Baza je ažurirana 26.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

NN 151/2022 (22.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o cestarini

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2360

Na temelju članka 9. stavka 11. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O CESTARINI

Članak 1.

U Pravilniku o cestarini (»Narodne novine«, broj 130/13, 122/14 i 96/17) u članku 3. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Iznos cestarine s porezom na dodanu vrijednost obračunava se u valuti euro, a Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionar mogu iznos cestarine s porezom na dodanu vrijednost obračunavati u eurima na jednu decimalu.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznosi u EUR iz stavka 3. ovog članka mijenjaju se prema potrebi, sukladno odluci Europskog parlamenta i Vijeća kojom se određuje visina troška zagađenja bukom zbog prometa.«

U stavku 5. brišu se riječi: »Dobiveni iznos preračunava se i zaokružuje na iznos u kunama bez lipa.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Iznosi cestarine koji su do 31. prosinca 2022. godine utvrđeni sukladno Zakonu o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22) i Pravilniku o cestarini (»Narodne novine«, broj 130/13, 122/14 i 96/17) preračunavaju se u euro sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 57/22 i 88/22), a preračunata cijena cestarine za pojedinu dionicu predstavlja jediničnu cijenu usluge u smislu Pravilnika o cestarini.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-02/22-03/119

Urbroj: 530-08-1-1-22-5

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić