NN 151/2022 (22.12.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

HRVATSKI SABOR

2338

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/170

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

Članak 1.

U Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza (»Narodne novine«, br. 115/16., 130/17., 106/18. i 121/19.) u članku 2. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:« zamjenjuje se riječima: »u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:«.

U stavku 1. iza točke 9. briše se točka i dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. Direktiva Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (SL L 104, 25. 3. 2021.) (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća (EU) 2021/514).«.

Članak 2.

U članku 7.a dodaju se novi stavci 1. do 3. te stavak 4. koji glase:

»(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi nadzor nad točnošću prikupljanja propisanih informacija i nad provedbom dubinske analize u smislu ovoga Zakona koju su obvezne provoditi izvještajne financijske institucije te jesu li izvještajne financijske institucije utvrdile račune o kojima se izvješćuje i jesu li o njima izvijestile u roku koji je propisan ovim Zakonom.

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi nadzor nad točnošću i potpunosti popunjenih propisanih izvješća te jesu li izvještajne financijske institucije podnijele propisano izvješće u roku koji je propisan ovim Zakonom.

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi nadzor nad točnošću prikupljanja propisanih informacija i nad provedbom dubinske analize koju su obvezni provoditi operateri platformi te provjerava jesu li operateri platformi podnijeli potpuno propisano izvješće i jesu li ga podnijeli u roku koji je propisan ovim Zakonom.

(4) Na postupak nadzora koji provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava primjenjuju se u odgovarajućem dijelu i propisi koji uređuju ovlasti i postupanje Ministarstva financija, Porezne uprave prilikom provođenja postupaka iz svoje nadležnosti.«.

Dosadašnji stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »iz članka 4. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »te PDV-a i drugih neizravnih poreza«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Porezno tijelo može nadležnom tijelu države članice priopćiti popis svrha za koje se dostavljene informacije i dokumenti mogu koristiti.

(5) Država članica koja prima informacije može upotrijebiti dostavljene informacije bez pristanka iz stavka 2. ovoga članka za bilo koju svrhu navedenu na popisu iz stavka 4. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 7., riječi: »od stavaka 1. do 4.« zamjenjuju se riječima: »od stavaka 1. do 6.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 9., riječi: »od 1. do 6. ovoga članka« zamjenjuje se riječima: »od 1. do 8. ovoga članka«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 10.

Članak 4.

Iza članka 10. dodaju se članci 10.a i 10.b i naslovi iznad njih koji glase:

»Zaštita podataka

Članak 10.a

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava, izvještajne financijske institucije, posrednici i operateri platformi koji izvješćuju smatraju se voditeljima obrade podataka kada samostalno ili zajednički utvrđuju svrhu i načine obrade osobnih podataka u skladu s propisom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

(2) Izvještajne financijske institucije, posrednik ili operater platforme za izvješćivanje obavještavaju osobu o kojoj se izvješćuje da će informacije koje se na njega odnose prikupljati i dostavljati u skladu s ovim Zakonom te pružaju toj osobi sve informacije u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka prije izvješćivanja o tim informacijama kako bi osoba mogla ostvariti svoja prava na zaštitu podataka.

(3) Operateri platforme koja izvješćuje obavještavaju prodavatelje o kojima se izvješćuje o prijavljenoj naknadi.

Povreda podataka

Članak 10.b

(1) Povreda podataka u smislu ovoga Zakona podrazumijeva povredu sigurnosti koja dovodi do uništenja, gubitka, izmjene ili bilo kakvog neprimjerenog i neovlaštenog pristupa informacijama, njihova otkrivanja ili uporabe, uključujući osobne podatke koji se prenose, pohranjuju ili na drugi način obrađuju, kao rezultat namjernih nezakonitih radnji, nepažnje ili nesreća.

(2) Povreda podataka iz stavka 1. ovoga članka može se odnositi na povjerljivost, dostupnost i cjelovitost podataka.

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava će bez odgode obavijestiti Europsku komisiju o svakoj povredi podataka i svim naknadnim korektivnim mjerama.

(4) Ministarstvo financija, Porezna uprava će u pisanom obliku zatražiti od Europske komisije da obustavi pristup CCN mreži (Zajednička komunikacijska mreža – CCN) za potrebe ovoga Zakona ako se povreda podataka ne može odmah i na odgovarajući način staviti pod kontrolu.

(5) Ministarstvo financija, Porezna uprava može pisanim putem obavijestiti Europsku komisiju i državu članicu u kojoj je došlo do povrede podataka o obustavi razmjene informacija s navedenom državom članicom.

(6) Obustava razmjene informacija iz stavka 5. ovoga članka stupa na snagu odmah.«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Povratna informacija iz članka 9. ovoga Zakona, razmjena informacija na zahtjev iz članka 15. ovoga Zakona i obavijesti iz članka 17. ovoga Zakona, obavijesti iz članka 10. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, spontana razmjena informacija iz članka 18. ovoga Zakona i potvrda o njihovu primitku iz članka 20. ovoga Zakona, obvezna automatska razmjena informacija iz članaka 21. i 35.l ovoga Zakona, prosljeđivanje obavijesti iz članka 43. ovoga Zakona odvija se u elektroničkom obliku, na za to propisanim standardnim obrascima.«.

U stavku 3. točki a) iza riječi: »odnosi« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a u slučaju zahtjeva iz članka 17.a stavka 3. ovoga Zakona i detaljan opis skupine«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 1. riječi: »6 mjeseci« zamjenjuje se riječima: »tri mjeseca«.

U stavku 5. iza riječi: »odgovor« briše se točka, stavlja se zarez i dodaju se riječi: »koji ne smije biti dulji od šest mjeseci od datuma primitka zahtjeva.«.

Članak 7.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a i naslov iznad njega koji glasi:

»Predvidiva relevantnost

Članak 17.a

(1) Za potrebe zahtjeva iz članka 16. ovoga Zakona, tražene informacije smatraju se predvidivo relevantnima ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležno tijelo države članice koja podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za porezna pitanja jednog poreznog obveznika ili nekoliko njih, neovisno o tome jesu li identificirani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za potrebe upravnih radnji.

(2) Kako bi se dokazala predvidiva relevantnost zatraženih informacija iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo države članice koja podnosi zahtjev dostavit će poreznom tijelu najmanje sljedeće informacije:

1. porezna svrha za koju se informacije traže i

2. specifikacija informacija potrebnih za primjenu ili provedbu nacionalnog prava.

(3) Ako se zahtjev iz članka 16. ovoga Zakona odnosi na skupinu poreznih obveznika koji se ne mogu pojedinačno identificirati, nadležno tijelo države članice koja podnosi zahtjev dostavit će poreznom tijelu najmanje sljedeće informacije:

1. detaljan opis skupine

2. objašnjenje mjerodavnog prava i činjenica na temelju kojih se može smatrati da porezni obveznici iz skupine nisu bili usklađeni s mjerodavnim pravom

3. objašnjenje načina na koji bi zatražene informacije bile od pomoći u utvrđivanju usklađenosti poreznih obveznika iz skupine s mjerodavnim pravom i

4. gdje je primjenjivo, činjenice i okolnosti povezane s uključenošću treće strane koja je aktivno pridonijela potencijalnom nepoštivanju mjerodavnog zakona od strane poreznih obveznika iz skupine.«.

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. točki 5. iza riječi: »prava« briše se točka i dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. autorske naknade.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava nastoji uključiti porezni identifikacijski broj (PIB) rezidenata koji izdaje država članica rezidentnosti pri dostavi informacija iz stavka 1. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 9.

U članku 23. oznaka stavka 1. briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 10.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava izvješćuje Europsku komisiju o barem dvije kategorije dohotka i imovine navedenim u članku 22. stavku 1. ovoga Zakona do 31. prosinca 2023.

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava jedanput godišnje izvješćuje Europsku komisiju o barem četiri kategorije dohotka i imovine navedenim u članku 22. stavku 1. ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava obvezna je svake godine dostavljati Europskoj komisiji statističke podatke o opsegu automatske razmjene informacija, godišnju procjenu učinkovitosti izvršene automatske razmjene podataka sukladno propisanom obrascu, informacije o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima povezanim s obavljanim razmjenama te o mogućim promjenama za porezne uprave i treće strane.

(4) Informacije koje Ministarstvo financija, Porezna uprava priopći Europskoj komisiji na temelju stavka 3. ovoga članka te svako drugo izvješće ili dokument koje Europska komisija izradi koristeći se takvim informacijama mogu se proslijediti drugim državama članicama.

(5) Proslijeđene informacije iz stavka 4. ovoga članka obuhvaćene su obvezom čuvanja poslovne tajne i uživaju zaštitu koja se primjenjuje na slične informacije na temelju nacionalnog prava države članice koja ih je primila.

(6) Izvješća i dokumenti iz stavka 4. ovoga članka koje izradi Europska komisija mogu se upotrijebiti samo u analitičke svrhe te se ne smiju objavljivati ili davati na raspolaganje drugim osobama ili tijelima bez izričite suglasnosti Europske komisije.«.

Članak 11.

U članku 28. stavak 1. briše se.

Oznaka stavka 2. briše se.

Stavak 3. briše se.

Članak 12.

U članku 29. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Izvještajne financijske institucije obvezne su komunikaciju s Ministarstvom financija, Poreznom upravom obavljati putem sustava ePorezna – Jedinstvenog portala Porezne uprave.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »iz stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 6.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 13.

U članku 32. stavku 1. točki 2. iza riječi: »niza transakcija« dodaju se riječi: »kao i sve druge informacije koje bi mogle biti korisne nadležnom tijelu države članice u procjeni mogućeg poreznog rizika«.

Članak 14.

U članku 33. stavku 1. iza riječi: »članica« dodaju se riječi: »odmah nakon što je prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni sporazum o transfernim cijenama izdano, izmijenjeno ili obnovljeno, a najkasnije«.

Članak 15.

Iza članka 35.k dodaje se Odjeljak 6. s člancima 35.l do 35.p i naslovima iznad njih koji glase:

»ODJELJAK 6. AUTOMATSKA RAZMJENA INFORMACIJA O KOJIMA IZVJEŠĆUJU OPERATERI PLATFORMI

Informacije o kojima se izvješćuje

Članak 35.l

(1) Automatska razmjena informacija o kojima izvješćuju operateri platformi obuhvaća sljedeće informacije:

1. naziv, adresu registriranog sjedišta, osobni identifikacijski broj (OIB), porezni identifikacijski broj i, prema potrebi, individualni identifikacijski broj operatera platforme koji izvješćuje dodijeljen na temelju članka 35.o stavka 2. ovoga Zakona te poslovni naziv platforme ili poslovne nazive platformi u pogledu kojih izvješćuje

2. ime i prezime fizičke osobe koja je prodavatelj o kojem se izvješćuje te pravni naziv subjekta koji je prodavatelj o kojem se izvješćuje

3. primarnu adresu prodavatelja o kojem se izvješćuje iz točke 2. ovoga stavka

4. svaki porezni identifikacijski broj prodavatelja o kojem se izvješćuje, uključujući svaku državu članicu izdavanja ili, u nedostatku poreznog identifikacijskog broja, mjesto rođenja prodavatelja o kojem se izvješćuje koji je fizička osoba

5. matični broj prodavatelja o kojem se izvješćuje koji je subjekt

6. PDV identifikacijski broj prodavatelja o kojem se izvješćuje, ako postoji

7. datum rođenja prodavatelja o kojem se izvješćuje koji je fizička osoba

8. identifikacijsku oznaku financijskog računa na koji se uplaćuje ili doznačuje naknada, u mjeri u kojoj su te informacije dostupne operateru platforme koji izvješćuje, a nadležno tijelo države članice čiji je prodavatelj o kojem se izvješćuje rezident nije obavijestilo nadležna tijela svih ostalih država članica da ne namjerava koristiti identifikacijsku oznaku financijskog računa u tu svrhu

9. ako se imatelj financijskog računa na koji se uplaćuje naknada razlikuje od imena prodavatelja o kojem se izvješćuje, uz identifikacijsku oznaku financijskog računa dostaviti i ime imatelja financijskog računa na koji se uplaćuje naknada u mjeri u kojoj je dostupno operateru platforme koji izvješćuje te sve druge informacije za financijsku identifikaciju dostupne operateru platforme koji izvješćuje u pogledu tog imatelja računa

10. svaku državu članicu čiji je rezident prodavatelj o kojem se izvješćuje

11. ukupnu plaćenu ili pripisanu naknadu tijekom svakog tromjesečja razdoblja o kojem se izvješćuje

12. sve pristojbe, provizije ili porezi koje je platforma koja izvješćuje zadržala ili naplatila tijekom svakog tromjesečja razdoblja o kojem se izvješćuje.

(2) Ako prodavatelj o kojem se izvješćuje pruža usluge najma nekretnina, priopćuju se sljedeće dodatne informacije:

1. adresu svake oglašene nekretnine, utvrđene na osnovi postupka dubinske analize, i odgovarajuće brojeve katastarskih čestica ili njihov ekvivalent na temelju nacionalnog prava države članice u kojoj se nalazi, ako su dostupni

2. ukupnu plaćenu ili pripisanu naknadu tijekom svakog tromjesečja razdoblja o kojem se izvješćuje i broj relevantnih aktivnosti pruženih u vezi sa svakom oglašenom nekretninom

3. ako je dostupno, broj dana tijekom kojih je bila iznajmljena svaka oglašena nekretnina u razdoblju o kojem se izvješćuje i vrstu svake oglašene nekretnine.

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava automatskom razmjenom informacija dostavlja informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležnom tijelu države članice čiji je prodavatelj o kojem se izvješćuje rezident i, ako prodavatelj o kojem se izvješćuje pruža usluge najma nekretnina, nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi nekretnina.

(4) Automatska razmjena informacija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odvija se elektroničkim putem u propisanom formatu u roku od dva mjeseca od isteka razdoblja o kojem se izvješćuje, a na koje se odnose zahtjevi za izvješćivanje koji se primjenjuju na operatera platforme koji izvješćuje.

Članak 35.m

(1) Informacije iz članka 35.l ovoga Zakona koje se odnose na rezidente država članica operateri platforme koji izvješćuju obvezni su prikupljati u skladu s pravilima izvješćivanja i dubinske analize te ih dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi do 31. siječnja godine koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj se prodavatelj utvrdio kao prodavatelj o kojem se izvješćuje.

(2) Ako prodavatelj ne dostavi operateru platformi informacije koje se zahtijevaju na temelju članka 35.l ovoga Zakona niti nakon dva podsjetnika koje je operater platforme uputio nakon što je prodavatelju dostavio početni zahtjev, ali ne prije isteka 60 dana, operater platforme koji izvješćuje zatvara prodavateljev račun i onemogućuje njegovu ponovnu registraciju na platformi ili zadržava plaćanje naknade prodavatelju dok god prodavatelj ne dostavi tražene informacije.

(3) Operater platforme koji izvješćuje obavlja postupke dubinske analize do 31. prosinca razdoblja o kojem se izvješćuje.

(4) U pogledu prodavatelja koji su već bili registrirani na platformi 1. siječnja 2023. ili na datum kada je subjekt postao operater platforme koji izvješćuje, postupci dubinske analize moraju se obaviti do 31. prosinca drugog razdoblja o kojem se izvješćuje za operatera platforme koji izvješćuje.

(5) Operater platforme koji izvješćuje dostavlja prodavatelju o kojem se izvješćuje najkasnije do 31. siječnja godine koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj se prodavatelja utvrdilo kao prodavatelja o kojem se izvješćuje sljedeće informacije koje se odnose na njega:

1. pravni naziv

2. primarnu adresu prodavatelja o kojem se izvješćuje iz članka 35.l stavka 1. točke 2. ovoga Zakona

3. svaki porezni identifikacijski broj koji je izdan prodavatelju, uključujući svaku državu članicu izdavanja

4. PDV identifikacijski broj prodavatelja, ako je dostupan

5. matični broj subjekta

6. postojanje bilo koje stalne poslovne jedinice kroz koju se u Europskoj uniji obavljaju relevantne aktivnosti, ako je dostupna, navodeći svaku državu članicu u kojoj se nalazi takva stalna poslovna jedinica.

(6) Operater platforme koji izvješćuje vodi evidencije o svim poduzetim koracima i dokazima koji se upotrebljavaju za prikupljanje informacija u skladu s pravilima izvješćivanja i dubinske analize.

(7) Evidencije iz stavka 6. ovoga članka moraju biti dostupne najmanje pet godina, a najviše deset godina nakon isteka razdoblja o kojem se izvješćuje.

(8) Operater platforme koji izvješćuje može koristiti usluge vanjskih pružatelja usluga radi izvršavanja obveza dubinske analize, ali su te obveze i nadalje odgovornost operatera platforme koji izvješćuje.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje pojmove, pravila izvješćivanja i postupak dubinske analize.

Članak 35.n

(1) Operater platforme koji izvješćuje podnosi informacije o prodavateljima o kojima se izvješćuje Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u sljedećim slučajevima:

1. ako je rezident u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj

2. ako je osnovan prema zakonima Republike Hrvatske

3. ako je mjesto njegove uprave (uključujući mjesto stvarne uprave) u Republici Hrvatskoj

4. ako ima stalnu poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj.

(2) Ako operater platforme koji izvješćuje ispunjava uvjete za izvješćivanje iz stavka 1. ovoga članka u više država članica, operater platforme koji izvješćuje odabire jednu od tih država članica u kojoj će ispuniti obvezu izvješćivanja.

(3) Operater platforme koji izvješćuje iz stavka 2. ovoga članka obvezan je Ministarstvo financija, Poreznu upravu izvijestiti o odabiru države članice u kojoj će ispuniti obvezu izvješćivanja, kao i državu članicu u kojoj izvješćuje.

(4) Operater platforme koji izvješćuje iz stavka 2. ovoga članka izuzima se od obveze podnošenja informacija iz članka 35.l ovoga Zakona Ministarstvu financija, Poreznoj upravi ako ima dokaz da su iste informacije podnesene u drugoj državi članici.

(5) Ako postoji više operatera platforme koji izvješćuju, bilo koji od tih operatera platforme oslobađa se obveze izvješćivanja ako ima dokaz da je o istim informacijama u drugoj državi članici izvijestio drugi operater platforme koji izvješćuje.

Obveza registracije operatera platforme koji izvješćuje

Članak 35.o

(1) Operater platforme koji izvješćuje koji nije rezident u porezne svrhe niti je osnovan ili se njima upravlja u državi članici, niti ima stalnu poslovnu jedinicu u državi članici, ali omogućuje obavljanje relevantne aktivnosti prodavatelja o kojima se izvješćuje ili relevantne aktivnosti koja uključuje najam nekretnine koja se nalazi u državi članici te nije kvalificirani operater platforme izvan Europske unije, ima obvezu registracije kod nadležnog tijela države članice u trenutku kada započinje obavljati aktivnost operatera platforme.

(2) Operateru platforme koji izvješćuje iz stavka 1. ovoga članka koji izvrši registraciju u Republici Hrvatskoj Ministarstvo financija, Porezna uprava dodjeljuje individualni identifikacijski broj.

(3) Operater platforme koji izvješćuje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja informacije iz članka 35.l ovoga Zakona Ministarstvu financija, Poreznoj upravi najkasnije do 31. siječnja godine koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj se prodavatelj utvrdio kao prodavatelj o kojem se izvješćuje.

(4) Ako operater platforme nakon dva podsjetnika koje je uputilo Ministarstvo financija, Porezna uprava ne ispuni obvezu izvješćivanja iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo financija, Porezna uprava povlači registraciju operatera platforme koji izvješćuje.

(5) Registracija se može opozvati najkasnije 90 dana nakon drugog podsjetnika, ali ne prije isteka 30 dana nakon drugog podsjetnika.

(6) Operater platforme koji izvješćuje kojem je registracija povučena u skladu sa stavkom 4. ovoga članka može se ponovno registrirati u Republici Hrvatskoj samo ako Ministarstvu financija, Poreznoj upravi pruži odgovarajuća jamstva u pogledu svoje obveze da ispuni zahtjeve za izvješćivanje unutar Europske unije, uključujući sve preostale neispunjene zahtjeve za izvješćivanje iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje pravila za jedinstvenu registraciju operatera platforme koji izvješćuje.

Isključeni operater platforme

Članak 35.p

(1) Isključeni operater platforme u smislu ovoga Zakona podrazumijeva operatera platforme čiji je cjelokupni poslovni model platforme takav da nema prodavatelja o kojima se izvješćuje.

(2) Operater platforme iz stavka 1. ovoga članka obvezan je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dostaviti dokaz da je isključeni operater platforme za svaku godinu u kojoj posluje kao isključeni operater platforme do 31. prosinca razdoblja o kojem se izvješćuje.«.

Članak 16.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radi razmjene informacija vezano uz poreze iz članka 4. ovoga Zakona, nadležno tijelo države članice može zatražiti od poreznog tijela da službenici koje je ovlastilo nadležno tijelo države članice i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom mogu:

1. biti nazočni u službenim prostorijama poreznog tijela

2. biti nazočni tijekom službenih ili upravnih radnji koje se provode na području Republike Hrvatske

3. prema potrebi, sudjelovati u službenim ili upravnim radnjama koje se provode u Republici Hrvatskoj uporabom elektroničkih sredstava komunikacije.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Porezno tijelo odgovara na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva potvrđujući svoj pristanak ili priopćuje obrazloženje svojeg odbijanja nadležnom tijelu države članice koje podnosi zahtjev.

(3) Ako su službenici tijela države članice koje podnosi zahtjev prisutni tijekom službenih ili upravnih radnji ili sudjeluju korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije, mogu obavljati razgovore s pojedincima i pregledavati dokumentaciju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6., riječi: »sa stavcima 1., 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »sa stavcima 1. do 5.«.

Članak 17.

U članku 37. stavku 5. iza riječi: »nadzor« dodaju se riječi: »u roku od 60 dana od dana primitka prijedloga«.

Članak 18.

Iza članka 37. dodaju se članak 37.a i naslov iznad njega koji glasi:

»Zajednički nadzori

Članak 37.a

(1) Zajednički nadzor u smislu ovoga Zakona podrazumijeva upravnu radnju koju zajednički obavljaju porezno tijelo i nadležno tijelo jedne ili više država članica i koja uključuje jednu ili više osoba od zajedničkog ili komplementarnog interesa nadležnih tijela tih država članica.

(2) Nadležno tijelo jedne ili više država članica može zatražiti od poreznog tijela da provedu zajednički nadzor.

(3) Na zahtjev iz stavka 2. ovoga članka porezno tijelo odgovorit će u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva.

(4) Porezno tijelo može odbiti zahtjev nadležnog tijela države članice za zajednički nadzor iz stavka 2. ovoga članka iz opravdanih razloga.

(5) Zajednički nadzor koji se odvija u Republici Hrvatskoj provodi se na koordiniran način koji je unaprijed dogovoren između poreznog tijela i nadležnog tijela jedne ili više država članica koje su podnijele zahtjev, uključujući i jezično uređenje, te se provodi u skladu sa zakonodavstvom i postupovnim propisima Republike Hrvatske.

(6) U skladu sa stavkom 5. ovoga članka:

1. službenici koje je ovlastilo nadležno tijelo jedne ili više država članica koje podnose zahtjev mogu, u dogovoru sa službenicima poreznog tijela, ispitivati osobe i pregledavati dokumente

2. dokazi prikupljeni tijekom zajedničkog nadzora mogu se ocijeniti, među ostalim, i u pogledu njihove dopuštenosti, pod istim pravnim uvjetima kao u slučaju nadzora koji se provodi u Republici Hrvatskoj, kao i tijekom bilo kojeg postupka prigovora ili žalbe, i

3. jedna osoba ili više njih koje su predmet zajedničkog nadzora ili na koje on utječe imaju ista prava i obveze kao u slučaju nadzora u kojem sudjeluju samo službenici Republike Hrvatske, kao i tijekom bilo kojeg postupka prigovora ili žalbe.

(7) Porezno tijelo odredit će predstavnika koji će za Republiku Hrvatsku biti zadužen za nadzor i koordinaciju aktivnosti zajedničkog nadzora u Republici Hrvatskoj.

(8) Prava i obveze službenika ovlaštenih od strane nadležnog tijela jedne ili više država članica koji sudjeluju u zajedničkom nadzoru u Republici Hrvatskoj, u slučaju njihove prisutnosti na tim aktivnostima, utvrđuju se u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske i ni u kojem slučaju ne izvršavaju ovlasti koje nadilaze ovlasti koje su im dodijeljene zakonima njihove države članice.

(9) Nakon provedenog zajedničkog nadzora iz stavka 1. ovoga članka porezno tijelo nastoji s nadležnim tijelom jedne ili više država članica koje su podnijele zahtjev postići dogovor o:

1. činjenicama i okolnostima koje su relevantne za zajednički nadzor

2. poreznom položaju osobe ili osoba koje su predmet zajedničkog nadzora.

(10) Nalaz zajedničkog nadzora sadržan je u završnom izvješću i obuhvaća zaključke dogovora iz stavka 9. ovoga članka koji je postignut između poreznog tijela i nadležnog tijela jedne ili više država članica koji su podnijeli zahtjev, a koristi se u postupcima koji se provode nakon zajedničkog nadzora.

(11) Postupke koje porezno tijelo provodi nakon zajedničkog nadzora, kao i svi daljnji postupci, provode se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(12) Jedna ili više osoba nad kojima je proveden zajednički nadzor obavješćuje se o ishodu zajedničkog nadzora uz dostavu preslike završnog izvješća, u roku od 60 dana od dana izdavanja završnog izvješća.

(13) Porezno tijelo može u skladu s ovim člankom podnositi vlastite zahtjeve za provođenje zajedničkog nadzora nadležnim tijelima drugih država članica.«.

Članak 19.

U članku 44. stavku 8. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječi: »eurima«.

Članak 20.

U članku 50. stavku 6. iza riječi: »eura«, zarez i riječi: »odnosno istog iznosa u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

Članak 21.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava je tijelo nadležno za prikupljanje informacija iz članka 61. ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi nadzor nad točnošću prikupljana propisanih informacija i nad provedbom dubinske analize u smislu ovoga Zakona koju su obvezne provoditi hrvatske izvještajne i neizvještajne financijske institucije te jesu li hrvatske izvještajne i neizvještajne financijske institucije utvrdile račune o kojima se izvješćuje u smislu ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi nadzor nad točnošću i potpunosti popunjenih propisanih izvješća te jesu li izvještajne financijske institucije podnijele propisano izvješće u roku koji je propisan ovim Zakonom.

(4) Na postupak nadzora koji provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava primjenjuju se u odgovarajućem dijelu i propisi koji uređuju ovlasti i postupanje Porezne uprave prilikom provođenja postupaka iz svoje nadležnosti.«.

Članak 22.

U članku 64. stavku 4. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječi: »eurima«, a riječi: »prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan prijenosa« brišu se.

Članak 23.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj:

1. pravna osoba ako ne prikuplja propisane informacije, ne provodi dubinsku analizu, ne utvrđuje račune o kojima se izvješćuje i ne izvješćuje o njima, ili ne izvješćuje u roku, Ministarstvo financija, Poreznu upravu (članak 27. stavak 1.)

2. pravna osoba ako ne podnese točno popunjeno propisano izvješće, ako ne podnese potpuno propisano izvješće i ako u roku ne podnese propisano izvješće Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35. stavak 1.)

3. pravna osoba ako ne podnese potpuno propisano izvješće i ako u roku ne podnese propisano izvješće Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.f stavak 1.)

4. pravna osoba ako ne podnese potpuno propisano periodično izvješće s ažuriranim informacijama o kojima se izvješćuje i ako u roku ne podnese propisano izvješće Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.f stavak 3.)

5. pravna osoba ako se pozove na profesionalnu tajnu, a ne obavijesti sve druge posrednike ili ako takvih posrednika nema, relevantnog poreznog obveznika o obvezi izvješćivanja (članak 35.h stavak 2.)

6. pravna osoba ako ne podnese potpuno propisano izvješće i ako u roku ne podnese propisano izvješće Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.i stavak 2.)

7. pravna osoba ako u roku ne podnese propisano izvješće o informacijama o upotrebi prekograničnih aranžmana o kojima se izvješćuje Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.j stavci 5. i 6.)

8. pravna osoba ako ne prikuplja propisane informacije u skladu s pravilima izvješćivanja i dubinske analize, ako ne podnese točno popunjeno propisano izvješće, ako ne podnese potpuno propisano izvješće i ako u roku ne podnese propisano izvješće Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.m stavak 1.)

9. hrvatska izvještajna financijska institucija ako Ministarstvu financija, Poreznoj upravi ne dostavi propisane informacije u odnosu na sve račune o kojima se izvješćuje ili propisane informacije ne dostavi u propisanom roku ili obliku (članak 61. stavci 1. i 4.)

10. hrvatska izvještajna i neizvještajna financijska institucija ako ne prikuplja propisane informacije, ne provodi dubinsku analizu ili ne utvrđuje račune o kojima se izvješćuje (članak 62. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 2650,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz točaka 1. do 8. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 2650,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u hrvatskoj izvještajnoj i neizvještajnoj financijskoj instituciji za prekršaj iz stavka 1. točaka 9. i 10. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 13.270,00 eura za prekršaj iz stavka 1. točaka 3. do 7. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.«.

Članak 24.

U članku 69. stavku 2. riječi: »koji ne prelazi kunski iznos koji odgovara iznosu« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Operater platformi koji izvješćuje obvezan je ispuniti obvezu iz članka 15. ovoga Zakona koja se odnosi na obvezu registracije te za razdoblje o kojem se izvješćuje koje počinje teći 1. siječnja 2023. izvršiti registraciju u roku od 90 dana prije prvog roka za dostavu informacija 31. siječnja 2024.

(2) Prva automatska razmjena informacija iz članka 35.l, koji je dodan člankom 15. ovoga Zakona, odvija se za razdoblje o kojem se izvješćuje počevši od 1. siječnja 2023.

Članak 26.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (»Narodne novine«, br. 18/17., 1/19. i 1/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 27.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim odredbi članka 22. stavka 2. koji je dodan člankom 8. ovoga Zakona, članka 24. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 10. ovoga Zakona i članka 18. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/22-01/153

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić