Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 150/2022 (21.12.2022.), Odluka o obvezi dostavljanja podataka o statistici platnog prometa za potrebe Europske središnje banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

2310

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 86. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), članka 10. stavaka 10. i 11. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) te članka 6. stavaka 8. i 9. Zakona o elektroničkom novcu (»Narodne novine«, br. 64/2018.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O OBVEZI DOSTAVLJANJA PODATAKA O STATISTICI PLATNOG PROMETA ZA POTREBE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

I. UVOD

Predmet Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se izvještajni obveznici, sadržaj izvještavanja, prvo izvještajno razdoblje i rokovi u kojima su izvještajni obveznici dužni dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci podatke o statistici platnog prometa za potrebe dostave podataka Europskoj središnjoj banci.

(2) Sadržaj statističkih podataka koji se dostavljaju te način izvještavanja i dostave podataka propisani su Uputom za izvješćivanje podataka o statistici platnog prometa koja je objavljena na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke u rubrici Temeljne funkcije, podrubrici Platni promet – Regulativa.

Izvještajni obveznici

Članak 2.

Izvještajni obveznici na temelju ove Odluke jesu:

1. pružatelji platnih usluga iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 6. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i

2. Financijska agencija.

II. IZVJEŠĆIVANJE

Sadržaj izvješća

Članak 3.

(1) Izvještajni obveznici dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati podatke o statistici platnog prometa u sadržaju određenom u Prilogu III. Uredbe (EU) 2020/2011 Europske središnje banke od 1. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 1409/2013 o statistici platnog prometa (ESB/2013/43) (ESB/2020/59) i Prilogu Smjernica (EU) 2021/832 Europske središnje banke od 26. ožujka 2021. o izvještajnim zahtjevima za statistiku platnog prometa (ESB/2021/13).

(2) Smatra se da su izvještajni obveznici uredno dostavili podatke iz stavka 1. ovog članka:

1. ako su podaci zaprimljeni u Hrvatskoj narodnoj banci u rokovima propisanima člankom 4. ove Odluke i Uputom i

2. ako su svi podaci zadovoljili kontrole i pravila propisana Uputom.

Rokovi izvještavanja i prvo izvještajno razdoblje

Članak 4.

(1) Izvještajni obveznici dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati podatke na temelju ove Odluke na tromjesečnoj ili polugodišnjoj osnovi, i to kako slijedi:

1. za izvještavanje na tromjesečnoj osnovi statistički podaci iz tablice 9. Priloga III. Uredbe (EU) 2020/2011 Europske središnje banke od 1. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1409/2013 o statistici platnog prometa (ESB/2013/43) (ESB/2020/59) i tablice A Priloga Smjernice (EU) 2021/832 Europske središnje banke od 26. ožujka 2021. o izvještajnim zahtjevima za statistiku platnog prometa (ESB/2021/13) dostavljaju se do 20. dana prvog mjeseca nakon kraja odgovarajućeg tromjesečja.

2. za izvještavanje na polugodišnjoj osnovi statistički podaci iz tablica 1., 2., 3., 4.a, 5.a, 6., 7. i 8. Priloga III. Uredbe (EU) 2020/2011 Europske središnje banke od 1. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br.1409/2013 o statistici platnog prometa (ESB/2013/43) (ESB/2020/59) i tablica A, B i C Priloga Smjernica (EU) 2021/832 Europske središnje banke od 26. ožujka 2021. o izvještajnim zahtjevima za statistiku platnog prometa (ESB/2021/13) za razdoblje od siječnja do lipnja dostavljaju se do 20. dana mjeseca kolovoza nakon kraja prvog polugodišta godine na koju se odnose. Statistički podaci za razdoblje od srpnja do prosinca dostavljaju se do 20. dana mjeseca veljače nakon kraja drugog polugodišta godine na koju se odnose.

(2) Prvo izvještajno razdoblje za dostavu podataka na temelju ove Odluke počinje 1. siječnja 2023.

(3) Za podatke koji se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju tromjesečno, rok je dostave podataka za prvo izvještajno razdoblje 20. travnja 2023. Za podatke koji se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju polugodišnje, rok je dostave podataka za prvo izvještajno razdoblje 21. kolovoza 2023.

(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, izvještajnom obvezniku iz članka 1. stavka 2. točke 1. kojem nakon stupanja na snagu ove Odluke bude izdano prvo odobrenje za pružanje platnih usluga i/ili za izdavanje elektroničkog novca, prvo izvještajno razdoblje započinje istekom dvanaest mjeseci računajući od prvog dana u mjesecu u kojem mu je prvo odobrenje izdano.

Povjerljivost podataka

Članak 5.

(1) Podaci zaprimljeni od izvještajnog obveznika na temelju ove Odluke povjerljivi su.

(2) Hrvatska narodna banka podatke zaprimljene od izvještajnih obveznika na temelju ove Odluke dostavlja Europskoj središnjoj banci u agregiranom obliku.

(3) Podatke iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka može učiniti dostupnima javnosti samo u agregiranom obliku.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, podatke iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka može učiniti dostupnima trećim osobama samo u slučajevima i pod uvjetima određenima Uredbom Vijeća (EZ) br. 2533/98 o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke, kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 951/2009 od 9. listopada 2009. i Uredbom Vijeća (EU) 2015/373 od 5. ožujka 2015.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja Odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama

Članak 6.

Istekom roka od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama (»Narodne novine«, br. 54/2019. i 75/2020.).

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br.: 478-091/12-22/BV Zagreb, 16. prosinca 2022.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić