Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2318

Na temelju članka 69. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18, 126/19 i 110/21) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2022. donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– struktura i sadržaj te objavljivanje, način i rokovi dostave godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF),

– struktura i sadržaj te način i rokovi dostave drugih izvještaja UAIF-a koje su UAIF-i obavezni sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa),

– kontni plan UAIF-a.

OBVEZNIK IZRADE I DOSTAVE

Članak 2.

(1) Obveznik izrade i dostave izvještaja iz članka 1. ovoga Pravilnika je UAIF kojem je Hanfa izdala odobrenje za rad iz članka 28. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18, dalje: Zakon).

(2) Na mali UAIF ne primjenjuje se obveza sastavljanja polugodišnjih financijskih izvještaja.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) UAIF je dužan voditi poslovne knjige te sastavljati godišnje i polugodišnje financijske izvještaje (dalje: financijski izvještaji) sukladno Zakonu i propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, osim ako ovim Pravilnikom nije propisano drugačije.

(2) UAIF je dužan poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu iz Priloga 1 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) Financijske izvještaje UAIF-a čine izvještaji iz članka 69. stavka 2. Zakona.

(2) Sadržaj i oblik financijskih izvještaja UAIF-a propisani su obrascima iz Priloga 2. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

DODATNI IZVJEŠTAJ

Članak 5.

(1) Veliki i srednji UAIF je dužan osim financijskih izvještaja iz članka 4. ovoga Pravilnika sastavljati izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza UAIF-a.

(2) Sadržaj i oblik izvještaja o strukturi financijske imovine i obveza UAIF-a propisani su obrascima iz Priloga 3 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

IZVJEŠTAJNA RAZDOBLJA

Članak 6.

(1) UAIF je dužan izrađivati:

– financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine i polugodišnje izvještaje za prvih šest mjeseci poslovne godine i

– izvještaje o strukturi financijske imovine i obveza iz članka 5. ovoga Pravilnika sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, odnosno sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja od prvih šest mjeseci poslovne godine.

(2) Godišnji financijski izvještaji iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Financijski izvještaji UAIF-a iz Priloga 2 Pravilnika.

(3) Konsolidirani godišnji financijski izvještaji UAIF-a moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Financijski izvještaji UAIF-a iz Priloga 2 ovoga Pravilnika.

(4) Bilješke uz financijske izvještaje koje su sastavni dio polugodišnjih financijskih izvještaja trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

(5) UAIF prilikom sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima može koristiti direktnu ili indirektnu metodu.

(6) Pored podataka iz financijskih izvještaja iz članka 4. stavka 1. i izvještaja iz članka 5. ovoga Pravilnika Hanfa može od UAIF-a zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u izvještajima.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 7.

(1) UAIF je dužan polugodišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od dva mjeseca po proteku izvještajnog razdoblja.

(2) UAIF je dužan revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od četiri mjeseca po proteku izvještajnog razdoblja.

(3) UAIF je dužan revidirane konsolidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od šest mjeseci po proteku izvještajnog razdoblja.

Članak 8.

(1) UAIF dostavlja Hanfi izvještaje iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) UAIF je dužan godišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika i godišnje konsolidirane financijske izvještaje iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika, zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji (konsolidiranih) godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim izvješćem UAIF-a, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom Hanfe.

(3) Osim izvještaja iz članka 6. ovoga Pravilnika, UAIF je dužan dostaviti na zahtjev Hanfe i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Hanfe u vezi s poslovanjem UAIF-a, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(4) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od UAIF-a dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 9.

(1) UAIF je dužan objaviti revidirane (konsolidirane) godišnje financijske izvještaje na svojim mrežnim stranicama (zajedno sa revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji (konsolidiranih) godišnjih financijskih izvještaja i godišnjem izvješćem UAIF-a), u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 7. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(2) UAIF je dužan na svojim mrežnim stranicama imati objavljene financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili kraće ako UAIF posluje kraće od pet godina.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) UAIF je dužan prve izvještaje u skladu s Prilogom 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 1., 2. i 3. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 13/19. i 137/2021.), na način propisan člankom 8. ovoga Pravilnika.

(4) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 13/19. i 137/2021.).

Klasa: 011-01/22-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-10

Zagreb, 13. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1

KONTNI PLAN ZA UAIF

 

0

NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA

1

NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA

2

OBVEZE

3

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

4

OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA

5

SITAN INVENTAR

6

RASHODI

7

PRIHODI

8

REZULTAT POSLOVANJA

9

KAPITAL, REZERVE I IZVNABILANČNE EVIDENCIJE

 

 

 

0

 

 

 

NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA

 

00

 

 

Dugotrajna nematerijalna imovina

 

01

 

 

Dugotrajna materijalna imovina

 

02

 

 

Predujmovi za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu i dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina u pripremi

 

03

 

 

Ostala imovina

1

 

 

 

NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA

 

10

 

 

Novčana sredstva

 

11

 

 

Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima

 

13

 

 

Potraživanja s osnove stečene kamate, dividendi, udjela u dobiti i ostalim ulaganjima

 

14

 

 

Potraživanja s osnove ulaganja u financijske instrumente

 

15

 

 

Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija

 

16

 

 

Potraživanja od zaposlenika

 

17

 

 

Ostala imovina

 

19

 

 

Odgođena porezna imovina i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

 

 

19x

 

Odgođena porezna imovina

2

 

 

 

OBVEZE

 

20

 

 

Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima

 

21

 

 

Financijske obveze

 

23

 

 

Obveze za kamate

 

24

 

 

Obveze prema dobavljačima

 

25

 

 

Obveze prema zaposlenicima

 

26

 

 

Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe

 

27

 

 

Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti

 

28

 

 

Rezerviranja za obveze

 

29

 

 

Odgođene porezne obveze i odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućih razdoblja

 

 

29x

 

Odgođene porezne obveze

3

 

 

 

FINANCIJSKA IMOVINA

 

30

 

 

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitaka

 

31

 

 

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

32

 

 

Financijska imovina po amortiziranom trošku

5

 

 

 

SITAN INVENTAR

6

 

 

 

RASHODI

 

60

 

 

Materijalni troškovi

 

61

 

 

Troškovi usluga

 

62

 

 

Troškovi plaća, honorara i sličnih naknada

 

63

 

 

Ostali administrativni troškovi

 

64

 

 

Troškovi upravljanja fondom i portfeljima

 

 

640

 

Troškovi fonda koje snosi društvo za upravljanje

 

 

641

 

Troškovi za poslove upravljanja koji su delegirani

 

 

642

 

Troškovi zastupnika

 

 

643

 

Ostali troškovi fonda

 

 

644

 

Troškovi upravljanja portfeljima

 

65

 

 

Trošak amortizacije i vrijednosna usklađenja (osim financijske imovine)

 

66

 

 

Gubici od ulaganja u financijske instrumente

 

 

660

 

Nerealizirani gubici od financijske imovine

 

 

661

669

 

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Ostali gubici od ulaganja u financijske instrumente

 

67

 

 

Gubitak od prodaje financijskih instrumenata i ostale imovine

 

 

670

 

Gubitak od prodaje financijskih instrumenata

 

 

671

 

Gubitak od prodaje ostale imovne

 

68

 

 

Rashodi od kamata i negativnih tečajnih razlika

 

 

680

 

Rashodi od kamata

 

 

681

 

Negativne tečajne razlike

 

69

 

 

Troškovi rezerviranja za nepredviđene obveze

7

 

 

 

PRIHODI

 

70

 

 

Prihodi od naknada za upravljanje fondovima

 

 

700

700x 700y

Naknada za upravljanje Naknada za upravljanje UCITS fondom

Naknada za upravljanje AIF-om

 

 

701

 

Naknada za uspješnost

 

 

702

702x 702y

Ulazna naknada Ulazna naknada UCITS fonda

Ulazna naknada AIF-a

 

 

703

703x 703y

Izlazna naknada Izlazna naknada UCITS fonda

Izlazna naknada AIF-a

 

 

709

 

Ostalo

 

71

 

 

Prihodi od naknada i provizija od upravljanja portfeljem

 

72

 

 

Prihodi od naknada i provizija investicijskog savjetovanja

 

73

 

 

Prihodi od kamata

 

74

 

 

Pozitivne tečajne razlike

 

75

 

 

Prihodi od ulaganja u financijske instrumente

 

 

750

 

Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata

 

 

751

 

Nerealizirani dobici od ulaganja u financijske instrumente

 

 

752

 

Dobici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

 

 

759

 

Ostali prihodi od ulaganja u financijske instrumente

 

76

 

 

Prihod od prodaje ostale imovine

 

77

 

 

Prihodi od ukinutog rezerviranja

 

78

 

 

Ostali prihodi

 

79

 

 

Razlika prihoda i rashoda

8

 

 

 

REZULTAT POSLOVANJA

 

80

 

 

Dobit ili gubitak prije oporezivanja

 

81

 

 

Porez na dobit

 

82

 

 

Dobit ili gubitak poslije oporezivanja

9

 

 

 

KAPITAL, REZERVE I IZVNABILANČNE EVIDENCIJE

 

90

 

 

Uplaćeni i upisani temeljni kapital

 

91

 

 

Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja

 

92

 

 

Kapitalne rezerve

 

93

 

 

Revalorizacijske rezerve

 

 

93x

 

Revalorizacijske rezerve financijske imovine i obveza po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

93y

 

Revalorizacijske rezerve ostale imovine

 

94

 

 

Ostale rezerve

 

95

 

 

Zadržana dobit, preneseni gubitak, dobit ili gubitak tekuće godine

 

 

950

 

Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja

 

 

951

 

Preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja

 

 

952

 

Dobit tekuće godine

 

 

953

 

Gubitak tekuće godine

98

 

 

 

Aktivni izvanbilančni zapisi

 

980

 

 

Novčana sredstva klijenata – upravljanje portfeljem

 

981

 

 

Potraživanja klijenata

 

982

 

 

Financijski instrumenti vezani uz ugovor o upravljanju portfeljem klijenata

 

983

 

 

Garancije

 

984

 

 

Ugovorena vrijednost izvedenica (aktivni konto)

 

985

 

 

Repo ugovori (kolateral)

 

989

 

 

Ostala aktivna izvanbilančna evidencija

99

 

 

 

Pasivni izvanbilančni zapisi

 

990

 

 

Obveza prema klijentu za primljena novčana sredstva

 

991

 

 

Ostale obveze prema klijentu

 

992

 

 

Obveza za garancije

 

993

 

 

Ugovorena vrijednost izvedenica (pasivni konto)

 

994

 

 

Obveze vezane uz repo ugovore

 

999

 

 

Ostala pasivna izvanbilančna evidencija

 

 

 

 

PRILOG 2

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI UAIF-a

Obrazac IFP

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv UAIF-a: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Na datum: __________________________________________

(u EUR)

 

Pozicija

AOP

Zadnji datum prethodne poslovne godine

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja

 

IMOVINA

1

 

 

10+13*

Novčana sredstva

2

 

 

30+31+13*

Financijska imovina po fer vrijednosti

3

 

 

32+13*

Financijska imovina po amortiziranom trošku

4

 

 

11

Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima

5

 

 

13+14+15+ 16+17

Ostala potraživanja

6

 

 

01

Nekretnine, postrojenja i oprema

7

 

 

00

Nematerijalna imovina

8

 

 

19x

Odgođena porezna imovina

9

 

 

02+03+19 (osim 19x)

Ostala imovina

10

 

 

 

Ukupna imovina

(∑od AOP2 do AOP10)

11

 

 

98

Izvanbilančni zapisi

12

 

 

 

KAPITAL I OBVEZE

13

 

 

 

Kapital i rezerve (∑od AOP15 do AOP20)

14

 

 

90

Temeljni kapital

15

 

 

91+92+ 94

Rezerve kapitala

16

 

 

93x

Rezerve fer vrijednosti

17

 

 

93y

Ostale revalorizacijske rezerve

18

 

 

950+951

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

19

 

 

952+953

Dobit ili gubitak tekuće godine

20

 

 

 

Obveze (∑od AOP22 do AOP25)

21

 

 

20+23*

Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima

22

 

 

21

Financijske obveze

23

 

 

24+25+26+27+ 28+29 (osim 29x)

Ostale obveze

24

 

 

29x

Odgođene porezne obveze

25

 

 

 

Ukupno kapital i obveze (AOP14+AOP21)

26

 

 

99

Izvanbilančni zapisi

27

 

 

 

Dodatak**

28

 

 

 

Pripisano imateljima matice

29

 

 

 

Pripisano manjinskom interesu

30

 

 

 

 

 

 

* Obračunata kamata po financijskom instrumentu

** Pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv UAIF-a: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Za razdoblje: ________________________________________

(u EUR)

 

Konto

Pozicija

AOP

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

 

Prihodi od upravljanja fondovima(AOP32+AOP35+AOP38+AOP41)

31

 

 

700

Naknada za upravljanje

(AOP33+AOP34)

32

 

 

700x

UCITS fondom

33

 

 

700y

alternativnim investicijskim fondom

34

 

 

702

Prihod od ulaznih naknada

(AOP36+AOP37)

35

 

 

702x

UCITS fonda

36

 

 

702y

alternativnim investicijskim fondom

37

 

 

703

Prihod od izlaznih naknada

(AOP39+AOP40)

38

 

 

703x

UCITS fonda

39

 

 

703y

alternativnim investicijskim fondom

40

 

 

701+709

Ostali prihodi

41

 

 

 

Rashodi od upravljanja fondovima

(AOP43+AOP44)

42

 

 

-642

Troškovi za posredovanja u prodaji udjela

43

 

 

-640-641-643

Ostali rashodi

44

 

 

 

Neto rezultat od upravljanja investicijskim fondovima (AOP31+AOP42)

45

 

 

71-644

Neto prihod od upravljanja portfeljem

46

 

 

72

Prihod od investicijskog savjetovanja

47

 

 

-60-61-62-63-65

Opći i administrativni troškovi poslovanja

48

 

 

 

Neto financijski rezultat

(∑ od AOP50 do AOP53)

49

 

 

73-680

Neto prihod od kamata

50

 

 

74-681

Neto tečajne razlike

51

 

 

752-661

Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

52

 

 

73+750+751+ 759+76-660- 669-670

Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata

53

 

 

77+78-+76-671- 69

Ostali prihodi i rashodi poslovanja

54

 

 

 

Ukupni prihodi

55

 

 

 

Ukupni rashodi

56

 

 

 

Dobit ili gubitak prije oporezivanja

(AOP45+AOP46+AOP47+AOP48+AOP49+AOP54)

57

 

 

 

Porez na dobit

58

 

 

 

Dobit ili gubitak (AOP57 AOP58)

59

 

 

 

Ostala sveobuhvatna dobit

(AOP59+AOP60)

60

 

 

 

Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka

(Σ od AOP62 do AOP65)

61

 

 

 

Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina

62

 

 

 

Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata

63

 

 

 

Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka

64

 

 

 

Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane

65

 

 

 

Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP67+AOP70+AOP73)

66

 

 

 

Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri

(AOP63+AOP64)

67

 

 

 

– nerealizirani dobici/gubici

68

 

 

 

– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)

69

 

 

 

Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

(AOP66+AOP67)

70

 

 

 

– dobici/gubici

71

 

 

 

– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)

72

 

 

 

Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka

73

 

 

 

Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)

74

 

 

 

Dodatak**

75

 

 

 

Pripisano imateljima matice

76

 

 

 

Pripisano manjinskom interesu

77

 

 

 

 

 

 

** pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

Obrazac INTd

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Naziv UAIF-a: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Za razdoblje: ________________________________________

(u EUR)

 

Pozicija

AOP

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

(AOP79 do AOP99)

78

 

 

Primici od naknade za upravljanje fondovima

79

 

 

Primici od ostalih naknada i provizija

80

 

 

Ostali primici od fondova

81

 

 

Izdaci s osnove upravljanja fondovima i port­feljima

82

 

 

Novac isplaćen dobavljačima

83

 

 

Novac isplaćen zaposlenicima

84

 

 

Izdaci od kamata

85

 

 

Izdaci za porez

86

 

 

Ostali primici iz poslovnih aktivnosti

87

 

 

Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti

88

 

 

Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

(∑AOP101 do AOP110)

89

 

 

Primici od prodaje financijskih instrumenata

90

 

 

Izdaci za kupnju financijskih instrumenata

91

 

 

Primici od kamata

92

 

 

Primici od dividendi

93

 

 

Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente

94

 

 

Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata

95

 

 

Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine

96

 

 

Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine

97

 

 

Ostali primici iz investicijskih aktivnosti

98

 

 

Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti

99

 

 

Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti

(AOP101 do AOP109)

100

 

 

Uplate vlasnika društva za upravljanje

101

 

 

Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela

102

 

 

Isplata dividende ili udjela u dobiti

103

 

 

Primici od kredita

104

 

 

Izdaci za otplatu primljenih kredita

105

 

 

Primici po izdanim financijskim instrumentima

106

 

 

Izdaci po izdanim financijskim instrumentima

107

 

 

Ostali primici iz financijskih aktivnosti

108

 

 

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti

109

 

 

Efekti promjene tečaja stranih valuta

110

 

 

Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava

(AOP78+AOP89+AOP100+AOP110)

111

 

 

Novac na početku razdoblja

112

 

 

Novac na kraju razdoblja

(AOP111+AOP112)

113

 

 

 

 

 

Obrazac INTi

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv UAIF-a: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Za razdoblje: ________________________________________

(u EUR)

 

Pozicija

AOP

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

(∑AOP115 do AOP129)

114

 

 

Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja

115

 

 

Amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine

116

 

 

Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi

117

 

 

Rezerviranja

118

 

 

Prihodi od kamata

119

 

 

Rashodi od kamata

120

 

 

Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente

121

 

 

Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

122

 

 

Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima

123

 

 

Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja

124

 

 

Izdaci od kamata

125

 

 

Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine

126

 

 

Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima

127

 

 

Povećanje/smanjenje ostalih obveza

128

 

 

Plaćen poreza na dobit

129

 

 

Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

(∑AOP131 do AOP140)

130

 

 

Primici od prodaje financijskih instrumenata

131

 

 

Izdaci za kupnju financijskih instrumenata

132

 

 

Primici od kamata

133

 

 

Primici od dividendi

134

 

 

Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente

135

 

 

Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata

136

 

 

Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine

137

 

 

Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine

138

 

 

Ostali primici iz investicijskih aktivnosti

139

 

 

Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti

140

 

 

Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti

(∑ AOP142 do AOP150)

141

 

 

Uplate vlasnika društva za upravljanje

142

 

 

Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela

143

 

 

Isplata dividende ili udjela u dobiti

144

 

 

Primici od kredita

145

 

 

Izdaci za otplatu primljenih kredita

146

 

 

Primici po izdanim financijskim instrumentima

147

 

 

Izdaci po izdanim financijskim instrumentima

148

 

 

Ostali primici iz financijskih aktivnosti

149

 

 

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti

150

 

 

Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava

(AOP114+AOP130+AOP141)

151

 

 

Novac na početku razdoblja

152

 

 

Novac na kraju razdoblja

(AOP151+AOP152)

153

 

 

 

 

 

Obrazac IPK

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv UAIF-a: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Za razdoblje: ________________________________________

(u EUR)

 

Kapital i rezerve Pozicija

Raspodjeljivo vlasnicima matice

Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa

Ukupno kapital i rezerve

Upisani kapital

Rezerve kapitala

Rezerve fer vrijednosti

Ostale revalorizacijske rezerve

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)

Stanje na dan početka prethodne poslovne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobit ili gubitak razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale uplate vlasnika

 

 

 

 

 

 

 

 

Isplata udjela u dobiti

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale raspodjele vlasnicima

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan početka tekuće poslovne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobit ili gubitak razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali dobici i gubici od ulaganja u financijske instrumente

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale uplate vlasnika

 

 

 

 

 

 

 

 

Isplata udjela u dobiti

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale raspodjele vlasnicima

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac IB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Naziv UAIF-a: _______________________________________

OIB: ______________________________________________

Za razdoblje: ________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b) objaviti informacije prema MSFI koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

 

Datum izvještaja:

 

Ovlaštena osoba UAIF-a:

____________________

 

____________________

 

 

PRILOG 3.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA UAIF-a

Depoziti

 

BIC banke

Naziv banke

Ugovoreni iznos u valuti glavnice

Oznaka valute

Iznos kamata u valuti

Zbroj glavnice i kamate u EUR

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

 

 

Dionice

 

ISIN

Naziv izdavatelja

Količina

Fer cijena u valuti

Oznaka valute

Vrijednost ulaganja u EUR

Udjel u vlasništvu izdavatelja

 

 

Dužnički vrijednosni papiri

 

ISIN

Naziv izdavatelja

Nominalna vrijednost u valuti

Oznaka valute

Fer cijena

Iznos kamata u valuti

Zbroj glavnice i kamate u EUR

Udjel u izdanju

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

 

 

Instrumenti tržišta novca

 

ISIN

Naziv izdavatelja

Nominalna vrijednost u valuti

Oznaka valute

Fer cijena

Vrijednost ulaganja u EUR

Udjel u izdanju

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

 

 

Udjeli investicijskih fondova

 

ISIN

Naziv društva za upravljanje

Naziv fonda

Količina

Fer cijena u valuti

Oznaka valute

Vrijednost ulaganja u EUR

Udjel u izdanju

 

 

Izvedenice

 

Vrsta izvedenice

Opis

Druga ugovorna strana

OIB druge ugovorne strane

Datum sklapanja ugovora

Datum dospijeća

Nominalna

vrijednost u valuti

Oznaka valute

Ugovoreni tečaj/ Izvršna cijena

Spot tečaj/cijena

Fer vrijednost ulaganja u EUR

 

 

 

Poslovni udjeli

 

Naziv društva

OIB društva

Opis

Vrijednost ulaganja u EUR

Udjel u vlasništvu izdavatelja

 

 

Repo ugovor (obrnuti repo ugovor)

 

Opis (repo/obrnuti repo ugovor)

Broj ugovora

Datum sklapanja ugovora

Datum dospijeća ugovora

Naziv druge ugovorne strane

Ugovoreni iznos glavnice u valuti

Oznaka valute

Ugovorena repo stopa

Vrijednost u EUR

Vrijednost kolaterala u EUR

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

 

 

Kolateral repo ugovora (obrnuti repo ugovor)

 

Broj ugovora

ISIN

Cijena

Količina/nominalna vrijednost

Oznaka valute

Vrijednost kolaterala u EUR

 

 

Ostala imovina

 

Opis

Datum sklapanja

Datum dospijeća

Naziv druge ugovorne strane/izdavatelja

Ugovoreni iznos glavnice u valuti

Oznaka valute

Ugovorena kamata

Vrijednost ulaganja u EUR

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić