisanim vrijednostima.

(6) Ako se iz bilo kojeg razloga popis ne može izvršiti ili se ne može odrediti vrijednost popisanih stvari, određuje se sudski vještak koji će utvrditi njihovu vrijednost.

(7) Vrijednosti koje se odnose na isti polog stavljaju se u isti omot.

(8) Troškove popisa i procjene utvrđuje sudac te istodobno određuje tko će ih naknaditi.

Članak 9. (NN 154/22)

(1) Vrijednosni papiri koji se primaju u sudu popisuju se tako da se navodi: njihova vrsta, država u kojoj su izdani, ime i naziv izdavatelja, serija i broj, iznos na koji glase, kuponi povezani s vrijednosnim papirom i datum kada treba isplatiti ili realizirati prvi kupon.

(2) Ako je vrijednosni papir izdan u Republici Hrvatskoj, njegova se vrijednost označava u eurima.

(3) Ako vrijednosni papir nema sve kupone, odnosno ako se prilikom unovčenja kupona osim kamata isplaćuje i dio glavnice, kao vrijednost se navodi snižena vrijednost vrijednosnog papira.

(4) Ako se vrijednosnom papiru izdanom u inozemstvu ne može odmah utvrditi vrijednost u eurima, navodi se njegova nominalna vrijednost.

Članak 10.

(1) Isprave koje se primaju u sudu popisuju se na način da se navodi vrsta, izdavatelj, datum i mjesto izdavanja isprave te drugi podaci o ispravi.

(2) Isprave se evidentiraju po komadima, bez označavanja vrijednosti.

Članak 11.

(1) Ako je predmet pologa strana valuta, u popisu se navodi naziv države u kojoj je valuta zakonsko sredstvo plaćanja, nominalna vrijednost na koju novčanica glasi, naziv izdavatelja, serija, broj te drugi podaci o stranoj valuti.

(2) Ako se strana valuta prema naredbi suca odnosno sudskog savjetnika koji postupa u određenom sudskom predmetu čuva u blagajni suda, čuva se na način propisan za čuvanje ostalih vrijednosti.

Članak 12.

Vrijednosti, druge stvari, vrijednosni papiri, isprave i strana valuta koji se primaju u sudu nakon popisa se fotografski snimaju.

Članak 13.

Ako se svrha pošiljke ne može odmah utvrditi, odnosno ako se ne može odmah utvrditi na koju se pravnu stvar primljeni novac, vrijednost ili stvar odnosi, pozvat će se pošiljatelj da u roku od tri dana od primitka poziva objasni svrhu pošiljke ili da naznači pravnu stvar na koju se ona odnosi, uz upozorenje da će mu se u protivnom primljeni novac, vrijednost ili druga stvar vratiti na njegov trošak.

Članak 14.

(1) Novac koji je predan sudu kao polog u pravilu se čuva na računu u banci.

(2) Predani novac čuva se u blagajni suda samo ako je primljen neposredno od stranke ili poštom, a treba ga isplatiti u roku kraćem od pet dana od dana primitka.

(3) Ako se preuzeti iznos ne isplati u roku od pet dana od dana primitka ili se ne može zadržati u sudskoj blagajni zbog propisa o blagajničkom maksimumu, uplaćuje se na račun suda u banci.

Članak 15.

(1) Novac, vrijednosti i druge stvari koje se čuvaju u sudskoj blagajni ili u sefu u banci stavljaju se u posebne omote, na kojima se s vanjske strane ispisuje poslovni broj predmeta, pravna stvar na koju se odnose te ime, prezime i adresa polagatelja.

(2) Zajedno s predmetima pologa u omot se stavljaju primjerak zapisnika o popisu i procjeni te fotografska snimka iz članka 12. ovog Pravilnika.

(3) Omoti se nakon stavljanja predmeta iz stavka 1. i 2. ovog članka pečate.

Članak 16.

(1) Vrijednosti i stvari predane sudu kao polog mogu se čuvati u sefu banke po nalogu suca odnosno sudskog savjetnika koji postupa u pojedinom sudskom predmetu.

(2) Nalogom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se troškovi čuvanja pologa i tko ih je dužan naknaditi.

(3) O korištenju sefa sud s bankom sklapa poseban ugovor kojim se određuju uvjeti korištenja sefa.

Članak 17.

(1) Prije određivanja čuvanja pologa kod ovlaštenih fizičkih ili pravnih osoba odnosno ustanova (u daljnjem tekstu: čuvar) sud će od predlagatelja zatražiti polaganje odgovarajućeg predujma za troškove čuvanja i rukovanja.

(2) Prije povjeravanja predmeta pologa čuvaru sudac odnosno sudski savjetnik izvršit će popis te fotografiranje pologa i o tome sastaviti zapisnik u dva primjerka. Jedan primjerak zapisnika zajedno s fotografijom pologa ulaže se u odgovarajući spis predmeta, a drugi predaje čuvaru zajedno s predmetom pologa.

Članak 18.

(1) Novac, vrijednosti i druge stvari koje se čuvaju u sudskoj blagajni, na računu suda u banci ili u sefu u banci izdaju se samo na temelju pisane naredbe suca odnosno sudskog savjetnika i na način kako se u naredbi odredi.

(2) Novac se isplaćuje putem Financijske agencije, banke ili pošte. Novac koji se nalazi na računu suda u banci isplaćuje se odgovarajućim nalogom.

(3) Vrijednosti i druge stvari izdaju se korisniku neposredno uz potpis na prijepisu naredbe suca odnosno sudskog savjetnika o izdavanju, koja se potom čuva kao knjigovodstveni dokument.

(4) Ako je više osoba određeno korisnicima pologa, polog se može izdati samo svima zajedno ili pojedinom od njih na temelju posebne punomoći na kojoj je potpis ovjeren.

Članak 19.

(1) Čuvar može izdati polog određenom korisniku samo na temelju rješenja suda i kako je rješenjem određeno.

(2) Rješenjem kojim se određuje izdavanje pologa utvrđuju se troškovi čuvanja pologa i tko ih je dužan naknaditi te se odlučuje o položenom predujmu troškova.

Članak 20.

(1) Privremeno izdavanje novca, vrijednosti i drugih stvari za potrebe sudskog postupka provodi se uz potvrdu (revers), koja se ulaže u odgovarajući omot i pohranjuje u blagajni suda.

(2) Na potvrdu (revers) se stavlja bilješka o povratu privremeno izdanog predmeta te se potvrda ulaže u spis predmeta na koji se odnosi.

Članak 21.

Ako zbog promjene stvarne ili mjesne nadležnosti suda kod kojega se polog nalazi polog treba dostaviti drugom stvarno ili mjesno nadležnom sudu, o tome se donosi posebno rješenje.

Članak 22.

(1) U rješenju kojim se određuje izdavanje pologa i preuzimatelj poziva da preuzme polog, osim roka u kojem polog treba preuzeti, navodi se i pravna posljedica koja nastupa ako se polog ne preuzme u roku.

(2) Ako ovlašteni preuzimatelj ne preuzme polog u roku određenom rješenjem iz stavka 1. ovog članka, a predmet pologa je prema utvrđenju suca neznatne vrijednosti, predmet se može uništiti.

(3) Za ostale pologe koji ne budu preuzeti u roku određenom rješenjem iz stavka 1. ovog članka sud će rješenjem utvrditi prestanak prava ovlaštenog preuzimatelja na preuzimanje pologa i polog prenijeti u korist državnog proračuna Republike Hrvatske odnosno utvrditi da predmet pologa postaje vlasništvo Republike Hrvatske.

Članak 23.

Odredbe glave II. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i na polaganje jamčevine.

III. Poslovne knjige za financijsko-materijalno poslovanje sudova sa strankama

Članak 24.

(1) Sva primanja i izdavanja novca, vrijednosti i drugih stvari u financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama upisuju se u odgovarajuće evidencije, sukladno posebnim propisima i ovom Pravilniku.

(2) Svaka knjigovodstvena promjena u poslovnim knjigama i evidencijama financijsko-materijalnog poslovanja sa strankama knjiži se samo na temelju pisanog dokumenta, u skladu s propisima za financijsko-materijalno poslovanje.

(3) Uplatnice, potvrde ili zapisnici o primanju ili isplati novca odnosno o primanju i izdavanju vrijednosti i drugih stvari čuvaju se kao novčani dokumenti, odnosno evidentiraju uz potpis primatelja u odgovarajućoj rubrici poslovnih knjiga i evidencija.

(4) U spis predmeta unosi se bilješka o izvršenom pologu ili primitku, s naznakom rednog broja odgovarajućeg dnevnika pod kojim je knjiženje provedeno.

(5) Spis predmeta može se arhivirati tek nakon što se od ovlaštenog službenika financijsko-materijalnog poslovanja pribavi kartica predmeta iz koje proizlazi da u sudskom predmetu nema neraspoređenih sredstava.

(6) Novčana sredstva koja nisu u cijelosti utrošena u pojedinom sudskom postupku, a čiji bi povrat iziskivao veće troškove od iznosa koji se treba vratiti uplatitelju, na temelju naloga suca odnosno sudskog savjetnika uplatit će se u korist državnog proračuna prije arhiviranja spisa predmeta na koji se odnose.

Članak 25.

(1) Za svaki sudski predmet sud u elektronskom obliku vodi knjigovodstvenu karticu, u koju se evidentiraju sve uplate i isplate (Kartica predmeta, obrazac broj 1).

(2) Uz karticu predmeta vodi se i Dnevnik knjiženja, koji sadrži sve podatke kao i Kartica predmeta.

(3) Po proteku poslovne godine Dnevnik knjiženja i saldo kartica predmeta se ispisuju te ih ovjeravaju predsjednik suda i ovlašteni službenik.

Članak 26.

(1) Za evidenciju primanja i izdavanja vrijednosti i drugih stvari vodi se Evidencija negotovinskih pologa (obrazac broj 2).

(2) Primanja i izdavanja negotovinskih pologa upisuju se na temelju zapisnika o primanju i naredbe suca odnosno sudskog savjetnika o izdavanju te se knjiže u Evidenciju negotovinskih pologa.

(3) Po proteku poslovne godine Evidenciju negotovinskih pologa ovjeravaju predsjednik suda i ovlašteni službenik.

Članak 27.

(1) Primitak pologa na čuvanje kod čuvara upisuje se u Evidenciju pologa na čuvanju kod drugih osoba (obrazac broj 3).

(2) Po proteku poslovne godine Evidenciju pologa na čuvanju kod drugih osoba ovjeravaju predsjednik suda i ovlašteni službenik.

IV. Evidencija naplate novčane kazne, troškova kaznenog postupka i oduzete imovinske koristi

Članak 28.

(1) Novčane kazne, troškovi kaznenog postupka i oduzeta imovinska korist uplaćuju se na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Pravomoćna sudska odluka kojom je pojedinim osobama naloženo plaćanje novčane kazne, troškova kaznenog postupka ili određenog iznosa na ime oduzimanja imovinske koristi evidentira se u Evidenciji novčanih kazni, troškova kaznenog postupka i oduzete imovinske koristi (dalje u tekstu: Evidencija) (obrazac broj 4) odnosno u informacijskom sustavu koji se koristi u poslovanju suda.

(3) Nakon upisa zaduženja i roka do kojeg treba izvršiti uplatu, ispod odluke suca kojom se naređuje zaduženje i na omotu spisa predmeta službenik sudske pisarnice bilježi redni broj Evidencije pod kojim je zaduženje upisano. U odgovarajuću rubriku kaznenog upisnika također se upisuje broj Evidencije pod kojim je zaduženje upisano.

Članak 29.

(1) Neposredno nakon upisivanja potrebnih podataka u Evidenciju službenik sudske pisarnice ispisuje nalog za plaćanje novčane kazne, troškova kaznenog postupka i iznosa na ime oduzete imovinske koristi te ga dostavlja obvezniku.

(2) Nakon izvršene dostave naloga iz stavka 1. ovog članka službenik sudske pisarnice u Evidenciju upisuje datum uručenja naloga za plaćanje.

Članak 30.

Nakon izvršene uplate novčane kazne, troškova kaznenog postupka ili oduzete imovinske koristi ovlašteni službenik sudske pisarnice u spis predmeta dostavlja Obavijest o naplati novčane kazne, troškova kaznenog postupka i oduzete imovinske koristi (obrazac broj 5).

Članak 31.

(1) Ovlašteni službenik sudske pisarnice dužan je svakodnevno provjeravati naplatu i poduzimati druge radnje radi provjere rokova za plaćanje.

(2) Na kraju svakog tjedna ovlašteni službenik sudske pisarnice dužan je pregledati sve otvorene stavke i o proteku roka uplate obavijestiti suca koji postupa u predmetu da je rok za naplatu bezuspješno protekao.

(3) Ako novčana kazna nije u cijelosti ili djelomično plaćena u roku koji je određen sudskom odlukom, naplatit će se prisilno, sukladno posebnom zakonu.

(4) Ako trošak kaznenog postupka ili iznos oduzete imovinske koristi ne bude plaćen, sud koji je izrekao prvostupanjsku presudu s nalogom za plaćanje troškova postupka ili isplatu iznosa oduzete imovinske koristi, presudu s potvrdom ovršnosti dostavlja nadležnom državnom odvjetništvu, koje po službenoj dužnosti pokreće ovršni postupak radi naplate troškova kaznenog postupka odnosno radi naplate oduzete imovinske koristi.

Članak 32.

(1) Ako se novčana kazna, troškovi kaznenog postupka i oduzeta imovinska korist ne naplate u ovršnom postupku, spis predmeta se dostavlja sucu radi donošenja odgovarajuće odluke (zamjena novčane kazne kaznom zatvora, donošenje rješenja kojim se utvrđuje nastup zastare naplate novčane kazne, donošenje rješenja o oslobađanju dužnosti naknade troškova postupka i sl.).

(2) Ako je pravomoćnim rješenjem novčana kazna zamijenjena radom za opće dobro, kaznom zatvora ili je stranka oslobođena od dužnosti naknade troškova postupka te ako se utvrdi da je naplata novčane kazne, troškova postupka i oduzete imovinske koristi zastarjela, ove se činjenice upisuju u Evidenciju.

Članak 33.

(1) U Evidenciji se predmet označava riješenim kada je zaduženje po upisanom predmetu u cijelosti naplaćeno ili otpisano.

(2) Evidencija se zaključuje svake godine na način da se iza posljednjeg rednog broja zbrajaju podaci u pojedinim kolonama te ju ovjeravaju predsjednik suda i ovlašteni službenik sudske pisarnice.

(3) Nenaplaćeni iznosi prenose se u Evidenciju za sljedeću kalendarsku godinu sa svim upisima iz pojedinih rubrika odnosno predmeta. U Evidenciji za prethodnu godinu predmet se označava riješenim, a u rubrici za primjedbe upisuje se novi redni broj Evidencije.

Članak 34.

Odredbe glave III. ovog Pravilnika primjenjuju se i na postupanje s novčanim kaznama izrečenim u prekršajnom postupku, zbog neopravdanog izostanka svjedoka ili sudskog vještaka te zbog odbijanja svjedočenja ili zbog toga što nalaz i mišljenje vještaka nije izrađen u roku.

V. Prijelazne i završne odredbe

Članak 35.

(1) Novčana sredstva zatečena na uplatnim računima sudova na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, kojima nije poznat uplatitelj niti broj predmeta na koje se odnose, na temelju naloga predsjednika suda uplatit će se u korist državnog proračuna u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Novčana sredstva koja nisu u cijelosti utrošena u pojedinom sudskom postupku, a odnose se na sudski predmet čiji je spis arhiviran, i koja su zatečena na uplatnim računima sudova na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, na temelju naloga predsjednika suda uplatit će se u korist državnog proračuna u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Novčana sredstva koja nisu u cijelosti utrošena u pojedinom sudskom postupku, zatečena na uplatnim računima sudova na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, a čiji bi povrat iziskivao veće troškove od iznosa koji se treba vratiti uplatitelju, na temelju naloga suca odnosno sudskog savjetnika uplatit će se u korist državnog proračuna u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(4) Sredstva iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka koja su uplaćena u korist državnog proračuna isplatit će se ovlaštenoj osobi na njezin zahtjev po nalogu suda u roku od pet godina od dana uplate u državni proračun.

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financijskom i materijalnom poslovanju općinskih, okružnih i okružnih privrednih sudova sa strankama i naplati novčanih kazna, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi (novčano i materijalno poslovanje sa strankama) (»Narodne novine«, broj 9/75 i 3/94).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama».

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 154/22

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

 

OBRASCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić