Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 152/2022 (23.12.2022.), Pravilnik o načinu suradnje Hrvatskoga zavoda za socijalni rad i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

2397

Na temelju članka 35. stavka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 18/2022., 46/2022. i 119/2022.) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O NAČINU SURADNJE HRVATSKOGA ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD I HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROVOĐENJU MJERA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI RADNO SPOSOBNIH I DJELOMIČNO RADNO SPOSOBNIH KORISNIKA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje način suradnje Hrvatskoga zavoda za socijalni rad i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade, kako bi se korisnicima omogućilo pružanje kvalitetnih i učinkovitih usluga koje se temelje na individualnim potrebama, u cilju njihovog zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

NAČIN SURADNJE HRVATSKOGA ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD I HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 2.

Hrvatski zavod za socijalni rad i Hrvatski zavod za zapošljavanje međusobno razmjenjuju podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su nezaposleni radno sposobni ili djelomično radno sposobni ili kojima je utvrđena privremena nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

OBVEZE HRVATSKOGA ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD

Članak 3.

(1) Hrvatski zavod za socijalni rad dužan je Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dostaviti obavijest o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu za nezaposlenog radno sposobnog ili djelomično radno sposobnog samca ili člana kućanstva koji je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu te za osobu kojoj je utvrđena privremena nezapošljivost, u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja o priznavanju prava.

(2) Hrvatski zavod za socijalni rad dužan je Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dostaviti obavijest o odobrenoj usluzi socijalnog mentorstva radno sposobnom i djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva koji je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i uključiti predstavnika Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u proces socijalnog mentorstva.

Članak 4.

Hrvatski zavod za socijalni rad elektroničkim putem kontinuirano dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje:

1. obavijest o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu za svakog korisnika iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja o priznavanju navedenoga prava

2. obavijest o odobrenoj usluzi socijalnog mentorstva za svakog korisnika iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika i

3. ostale podatke o poduzetima radnjama i aktivnostima te ostvarenim pravima iz područja nadležnosti Hrvatskoga zavoda za socijalni rad: datum izvršnosti rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, obavijest o prestanku prava na zajamčenu minimalnu naknadu i datum prestanka, odobrenje usluge socijalnog mentorstva, datum početka pružanja usluge socijalnog mentorstva te obavijest o završetku pružanja socijalne usluge

4. podatak o uključivanju korisnika u projekt resocijalizacije liječenih ovisnika o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnostima (ako je korisnik uključen u takav projekt).

OBVEZE HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 5.

(1) Hrvatski zavod za zapošljavanje dužan je provoditi aktivnosti i mjere iz svoje nadležnosti u svrhu zapošljavanja radno sposobnog i djelomično radno sposobnog samca ili člana kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

(2) Hrvatski zavod za zapošljavanje elektroničkim putem kontinuirano dostavlja Hrvatskom zavodu za socijalni rad:

1. popis nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju nezaposlenih osoba prema zakonu kojim se uređuje tržište rada

2. obavijest o priznatim pravima iz područja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje korisniku zajamčene minimalne naknade i

3. podatke o poduzetim aktivnostima i ostvarenim pravima iz područja nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje:

– datum prijave Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,

– popis prava koja korisnik ostvaruje temeljem rješenja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (naziv prava, datum priznavanja prava, iznos koji se ostvaruje temeljem priznatog prava, kao što su: novčana pomoć i naknada prijevoza za vrijeme obrazovanja, osposobljavanja i profesionalne rehabilitacije, novčana naknada po prestanku radnog odnosa, novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom);

– radnje i aktivnosti koje su provedene sukladno profesionalnom planu u cilju zapošljavanja korisnika (naziv aktivnosti, npr.: vaučeri za obrazovanje, mjere aktivne politike zapošljavanja-obrazovni programi, osposobljavanje, uključenost u aktivacijske programe i sl.) kao i vremensko razdoblje trajanja aktivnosti,

– aktivnosti vezane uz uključivanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u proces socijalnog mentorstva u okviru karijernog savjetovanja (informiranje o načinima traženja zaposlenja, izrada životopisa, priprema za intervju za zaposlenje),

– evidenciju o prihvaćenom zaposlenju,

– evidenciju o odbijenom zaposlenju i obrazovanju te opravdani razlog odbijanja korisnika,

– datum odjave iz evidencije nezaposlenih osoba te razlog odjave.

(3) Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja podatke o prestanku i razlozima prestanka vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba radno sposobnog i djelomično radno sposobnog samca ili člana kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, a najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka vođenja u evidenciji.

KORIŠTENJE I DOSTUPNOST PODATAKA

Članak 6.

(1) Hrvatski zavod za socijalni rad i Hrvatski zavod za zapošljavanje dužni su odrediti razinu prava za pristup podacima iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika svojim radnicima.

(2) Radnici Hrvatskoga zavoda za socijalni rad i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, kojima su na bilo koji način dostupni podaci iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika, dužni su navedene podatke čuvati kao profesionalnu tajnu.

POVJERENSTVO ZA KOORDINACIJU SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA

Članak 7.

(1) Povjerenstvo za koordinaciju socijalnog uključivanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je stručno tijelo koje osniva ravnatelj Hrvatskoga zavoda za socijalni rad.

(2) Povjerenstvo čini po jedan predstavnik Hrvatskoga zavoda za socijalni rad iz svake područne jedinice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad na razini područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i po jedan predstavnik Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje iz svake područne službe odnosno područnog ureda. U rad Povjerenstva mogu se uključiti i vanjski stručnjaci koji nisu članovi Povjerenstva, ako za to postoji potreba.

(3) Zadaća Povjerenstva je analiza stanja i predlaganje mjera za unapređenje suradnje s organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslodavcima i udrugama poslodavaca, drugim pružateljima usluga, odnosno svim dionicima koji svojim djelovanjem pridonose socijalnom uključivanju korisnika.

(4) Povjerenstvo izrađuje godišnji program rada te je dužno sastajati se najmanje jednom u svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

(5) Povjerenstvo je dužno Hrvatskom zavodu za socijalni rad i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dostaviti godišnje izvješće do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-02/22-01/11 Urbroj: 524-09-02-02/1-22-7 Zagreb, 8. prosinca 2022.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić