Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 151/2022 (22.12.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

HRVATSKI SABOR

2336

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/168 Urbroj: 71-10-01/1-22-2 Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/13., 19/15., 102/15. 15/18., 70/19., 47/20. i 146/20.) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovim se Zakonom detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 575/2013) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2021/558 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2021. (SL L 116, 6. 4. 2021.) o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prilagodbi sekuritizacijskog okvira radi potpore gospodarskom oporavku kao odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točke 13. i 20. brišu se.

Točke 29.c i 29.d mijenjaju se i glase:

»29.c) mala i jednostavna kreditna institucija je kreditna institucija koja ispunjava uvjete iz članka 4. stavka 1. točke 145. Uredbe (EU) br. 575/2013, gdje je za potrebe primjenjivog praga iz podtočke (b) te točke Uredbe (EU) br. 575/2013 u Republici Hrvatskoj on smanjen na jednu milijardu eura

29.d) mali primici su primici radnika kreditne institucije čiji bruto varijabilni primici na godišnjoj osnovi ne prelaze iznos od 50.000,00 eura i ne čine više od jedne trećine njegovih bruto ukupnih primitaka na godišnjoj osnovi«.

Točke 45., 47.a i 50. brišu se.

Točka 51. mijenja se i glasi:

»51) prihvatljive obveze su podložne obveze kako su uređene zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava«.

Točke 63. do 69. i točka 81.a brišu se.

U točki 84. riječ: »odobrenja« zamjenjuje se riječima: »prethodne suglasnosti«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pojmovi financijski ugovori, instrument sanacije, mjera za sprječavanje krize, ovlast za sanaciju, sanacija, sanacijska mjera, sanacijska uprava, sanacijski kolegij, sanacijski program za grupu, sanacijski subjekt, sanacijsko tijelo, grupno sanacijsko tijelo i subjekt za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor koji se koriste u ovom Zakonu imaju isto značenje kao pojmovi određeni u zakonu kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. riječi: »od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad« zamjenjuju se riječima: »sukladno ovom Zakonu dobila odobrenje za rad«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) pravna osoba koja je sukladno ovom Zakonu dobila odobrenje za rad kao banka«.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka nadležna je za nadzor nad primjenom odredbi ovoga Zakona, osim za one zadaće za koje je, sukladno Uredbi (EU) br. 1024/2013, nadležna Europska središnja banka.

(2) Hrvatska narodna banka je imenovano tijelo u smislu članka 458. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 i članka 144.a ovoga Zakona u dijelu koji se tiče propisivanja mjera koje se odnose na kreditne institucije.

(3) Hrvatska narodna banka je u smislu članka 124. stavka 1.a Uredbe (EU) br. 575/2013 imenovano tijelo koje procjenjuje primjerenost pondera rizika iz članka 125. stavka 2. ili članka 126. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 te je u smislu članka 164. stavka 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 imenovano tijelo koje procjenjuje primjerenost minimalnih vrijednosti gubitaka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (engl. Loss given default, LGD) iz članka 164. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(4) Hrvatska narodna banka je u smislu ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 575/2013 nadležno tijelo za kreditne institucije, ne dovodeći pritom u pitanje zadaće koje su Europskoj središnjoj banci dodijeljene sukladno Uredbi (EU) br. 1024/2013.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 11.a mijenja se i glasi: »Jedinstveni nadzorni mehanizam«.

Članak 11.a mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka i Europska središnja banka izvršavaju svoje zadaće unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma sukladno članku 6. Uredbe br. 1024/2013.

(2) U izvršavanju svojih zadataka unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom.

(3) Kada Europska središnja banka izvršava svoje zadaće iz članka 4. stavka 1. podstavaka a) i c) Uredbe (EU) br. 1024/2013, Hrvatska narodna banka sudjeluje u postupku sukladno odredbama ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 1024/2013.

(4) Kada izvršava svoje zadaće iz članka 4. stavaka 1. i 2. i članka 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Europska središnja banka ima ovlasti Hrvatske narodne banke iz ovoga Zakona i Uredbe (EU) br. 575/2013.

(5) Kada Europska središnja banka u izvršavanju svojih zadaća iz članka 4. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i zadataka iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 primjenjuje ovlasti iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Hrvatska narodna banka postupa u skladu s uputom Europske središnje banke.

(6) Kada Europska središnja banka izvršava svoje zadaće iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Hrvatska narodna banka pri obavljanju svojih ovlasti makrobonitetnog tijela u skladu s ovim Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013 donosi odluke u skladu s postupkom propisanim tim člankom.

(7) Kada Hrvatska narodna banka djeluje kao imenovano tijelo za potrebe članka 458. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili usvaja druge mjere koje su usmjerene na rješavanje sistemskog ili drugog makrobonitetnog rizika sukladno postupcima utvrđenim u Uredbi (EU) br. 575/2013 ili ovom Zakonu, a u slučajevima koji su posebno utvrđeni mjerodavnim pravom Europske unije u dijelu usvajanja mjera kojima se ograničava sistemski rizik, kada Europska središnja banka izvršava svoje ovlasti i zadaće iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Hrvatska narodna banka će postupiti sukladno članku 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013.«.

Članak 7.

U članku 11.c stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka surađuje s Europskom središnjom bankom u postupku ocjene značajnosti nadziranih subjekata i nadziranih grupa.«.

Članak 8.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Inicijalni kapital banke iznosi najmanje 5 milijuna eura.

(2) Inicijalni kapital štedne banke iznosi najmanje 1 milijun eura.

(3) Inicijalni kapital stambene štedionice iznosi najmanje 2,5 milijuna eura.

(4) Inicijalni kapital sastoji se od jedne ili više stavki navedenih u članku 26. stavku 1. točkama a) do e) Uredbe (EU) br. 575/2013.«.

Članak 9.

U članku 20. stavku 4. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) zbog provođenja statusnih promjena iz članka 63. ovoga Zakona u kojima sudjeluje kreditna institucija ili«.

Članak 10.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Imatelj kvalificiranog udjela može biti samo pravna ili fizička osoba, i osobe koje zajednički djeluju, a koja je dobila prethodnu suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, i to u visini za koju je dobila tu suglasnost.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Osoba koja je dobila prethodnu suglasnost dužna je u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke o davanju prethodne suglasnosti dovršiti stjecanje kvalificiranog udjela i o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.«.

U stavku 9. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(9) Hrvatska narodna banka savjetovat će se prije izrade nacrta odluke o davanju prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela s drugim nadležnim nadzornim tijelom ako je stjecatelj:«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka, u obrazloženju nacrta odluke o davanju prethodne suglasnosti Hrvatska narodna banka navest će mišljenja drugih nadležnih tijela.«.

Stavak 23. briše se.

Članak 11.

U članku 25. stavku 2. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kazneno djelo povrede ravnopravnosti (članak 125.), kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode (članak 136.), kazneno djelo otmice (članak 137.), kazneno djelo zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja (članak 144.a), kaznena djela protiv spolnih sloboda (glava XVI.), kaznena djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama (članak 190.) i kazneno djelo omogućavanja trošenja droga (članak 191.), kazneno djelo uništenja ili oštećenja javnih naprava (članak 216.), kazneno djelo uništenja, oštećenja ili zlouporabe znakova za opasnost (članak 218.), kazneno djelo zlouporabe radioaktivnih tvari (članak 219.), kazneno djelo rukovanja općeopasnim tvarima (članak 220.), kazneno djelo napada na zrakoplov, brod ili nepokretnu platformu (članak 223.), kazneno djelo ugrožavanja prometa opasnom radnjom ili sredstvom (članak 224.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznena djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kazneno djelo računalnoga krivotvorenja (članak 270.), kazneno djelo računalne prijevare (članak 271.), kaznena djela krivotvorenja (glava XXVI.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kazneno djelo pomoći počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela (članak 303.), kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma (članak 326.), kazneno djelo zločinačkog udruženja (članak 328.), kazneno djelo počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari (članak 331.), kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja ili davanja na uporabu sredstava za zlouporabu bezgotovinskih instrumenata plaćanja (članak 331.a), kaznena djela protiv strane države ili međunarodne organizacije (glava XXXIII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19., 84/21. i 114/22.)«.

Članak 12.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka izdat će u roku od dva radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnositelju zahtjeva pisanu potvrdu o zaprimanju zahtjeva. Hrvatska narodna banka u potvrdi će utvrditi je li zahtjev uredan. Hrvatska narodna banka pri izdavanju potvrde o zaprimanju urednog zahtjeva obavijestit će podnositelja zahtjeva o danu isteka roka za provođenje postupka odlučivanja.

(2) Ako zahtjev nije uredan, Hrvatska narodna banka će u primjerenom roku pozvati podnositelja zahtjeva da zahtjev nadopuni u roku koji odredi. Hrvatska narodna banka u roku od dva radna dana od dana zaprimanja nadopunjenog zahtjeva postupit će u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Urednim zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka smatra se zahtjev kojem je priložena dokumentacija propisana podzakonskim propisom iz članka 28. stavka 6. ovoga Zakona.

(4) Postupak odlučivanja o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (u daljnjem tekstu: postupak odlučivanja) provest će se u roku od 60 radnih dana od dana izdavanja potvrde o zaprimanju urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ako se tijekom postupka odlučivanja na strani podnositelja zahtjeva pojave nove činjenice i okolnosti koje utječu na postupak, Hrvatska narodna banka zaključkom će poništiti potvrdu kojom je utvrđeno da je zahtjev uredan te će sukladno stavku 2. ovoga članka pozvati podnositelja zahtjeva da zahtjev nadopuni u primjerenom roku.

(6) Odluka o zahtjevu dostavit će se podnositelju zahtjeva u roku od dva radna dana, a unutar roka iz stavka 4. ovoga članka. Hrvatska narodna banka objavit će na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela, a čiji je zahtjev za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela odbijen, odgovarajuće priopćenje i navesti razloge odbijanja.

(7) Ako je Hrvatska narodna banka zaprimila dva ili više zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela u istoj kreditnoj instituciji, odnosit će se prema svim namjeravanim stjecateljima na nediskriminirajući način.

(8) Ako o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti ne bude odlučeno u roku iz stavka 4. ovoga članka, smatra se da je izdana prethodna suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.

(9) Rok iz stavka 4. ovoga članka za odlučivanje i donošenje rješenja ne teče za vrijeme koje je stranki ostavljeno da se očituje u postupku sukladno članku 323.a ovoga Zakona.«.

Članak 13.

U članku 28. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Pri odlučivanju o izdavanju prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela procjenjuje se primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela prema sljedećim kriterijima:«.

Stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Pri obradi zahtjeva neće se postavljati prethodni uvjeti u vezi s visinom udjela koje stjecatelj namjerava steći niti će se procjenjivati zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela s osnova ekonomskih potreba tržišta.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako posredni imatelj kvalificiranog udjela podnosi zahtjev za neposredno stjecanje kvalificiranog udjela, pri procjeni primjerenosti i financijskog stanja tog stjecatelja, ovisno o okolnostima, procjena se može provesti samo u odnosu na promjene koje su nastupile u vremenu od prethodno izvršene procjene pri stjecanju posrednog udjela.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je kod osoba koje zajednički djeluju za neke od tih osoba prethodno izvršena procjena primjerenosti i financijskog stanja stjecatelja, za te osobe, ovisno o okolnostima, procjena se može provesti samo u odnosu na promjene koje su nastupile u vremenu od prethodno izvršene procjene pri stjecanju kvalificiranog udjela.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Hrvatska narodna banka odlučuje o izdavanju prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji u sanaciji, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ove glave.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 14.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela odbit će se ako se ocijeni da primjerenost ili financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela ne ispunjava kriterije iz članka 28. ovoga Zakona.«.

Članak 15.

U članku 30. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ako osoba neposredno stekne kvalificirani udio u kreditnoj instituciji bez suglasnosti, Hrvatska narodna banka će joj rješenjem naložiti da proda dionice koje je stekla bez potrebne suglasnosti te da dostavi dokaz o prodaji i, ako joj je poznato, podatke o kupcu.

(2) Ako osobe koje zajednički djeluju neposredno steknu kvalificirani udio u kreditnoj instituciji bez suglasnosti, bez obzira na to u kojem postotku svaki od njih pojedinačno ima udio u kreditnoj instituciji i je li taj pojedinačni udio kvalificirani udio, Hrvatska narodna banka naložit će im rješenjem da prodaju dionice koje su stekli bez prethodne suglasnosti te da zajednički ne prelaze kvalificirani udio za koji imaju suglasnost. Te osobe dužne su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti dokaz o prodaji i, ako im je poznato, podatke o kupcu.«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Ako fizička ili pravna osoba ili osobe koje zajednički djeluju posredno steknu kvalificirani udio u kreditnoj instituciji bez suglasnosti, Hrvatska narodna banka naložit će rješenjem da tako stečeni posredni kvalificirani udio u kreditnoj instituciji bez potrebne suglasnosti smanje za udio za koji nemaju suglasnost, u roku iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 16.

U članku 32. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Zakonito rješenje kojim je dana suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela može se ukinuti:«.

Stavak 3. briše se.

Članak 17.

U članku 33. stavci 1., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(1) Kvalificiranom imatelju može se privremeno zabraniti ostvarivanje prava glasa na glavnoj skupštini ako postoji vjerojatnost da će se svojim utjecajem koristiti protivno dobrom i razboritom upravljanju kreditnom institucijom ili da neće postupati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se kvalificiranom imatelju i kreditnoj instituciji.

(4) Od izvršnosti odluke iz stavka 1. ovoga članka kvalificirani imatelj ne može ostvarivati pravo glasa, ni iz jedne dionice, a kvorum za valjano odlučivanje i potrebna većina za donošenje odluka glavne skupštine računaju se u odnosu na temeljni kapital umanjen za iznos dionica na temelju kojih stjecatelj ne može ostvarivati pravo glasa.«.

Stavak 6. briše se.

Članak 18.

U članku 36. stavku 4. riječi: »Hrvatske narodne banke« brišu se.

Članak 19.

U članku 39. stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Nadzorni odbor kreditne institucije dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 2., odnosno stavka 11. ovoga članka najmanje četiri mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana uprave.«.

Stavci 14. i 15. brišu se.

Članak 20.

U članku 44. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) ako predsjednik odnosno član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo supervizorske mjere koje je naložila Hrvatska narodna banka ili Europska središnja banka«.

Stavak 7. briše se.

Članak 21.

U članku 46. stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Kreditna institucija dužna je podnijeti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka, odnosno stavka 11. ovoga članka najmanje četiri mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana nadzornog odbora.«.

Stavci 13. i 14. brišu se.

Članak 22.

U članku 47. stavak 5. briše se.

Članak 23.

U članku 52. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od članka 50. stavka 1. ovoga Zakona, nadzorni odbor male i jednostavne kreditne institucije dužan je osnovati odbor za rizike ili može odbor za rizike kombinirati s revizijskim odborom, s tim da članovi tog kombiniranog odbora moraju imati odgovarajuće znanje, vještine i stručnost koji se zahtijevaju za članove obaju odbora.«.

Članak 24.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Bankovne usluge na području Republike Hrvatske može pružati:

1) kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je u skladu s ovim Zakonom dobila odobrenje za pružanje bankovnih usluga

2) kreditna institucija druge države članice koja u skladu s ovim Zakonom osnuje podružnicu na području Republike Hrvatske ili je ovlaštena neposredno pružati bankovne usluge na području Republike Hrvatske i

3) podružnica kreditne institucije iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za pružanje bankovnih usluga na području Republike Hrvatske.«.

Članak 25.

U članku 60. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditnoj instituciji izdaje se, sukladno ovom Zakonu, odobrenje za rad kao banci, štednoj banci, stambenoj štedionici ili kreditnoj instituciji iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 (u daljnjem tekstu: odobrenje za rad).«.

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Društvo iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013, koje ima odobrenje za rad na temelju propisa kojima se uređuje tržište kapitala, dužno je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad iz stavka 1. ovoga članka najkasnije na dan kada nastupi nešto od sljedećeg:

− kada prosjek mjesečne ukupne imovine, izračunan u razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci, iznosi ili prelazi iznos od 30 milijardi eura ili

− kada je prosjek mjesečne ukupne imovine izračunan u razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci manji od iznosa 30 milijardi eura i društvo je dio grupe u kojoj ukupna vrijednost konsolidirane imovine svih društava u grupi koja pojedinačno imaju ukupnu imovinu manju od iznosa od 30 milijardi eura i obavljaju bilo koju od djelatnosti iz članka 5. stavka 1. točaka 3. i 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18., 17/20. i 83/21.) iznosi ili prelazi iznos od 30 milijardi eura, oboje izračunano kao prosjek u razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7.

Članak 26.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnica kreditne institucije iz treće zemlje dužne su, prije upisa u sudski registar financijskih usluga koje namjeravaju pružati, dobiti odobrenje za pružanje tih financijskih usluga u skladu s ovim Zakonom.

(2) Odluka o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka donosi se istodobno kad i odluka o odobrenju za rad, odnosno odobrenju za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje, osim ako je zahtjev za izdavanje odobrenja iz ovoga članka podnesen nakon što je kreditna institucija iz stavka 1. ovoga članka dobila odobrenje za rad odnosno odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.«.

Članak 27.

U članku 63. stavak 16. briše se.

Članak 28.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 63. stavaka 1. i 2. te stavaka 4. do 9. ovoga Zakona odbit će se ako bi time u Republici Hrvatskoj došlo ili moglo doći do narušavanja sigurnosti i stabilnosti poslovanja jedne kreditne institucije ili financijskog sustava u cjelini.

(2) Zahtjev kreditne institucije za pripajanje kreditnoj instituciji iz treće zemlje odbit će se ako je odbijen zahtjev te kreditne institucije za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u skladu s člankom 90. stavkom 4. ovoga Zakona.«.

Članak 29.

U članku 65. stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7.

Članak 30.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»Pri izdavanju odobrenja za rad kreditne institucije istodobno se može odlučivati o sljedećim zahtjevima:

1) o zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela

2) o zahtjevu kandidata za izdavanje prethodne suglasnosti za predsjednika, članove uprave i članove nadzornog odbora kreditne institucije i

3) o zahtjevu kreditne institucije za pružanje financijskih usluga iz članka 8. ovoga Zakona ako je kreditna institucija istodobno podnijela zahtjev za pružanje tih usluga.«.

Članak 31.

U članku 67. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad ne vodi se računa o ekonomskim potrebama tržišta.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) U slučajevima iz članka 60. stavka 7. ovoga Zakona prilikom izdavanja odobrenja za rad uzimaju se u obzir informacije iz postojećih odobrenja.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 32.

U članku 69. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4., koji postaju stavci 2. i 3., mijenjaju se i glase:

»(2) U odluci o ukidanju odobrenja za rad navest će se i da će ona biti javno objavljena.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odobrenje za rad kreditnoj instituciji ne može se ukinuti od trenutka kada je donesena odluka o otvaranju postupka sanacije do trenutka donošenja odluke o okončanju postupka sanacije.«.

Članak 33.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Hrvatska narodna banka dužna je odluku o ukidanju odobrenja za rad objaviti u »Narodnim novinama«, dostaviti je nadležnom trgovačkom sudu i Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita te o tome izdati priopćenje za javnost.«.

Članak 34.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga može se odbiti:

1) ako iz dokumentacije i drugih poznatih činjenica proizlazi da kreditna institucija ne ispunjava tehničke, kadrovske, organizacijske ili ostale uvjete za pružanje pojedinih vrsta osnovnih ili dodatnih financijskih usluga

2) ako su kreditnoj instituciji izrečene supervizorske mjere, a uvođenje nove usluge moglo bi negativno utjecati na izvršenje supervizorskih mjera ili

3) ako kreditna institucija ne ispunjava posebne uvjete koji se, glede financijskih usluga predviđenih njezinim poslovnim planom, propisuju bilo kojim drugim propisom kojim se uređuje pružanje financijskih usluga.«.

Članak 35.

U članku 73. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Odluka o ukidanju odobrenja za pružanje financijskih usluga donosi se:«.

Na kraju točke 2. riječ: »ili« briše se.

Na kraju točke 3. briše se točka, dodaje se riječ: »ili« te se dodaje točka 4. koja glasi:

»4) ako kreditna institucija u pisanom obliku dostavi obavijest da više ne namjerava pružati jednu ili više financijskih usluga za koje joj je izdano odobrenje.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na ukidanje odobrenja za pružanje financijskih usluga na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 71. ovoga Zakona.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 36.

U članku 73.a stavak 20. briše se.

Dosadašnji stavak 21. postaje stavak 20.

Članak 37.

U članku 73.b stavak 13. briše se.

Članak 38.

U članku 73.c stavak 8. briše se.

Članak 39.

U članku 73.d ispred riječi: »Hrvatska narodna banka« briše se oznaka stavka: »(1)«.

Stavak 2. briše se.

Članak 40.

U članku 73.e stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kreditna institucija koja je dobila odobrenje iz članka 60. ovoga Zakona, a koja je dio grupe iz treće zemlje nije dužna imati posredničko matično društvo u EU-u ili, sukladno stavku 3. ovoga članka, biti određena kao posredničko matično društvo u EU-u ako je:

− ukupna vrijednost imovine u EU-u svih članica grupe iz treće zemlje manja od 40 milijardi eura ili

− kreditna institucija koja je dobila odobrenje iz članka 60. ovoga Zakona jedina institucija iz te grupe koja posluje u Europskoj uniji.«.

Stavak 9. briše se.

Članak 41.

U članku 75. stavak 8. briše se.

Članak 42.

U članku 90. stavku 5. riječi: »40 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »5.000.000,00 eura«.

Članak 43.

U članku 92. stavku 1. točki 21. riječi: »periodičnih penala i« brišu se.

Članak 44.

U članku 100.b riječi: »te koji imaju ugovornu odredbu kojom se najveća moguća vrijednost instrumenta ograničuje na onu vrijednost koja je vrijedila na dan dodjele primitaka,« brišu se.

Članak 45.

U članku 114. stavcima 1. i 4. riječi: »Hrvatske narodne banke« brišu se.

Stavak 7. briše se.

Članak 46.

U članku 119. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka je imenovano tijelo za određivanje stope protucikličkog zaštitnog sloja za područje Republike Hrvatske odnosno imenovano tijelo za potrebe članka 136. stavka 1. Direktive 2013/36/EU.«.

Članak 47.

U članku 129. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 48.

U članku 137. stavak 6. briše se.

Dosadašanji stavci 7. do 12. postaju stavci 6. do 11.

Članak 49.

U članku 143. stavak 8. briše se.

Članak 50.

Članak 144. mijenja se i glasi:

»Kreditna institucija i matična kreditna institucija dužne su izvještavati Hrvatsku narodnu banku o zaštitnim slojevima kapitala iz članaka 117., 118., 130., 135. i 137. ovoga Zakona i mjerama za očuvanje kapitala iz članaka 140. do 143.a ovoga Zakona na način i u rokovima propisanim podzakonskim propisom iz članka 162. ovoga Zakona.«.

Članak 51.

U članku 145.a stavku 1. riječ: »priznatoga« zamjenjuje se riječju: »osnovnog«.

Članak 52.

U članku 146. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) član uže obitelji fizičke osobe iz stavka 1. točaka 1. do 9. ovoga članka i pravna osoba u kojoj taj član uže obitelji ima kvalificirani udio ili u kojoj može imati znatan utjecaj ili u kojoj je na poziciji višeg rukovodstva ili je član upravljačkog tijela.«.

Članak 53.

U članku 146.a stavku 2. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7.000,00 eura«.

Članak 54.

U članku 147. stavcima 1. i 2. riječ: »priznatog« zamjenjuje se riječju: »osnovnog«.

Članak 55.

U članku 149. stavci 7. i 8. brišu se.

Članak 56.

U članku 151. stavku 3. točka 1. briše se.

Točke 2. do 4. postaju točke 1. do 3.

Članak 57.

U članku 154. stavcima 3., 9. i 10. riječi: »točke 8.« zamjenjuju se riječima: »točke 7.«.

Članak 58.

U članku 154.a stavak 12. briše se.

Dosadašnji stavak 13. postaje stavak 12.

Članak 59.

U članku 154.b stavku 3. riječi: »točke 8.« zamjenjuju se riječima: »točke 7.«.

Članak 60.

U članku 154.c stavku 3. riječi: »točke 8.« zamjenjuju se riječima: »točke 7.«.

Članak 61.

U članku 157. stavku 3. točki 21. riječi: »Državno odvjetništvo Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »nadležno državno odvjetništvo ili Ured europskog javnog tužitelja«.

Članak 62.

U članku 166. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je javno objaviti na koji se način uskladila s odredbama o:

1) organizacijskom ustroju na način propisan člankom 102. ovoga Zakona i podzakonskim propisom donesenim na temelju članka 102. stavka 3. ovoga Zakona

2) sastavu, dužnostima i odgovornostima uprave i nadzornog odbora propisanima člancima 35. do 49. ovoga Zakona

3) obvezi nadzornog odbora da osnuje odbor za primitke, odbor za imenovanja i odbor za rizike na način propisan člancima 50. do 53. ovoga Zakona te podzakonskim propisom donesenim na temelju članka 50. stavka 4. ovoga Zakona

4) politikama primitaka na način propisan podzakonskim propisom donesenim na temelju članka 100. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 63.

U članku 175. stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.

Članak 64.

U članku 183. stavku 2. druga rečenica briše se.

Članak 65.

U članku 190. stavku 2. riječi: »,ovisno o nalazima iz zapisnika,« brišu se.

U stavku 3. riječi: »obavljenom nadzoru« zamjenjuju se riječima: »obavljenoj superviziji«.

Članak 66.

U članku 200. riječi: »iz članka 175. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članaka 11.a i 175. ovoga Zakona«.

Članak 67.

U članku 214. stavku 5. točka 5. mijenja se i glasi:

»5) podacima o radnicima čiji ukupni godišnji primici prelaze iznos utvrđen propisom iz članka 100. stavka 4. ovoga Zakona«.

Članak 68.

U članku 215. stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može odgoditi objavu odluke o upravnoj sankciji ako procijeni da će okolnosti iz stavka 9. ovoga članka prestati u razumnom roku.«.

Stavak 13. briše se.

Članak 69.

U članku 216.b stavak 12. briše se.

Članak 70.

U članku 216.h stavak 13. briše se.

Članak 71.

U članku 235.a stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 72.

U članku 287. stavku 5. riječi: »članku 277.a ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »članku 73.a ovoga Zakona«.

Članak 73.

U članku 302. stavku 6. riječ: »kunu« zamjenjuje se riječju: »euro«.

Članak 74.

U članku 313. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Štedna banka je kreditna institucija koja je, sukladno ovom Zakonu, dobila odobrenje za rad kao štedna banka i koja je osnovana kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 75.

U članku 315. stavku 2. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(2) Štedna banka, osim bankovnih usluga iz stavka 1. ovoga članka, može pružati i financijske usluge za koje je dobila odobrenje, i to:«.

Članak 76.

U članku 317. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Štedna banka koja namjerava poslovati kao banka dužna je dobiti odobrenje za rad kao banka sukladno ovom Zakonu.«.

U stavku 4. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(4) O izdavanju odobrenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje se na temelju:«.

Članak 77.

U članku 323. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Upravni sud u Zagrebu isključivo je mjesno nadležan za suđenje u postupcima koji se pokreću:

1) protiv pojedinačnih odluka i rješenja Hrvatske narodne banke donesenih na temelju ovoga Zakona

2) protiv postupanja i propuštanja postupanja Hrvatske narodne banke u nadzoru primjene ovoga Zakona

3) zbog propuštanja donošenja pojedinačnih odluka Hrvatske narodne banke na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 78.

U članku 359.c stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Postupak izricanja upravne sankcije može voditi samo osoba koja u posljednje dvije godine nije sudjelovala u postupku supervizije nad strankom protiv koje je postupak za izricanje upravnih sankcija pokrenut (u daljnjem tekstu: stranka protiv koje je postupak pokrenut).«.

Članak 79.

U članku 359.d stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Po provedenom postupku supervizije, a na temelju zapisnika iz članka 190. ovoga Zakona i sve pripadajuće dokumentacije te na temelju zahtjeva za pokretanje postupka od strane Europske središnje banke, a na temelju članka 18. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Hrvatska narodna banka prethodno će ispitati činjenice, okolnosti i pravne kvalifikacije iz kojih bi mogao proizaći razlog za izricanje upravnih sankcija zbog povrede iz članaka 360. do 365. ovoga Zakona.«.

Članak 80.

U članku 359.e stavku 1. riječi: »za izricanje upravne sankcije« brišu se.

Članak 81.

U članku 359.f stavku 4. riječi: »3.750.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »497.710,00 eura«, a iza riječi: »gubitka« dodaju se riječi: »ili u iznosu do najviše 10% ukupnog prihoda«.

Članak 82.

Članak 359.g mijenja se i glasi:

»U postupcima izricanja novčane kazne ili upozorenja koje vodi Hrvatska narodna banka na temelju ovoga Zakona može se održati usmena rasprava s koje je javnost isključena.«.

Članak 83.

U članku 359.j stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rješenje o utvrđivanju periodičnih penala i rješenje o izricanju ukupnog iznosa periodičnih penala donosi guverner.«.

Članak 84.

U članku 359.k stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 85.

Naslov iznad članka 359.l mijenja se i glasi: »Postupak izvršenja novčane kazne ili izrečenog ukupnog iznosa periodičnih penala«.

U članku 359.l stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U rješenju Hrvatske narodne banke kojim se izriče novčana kazna ili ukupan iznos periodičnih penala naznačit će se rok i način uplate izrečene novčane kazne ili ukupnog iznosa periodičnih penala.«.

U stavku 2. riječ: »utvrđeni« briše se.

U stavku 3. riječ: »utvrđen« zamjenjuje se riječju: »izrečen«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Izrečene novčane kazne i izrečeni ukupni periodični penali prihod su državnog proračuna.

(5) Ako počinitelj povrede ne uplati u naznačenom roku novčanu kaznu ili izrečeni ukupan iznos periodičnih penala, Hrvatska narodna banka će tijelu nadležnom za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima podnijeti nalog za naplatu novčane kazne ili izrečenog ukupnog iznosa periodičnih penala prisilnim putem, sukladno posebnom zakonu, a iznosi prisilno naplaćene novčane kazne ili izrečenog ukupnog iznosa periodičnih penala uplaćuju se izravno u korist državnog proračuna.«.

Članak 86.

Naslov iznad članka 359.n mijenja se i glasi: »Zastara izvršenja novčane kazne ili izrečenog ukupnog iznosa periodičnih penala«.

U članku 359.n stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčana kazna ili ukupan iznos periodičnih penala izrečen na temelju ovoga Zakona ne može se izvršiti ako od dana izvršnosti rješenja Hrvatske narodne banke kojim je izrečena novčana kazna odnosno izrečen ukupan iznos periodičnih penala i/ili izvršnosti odluke suda istekne rok od pet godina.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Zastara iz stavka 1. ovoga članka prekida se:

– dok ne prođe rok za plaćanje izrečene novčane kazne odnosno izrečenog ukupnog iznosa periodičnih penala ili

– svakom radnjom Hrvatske narodne banke poduzetom radi izvršenja novčane kazne odnosno izrečenog ukupnog iznosa periodičnih penala.«.

Članak 87.

U članku 359.r stavku 2. riječi: »može izreći« zamjenjuju se riječju: »izriče«.

Stavci 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(5) U rješenju o utvrđivanju periodičnih penala Hrvatska narodna banka odmjerit će iznos periodičnih penala te navesti datum od kojeg počinju teći periodični penali i rok na koji se periodični penali izriču, a koji ne može biti duži od šest mjeseci.

(6) Ako je stranka protiv koje je postupak pokrenut otklonila povredu nakon isteka roka iz stavka 5. ovoga članka, Hrvatska narodna banka će rješenjem o izricanju ukupnog iznosa periodičnih penala utvrditi da stranka nije otklonila povredu te da je istekao rok iz stavka 5. ovoga članka, utvrditi ukupan iznos periodičnih penala za sve dane roka iz stavka 5. ovoga članka te rok u kojem je kreditna institucija dužna platiti navedeni iznos.

(7) Ako je stranka protiv koje je postupak pokrenut otklonila povredu u roku iz stavka 5. ovoga članka, Hrvatska narodna banka će rješenjem o izricanju ukupnog iznosa periodičnih penala utvrditi datum prestanka povrede, utvrditi ukupan iznos periodičnih penala za sve dane trajanja povrede te rok u kojem je kreditna institucija dužna platiti navedeni iznos.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Na postupak izricanja periodičnih penala ne primjenjuju se odredbe članaka 359.e do 359.i ovoga Zakona, već se na odgovarajući način primjenjuje postupak iz glave XXVII. ovoga Zakona.«.

Članak 88.

Iznad članka 359.s naziv glave i glava XXIX.a.2. te naslovi iznad članaka i članci 359.s i 359.t brišu se.

Članak 89.

U članku 360. stavku 1. točki 15.d riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

U točki 25. riječi: »točke 8.« zamjenjuju se riječima: »točke 7.«.

Točke 38.a, 38.b i 38.c mijenjaju se i glase:

»38.a) ako ispunjava zahtjeve za zaštitni sloj omjera financijske poluge na temelju članka 92. stavka 1.a Uredbe (EU) br. 575/2013, a provodi raspodjele u vezi s osnovnim kapitalom i time smanjuje osnovni kapital do razine na kojoj se više ne ispunjava zahtjev za kombinirani zaštitni sloj, što je protivno članku 140. stavku 6. ovoga Zakona

38.b) ako ne ispunjava zahtjev za zaštitni sloj omjera financijske poluge, a ne izračuna najveći raspodjeljivi iznos u vezi s omjerom financijske poluge (engl. Leverage ratio related maximum distributable amount, L-MDA) u skladu s podzakonskim propisom iz članka 140. stavka 10. ovoga Zakona i/ili ako o izračunanom raspodjeljivom iznosu bez odgode ne izvijesti Hrvatsku narodnu banku, što je protivno članku 140. stavku 7. ovoga Zakona

38.c) ako provodi raspodjele u vezi s redovnim osnovnim kapitalom, stvori obvezu isplate varijabilnih primitaka ili diskrecijskih mirovinskih pogodnosti, isplaćuje varijabilne primitke ili provodi plaćanja po instrumentima dodatnog osnovanog kapitala prije nego što je izračunala najveći raspodjeljivi iznos u vezi s omjerom financijske poluge (engl. Leverage ratio related maximum distributable amount, L-MDA), čime postupa suprotno odredbama članka 140. stavka 8. ovoga Zakona, ili na taj način raspodijeli iznos koji prelazi najveći raspodjeljivi iznos, čime postupa suprotno članku 140. stavku 10. ovoga Zakona«.

Iza točke 42.b dodaje se točka 42.c koja glasi:

»42.c) ako u prijelaznom razdoblju određenom u članku 493. stavku 3. Uredbe (EU) 575/2013 izloženost kreditne institucije iz točke c) istog članka, uključujući sudjelujući udjel ili druge vrste ulaganja kreditne institucije prema njezinu matičnom društvu, ostalim društvima kćerima tog matičnog društva ili vlastitim društvima kćerima, pod uvjetom da su ta društva obuhvaćena supervizijom na konsolidiranoj osnovi kojoj podliježe i sama kreditna institucija, u skladu s glavom XXII. ovoga Zakona, Uredbom br. (EU) 575/2013, propisima kojima se uređuje poslovanje financijskih konglomerata ili s istovjetnim propisima koji su na snazi u trećoj zemlji prelazi 25% osnovnog kapitala kreditne institucije«.

Točka 68. mijenja se i glasi:

»68) ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o prekoračenju najveće dopuštene izloženosti na način kako je propisano člankom 396. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili ako sukladno članku 396. Uredbe (EU) br. 575/2013 ne dostavi Hrvatskoj narodnoj banci prihvatljiv i vjerodostojan plan za pravodobno ponovno uspostavljanje usklađenosti s ograničenjima velikih izloženosti ili ne izvršava taj plan u roku i na način kako je njime predviđeno«.

U točki 82. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7.000,00 eura«.

U točki 88. riječi: »na temelju članka 11.a stavka 2. ovoga Zakona« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za povrede iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do 13.270,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave kreditne institucije.«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Za povrede iz stavka 3. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do 13.270,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba iz nadzornog odbora kreditne institucije.

(5) Za povrede iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do 3.980,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača kreditnu instituciju.«.

Članak 90.

U članku 361. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5) ako ne donese ili ne provodi primjerenu politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove nadzornog odbora kreditne institucije protivno članku 45. stavku 6. ovoga Zakona ili postupi protivno podzakonskom propisu koji je donijela Hrvatska narodna banka na temelju članka 45. stavka 8. ovoga Zakona«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Za povrede iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do 2.650,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave ili nadzornog odbora kreditne institucije.

(3) Za povrede iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do 2.650,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača kreditnu instituciju.«.

Članak 91.

U članku 361.a stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 10.610,00 do 26.540,00 eura kaznit će se kreditna institucija:«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Novčanom kaznom od 1.320,00 do 6.630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

U stavku 3. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(3) Novčanom kaznom od 10.610,00 do 26.540,00 eura kaznit će se vjerovnik pravna osoba iz članka 357.a stavka 5. ovoga Zakona:«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Novačnom kaznom od 1.320,00 do 6.630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka i odgovorna osoba u vjerovniku pravnoj osobi iz članka 357.a stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 92.

U članku 361.b stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Za prekršaj kaznit će se globalna ili ostala sistemski važna kreditna institucija novčanom kaznom u iznosu od 4.970,00 eura do najviše 3% ukupnog prihoda:«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11) ako u poslovanju s potrošačima koje je vezano uz primanje depozita i odobravanje kredita koje se odnosi na usluge s valutnom klauzulom ne primijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke odgovarajuće valute u odnosu na euro koji važi na dan transakcije, što je protivno članku 302. stavku 6. ovoga Zakona«.

Stavci 2. do 5. mijenjaju se i glase:

»(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 460,00 do 2.650,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave ili nadzornog odbora globalne ili ostale sistemski važne kreditne institucije.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 eura do najviše 3% ukupnog prihoda kaznit će se kreditna institucija za koju nije utvrđeno da je globalna ili ostala sistemski važna kreditna institucija.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 2.650,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave ili nadzornog odbora kreditne institucije za koju nije utvrđeno da je globalna ili ostala sistemski važna kreditna institucija.

(5) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 2.650,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača kreditnu instituciju.«.

Članak 93.

U članku 362. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za povrede iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu do 2.650,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave štedne banke.«.

Članak 94.

U članku 363. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu do 2.650,00 eura kaznit će se član uprave kreditne institucije:«.

U točki 4. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7.000,00 eura«.

U stavku 2. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(2) Novčanom kaznom u iznosu do 2.650,00 eura kaznit će se član nadzornog odbora kreditne institucije:«.

U točki 6. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7.000,00 eura«.

Članak 95.

U članku 364. stavcima 2., 3., 5., 6., 8. i 9. riječi: »100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 eura«.

U stavcima 11. i 12. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6.630,00 eura«.

U stavku 14. riječi: »100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 eura«.

U stavcima 16. i 17. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6.630,00 eura«.

Članak 96.

U članku 364.a stavku 1. riječi: »7.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »990,00 eura«.

Stavci 2. do 5. mijenjaju se i glase:

»(2) Za prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba iz pravne osobe koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 460,00 do 2.650,00 eura.

(3) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 9.950,00 eura do 10% ukupnog prihoda ako prikuplja depozite ili druga povratna sredstva od javnosti suprotno zabrani iz članka 57. ovoga Zakona.

(4) Za prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe koja počini prekršaj iz stavka 3. ovoga članka novčanom kaznom od 4.970,00 do 13.270,00 eura.

(5) Za prekršaj kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 4.970,00 do 13.270,00 eura ako prikuplja depozite ili druga povratna sredstva od javnosti suprotno zabrani iz članka 57. ovoga Zakona.«.

Članak 97.

U članku 365. stavku 1. točke 1.e i 1.f mijenjaju se i glase:

»1.e) matični financijski holding ili matični mješoviti financijski holding koji na zahtjev Hrvatske narodne banke ne dostavi informacije nužne za redovito praćenje organizacijske strukture grupe i usklađenosti s uvjetima iz članka 73.a stavka 12. ovoga Zakona

1.f) matični financijski holding ili matični mješoviti financijski holding koji protivno zabrani ostvarivanja prava glasa koje proizlazi iz dionica institucije kćeri koje drži financijski holding ili mješoviti financijski holding, a koje je Hrvatska narodna banka zabranila sukladno članku 73.a stavku 14. podstavku 1. ovoga Zakona, glasa na glavnoj skupštini društva kćeri«.

Točka 12. briše se.

Dosadašnja točka 13. postaje točka 12.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za povredu iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom do 13.270,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave pravne osobe.«.

Članak 98.

U članku 366. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Za prekršaj kaznit će se revizorsko društvo novčanom kaznom od 9.950,00 eura do 66.360,00 eura:«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Za prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 4.970,00 do 13.270,00 eura.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se ovlašteni revizor novčanom kaznom od 990,00 do 6.630,00 eura.«.

Članak 99.

Članak 367. mijenja se i glasi:

»(1) Za prekršaj kaznit će se kreditna institucija ako krši odredbe iz članka 156. stavka 1. ili članka 157. stavka 1., 2. ili 5. ovoga Zakona o obvezi čuvanja bankovne tajne novčanom kaznom u iznosu od 49.770,00 eura do najviše 132.720,00 eura.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave kreditne institucije novčanom kaznom u iznosu od 2.380,00 do 13.270,00 eura.

(3) Za prekršaj iz članka 157. stavaka 1. i 5. ovoga Zakona kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 49.770,00 do 132.720,00 eura te odgovorna osoba u toj pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.380,00 do 13.270,00 eura.

(4) Za prekršaj iz članka 157. stavaka 1. i 5. ovoga Zakona kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.380,00 do 13.270,00 eura.

(5) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba iz članka 158. stavka 1. ovoga Zakona ako krši odredbe ovoga Zakona o obvezi čuvanja bankovne tajne novčanom kaznom u iznosu od 49.770,00 do 132.720,00 eura.

(6) Za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 158. stavka 1. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 2.380,00 do 13.270,00 eura.

(7) Za prekršaj kaznit će se fizička osoba iz članka 158. stavka 2. ovoga Zakona ako krši odredbe članka 156. stavka 1. ovoga Zakona o obvezi čuvanja bankovne tajne novčanom kaznom u iznosu od 2.380,00 do 13.270,00 eura.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Položaj kreditnih institucija koje imaju odobrenje za rad i postupci u tijeku

Članak 100.

(1) Kreditne institucije koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisane u sudski registar i imaju odobrenje za rad odnosno odobrenje za pružanje bankovnih i financijskih usluga te podružnice kreditne institucije iz druge države članice koje u Republici Hrvatskoj pružaju uzajamno priznate usluge i upisane su u sudski registar nastavljaju poslovati na temelju dobivenog odobrenja odnosno upisa u sudski registar.

(2) Ostala odobrenja i suglasnosti izdani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi.

(3) Svi postupci za dobivanje odobrenja i suglasnosti koji su bili pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema postupovnim odredbama ovoga Zakona.

(4) Svi postupci supervizije i drugi postupci koji su bili pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema postupovnim odredbama ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 101.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/144 Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić