NN 151/2022 (22.12.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama

HRVATSKI SABOR

2344

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/176

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA

Članak 1.

U Zakonu o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) u članku 22. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Ustanova može imati dvojezični naziv i to na hrvatskom jeziku ispisan latiničnim pismom i na nekom stranom živom ili mrtvom jeziku ako je to propisano zakonom, uredbom ili na temelju rješenja ministarstva nadležnog za poslove opće uprave.«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 2.

U članku 39. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 44. stavku 2. točki 4. na kraju rečenice briše se točka i stavlja zarez te se iza točke 4. dodaje točka 5. koja glasi:

»5. ako nastanu okolnosti iz članka 39. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»Ako zakonom kojim se uređuje obavljanje djelatnosti iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona nije drugačije propisano, novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj ustanova:

1. ako ne prijavi upis podružnice u sudski registar (članak 9. stavak 5.),

2. ako u obavljanju djelatnosti i poslovanju ne upotrebljava naziv i skraćeni naziv u obliku i sadržaju u kojem je upisan u sudski registar (članak 23.),

3. ako obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski registar, a ne služi obavljanju upisane djelatnosti (članak 30. stavak 2.),

4. ako obavlja određenu djelatnost prije nego što je upisana u sudski registar (članak 31.),

5. ako ima ravnatelja imenovanog protivno odredbama članka 39. stavka 2. ovoga Zakona,

6. ako pri provedbi natječaja za imenovanje ravnatelja postupi protivno odredbama članka 41. ovoga Zakona,

7. ako akt o osnivanju, statut te druge opće akte kojima se uređuje obavljanje njezine djelatnosti ili dijela djelatnosti koja se smatra javnom službom ne objavi na način propisan odredbom članka 56. ovoga Zakona,

8. ako dobit ne upotrijebi na način propisan odredbom članka 57. stavka 2. ovoga Zakona,

9. ako statut ili opći akt kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja javne službe ne dostavi nadležnom tijelu sukladno odredbi članka 65. stavka 1. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. točaka 1. do 4. i 6. do 9. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 do 1000,00 eura i odgovorna osoba ustanove.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-02/22-01/172

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić