Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika i podružnice investicijskog društva iz države članice i treće zemlje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2319

Na temelju članka 84. stavka 10., članka 135. i članka 158. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/2020 i 83/2021), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA ZA PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH I POMOĆNIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI, TRŽIŠNOG POSREDNIKA I PODRUŽNICE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA IZ DRŽAVE ČLANICE I TREĆE ZEMLJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju sljedeće obaveze i uvjeti propisani Zakonom o tržištu kapitala:

1. sadržaj, oblik, način i rokovi izrade i dostave nadzornih izvještaja:

– investicijskih društava,

– tržišnih posrednika,

– podružnica investicijskih društava iz drugih država članica i

– podružnica investicijskih društava iz trećih zemalja

2. učestalost dostave, sadržaj i opseg podataka o sustavima i mjerama koje je investicijsko društvo uspostavilo u odnosu na izravni elektronički pristup mjestu trgovanja.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala.

2. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

3. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/589 je Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/589 od 19. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju organizacijski zahtjevi za investicijska društva koja se bave algoritamskim trgovanjem.

(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje kao u Zakonu.

Opseg primjene

Članak 3.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na kreditne institucije koje obavljaju investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge, podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica koje obavljaju investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge i društva za upravljanje koja pružaju investicijske usluge upravljanja portfeljem i investicijskog savjetovanja iz članka 5. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona, i to u dijelu u kojem obavljaju navedene usluge i aktivnosti.

II. SADRŽAJ NADZORNIH IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) Nadzorni izvještaji su:

(a) Opći podaci o pravnoj osobi (Obrazac OP),

(b) Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti (Obrazac PR),

(c) Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata (Obrazac US),

(d) Izvještaj o upravljanju portfeljem: strukturi imovine, klijenata i naknadama (Obrazac UP),

(e) Izvještaj o stanju novčanih sredstava klijenata (Obrazac NS),

(f) Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva (Obrazac VP) i

(g) Izvještaj o prodaji/distribuciji investicijskih proizvoda (Obrazac PD).

(2) Sadržaj i oblik nadzornih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 1. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Za potrebe istraživanja i razvoja investicijskih usluga i aktivnosti te izvještavanja korisnika usluga i javnosti, Hanfa može koristiti podatke sadržane u propisanim financijskim izvještajima i propisanim nadzornim izvještajima, a u iznimnim situacijama i podatke iz izvješća čiji sadržaj, oblik i rokove definira ovisno o potrebi.

III. OBVEZNICI IZRADE NADZORNIH IZVJEŠTAJA

Članak 5.

(1) Investicijska društva i kreditne institucije koje obavljaju investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge dužni su sastavljati nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a) do (g).

(2) Društva za upravljanje koja pružaju investicijske usluge upravljanja portfeljem i investicijskog savjetovanja iz članka 5. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona dužna su sastavljati nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a) do (d).

(3) Tržišni posrednici dužni su sastavljati nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a), (b) i (g) u dijelovima koji su primjenjivi na iste.

(4) Podružnice investicijskih društava iz drugih država članica, podružnice investicijskih društava iz trećih zemalja i podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica koje obavljaju investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge dužne su sastavljati nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a) do (c) u dijelovima koji su primjenjivi na iste.

IV. NAČIN DOSTAVE

Članak 6.

Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 5. ovog Pravilnika dužni su iste dostavljati Hanfi isključivo elektroničkim putem u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

V. ROKOVI DOSTAVE

Članak 7.

(1) Nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a) do (d), (f) i (g) ovog Pravilnika obveznici sastavljaju i dostavljaju za poslovnu godinu i izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine (kalendarska tromjesečja).

(2) Za potrebe izrade i dostave izvještaja iz stavka 1. ovog članka poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini, a izvještajna razdoblja tijekom godine jednaka su tromjesečnom, šestomjesečnom i devetomjesečnom razdoblju.

(3) Izvještaje iz stavka 1. ovog članka obveznici izrade dužni su dostaviti Hanfi u roku od mjesec dana od zadnjeg dana izvještajnog razdoblja.

(4) Nadzorni izvještaj iz članka 4. stavka 1. točke (e) sastavlja se za svaki radni dan, a dostavljaju se Hanfi za izvještajna razdoblja jednaka kalendarskom tjednu, najkasnije drugi radni dan po isteku izvještajnog razdoblja.

VI. IZVJEŠTAVANJE O IZRAVNOM ELEKTRONIČKOM PRISTUPU MJESTU TRGOVANJA

Članak 8.

Investicijsko društvo i kreditna institucija koji klijentima omogućuju izravan elektronički pristup mjestu trgovanja dužni su najmanje jednom godišnje Hanfi dostaviti izvještaj o usklađenosti s odredbama Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/589 i članka 84. stavka 2. Zakona.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 5. ovog Pravilnika dužni su prve izvještaje u skladu s Prilogom 1. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 1. Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje (»Narodne novine« broj 39/2019) na način propisan člankom 6. ovoga Pravilnika.

(4) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje (»Narodne novine« broj 39/2019).

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-25

Zagreb, 13. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

OBRASCI NADZORNIH IZVJEŠTAJA

 

Obrazac: OP – Opći podaci o pravnoj osobi

 

Naziv pravne osobe

 

LEI

 

OIB

 

Izvještajno razdoblje

 

Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)

 

Telefon i faks

 

E-adresa

 

Web-stranica

 

Broj zaposlenih na izvještajni datum

 

Poslovna banka pravne osobe

 

Broj računa za redovno poslovanje

 

Broj računa za deponiranje sredstava klijenata

 

Broj aktivnih klijenata u izvještajnom razdoblju

 

 

 

 

Obrazac PR – Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti

 

Prethodna godina – kumulativ

Prethodna godina – tekuće razdoblje

Tekuća godina – kumulativ

Tekuća godina – tekuće razdoblje

I. Prihodi temeljem obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti

 

 

 

 

1. Prihod od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata za izvršavanje naloga klijenata

 

 

 

 

2. Prihod od izvršenja naloga za klijenta

 

 

 

 

3. Prihodi od aktivnosti trgovanja za vlastiti račun

 

 

 

 

4. Prihod od upravljanja portfeljem

 

 

 

 

5. Prihod od investicijskog savjetovanja

 

 

 

 

6. Prihod od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

 

 

 

 

7. Prihod od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa

 

 

 

 

8. Prihod od upravljanja MTP-om i/ili OTP-om

 

 

 

 

II. Prihodi temeljem obavljanja pomoćnih usluga

 

 

 

 

1. Prihod od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva

 

 

 

 

2. Naknada depozitne banke

 

 

 

 

3. Prihod od kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije

 

 

 

 

4. Prihod od savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima

 

 

 

 

5. Prihod od obavljanja usluga deviznog poslovanja vezane uz pružanje investicijskih usluga

 

 

 

 

6. Ostali prihodi od pomoćnih usluga

 

 

 

 

Ukupno prihodi

 

 

 

 

III. Rashod od provizija i naknada

 

 

 

 

1. Troškovi usluga uređenog tržišta

 

 

 

 

2. Troškovi usluga MTP-a/OTP-a

 

 

 

 

3. Troškovi usluga klirinške organizacije

 

 

 

 

4. Troškovi usluga drugog investicijskog društva

 

 

 

 

5. Troškovi vezanog zastupnika

 

 

 

 

6. Troškovi naknada za Fond za zaštitu ulagatelja

 

 

 

 

7. Vrijednosno usklađenje potraživanja za naknade i provizije

 

 

 

 

8. Realizirani i nerealizirani gubici od financijske imovine po FER vrijednosti kroz dobit ili gubitak

 

 

 

 

9. Ostali troškovi u svezi obavljanja investicijskih usluga

 

 

 

 

Ukupno rashodi

 

 

 

 

Razlika prihoda iz rashoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac US – Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata

 

 

 

Novčana sredstva

 

 

 

Financijski instrumenti

Depoziti

Sredstva na računu

Ukupno

1. Upravljanje portfeljem

 

 

 

 

2. Skrbništvo nad financijskim instrumentima

2.1. Imovina pod upravljanjem portfeljem

 

 

 

 

2.2. Ostala imovina

 

 

 

 

3. Sredstva na računu klijenata za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac UP – Izvještaj o upravljanju portfeljem: strukturi imovine i obveza, klijenata i naknada

Naziv pravne osobe:

 

Izvještajno razdoblje:

 

OIB:

 

rbr.

STRUKTURA IMOVINE I OBVEZA PORTFELJA NA ZADNJI DAN IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Republika Hrvatska

Europska unija

Treće zemlje

Ukupno

1.

IMOVINA PORTFELJA

 

 

 

 

1.1.

VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI

 

 

 

 

1.1.1.

Dionice

 

 

 

 

1.1.2.

Ostalo

 

 

 

 

1.2.

DUGOROČNI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI

 

 

 

 

1.2.1.

Državne obveznice

 

 

 

 

1.2.2.

Municipalne obveznice

 

 

 

 

1.2.3.

Korporativne obveznice

 

 

 

 

1.2.4.

Ostalo

 

 

 

 

1.3.

UDJELI U SUBJEKTIMA ZA ZAJEDNIČKA ULAGANJA

 

 

 

 

1.3.1.

UCITS

 

 

 

 

1.3.2.

AIF

 

 

 

 

1.3.4.

Ostalo

 

 

 

 

1.4.

INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA

 

 

 

 

1.4.1.

Trezorski zapisi

 

 

 

 

1.4.2.

Komercijalni zapisi

 

 

 

 

1.4.3.

Ostalo

 

 

 

 

1.5.

IZVEDENICE

 

 

 

 

1.5.1.

Forward

 

 

 

 

1.5.2.

Futures

 

 

 

 

1.5.3.

Opcije

 

 

 

 

1.5.4.

Swap

 

 

 

 

1.5.5.

Ostalo

 

 

 

 

1.6.

OBRNUTI REPO

 

 

 

 

1.7.

POTRAŽIVANJA

 

 

 

 

1.8.

DEPOZITI

 

 

 

 

1.9.

NOVAC

 

 

 

 

1.10.

OSTALA IMOVINA

 

 

 

 

2.

OBVEZE PORTFELJA

 

 

 

 

2.1.

Obveze – repo

 

 

 

 

2.2.

Obveze – izvedenice

 

 

 

 

2.3.

Ostale obveze

 

 

 

 

3.

NETO IMOVINA PORTFELJA

 

 

 

 

 

STRUKTURA KLIJENATA

4.

UKUPAN BROJ KLIJENATA

 

 

 

 

4.1.

FIZIČKE OSOBE

 

 

 

 

4.1.1.

Mali ulagatelji

 

 

 

 

4.1.2.

Profesionalni ulagatelji

 

 

 

 

4.2.

PRAVNE OSOBE

 

 

 

 

4.2.1.

Mali ulagatelji

 

 

 

 

4.2.2.

Profesionalni ulagatelji

 

 

 

 

5.

UKUPAN BROJ PORTFELJA

 

 

 

 

6.

OBRAČUNATA NAKNADA ZA UPRAVLJANJE PORTFELJEM U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

 

6.1.

Brokerska naknada

 

6.2.

Upravljačka naknada

 

6.3.

Naknada za uspješnost

 

6.4.

Ulazna/izlazna naknada

 

6.5.

Ostale naknade vezane za upravljanje portfeljem

 

 

 

 

 

Obrazac NS – Izvještaj o stanju novčanih sredstava klijenata

Naziv pravne osobe:

 

OIB:

 

 

Izvještajno razdoblje:

dd.mm.yyyy.

dd.mm.yyyy.

dd.mm.yyyy.

dd.mm.yyyy.

dd.mm.yyyy.

Oznaka

Opis

STANJE RAČUNA

STANJE RAČUNA

STANJE RAČUNA

STANJE RAČUNA

STANJE RAČUNA

I.

Naziv institucije

LEI institucije

Broj računa

Oznaka valute

u VALUTI

u EUR

u VALUTI

u EUR

u VALUTI

u EUR

u VALUTI

u EUR

u VALUTI

u EUR

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Stanje novčanih sredstava na računima klijenata otvorenim u institucijama

 

 

 

 

 

III.

Stanje novčanih sredstava u internim evidencijama društva (po valutama)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

RAZLIKA

 

 

 

 

 

BILJEŠKA VEZANA ZA RAZLIKU:

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva (Obrazac VP)

 

Iznos (u EUR)

1. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG

 

1.1. Prenosivi vlasnički VP

 

1.2. Prenosivi dužnički VP

 

1.3. Ostali prenosivi VP

 

1.4. Instrumenti tržišta novca

 

1.5. Jedinice u subjektima za zajednička ulaganja

 

1.6. Pozitivna fer vrijednost izvedenica

 

2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD

 

2.1. Prenosivi vlasnički VP

 

2.2. Prenosivi dužnički VP

 

2.3. Ostali prenosivi VP

 

2.4. Instrumenti tržišta novca

 

2.5. Jedinice u subjektima za zajednička ulaganja

 

3. Financijska imovina po amortiziranom trošku

 

3.1. Prenosivi dužnički VP

 

3.2. Ostali prenosivi VP

 

3.3. Instrumenti tržišta novca

 

4. Ostali financijski instrumenti

 

5. UKUPNO

 

6. Analitika izvedenica

 

6.1. Nominalni (ugovoreni) iznos

 

6.2. Pozitivna fer vrijednost

 

6.3. Negativna fer vrijednost

 

6.4. Izvedenice ugrađeni derivativ (nominalni iznos)

 

6.5. Izvedenice instrumenti zaštite (nominalni iznos)

 

 

 

 

 

Obrazac PD – Izvještaj o prodaji/distribuciji investicijskih proizvoda

Naziv pravne osobe:

 

Izvještajno razdoblje:

 

 

 

OIB:

 

 

 

 

Subjekt za koji društvo prodaje/distribuira investicijske proizvode

Vrijednost prodanih/distribuiranih investicijskih proizvoda u izvještajnom razdoblju (u EUR)

Broj ulagatelja u izvještajnom razdoblju

 

Naziv Subjekta

Država Subjekta

LEI Subjekta

Udjeli UCITS fondovi

Udjeli AIF fondovi

Certifikati

Ostali investicijski proizvodi

Udjeli UCITS fondovi

Udjeli AIF fondovi

Certifikati

Ostali investicijski proizvodi

Mali ulagatelji

Prof. ulagatelji

Mali ulagatelji

Prof. ulagatelji

Mali ulagatelji

Prof. ulagatelji

Mali ulagatelji

Prof. ulagatelji

Mali ulagatelji

Prof. ulagatelji

Mali ulagatelji

Prof. ulagatelji

Kvalificirani ulagatelji čl. 4. t. 11. ZAIF-a

Mali ulagatelji

Prof. ulagatelji

Mali ulagatelji

Prof. ulagatelji

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić