Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2316

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) i članaka 159. stavka 3. i 158. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18, 17/20 i 83/21; dalje: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se struktura i sadržaj financijskih izvještaja kojima investicijska društva izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, novčanim tokovima, promjenama kapitala te rokovi i način izvještavanja Hanfe.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

(1) Investicijsko društvo dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu i propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

(2) Investicijsko društvo dužno je financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine, nerevidirane godišnje financijske izvještaje i revidirane godišnje financijske izvještaje dostaviti Hanfi sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani tehničkom uputom.

(3) Godišnje financijske izvještaje revidirane od strane ovlaštenog revizora investicijsko društvo dužno je također dostaviti i sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima u Prilogu 1. ovog Pravilnika zajedno s revizorskim izvješćem, u pisanom obliku.

(4) Investicijska društva dužna su poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu (Prilog 2.).

SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Financijske izvještaje investicijskih društava čine:

a) Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja

b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti tijekom razdoblja

c) Izvještaj o promjenama kapitala tijekom razdoblja

d) Izvještaj o novčanim tokovima tijekom razdoblja i

e) Bilješke koje obuhvaćaju važne računovodstvene politike i druga objašnjenja.

(2) Investicijsko društvo uključuje usporedne informacije za prethodno razdoblje za tekstualne i opisne informacije ako su one relevantne za razumijevanje financijskih izvještaja tekućeg razdoblja (investicijsko društvo objavljuje usporedne informacije iz prethodnog razdoblja za sve iznose prikazane u financijskim izvještajima tekućeg razdoblja).

(3) Investicijsko društvo sastavlja Izvještaj o novčanim tokovima iz stavka 1. ovog članka koristeći ili direktnu metodu ili indirektnu metodu.

(4) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj moraju sadržavati podatak o ukupnom iznosu naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje revizor za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja te ukupan iznos naknada za druge usluge osim revizorskih.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 4.

(1) Investicijska društva financijske izvještaje sastavljaju i dostavljaju za poslovnu godinu i izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine.

(2) U smislu ovog Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini, a izvještajna razdoblja tijekom godine jednaka su tromjesečnom, šestomjesečnom i devetomjesečnom razdoblju.

(3) Investicijska društva dužna su dostaviti Hanfi financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine kako slijedi:

a) za tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine do 30. travnja tekuće godine,

b) za šestomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine do 31. srpnja tekuće godine,

c) za devetomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine do 31. listopada tekuće godine.

(4) Investicijska društva dužna su dostaviti Hanfi nerevidirane godišnje financijske izvještaje u roku od mjesec dana po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

(5) Investicijska društva dužna su dostaviti Hanfi revidirane godišnje financijske izvještaje i revizorsko izvješće u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se financijski izvještaji odnose.

(6) Ako je investicijsko društvo matično društvo, dužno je dostaviti Hanfi revidirane godišnje konsolidirane financijske izvještaje i revizorsko izvješće za grupu odnosno grupu investicijskih društava najkasnije u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se financijski izvještaji odnose.

Članak 5.

(1) Investicijska društva dostavljaju financijske izvještaje Hanfi u elektroničkom obliku, u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Investicijsko društvo dužno je izvještaje iz članka 4. stavka 5. ovog Pravilnika dostaviti i u pisanom obliku zajedno s revizorskim izvješćem.

(3) Revidirane godišnje konsolidirane financijske izvještaje i revizorsko izvješće za grupu odnosno grupu investicijskih društava iz članka 4. stavka 6. ovog Pravilnika investicijska društva dužna su dostaviti Hanfi isključivo u pisanom obliku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Investicijsko društvo dužno je prve izvještaje u skladu s Prilogom 1. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 1. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava (»Narodne novine« broj 83/18) na način propisan člankom 5. ovoga Pravilnika.

(4) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava (»Narodne novine« broj 83/18).

Klasa: 011-01/22-01/03 Urbroj: 326-01-70-72-22-24 Zagreb, 13. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA INVESTICIJSKA DRUŠTVA

 

Obrazac: OP-ID-1 Opći podaci o investicijskom društvu

NAZIV INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

 

Identifikacijski broj kod Hanfe

 

MBS

 

OIB

 

LEI

 

Izvještajno razdoblje

 

Pojedinačni ili konsolidirani izvještaj

 

Subjekti konsolidacije

 

Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)

 

Telefon i fax

 

E-adresa

 

Web-stranica

 

Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)

 

Ime, prezime predsjednika i članova Uprave

 

Ime i prezime predsjednika i članova Nadzornog odbora

 

Broj zaposlenih

 

Ime i prezime ovlaštenih brokera i investicijskih savjetnika

 

Iznos temeljnog kapitala u eurima

 

Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime, prezime, adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe, postotak udjela u vlasništvu)

 

Naziv revizorske kuće koja je revidirala zadnji godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće

 

Poslovna banka investicijskog društva

 

Broj računa

 

Datum sastavljanja izvještaja

 

Sastavio

 

Telefon osobe za kontaktiranje

 

Napomena:

 

Izvještajna razdoblja:

tromjesečno, šestomjesečno, devetomjesečno i godišnje

Izvještaj sačinjavaju obrasci:

 

1. OP-ID-1_Opći podaci o investicijskom društvu

podaci na dan sastavljanja izvještaja: 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.

2. IFP-ID-2_Izvještaj o financijskom položaju

stanja na dan sastavljanja izvještaja: 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.

3. SD-ID-3_Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

1. 1. – 31. 3., 1. 1. – 30. 6.,

1. 1. – 30. 9. i 1. 1. – 31. 12.

4a. NT-ID-4a_Izvještaj o novčanim tokovima_direktna metoda

1. 1. – 31. 3., 1. 1. – 30. 6.,

1. 1. – 30. 9. i 1. 1. – 31. 12.

4b. NT-ID-4b_Izvještaj o novčanim tokovima_indirektna metoda

1. 1. – 31. 3., 1. 1. – 30. 6.,

1. 1. – 30. 9. i 1. 1. – 31. 12.

5. PK-ID-5_Izvještaj o promjenama kapitala

1. 1. – 31. 3., 1. 1. – 30. 6.,

1. 1. – 30. 9. i 1. 1. – 31. 12.

6. B-ID-6_Bilješke

 

 

 

 

 

Obrazac: IFP-ID-2 Izvještaj o financijskom položaju

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU INVESTICIJSKOG DRUŠTVA na dan________________

AKTIVA

u eurima

R.

B.

Broj pozicije (kontni plan)

Opis pozicije

AOP

31. 12. prethodne godine

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja

1.

 

Nematerijalna, materijalna imovina i dugotrajna ulaganja (∑AOP2 do AOP8)

1

 

 

1.1

00

Dugotrajna nematerijalna imovina

2

 

 

1.2

01

Dugotrajna materijalna imovina

3

 

 

1.3

03

Ulaganja u zajedničke pothvate

4

 

 

1.4

04

Ulaganja u pridružena društva

5

 

 

1.5

05

Ulaganja u ovisna društva

6

 

 

1.6

061

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

7

 

 

1.7

ostalo iz skupine 0

Ostala dugotrajna imovina

8

 

 

2.

 

Novčana sredstva i potraživanja

(∑AOP10 do AOP15)

9

 

 

2.1

10+11

Novčana sredstva

10

 

 

2.2

12+13

Potraživanja s osnove obavljenih investicijskih usluga

11

 

 

2.3

150+153

Potraživanja temeljem transakcija financiranja vrijednosnih papira

12

 

 

2.4

17

Odgođena porezna imovina

13

 

 

2.5

19

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

14

 

 

2.6

Ostalo iz skupine 1

Ostala potraživanja

15

 

 

3.

 

Financijska imovina (∑AOP17 do AOP19)

16

 

 

3.1

30

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG

17

 

 

3.2

40

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD

18

 

 

3.3

50

Financijska imovina po amortiziranom trošku

19

 

 

 

 

UKUPNO AKTIVA (AOP1+AOP9+AOP16)

20

 

 

4.

 

Izvanbilančni zapisi (AOP22+…+AO27)

21

 

 

4.1

980

Novčana sredstva nalogodavaca

22

 

 

4.2

981

Novčana sredstava pod upravljanjem portfeljem i skrbništvom

23

 

 

4.3

982

Financijski instrumenti pod upravljanjem portfeljem i skrbništvom

24

 

 

4.4

983

Repo kolaterali – aktivni račun

25

 

 

4.5

984

Nominalna vrijednost izvedenica

26

 

 

4.6

985

Ostali izvanbilančani aktivni računi

27

 

 

PASIVA

 

 

 

u eurima

 

Broj pozicije

Opis pozicije

AOP

31. 12. prethodne godine

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja

1.

 

Kapital i rezerve

(AOP29+…. +AOP40)

28

 

 

1.1

90

Temeljni (upisani) kapital

29

 

 

1.2

91

Vlastite dionice

30

 

 

1.3

92

Rezerve iz dobiti

31

 

 

1.4

93

Kapitalne rezerve

32

 

 

1.5

940

Zadržana dobit

33

 

 

1.6

941

Preneseni gubitak

34

 

 

1.7

95

Dobit ili gubitak tekuće godine

35

 

 

1.8

96

Revalorizacijske rezerve

36

 

 

1.9

961+962+963

Dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

37

 

 

1.10

971+972+973

Rezerve fer vrijednosti

38

 

 

1.11

974

Nekontrolirajući (manjinski) interes

39

 

 

1.12

975

Hibridni i podređeni instrumenti

40

 

 

2.

 

Obveze (∑AOP42+…+ AOP53)

41

 

 

2.1

20

Obveze za naknade vezane uz trgovanje financijskim instrumentima

42

 

 

2.2

210 – dugoročne obveze

Dugoročne obveze za primljene kredite, zajmove i predujmove

43

 

 

2.3

210 – kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze za primljene kredite, zajmove i predujmove

44

 

 

2.4

22 – dugoročne obveze

Dugoročne obveze po izdanim financijskim instrumentima

45

 

 

2.5

22 – kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze po izdanim financijskim instrumentima

46

 

 

2.6

24

Obveze prema dobavljačima

47

 

 

2.7

25

Obveze prema zaposlenicima

48

 

 

2.8

26

Obveze za poreze i doprinose

49

 

 

2.9

266

Odgođena porezna obveza

50

 

 

2.10

27

Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja

51

 

 

2.11

28

Rezerviranja

52

 

 

2.12

ostalo iz skupine 2

Ostale obveze

53

 

 

 

 

UKUPNO PASIVA (AOP28+AOP41)

54

 

 

3.

 

Izvanbilančni zapisi (AOP56+…+AOP61)

55

 

 

3.1

990

Novčana sredstva nalogodavaca

56

 

 

3.2

991

Novčana sredstva pod upravljanjem portfeljem i skrbništvo

57

 

 

3.3

992

Financijski instrumenti pod upravljanjem portfeljem i skrbništvom

58

 

 

3.4

993

Repo poslovi – pasivni račun

59

 

 

3.5

994

Nominalna vrijednost izvedenica

60

 

 

3.6

995

Ostali izvanbilančani pasivni računi

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka

Dodatak bilanci

4.

I

KAPITAL I REZERVE (AOP63+AOP64)

62

 

 

4.1

a)

Pripisano imateljima kapitala matice

63

 

 

4.2

b)

Pripisano nekontrolirajućem interesu

64

 

 

Napomena: Stavke pod brojem 4.1.a. i 4.2.b. popunjavaju obveznici izrade godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja

 

 

 

 

Obrazac: SD-ID-3 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI za razdoblje _________

u eurima

 

Broj pozicije

Opis pozicije

AOP

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

1.1

70+71

Prihodi od provizija i naknada za obavljene investicijske usluge

65

 

 

1.2

66

Rashodi od provizija i naknada za obavljene investicijske usluge

66

 

 

1.

 

Neto prihodi/rashodi od provizija i naknada (AOP65-AOP66)

67

 

 

2.1

770

Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG

68

 

 

2.2

630

Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG

69

 

 

2.

 

Neto realizirani dobici/gubici (AOP68-AOP69)

70

 

 

3.1

760

Nerealizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG

71

 

 

3.2

620

Nerealizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG

72

 

 

3.

 

Neto nerealizirani dobici/gubici (AOP71-AOP72)

73

 

 

4.1

771

Realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD

74

 

 

4.2

631

Realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD

75

 

 

4.

 

Neto realizirani dobitci/gubici financijske po fer vrijednosti kroz OSD (AOP74-AOP75)

76

 

 

5.

624

Neto očekivani kreditni gubici financijske imovine po amortiziranom trošku

77

 

 

6.

634

Ostala neto rezerviranja i vrijednosna usklađenja

78

 

 

7.1

72

Prihodi od kamata

79

 

 

7.2

65

Rashodi od kamata

80

 

 

7.

 

Neto prihodi/rashodi od kamata (AOP79-AOP80)

81

 

 

8.1

75

Pozitivne tečajne razlike

82

 

 

8.2

64

Negativne tečajne razlike

83

 

 

8.

 

Neto tečajne razlike (AOP82-AOP83)

84

 

 

9.

73

Prihodi od dividendi, udjela u dobiti i ostalih vrijednosnih papira

85

 

 

10.

ostalo iz skupine 7

Ostali prihodi

86

 

 

11.

610

Amortizacija

87

 

 

12.

600

Troškovi zaposlenika

88

 

 

13.

ostalo iz skupine 6

Ostali rashodi

89

 

 

14.

 

Ukupno ostali rashodi (AOP87+AOP88+AOP89)

90

 

 

15.

 

Ukupni prihodi

91

 

 

16.

 

Ukupni rashodi

92

 

 

17.

80

Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP91-AOP92)

93

 

 

18.

81

Porez na dobit

94

 

 

19.

 

Dobit ili gubitak

95

 

 

20.

 

Pripisano imateljima kapitala matice

96

 

 

21.

 

Pripisano nekontrolirajućem interesu

97

 

 

22.

 

Ostala sveobuhvatna dobit (∑AOP99 do AOP104)

98

 

 

23.

 

Promjene revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalne imovine)

99

 

 

24.

 

Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja

100

 

 

25.

 

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD

101

 

 

26.

 

Dobici/gubici od instrumenta zaštite novčanog toka

102

 

 

27.

 

Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja

103

 

 

28.

 

Dobitak/gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

104

 

 

29.

 

Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobiti

105

 

 

30.

 

Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP95+AOP98)

106

 

 

31.

 

Pripisano imateljima kapitala matice

107

 

 

32.

 

Pripisano nekontrolirajućem interesu

108

 

 

33.

 

Reklasifikacijske usklade

109

 

 

Napomena: Stavke pod brojem 20., 21., 31. i 32. popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja

 

 

 

 

Obrazac: NT-ID-4a Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA _____________________

u eurima

 

Opis pozicije

AOP

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

1

Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti

110

 

 

 

Primici s osnove obavljenih investicijskih usluga

111

 

 

 

Primici s osnove obavljenih pomoćnih usluga

112

 

 

 

Izdaci za naknade i ostale pristojbe vezane uz trgovanje financijskim instrumentima

113

 

 

 

Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

114

 

 

 

Izdaci za kupnju financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

115

 

 

 

Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD

116

 

 

 

Izdaci za kupnju financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD

117

 

 

 

Primici od transakcija financiranja vrijednosnih papira

118

 

 

 

Izdaci od transakcija financiranja vrijednosnih papira

119

 

 

 

Primici od ulaganja u financijsku imovinu po amortiziranom trošku

120

 

 

 

Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu po amortiziranom trošku

121

 

 

 

Novac isplaćen dobavljačima

122

 

 

 

Novac isplaćen zaposlenicima

123

 

 

 

Primici od kamata

124

 

 

 

Izdaci od kamata

125

 

 

 

Primici od dividendi

126

 

 

 

Plaćen porez na dobit

127

 

 

 

Plaćeni ostali porezi i doprinosi

128

 

 

 

Ostali primici iz poslovnih aktivnosti

129

 

 

 

Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti

130

 

 

2

Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti

131

 

 

 

Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine

132

 

 

 

Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine

133

 

 

 

Izdaci od ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva

134

 

 

 

Primici od prodaje ulaganje u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva

135

 

 

 

Ostali primici iz investicijskih aktivnosti

136

 

 

 

Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti

137

 

 

3

Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti

138

 

 

 

Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva

139

 

 

 

Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkupa udjela

140

 

 

 

Isplata dividendi ili udjela u dobiti

141

 

 

 

Primici od kredita

142

 

 

 

Izdaci za otplatu primljenih kredita

143

 

 

 

Primici po izdanim financijskim instrumentima

144

 

 

 

Izdaci po izdanim financijskim instrumentima

145

 

 

 

Ostali primici iz financijskih aktivnosti

146

 

 

 

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti

147

 

 

4

Efekti promjene tečaja stranih valuta

148

 

 

5

Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP110+AOP131+AOP138)

149

 

 

6

Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

150

 

 

7

Novac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum (AOP149+AOP150)

151

 

 

Obrazac: NT-ID-4b Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA _____________________

u eurima

 

Opis pozicije

AOP

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

1

Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti

152

 

 

 

Dobit ili gubitak prije oporezivanja

153

 

 

 

Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

154

 

 

 

Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi

155

 

 

 

Rezerviranja

156

 

 

 

Prihodi od kamata

157

 

 

 

Rashodi od kamata

158

 

 

 

Umanjenje imovine

159

 

 

 

Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove obavljenih investicijskih usluga

160

 

 

 

Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja

161

 

 

 

Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG

162

 

 

 

Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD

163

 

 

 

Povećanje/smanjenje financijske imovine po amortiziranom trošku

164

 

 

 

Povećanje/smanjenje potraživanja iz transakcija financiranja vrijednosnih papira

165

 

 

 

Primici od kamata

166

 

 

 

Izdaci od kamata

167

 

 

 

Primici od dividendi

168

 

 

 

Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive

169

 

 

 

Povećanje/smanjenje obveza za naknade vezane uz trgovanje financijskim instrumentima

170

 

 

 

Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima

171

 

 

 

Povećanje/smanjenje obveza prema zaposlenicima

172

 

 

 

Povećanje/smanjenje obveza za poreze i doprinose

173

 

 

 

Povećanje/smanjenje ostalih obveza

174

 

 

 

Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive

175

 

 

 

Plaćen porez na dobit

176

 

 

2

Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti

177

 

 

 

Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu imovinu

178

 

 

 

Povećanje/smanjenje ulaganja u nematerijalnu imovinu

179

 

 

 

Povećanje/smanjenje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva

180

 

 

 

Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja

181

 

 

3

Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti

182

 

 

 

Povećanje/smanjenje obveza za primljene kredite, zajmove i predujmove

183

 

 

 

Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima

184

 

 

 

Povećanje/smanjenje obveza za izdane podređene instrumente

185

 

 

 

Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva

186

 

 

 

Isplata dividendi ili udjela u dobiti

187

 

 

 

Povećanje/smanjenje ostalih stavki

188

 

 

4

Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP152+AOP177+AOP182)

189

 

 

5

Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

190

 

 

6

Novac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum (AOP189+AOP190)

191

 

 

 

 

 

 

Obrazac: PK-ID-5 Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u eurima

Opis pozicije

Raspodjeljivo vlasnicima matice

Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima

Ukupno kapital i rezerve

Upisani kapital

Rezerve kapitala

Rezerve iz dobiti

Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Revalorizacija fin. imovine po fer vrijednosti kroz OSD

Ostale revalorizacijske rezerve

Stanje 1. siječnja prethodne godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobit ili gubitak razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno nevlasničke promjene kapitala (prethodno razdoblje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale uplate vlasnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isplata udjela u dobiti/dividenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale raspodjele vlasnicima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje 1. siječnja tekuće godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena računovodstvenih politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispravak pogreški prethodnih razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje 1. siječnja tekuće god. (prepravljeno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobit ili gubitak razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale nevlasničke promjene kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno nevlasničke promjene kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećanje/smanjenje upisanog kapitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale uplate vlasnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isplata udjela u dobiti/dividenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale raspodjele vlasnicima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac: B-ID-6 Bilješke

1

Bilješke sadrže informacije kao dopunu informacijama koje su prikazane u izvještaju o financijskom položaju na kraju razdoblja, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti tijekom razdoblja, izvještaju o promjenama kapitala tijekom razdoblja i izvještaju o novčanim tokovima tijekom razdoblja. U bilješkama se navodi tekstualan opis ili raščlamba stavki prikazanih u tim izvještajima te informacije o stavkama koje ne ispunjavaju uvjete za priznavanje u izvještajima.

2

U Bilješkama se:

– prezentiraju informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama koje se primjenjuju

– objavljuju informacije čije se objavljivanje nalaže MSFI-jima, a koje se ne prikazuju drugdje u financijskim izvještajima

– daju informacije koje se ne prezentiraju drugdje u financijskim izvještajima, a važne su za razumijevanje financijskih izvještaja

3

Bilješke uz financijske izvještaje obvezno moraju sadržavati sljedeće informacije kad je to primjenjivo:

4

Izjava o usklađenosti sa MSFI

5

Društvo objavljuje svoje važne računovodstvene politike koje se sastoje od:

– osnove mjerenja upotrijebljene pri izradi financijskih izvještaja i

– drugih računovodstvenih politika važnih za razumijevanje financijskih izvještaja

6

Uz važne računovodstvene politike ili druge bilješke, objavljuju se prosudbe osim onih koje uključuju procjenu koju je uprava dala u postupku primjene računovodstvenih politika, a koja u najvećoj mjeri utječe na iznose priznate u financijskim izvještajima

7

Objavljivanje udjela u drugim društvima

8

Informacije o pretpostavkama za budućnost i drugim glavnim izvorima neizvjesnosti procjene na kraju izvještajnog razdoblja koje nose značajan rizik da će za posljedicu imati značajno usklađivanje knjigovodstvenih iznosa imovine i obveza u sljedećoj godini

9

Ako nije objavljeno drugdje u informacijama koje su objavljene u financijskim izvještajima, objavljuje se:

– sjedište i pravni oblik društva, njegovu državu osnutka i adresu sjedišta

– opis vrste poslovanja društva i njegovih glavnih djelatnosti

– naziv matičnog društva i krajnjeg matičnog društva grupe i

– ako je riječ o subjektu s ograničenim trajanjem, informacije o trajanju društva

10

Informacije koje omogućuju ocjenjivanje ciljeva i postupaka upravljanja kapitalom društva

11

Kratki opis vrste nepredviđene obveze i ako je izvedivo:

– procjenu njezinog financijskog učinka

– pokazatelje neizvjesnosti u pogledu iznosa ili vremena svih odljeva i

– mogućnost povrata

12

Objava svih transakcija s povezanim osobama

13

Ukupan iznos naknada koji za određenu financijsku godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja te ukupan iznos naknada za druge usluge osim revizorskih.

14

Investicijsko društvo koje ima podružnicu ili društvo kćer koje je financijska institucija u državi članici ili u trećoj zemlji za svaku državu članicu i treću zemlju jednom godišnje dužno je objaviti sljedeće informacije:

1. naziv, prirodu djelatnosti i lokaciju svakog društva kćeri i podružnice

2. promet

3. broj zaposlenika na osnovi ekvivalenta punog radnog vremena

4. dobit ili gubitak prije oporezivanja

5. porez na dobit ili gubitak

6. primljene javne subvencije.

Navedene informacije podliježu obvezi revizije u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje revizija.

 

 

 

 

PRILOG 2.

KONTNI PLAN ZA INVESTICIJSKA DRUŠTVA

0 –     NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA

1 – NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA

2 – OBVEZE

3 –     FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

4 – FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSD

5 – FINANCIJSKA IMOVINA PO AMORTIZIRANOM TROŠKU

6 – RASHODI

7 – PRIHODI

8 – REZULTAT POSLOVANJA

9 – KAPITAL, REZERVE I IZVANBILANČNE EVIDENCIJE

 

0

 

 

 

NEMATERIJALNA, MATERIJALNA IMOVINA I DUGOTRAJNA ULAGANJA

 

00

 

 

Dugotrajna nematerijalna imovina

 

 

000

 

Goodwill

 

 

 

0000

Vrijednost goodwill-a

 

 

 

0001

Ispravak vrijednosti

 

 

001

 

Aplikativni softver

 

 

 

0010

Trošak ulaganja

 

 

 

0011

Akumulirana amortizacija

 

 

 

0012

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

 

 

002

 

Člansko mjesto na uređenom tržištu ili MTP

 

 

003

 

Člansko mjesto u klirinškoj organizaciji

 

 

004

 

Ulaganja radi poboljšanja funkcionalnosti tuđih nekretnina i opreme za vrijeme dugoročnog poslovnog najma

 

 

 

0040

Trošak ulaganja

 

 

 

0041

Akumulirana amortizacija

 

 

 

0042

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

 

 

005

 

Ostala dugotrajna nematerijalna imovina

 

 

 

0050

Trošak ulaganja

 

 

 

0051

Akumulirana amortizacija

 

 

 

0052

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

 

01

 

 

Dugotrajna materijalna imovina

 

 

010

 

Zemljišta

 

 

 

0100

Trošak ulaganja

 

 

 

0101

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

 

 

011

 

Građevinski objekti

 

 

 

0110

Trošak ulaganja

 

 

 

0111

Akumulirana amortizacija

 

 

 

0112

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

 

 

012

 

Uredska oprema (namještaj, računalna oprema)

 

 

 

0120

Trošak ulaganja

 

 

 

0121

Akumulirana amortizacija

 

 

 

0122

Ispravak vrijednosti

 

 

013

 

Transportni uređaji

 

 

 

0130

Trošak ulaganja

 

 

 

0131

Akumulirana amortizacija

 

 

 

0132

Ispravak vrijednosti

 

 

014

 

Ostala materijalna imovina

 

 

 

0140

Trošak ulaganja

 

 

 

0141

Akumulirana amortizacija

 

 

 

0142

Ispravak vrijednosti

 

02

 

 

Predujmovi za dugotrajnu imovinu

 

 

020

 

Zemljišta

 

 

 

0200

Predujmovi za zemljišta

 

 

 

0201

Zemljišta u pripremi

 

 

 

0202

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

 

 

021

 

Građevinski objekti

 

 

 

0210

Predujmovi za građevinske objekte

 

 

 

0211

Građevinski objekti u pripremi-izgradnji

 

 

 

0212

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

 

 

022

 

Uredska oprema (namještaj, računalna oprema)

 

 

 

0220

Predujmovi za uredsku opremu (namještaj, računalna oprema)

 

 

 

0221

Uredska oprema (namještaj, računalna oprema) u pripremi

 

 

 

0222

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

 

 

023

 

Aplikativni softver

 

 

 

0230

Predujmovi za aplikativni softver

 

 

 

0231

Aplikativni softver u pripremi

 

 

 

0232

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

 

 

024

 

Ostala dugotrajna imovina

 

 

 

0240

Predujmovi izdataka za ostalu nematerijalnu imovinu

 

 

 

0241

Ulaganja u tijeku za ostalu nematerijalnu imovinu

 

 

 

0242

Ispravak vrijednosti (vrijednosno usklađenje)

 

03

 

 

Ulaganja u zajedničke pothvate

 

 

030

 

Ulaganja u trgovačka društva

 

 

 

0300

Ulaganja u društva za pomoćne usluge

 

 

 

0301

Ulaganja u ostala trgovačka društva

 

 

031

 

Ulaganja u financijske institucije

 

 

032

 

Ispravak vrijednosti

 

04

 

 

Ulaganja u pridružena društva

 

 

040

 

Ulaganja u trgovačka društva

 

 

 

0400

Ulaganja u društva za pomoćne usluge

 

 

 

0401

Ulaganja u društva za osiguranje i reosiguranje i koncerne osiguravatelja

 

 

 

0402

Ulaganja u kreditne institucije

 

 

 

0403

Ulaganja u ostala trgovačka društva

 

 

 

0404

Ulaganja u financijske institucije

 

 

041

 

Ispravak vrijednosti

 

05

 

 

Ulaganja u ovisna društva

 

 

050

 

Ulaganja u trgovačka društva

 

 

 

0500

Ulaganja u društva za pomoćne usluge

 

 

 

0501

Ulaganja u društva za osiguranje i reosiguranje i koncerne osiguravatelja

 

 

 

0502

Ulaganja u kreditne institucije

 

 

 

0503

Ulaganja u ostala trgovačka društva

 

 

 

0504

Ulaganja u financijske institucije

 

 

051

 

Ispravak vrijednosti

 

06

 

 

Ostala imovina

 

 

060

 

Roba (raspoloživa za prodaju)

 

 

061

 

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (MSFI 5)

 

07

 

 

Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital

 

 

 

 

 

1

 

 

 

NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA

 

10

 

 

Novac u banci i blagajni

 

 

100

 

Eurski žiro račun

 

 

 

1000

Prolazni eurski žiro račun

 

 

101

 

Devizni žiro račun

 

 

 

1010

Prolazni devizni žiro račun

 

 

102

 

Gotovina u blagajni

 

 

 

1020

Gotovina u blagajni (u EUR)

 

 

 

1021

Prolazni račun gotovine (u EUR)

 

 

 

1022

Gotovina u blagajni (u devizama)

 

 

 

1023

Prolazni račun gotovine (u devizama)

 

11

 

 

Jamstva, predujmovi i instrumenti plaćanja

 

 

110

 

Dan jamstveni polog

 

 

 

1100

Dan jamstveni polog klirinškoj organizaciji

 

 

 

1101

Dan jamstveni polog ostalim društvima

 

 

111

 

Akreditivi

 

 

112

 

Čekovi

 

 

113

 

Mjenice

 

 

114

 

Dani predujmovi

 

 

115

 

Ostali instrumenti plaćanja

 

 

116

 

Ispravak vrijednosti

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Potraživanja za naknade i provizije s osnove obavljanja investicijskih usluga

 

 

120

 

Potraživanja za naknadu i proviziju od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata

 

 

 

1200

Nedospjela potraživanja

 

 

 

12000

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12001

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12002

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1201

Dospjela potraživanja

 

 

 

12010

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12011

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12012

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1202

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

121

 

Potraživanja za naknadu i proviziju od izvršenja naloga za klijenta

 

 

 

1210

Nedospjela potraživanja

 

 

 

12100

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12101

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12102

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1211

Dospjela potraživanja

 

 

 

12110

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12111

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12112

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1212

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

122

 

Potraživanja za naknade i provizije od upravljanje portfeljem

 

 

 

1220

Nedospjela potraživanja

 

 

 

12200

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12201

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12202

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1221

Dospjela potraživanja

 

 

 

12210

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12211

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12212

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1222

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

123

 

Potraživanje za naknade i provizije od investicijskog savjetovanja

 

 

 

1230

Nedospjela potraživanja

 

 

 

12300

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12301

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12301

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1231

Dospjela potraživanja

 

 

 

12310

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12311

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12312

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1232

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

124

 

Potraživanje za naknadu i proviziju od usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

 

 

 

1240

Nedospjela potraživanja

 

 

 

12400

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12401

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12402

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1241

Dospjela potraživanja

 

 

 

12410

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12411

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12412

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1242

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

125

 

Potraživanje za naknadu i proviziju od usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obvezu otkupa

 

 

 

1250

Nedospjela potraživanja

 

 

 

12500

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12501

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12502

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1251

Dospjela potraživanja

 

 

 

12510

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12511

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12512

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1252

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

126

 

Potraživanja za naknadu i proviziju od upravljanja MTP

 

 

 

1260

Nedospjela potraživanja

 

 

 

12600

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12601

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12602

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1261

Dospjela potraživanja

 

 

 

12610

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12611

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12612

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1262

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

127

 

Ostala potraživanja od klijenata za investicijske usluge

 

 

 

1270

Nedospjela potraživanja

 

 

 

12700

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12701

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12702

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1271

Dospjela potraživanja

 

 

 

12710

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

12711

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

12711

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1273

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

13

 

 

Potraživanja s osnove obavljanja pomoćnih usluga

 

 

130

 

Potraživanja za naknade i provizije od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući poslove skrbništva

 

 

 

1300

Nedospjela potraživanja

 

 

 

13000

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13001

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13002

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1301

Dospjela potraživanja

 

 

 

13010

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13011

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13012

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1302

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

131

 

Potraživanja za naknade od odobravanja kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava kredit ili zajam (maržni poziv)

 

 

 

1310

Nedospjela potraživanja

 

 

 

13100

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13101

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13102

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1311

Dospjela potraživanja

 

 

 

13110

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13111

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13112

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1312

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

132

 

Potraživanja za naknade i provizije od savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima kao i savjetovanja i usluge vezane uz spajanja udjela u društvima

 

 

 

1320

Nedospjela potraživanja

 

 

 

13200

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13201

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13202

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1321

Dospjela potraživanja

 

 

 

13210

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13211

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13212

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1322

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

133

 

Potraživanja za naknade i provizije od obavljanja usluga deviznog poslovanja vezane uz pružanje investicijskih usluga

 

 

 

1330

Nedospjela potraživanja

 

 

 

13300

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13301

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13302

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1331

Dospjela potraživanja

 

 

 

13310

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13311

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13312

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1332

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

134

 

Potraživanja za naknade i provizije s osnove obavljanja investicijskog istraživanja i financijske analize kao i ostalih oblika općenitih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima

 

 

 

1340

Nedospjela potraživanja

 

 

 

13400

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13401

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13402

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1341

Dospjela potraživanja

 

 

 

13410

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13411

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13412

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1342

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

135

 

Potraživanja za naknade i provizije s osnova obavljanja usluga vezanih uz usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

 

 

 

1350

Nedospjela potraživanja

 

 

 

13500

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13501

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13501

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1351

Dospjela potraživanja

 

 

 

13510

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13511

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13512

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1352

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

136

 

Potraživanja za naknade i provizije od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti, te pomoćnih usluga na temelju imovine izvedenica kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge

 

 

 

1360

Nedospjela potraživanja

 

 

 

13600

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13601

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13602

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1361

Dospjela potraživanja

 

 

 

13610

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13611

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13612

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1362

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

137

 

Ostala potraživanja za naknade i provizije s osnova obavljanja pomoćnih usluga

 

 

 

1370

Nedospjela potraživanja

 

 

 

13700

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13701

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13702

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1371

Dospjela potraživanja

 

 

 

13710

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

13711

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

13712

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1372

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

14

 

 

Potraživanja s osnove stečene kamate, dividendi i ostalim vlasničkim ulaganjima

 

 

140

 

Potraživanja za kamate na kredite ili zajmove vezane uz transakcije s financijskim instrumentima

 

 

 

1400

Nedospjela potraživanja

 

 

 

14000

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14001

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14002

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1401

Dospjela potraživanja

 

 

 

14010

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14011

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14012

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1402

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

141

 

Potraživanja za kamate na ostale zajmove

 

 

 

1410

Nedospjela potraživanja

 

 

 

14100

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14101

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14102

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1411

Dospjela potraživanja

 

 

 

14110

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14111

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14112

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1412

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

142

 

Potraživanja za kamate od dužničkih vrijednosnih papira

 

 

 

1420

Nedospjela potraživanja

 

 

 

14200

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14201

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14202

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1421

Dospjela potraživanja

 

 

 

14210

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14211

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14212

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1422

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

143

 

Potraživanja za kamate na depozite

 

 

 

1430

Nedospjela potraživanja

 

 

 

14300

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14301

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14302

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1431

Dospjela potraživanja

 

 

 

14310

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14311

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14312

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1432

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

144

 

Potraživanja za kamate po repo-ugovorima

 

 

 

1440

Nedospjela potraživanja

 

 

 

14400

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14401

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14402

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1441

Dospjela potraživanja

 

 

 

14410

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14411

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14412

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1442

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

145

 

Ostala potraživanja po stečenoj kamati (SWAP, jamstveni polog)

 

 

 

1450

Nedospjela potraživanja

 

 

 

14500

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14501

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14502

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1451

Dospjela potraživanja

 

 

 

14510

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14511

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14512

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1452

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

146

 

Potraživanja za dividende, udjele u dobiti i ostala vlasnička ulaganja

 

 

 

1460

Nedospjela potraživanja

 

 

 

14600

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14601

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14602

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1461

Dospjela potraživanja

 

 

 

14610

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

14611

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

14612

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1462

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

15

 

 

Potraživanja temeljem transakcija financiranja vrijednosnih papira

 

 

150

 

Potraživanja za dane kredite i zajmove

 

 

 

1500

Nedospjela potraživanja

 

 

 

15000

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

15001

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

15002

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1501

Dospjela potraživanja

 

 

 

15010

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

15011

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

15012

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1502

Ispravak vrijednosti

 

 

151

 

Depoziti

 

 

 

1510

Depoziti u EUR

 

 

 

1511

Depoziti u devizama

 

 

 

1512

Depoziti s valutnom klauzulom

 

 

152

 

Potraživanja s osnova repo ugovora

 

 

 

1520

Nedospjela potraživanja

 

 

 

15200

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

15201

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

15202

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1521

Dospjela potraživanja

 

 

 

15210

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

15211

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

15212

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1522

Ispravak vrijednosti

 

 

153

 

Ostali zajmovi i potraživanja za financijske instrumente

 

 

 

1530

Nedospjela potraživanja

 

 

 

15300

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

15301

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

15302

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1531

Dospjela potraživanja

 

 

 

15310

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

15311

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

15312

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1532

Ispravak vrijednosti

 

16

 

 

Potraživanja s osnove kupoprodaje financijskih instrumenata

 

 

160

 

Potraživanja od klirinških organizacija za usluge namire

 

 

 

1600

Nedospjela potraživanja

 

 

 

16000

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

16001

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

16002

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1601

Dospjela potraživanja

 

 

 

16010

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

16111

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

16112

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1602

Ispravak vrijednosti

 

 

161

 

Potraživanja od vezanog zastupnika

 

 

 

1610

Nedospjela potraživanja

 

 

 

16100

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

16101

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

16102

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1611

Dospjela potraživanja

 

 

 

16110

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

16111

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

16112

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1612

Ispravak vrijednosti

 

 

162

 

Ostala potraživanja s osnove kupoprodaje vrijednosnih instrumenata

 

 

 

1620

Nedospjela potraživanja

 

 

 

16200

Nedospjela potraživanja u EUR

 

 

 

16201

Nedospjela potraživanja u devizama

 

 

 

16202

Nedospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1621

Dospjela potraživanja

 

 

 

16210

Dospjela potraživanja u EUR

 

 

 

16211

Dospjela potraživanja u devizama

 

 

 

16211

Dospjela potraživanja s valutnom klauzulom

 

 

 

1622

Ispravak vrijednosti

 

17

 

 

Odgođena porezna imovina

 

18

 

 

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost (pretporez)

 

19

 

 

Plaćeni troškovi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda

 

20

Ostalo iz sku­pi­ne 1

 

Ostala potraživanja

2

 

 

 

OBVEZE

 

20

 

 

Obveze za naknade i ostale pristojbe vezano uz trgovanje financijskim instrumentima

 

 

200

 

Obveze prema klirinškim organizacijama

 

 

 

2000

Nedospjele obveze

 

 

 

20000

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

20001

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

20002

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2001

Dospjele obveze

 

 

 

20010

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

20011

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

20012

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

201

 

Obveza prema operateru uređenog tržišta ili MTP

 

 

 

2010

Nedospjele obveze

 

 

 

20100

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

20101

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

20102

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2011

Dospjele obveze

 

 

 

20110

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

20111

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

20112

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

202

 

Obveze prema Fondu za zaštitu investitora

 

 

 

2020

Nedospjele obveze

 

 

 

2021

Dospjele obveze

 

 

203

 

Obveza prema vezanom zastupniku

 

 

 

2030

Nedospjele obveze

 

 

 

20300

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

20301

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

20302

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2031

Dospjele obveze

 

 

 

20310

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

20311

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

20312

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

204

 

Ostale obveze vezane uz trgovanje financijskim instrumentima

 

 

 

2040

Nedospjele obveze

 

 

 

20400

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

20401

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

20402

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2041

Dospjele obveze

 

 

 

20410

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

20411

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

20412

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

21

 

 

Obveze za primljene kredite, zajmove, predujmove i jamstva

 

 

210

 

Obveza za primljene kredite

 

 

 

2100

Nedospjele obveze

 

 

 

21000

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

21001

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

21002

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2101

Dospjele obveze

 

 

 

21010

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

21011

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

21012

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

211

 

Obveza za primljene zajmove

 

 

 

2110

Nedospjele obveze

 

 

 

21100

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

21101

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

21102

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2111

Dospjele obveze

 

 

 

21110

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

21111

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

21112

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

212

 

Obveza za primljene predujmove

 

 

 

2120

Nedospjele obveze

 

 

 

21200

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

21201

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

21202

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2121

Dospjele obveze

 

 

 

21210

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

21211

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

21212

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

213

 

Obveze po osnovi repo ugovora

 

 

 

2130

Nedospjele obveze

 

 

 

21300

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

21301

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

21302

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2131

Dospjele obveze

 

 

 

21310

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

21311

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

21312

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

214

 

Ostale obveze s osnova primljenih sredstava

 

 

 

2140

Nedospjele obveze

 

 

 

21400

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

21401

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

21402

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2141

Dospjele obveze

 

 

 

21410

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

21411

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

21412

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

22

 

 

Obveze po izdanim financijskim instrumentima

 

 

220

 

Obveze za izdane obveznice

 

 

 

2200

Nedospjele obveze

 

 

 

22000

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

22001

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

22002

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2201

Dospjele obveze

 

 

 

22010

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

22011

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

22012

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

221

 

Obveze za izdane komercijalne zapise

 

 

 

2210

Nedospjele obveze

 

 

 

22100

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

22101

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

22102

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2211

Dospjele obveze

 

 

 

22110

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

22111

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

22112

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

222

 

Obveze po izvedenicama

 

 

 

2220

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

 

 

 

2221

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj

 

 

 

2222

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

 

 

 

2223

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

 

 

223

 

Obveza po ostalim financijskim instrumentima

 

 

 

2230

Nedospjele obveze

 

 

 

22300

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

22301

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

22302

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2231

Dospjele obveze

 

 

 

22310

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

22311

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

22312

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

224

 

Obveza po izdanim instrumentima plaćanja

 

 

 

2240

Nedospjele obveze

 

 

 

22400

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

22401

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

22402

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2241

Dospjele obveze

 

 

 

22410

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

22411

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

22412

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

23

 

 

Obveze za kamate

 

 

230

 

Obveze za kamate za primljene kredite

 

 

 

2300

Nedospjele obveze

 

 

 

23000

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

23001

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

23002

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2301

Dospjele obveze

 

 

 

23010

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

23011

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

23011

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

231

 

Obveze za kamate za primljene zajmove

 

 

 

2310

Nedospjele obveze

 

 

 

23100

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

23101

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

23102

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2311

Dospjele obveze

 

 

 

23110

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

23111

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

23112

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

232

 

Obveze za kamate po osnovi repo ugovora

 

 

 

2320

Nedospjele obveze

 

 

 

23200

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

23201

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

23202

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2321

Dospjele obveze

 

 

 

23210

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

23211

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

23212

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

233

 

Obveze za kamate na osnovi ostalih financijskih instrumenata

 

 

 

2330

Nedospjele obveze

 

 

 

23300

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

23301

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

23302

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

 

2331

Dospjele obveze

 

 

 

23310

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

23311

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

23312

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

24

 

 

Obveze prema dobavljačima

 

 

240

 

Nedospjele obveze

 

 

 

2400

Nedospjele obveze u EUR

 

 

 

2401

Nedospjele obveze u devizama

 

 

 

2402

Nedospjele obveze s valutnom klauzulom

 

 

241

 

Dospjele obveze

 

 

 

2410

Dospjele obveze u EUR

 

 

 

2411

Dospjele obveze u devizama

 

 

 

2412

Dospjele obveze s valutnom klauzulom

 

25

 

 

Obveze prema zaposlenicima

 

 

250

 

Obveze za neto plaće i naknade plaća

 

 

251

 

Obveze za dnevnice, terenski dodatak i prijevoz

 

 

252

 

Ostale obveze prema zaposlenicima

 

26

 

 

Obveze za poreze i doprinose

 

 

260

 

Obveze za bruto plaće i naknade plaća

 

 

261

 

Obveze za doprinose na plaće i naknada plaća

 

 

262

 

Obveze za porez iz plaća i naknada plaća i porez na porez

 

 

263

 

Obveze za porez iz dobiti

 

 

264

 

Obveze za porez na dodanu vrijednost-PDV

 

 

265

 

Ostale obveze prema državnim institucijama

 

 

266

 

Odgođene porezne obveze

 

27

 

 

Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućih razdoblja

 

28

 

 

Rezerviranja

 

 

 

 

 

3

 

 

 

FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RDG

 

30

 

 

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti nefinancijskih trgovačkih društava

 

 

300

 

Vlasnički financijski instrumenti

 

 

 

3000

Ulaganja u EUR

 

 

 

3001

Ulaganja u devizama

 

 

 

3002

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

 

301

 

Dužnički financijski instrumenti

 

 

 

3010

Ulaganja u EUR

 

 

 

3011

Ulaganja u devizama

 

 

 

3012

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

 

302

 

Ostali financijski instrumenti

 

 

 

3020

Ostali financijski instrumenti EUR

 

 

 

3021

Ostali financijski instrumenti u devizama

 

 

 

3023

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

31

 

 

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti financijskih institucija

 

 

310

 

Vlasnički financijski instrumenti

 

 

 

3100

Ulaganja u EUR

 

 

 

3101

Ulaganja u devizama

 

 

 

3102

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

 

311

 

Dužnički financijski instrumenti

 

 

 

3110

Ulaganja u EUR

 

 

 

3111

Ulaganja u devizama

 

 

 

3112

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

 

312

 

Ostali financijski instrumenti

 

 

 

3120

Ulaganja u EUR

 

 

 

3121

Ulaganja u devizama

 

 

 

3122

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

32

 

 

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti državnih jedinica

 

 

320

 

Dužnički financijski instrumenti

 

 

 

3200

Ulaganja u EUR

 

 

 

3201

Ulaganja u devizama

 

 

 

3202

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

 

321

 

Ostali financijski instrumenti

 

 

 

3210

Ulaganja u EUR

 

 

 

3211

Ulaganja u devizama

 

 

 

3212

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

33

 

 

Izvedenice

 

 

330

 

Izvedenice koje se drže radi trgovanja

 

 

 

3300

Izvedenice koje se drže radi trgovanja u EUR

 

 

 

33000

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

 

 

 

33001

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj

 

 

 

33002

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

 

 

 

33003

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

 

 

 

3301

Izvedenice koje se drže radi trgovanja u devizama

 

 

 

33010

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

 

 

 

33011

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj

 

 

 

33012

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

 

 

 

33013

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

 

 

331

 

Ugrađene izvedenice

 

 

 

3310

Ugrađene izvedenice u EUR

 

 

 

33100

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

 

 

 

33101

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj (osim ugovora s jednosmjernom valutnom klauzulom)

 

 

 

33102

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

 

 

 

33103

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

 

 

 

33104

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj – jednosmjerna valutna klauzula

 

 

 

3311

Ugrađene izvedenice u devizama

 

 

 

33110

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

 

 

 

33111

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj

 

 

 

33112

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

 

 

 

33113

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

 

 

332

 

Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite

 

 

 

3320

Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite u EUR

 

 

 

33200

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

 

 

 

33201

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj

 

 

 

33202

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

 

 

 

33203

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

 

 

 

3321

Izvedenice koje se koriste kao instrument zaštite u devizama

 

 

 

33210

Izvedenice čija je odnosna varijabla kamatna stopa

 

 

 

33211

Izvedenice čija je odnosna varijabla tečaj

 

 

 

33212

Izvedenice čija je odnosna varijabla vlasnički financijski instrument

 

 

 

33213

Izvedenice koje se odnosne na ostale varijable

 

 

 

 

 

4

 

 

 

FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSD

 

40

 

 

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti nefinancijskih trgovačkih društava

 

 

400

 

Vlasnički financijski instrumenti

 

 

 

4000

Ulaganja u EUR

 

 

 

4001

Ulaganja u devizama

 

 

 

4003

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

 

401

 

Dužnički financijski instrumenti

 

 

 

4010

Nominalni iznos

 

 

 

40100

Nominalni iznos u EUR

 

 

 

40101

Nominalni iznos u devizama

 

 

 

40102

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

 

 

 

4011

Premija ili diskont

 

 

 

4012

Dospjelo

 

 

 

4019

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

 

402

 

Ostali financijski instrumenti

 

 

 

4020

Nominalni iznos

 

 

 

40201

Nominalni iznos u EUR

 

 

 

40202

Nominalni iznos u devizama

 

 

 

40203

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

 

 

 

4021

Premija ili diskont

 

 

 

4022

Dospjelo

 

 

 

4029

Ispravak vrijednosti

 

41

 

 

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti financijskih institucija

 

 

410

 

Vlasnički financijski instrumenti

 

 

 

4100

Trošak ulaganja

 

 

 

4109

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

 

411

 

Dužnički financijski instrumenti

 

 

 

4110

Nominalni iznos

 

 

 

41100

Nominalni iznos u EUR

 

 

 

41101

Nominalni iznos u devizama

 

 

 

41102

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

 

 

 

4111

Premija ili diskont

 

 

 

4112

Dospjelo

 

 

 

4119

Ispravak vrijednosti

 

 

412

 

Ostali financijski instrumenti

 

 

 

4120

Nominalni iznos

 

 

 

41201

Nominalni iznos u EUR

 

 

 

41202

Nominalni iznos u devizama

 

 

 

41203

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

 

 

 

4121

Premija ili diskont

 

 

 

4122

Dospjelo

 

 

 

4129

Ispravak vrijednosti

 

42

 

 

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti državnih jedinica

 

 

420

 

Dužnički financijski instrumenti

 

 

 

4200

Nominalni iznos

 

 

 

42001

Nominalni iznos u EUR

 

 

 

42002

Nominalni iznos u devizama

 

 

 

42003

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

 

 

 

4201

Premija ili diskont

 

 

 

4202

Dospjelo

 

 

 

4209

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

 

421

 

Ostali financijski instrumenti

 

 

 

4210

Nominalni iznos

 

 

 

42100

Nominalni iznos u EUR

 

 

 

42101

Nominalni iznos u devizama

 

 

 

42102

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

 

 

 

4211

Premija ili diskont

 

 

 

4212

Dospjelo

 

 

 

4219

Ispravak vrijednosti

 

 

 

 

 

5

 

 

 

FINANCIJSKA IMOVINA PO AMORTIZIRANOM TROŠKU

 

50

 

 

Dužnički financijski instrumenti nefinancijskih trgovačkih društava

 

 

500

 

Nominalni iznos

 

 

 

5001

Nominalni iznos u EUR

 

 

 

5002

Nominalni iznos u devizama

 

 

 

5003

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

 

 

 

5004

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

 

501

 

Premija ili diskont

 

 

502

 

Dospjeli dužnički financijski instrumenti

 

51

 

 

Dužnički financijski instrumenti financijskih institucija

 

 

510

 

Nominalni iznos

 

 

 

5101

Nominalni iznos u EUR

 

 

 

5102

Nominalni iznos u devizama

 

 

 

5103

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

 

 

 

5104

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

 

511

 

Premija ili diskont

 

 

512

 

Dospjeli dužnički financijski instrumenti

 

52

 

 

Dužnički financijski instrumenti državnih institucija

 

 

520

 

Nominalni iznos

 

 

 

5201

Nominalni iznos u EUR

 

 

 

5202

Nominalni iznos u devizama

 

 

 

5203

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

 

 

 

5204

Vrijednosno usklađenje (ispravak vrijednosti)

 

 

521

 

Premija ili diskont

 

 

522

 

Dospjeli dužnički financijski instrumenti

 

53

 

 

Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća

 

 

530

 

Nominalni iznos

 

 

 

5301

Nominalni iznos u EUR

 

 

 

5302

Nominalni iznos u devizama

 

 

 

5203

Nominalni iznos s valutnom klauzulom

 

 

 

5204

 

 

 

531

 

Premija ili diskont

 

 

532

 

Dospjela ulaganja

 

 

 

 

 

6

 

 

 

RASHODI

 

60

 

 

Opći administrativni troškovi

 

 

600

 

Troškovi zaposlenika

 

 

 

6000

Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika

 

 

 

6001

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće i naknade plaća

 

 

 

6002

Troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz

 

 

 

6003

Ostali troškovi zaposlenika

 

 

601

 

Troškovi materijala

 

 

602

 

Troškovi reprezentacije i propagande

 

 

603

 

Troškovi službenog putovanja

 

 

604

 

Ostali troškovi usluga

 

 

605

 

Porezi, doprinosi, članarine i ostala davanja (osim plaća)

 

 

606

 

Ostali administrativni troškovi

 

61

 

 

Troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje materijalne i nematerijalne imovine i ulaganja

 

 

610

 

Amortizacija

 

 

612

 

Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

 

 

613

 

Vrijednosno usklađenje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i ovisna društva

 

 

 

6131

Vrijednosno usklađivanje ulaganja u zajedničke pothvate

 

 

 

6132

Vrijednosno usklađivanje ulaganja u pridružena društva

 

 

 

6133

Vrijednosno usklađivanje ulaganja u ovisna društva

 

62

 

 

Nerealizirani gubici i vrijednosna usklađenja

 

 

620

 

Nerealizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

621

 

Vrijednosno usklađenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD

 

 

622

 

Očekivani kreditni dobici od financijske imovine po amortiziranom trošku

 

 

623

 

Očekivani kreditni gubici od financijske imovine po amortiziranom trošku

 

 

624

 

Neto očekivani kreditni dobici/gubici od financijske imovine po amortiziranom trošku

 

63

 

 

Realizirani gubici

 

 

630

 

Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

631

 

Realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD

 

 

632

 

Realizirani gubici financijske imovine po amortiziranom trošku

 

 

633

 

Realizirani gubici od prodaje ostalih financijskih instrumenata

 

 

634

 

Vrijednosno usklađivanje po ostalim osnovama

 

64

 

 

Negativne tečajne razlike

 

 

640

 

Negativne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj

 

 

641

 

Ostale negativne tečajne razlike

 

65

 

 

Rashodi po osnovi kamata

 

66

 

 

Troškovi vezani za obavljanje investicijskih usluga

 

 

661

 

Troškovi platnog prometa

 

 

662

 

Troškovi naknada i provizija za bankovne usluge

 

 

663

 

Troškovi usluga uređenog tržišta

 

 

664

 

Troškovi usluga MTP

 

 

665

 

Troškovi usluga klirinške organizacije

 

 

666

 

Ostali troškovi

 

67

 

 

Izvanredni rashodi, rezerviranja za nepredviđene obveze

 

 

670

 

Izvanredni rashodi

 

 

671

 

Troškovi rezerviranja za mirovine i druge obveze prema zaposlenicima

 

 

672

 

Troškovi rezerviranja za sudske sporove

 

68

 

 

Ostali troškovi

 

 

 

 

 

7

 

 

 

PRIHODI

 

70

 

 

Prihodi od naknada i provizija od investicijskih usluga i aktivnosti

 

 

700

 

Prihodi od naknada i provizija od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata za izvršenja naloga za klijenta

 

 

701

 

Prihodi od naknada i provizija od izvršenja naloga za klijenta

 

 

702

 

Prihodi od naknada i provizija od upravljanja portfeljem

 

 

703

 

Prihodi od naknada i provizija investicijskog savjetovanja

 

 

704

 

Prihodi od naknada i provizija od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

 

 

705

 

Prihodi od naknada i provizija od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obvezu otkupa

 

 

706

 

Prihodi od naknada i provizija od upravljanja MTP

 

 

707

 

Ostali prihodi od klijenata za investicijske usluge

 

71

 

 

Prihodi od naknada i provizija od pomoćnih usluga

 

 

710

 

Prihodi od naknada i provizija od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata

 

 

711

 

Prihodi od provizija i naknada za naknade od odobravanja kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije

 

 

712

 

Prihodi za provizije i naknade od savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima

 

 

713

 

Prihodi od naknada i provizija za obavljanje usluga deviznog poslovanja vezane uz pružanje investicijskih usluga

 

 

714

 

Prihodi od naknada i provizija s osnove obavljanja investicijskog istraživanja i financijske analize kao i ostalih oblika općenitih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima

 

 

715

 

Prihodi od naknada i provizija s osnova obavljanja usluga vezane uz usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

 

 

716

 

Prihodi od naknada i provizija od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti, te pomoćnih usluga na temelju imovine izvedenica kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge

 

 

717

 

Ostali prihodi od naknada i provizija s osnova obavljanja pomoćnih usluga

 

72

 

 

Prihodi od kamata

 

 

720

 

Prihodi od kamata s osnove financijskih instrumenata

 

 

721

 

Ostali prihodi od kamata

 

73

 

 

Prihodi od dividendi i udjela u dobiti

 

74

 

 

Amortizacija premije(diskonta) financijskih instrumenata s fiksnim dospijećem

 

75

 

 

Pozitivne tečajne razlike

 

 

750

 

Pozitivne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj

 

 

751

 

Ostale pozitivne tečajne razlike

 

76

 

 

Nerealizirani dobici

 

 

760

 

Nerealizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

 

 

761

 

Nerealizirani dobici od izvedenica

 

77

 

 

Realizirani dobici

 

 

770

 

Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

771

 

Realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD

 

 

772

 

Realizirani dobici financijske imovine po amortiziranom trošku

 

 

773

 

Realizirani dobici od prodaje ostalih financijskih instrumenata

 

78

 

 

Ostali prihodi

 

79

 

 

Razlika prihoda i rashoda

 

 

 

 

 

8

 

 

 

FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

 

80

 

 

Dobit ili gubitak prije oporezivanja

 

81

 

 

Porez na dobit

 

82

 

 

Dobit ili gubitak

 

 

 

 

 

9

 

 

 

KAPITAL, REZERVE I IZVANBILANČNE EVIDENCIJE

 

90

 

 

Temeljni (upisani) kapital

 

 

900

 

Redovne dionice

 

 

901

 

Povlaštene dionice

 

 

 

9010

Kumulativne povlaštene dionice

 

 

 

9011

Nekumulativne povlaštene dionice

 

91

 

 

Vlastite dionice

 

 

910

 

Redovne dionice

 

 

911

 

Povlaštene dionice

 

 

 

9110

Kumulativne povlaštene dionice

 

 

 

9111

Nekumulativne povlaštene dionice

 

92

 

 

Rezerve iz dobiti

 

 

920

 

Zakonske rezerve

 

 

921

 

Statutarne rezerve

 

 

922

 

Ostale rezerve

 

 

923

 

Rezerve za vlastite dionice

 

93

 

 

Kapitalne rezerve

 

 

930

 

Kapitalne rezerve ostvarene prodajom vlastitih dionica

 

 

931

 

Kapitalni dobitak/gubitak ostvaren otkupom i prodajom vlastitih dionica

 

 

932

 

Kapitalne rezerve ostvarene prodajom poslovnih udjela

 

94

 

 

Zadržana dobit, preneseni gubitak

 

 

940

 

Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja

 

 

941

 

Preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja

 

95

 

 

Dobit ili gubitak tekuće godine

 

 

950

 

Dobit tekuće godine

 

 

951

 

Gubitak tekuće godine

 

96

 

 

Revalorizacijske rezerve

 

 

961

 

Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

 

 

962

 

Revalorizacija nematerijalne imovine

 

 

963

 

Revalorizacija ostale imovine i ulaganja

 

97

 

 

Rezerve fer vrijednosti

 

 

971

 

Rezerve financijske imovine po fer vrijednosti kroz OSD

 

 

972

 

Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

 

 

973

 

Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo

 

 

974

 

Manjinski (nekontrolirajući) interes

 

 

975

 

Hibridni i podređeni instrumenti

 

98

 

 

Aktivni izvanbilančni zapisi

 

 

980

 

Novčana sredstva nalogodavaca

 

 

981

 

Novčana sredstva temeljem upravljanja portfeljem i skrbništva

 

 

982

 

Financijski instrumenti temeljem upravljanja portfeljem i skrbništva

 

 

983

 

Repo kolateral (aktivni konto)

 

 

984

 

Ugovorena vrijednost izvedenica (aktivni konto)

 

 

985

 

Ostali aktivni izvanbilančni zapisi

 

99

 

 

Pasivni izvanbilančni zapisi

 

 

990

 

Obveza prema nalogodavcima za primljena novčana sredstva

 

 

991

 

Obveza prema klijentima upravljanja portfeljem i skrbništva za primljena novčana sredstva

 

 

992

 

Obveza prema klijentima temeljem usluga upravljanja portfeljem i skrbništva za financijske instrumente

 

 

993

 

Ugovorena vrijednost izvedenica (pasivni konto)

 

 

994

 

Repo poslovi – pasivna konta

 

 

995

 

Ostali pasivni izvanbilančni zapisi

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić