Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 149/2022 (19.12.2022.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2299

Na temelju članka 10. stavaka 2. i 3. i članka 12. stavka 3. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PODRUČJIMA, SJEDIŠTIMA, VRSTAMA I KATEGORIJAMA POLICIJSKIH UPRAVA I POLICIJSKIH POSTAJA

Članak 1.

U Uredbi o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja (»Narodne novine«, broj 7/22.) u članku 5. iza riječi: »II. postaja prometne policije Zagreb« briše se zarez i riječi: »Postaja granične policije Bregana«.

Članak 2.

U članku 14. riječi: »sa sjedištem u Sesvetama« zamjenjuju se riječima: »sa sjedištem u Gradu Zagrebu«.

Članak 3.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA ZAPREŠIĆ je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Zaprešiću, a obuhvaća Grad Zaprešić i Općine Brdovec, Bistra, Dubravica, Marija Gorica, Jakovlje, Luka i Pušća. Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave.«.

Članak 4.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA JASTREBARSKO je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Jastrebarskom, a obuhvaća Grad Jastrebarsko i Općine Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak (sjedište Kostanjevac). Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave.«.

Članak 5.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA SAMOBOR je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Samoboru, a obuhvaća Gradove Samobor i Svetu Nedelju. Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave.«.

Članak 6.

Članak 25. briše se.

Članak 7.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»U Policijskoj upravi primorsko-goranskoj osnivaju se: I. policijska postaja Rijeka, II. policijska postaja Rijeka, Policijska postaja Mali Lošinj s ispostavom Cres, Policijska postaja Crikvenica, Policijska postaja Delnice s ispostavom Čabar, Policijska postaja Krk, Policijska postaja Opatija, Policijska postaja Rab, Policijska postaja Vrbovsko, Postaja prometne policije Rijeka i Postaja pomorske policije Rijeka.«.

Članak 8.

U članku 50. riječi: »POLICIJSKA POSTAJA MALI LOŠINJ S POLICIJSKOM ISPOSTAVOM CRES« zamjenjuju se riječima: »POLICIJSKA POSTAJA MALI LOŠINJ S ISPOSTAVOM CRES«, a riječi: »Policijska ispostava Cres sa sjedištem u Cresu« zamjenjuju se riječima: »ispostava Cres«.

Članak 9.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA DELNICE S ISPOSTAVOM ČABAR je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Delnicama, a obuhvaća Grad Delnice i Općine Lokve, Fužine, Skrad, Ravna Gora, Mrkopalj i Brod Moravice, Grad Čabar kao i dionicu autoceste A6 od 4. km i 100 m do 59. km i 100 m. Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave. U okvirima policijske postaje djeluje i ispostava Čabar, a obuhvaća Grad Čabar.«.

Članak 10.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA KRK je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Krku, a obuhvaća Grad Krk i Općine Punat, Baška, Vrbnik, Malinska – Dubašnica, Omišalj i Dobrinj. Nadležna je i za nadzor državne granice odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućem graničnom prijelazu na području Zračne luke Rijeka.«.

Članak 11.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA VRBOVSKO je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Vrbovskom, a obuhvaća Grad Vrbovsko.«.

Članak 12.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»POSTAJA PROMETNE POLICIJE RIJEKA je specijalizirana – prometna policijska postaja I. kategorije sa sjedištem u Rijeci, obuhvaća područja Gradova Rijeka, Kraljevica, Bakar i Kastav te Općina Kostrena, Čavle, Jelenje, Klana i Viškovo. U okviru svog djelokruga, Postaja pokriva i dionice autocesta A6 od 59. km i 100 m do 81. km i 250 m te A7 od 0. km do 44. km i 650 m. Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave.«.

Članak 13.

Članak 58. briše se.

Članak 14.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»POSTAJA POMORSKE POLICIJE RIJEKA je specijalizirana – pomorska policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Rijeci, nadležna je za nadzor državne granice i poslove na moru na području morskog akvatorija Primorsko-goranske županije, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućem graničnom prijelazu i zaštitu dijela državne granice na moru u dužini od 25,5 n/m.«.

Članak 15.

U članku 61. riječi: »I. policijska postaja Osijek s Policijskom ispostavom Čepin« zamjenjuju se riječima: »I. policijska postaja Osijek s ispostavom Čepin«.

Članak 16.

U članku 62. riječi: »I. POLICIJSKA POSTAJA OSIJEK S POLICIJSKOM ISPOSTAVOM ČEPIN« zamjenjuju se riječima: »I. POLICIJSKA POSTAJA OSIJEK S ISPOSTAVOM ČEPIN«, a riječi: »Policijska ispostava Čepin sa sjedištem u Čepinu« zamjenjuju se riječima: »ispostava Čepin«.

Članak 17.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA DONJI MIHOLJAC je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Donjem Miholjcu, a obuhvaća Grad Donji Miholjac, Općine Marijanci, Viljevo, Podravska Moslavina i Magadenovac.«.

Članak 18.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE BELI MANASTIR je specijalizirana – granična policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Duboševici (međunarodni cestovni granični prijelaz), a nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima te zaštitu dijela državne granice s Republikom Srbijom u dužini od 109,88 km.«.

Članak 19.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»POSTAJA PROMETNE POLICIJE OSIJEK je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Osijeku, a obuhvaća područje koje je teritorijalno u nadležnosti I. policijske postaje Osijek s Policijskom ispostavom Čepin, II. policijske postaje Osijek i Postaje granične policije Dalj. U okviru svog djelokruga, Postaja pokriva i dionicu autoceste A5 koja prolazi područjem Osječko-baranjske županije. Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave.«.

Članak 20.

U članku 73. riječi: »Policijska postaja Umag – Umago s Policijskom ispostavom Buje – Buie« zamjenjuju se riječima: »Policijska postaja Umag – Umago s ispostavom Buje – Buie«, a riječi: »Policijska postaja Pazin s Policijskom ispostavom Buzet« zamjenjuju se riječima: »Policijska postaja Pazin s ispostavom Buzet«.

Članak 21.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA UMAG – UMAGO S ISPOSTAVOM BUJE – BUIE je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Umagu – Umago, a obuhvaća Gradove Umag – Umago, Buje – Buie i Novigrad – Cittanova te Općine Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan – Grisignana i Oprtalj – Portole. Nadležna je i za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na Pomorskom graničnom prijelazu Umag – Umago te za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave. U okvirima policijske postaje djeluje i ispostava Buje – Buie, a obuhvaća područje Grada Buje – Buie i Općina Grožnjan – Grisignana i Oprtalj – Portole.«.

Članak 22.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA LABIN je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Labinu, a obuhvaća područje Grada Labina i Općine Sveta Nedjelja (sjedište Nedešćina), Raša, Kršan i Pićan s pripadajućim graničnim prijelazom Bršica.«.

Članak 23.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA PAZIN S ISPOSTAVOM BUZET je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Pazinu, a obuhvaća područje Grada Pazina i Grada Buzeta te Općina Motovun – Montona, Karojba, Gračišće, Tinjan, Sveti Petar u Šumi, Lupoglav, Cerovlje i Lanišće. U okvirima policijske postaje djeluje i ispostava Buzet, a obuhvaća područje Grada Buzeta i Općine Lanišće. Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave.«.

Članak 24.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA POREČ – PARENZO je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Poreču – Parenzo, a obuhvaća područje Grada Poreča – Parenzo i Općina Vrsar – Orsera, Funtana – Fontane, Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vižinada – Visinada, Višnjan – Visignano, Kaštelir – Labinci – Castellier – S. Domenica i Sveti Lovreč.«.

Članak 25.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA ROVINJ – ROVIGNO je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Rovinju – Rovigno, a obuhvaća područje Grada Rovinja – Rovigno i Općina Žminj, Kanfanar i Bale – Valle.«.

Članak 26.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE GRUDA je specijalizirana – granična policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Grudama, a obuhvaća područje Općine Konavle i Župa Dubrovačka i dio Grada Dubrovnika. Postaja je nadležna za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima, kao i zaštitu dijela državne granice s Crnom Gorom u dužini od 23 km i Bosnom i Hercegovinom u dužini od 53 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.«.

Članak 27.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA KORČULA je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Korčuli, a obuhvaća Grad Korčulu i Općine Vela Luka, Blato, Smokvica i Lumbarda.«.

Članak 28.

U članku 96. riječi: »Policijska postaja Karlovac s Policijskom ispostavom Vojnić« zamjenjuju se riječima: »Policijska postaja Karlovac s ispostavom Vojnić«.

Članak 29.

U članku 97. riječi: »POLICIJSKA POSTAJA KARLOVAC S POLICIJSKOM ISPOSTAVOM VOJNIĆ« zamjenjuju se riječima: »POLICIJSKA POSTAJA KARLOVAC S ISPOSTAVOM VOJNIĆ«, a riječi: »Policijska ispostava Vojnić sa sjedištem u Vojniću« zamjenjuju se riječima: »ispostava Vojnić«.

Članak 30.

Članak 98. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA DUGA RESA je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Dugoj Resi, a obuhvaća Grad Dugu Resu i Općine Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić. Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave.«.

Članak 31.

Članak 100. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA OZALJ je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Ozlju, a obuhvaća Grad Ozalj i Općine Kamanje, Ribnik i Žakanje.«

Članak 32.

U članku 105. riječi: »Postaja granične policije Gvozd« zamjenjuju se riječima: »Postaja granične policije Gvozd s ispostavom Bojna«, a riječi: »Postaja granične policije Novska« zamjenjuju se riječima: »Postaja granične policije Novska s ispostavom Jasenovac«.

Članak 33.

Članak 108. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE GVOZD S ISPOSTAVOM BOJNA je specijalizirana – granična policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Vrginmostu, a obuhvaća Općine Gvozd i Topusko te pogranično područje Grada Gline i pogranično područje općine Dvor od mjesta Kobiljak do mjesta Gornji Žirovac. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 51,6 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa. U okvirima postaje granične policije djeluje i ispostava Bojna sa sjedištem u Bojni, a obuhvaća pogranično područje Grada Gline, općine Topusko i pogranično područje općine Dvor od mjesta Kobiljak do mjesta Gornji Žirovac.«.

Članak 34.

Članak 110. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE NOVSKA S ISPOSTAVOM JASENOVAC je specijalizirana – granična policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Novskoj, a obuhvaća Grad Novsku i općine Lipovljani i Jasenovac. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 54,9 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa. U okvirima postaje granične policije djeluje i ispostava Jasenovac sa sjedištem u Jasenovcu, a obuhvaća pogranično područje općine Jasenovac.«.

Članak 35.

Članak 113. mijenja se i glasi:

»POSTAJA GRANIČNE POLICIJE DVOR je specijalizirana – granična policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Dvoru. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 56,5 km na području općine Dvor osim pograničnog područja od mjesta Kobiljak do mjesta Gornji Žirovac. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa na području cijele općine Dvor.«.

Članak 36.

U članku 117. riječi: »Policijska postaja Šibenik sa Policijskom ispostavom Primošten« zamjenjuju se riječima: »Policijska postaja Šibenik sa ispostavom Primošten«.

Članak 37.

U članku 118. riječi: »POLICIJSKA POSTAJA ŠIBENIK S POLICIJSKOM ISPOSTAVOM PRIMOŠTEN« zamjenjuju se riječima: »POLICIJSKA POSTAJA ŠIBENIK S ISPOSTAVOM PRIMOŠTEN«, a riječi: »Policijska ispostava Primošten sa sjedištem u Primoštenu« zamjenjuju se riječima: »ispostava Primošten«.

Članak 38.

U članku 127. riječi: »III. kategorije« zamjenjuju se riječima: »II. kategorije«.

Članak 39.

U članku 134. riječ: »Vinkovcima« zamjenjuje se riječju: »Nuštru«.

Članak 40.

Članak 137. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA ZADAR je temeljna policijska postaja I. kategorije sa sjedištem u Zadru, a obuhvaća dio Grada Zadra odnosno područja mjesnih odbora Bokanjac, Brodarica, Diklo, Jazine I, Kožino, Maslina, Novi Bokanjac, Petrčane, Plovanija, Poluotok, Puntamika, Vidikovac, Voštarnica i Višnjik, Arbanasi, Bili Brig, Crno, Crvene Kuće, Dračevac, Gaženica, Jazine II, Ploča, Ričina, Smiljevac i Stanovi, Općine Bibinje, Sukošan, Škabrnja, Zemunik Donji, Galovac, Poličnik, Ražanac, Posedarje i Novigrad te Grad Nin i Općine Vir, Privlaka, Vrsi.«.

Članak 41.

Članak 138. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA BIOGRAD je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Biogradu na Moru, a obuhvaća Grad Biograd na Moru i Općine Pakoštane (bez otoka Vrgade) i Sveti Filip i Jakov.«.

Članak 42.

Članak 142. mijenja se i glasi:

»POSTAJA POMORSKE I AERODROMSKE POLICIJE ZADAR je specijalizirana – pomorska i aerodromska policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Zadru, Gaženica. Nadležna je za nadzor državne granice i poslove na moru na morskom akvatoriju Zadarske županije, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice na moru u dužini od 45 n/m, kao i na području Zračne luke Zadar te pripadajućem graničnom prijelazu. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova u općinama Kali, Preko, Kukljica, Tkon, Pašman te Sali na Dugom otoku, na naseljenim otocima Molat, Zverinac, Iž, Rava, Silba, Olib, Ist, Rivanj, Sestrunj, Premuda i Vrgada te nenaseljenim otocima morskog akvatorija Zadarske županije.«.

Članak 43.

Članak 161. mijenja se i glasi:

»U Policijskoj upravi koprivničko-križevačkoj osnivaju se: Policijska postaja Koprivnica, Policijska postaja Đurđevac i Policijska postaja Križevci.«.

Članak 44.

Članak 162. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA KOPRIVNICA je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Koprivnici, a obuhvaća Grad Koprivnicu i Općine Peteranec, Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Drnje, Koprivnički Bregi, Legrad, Rasinja, Sokolovac, Novigrad Podravski, Gola i Hlebine. Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave.«.

Članak 45.

Članak 165. briše se.

Članak 46.

Članak 167. mijenja se i glasi:

»U Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj osnivaju se: Policijska postaja Zabok, Policijska postaja Donja Stubica, Policijska postaja Klanjec, Policijska postaja Krapina s ispostavom Pregrada, Policijska postaja Zlatar Bistrica i Postaja prometne policije Krapina.«.

Članak 47.

Članak 170. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA KLANJEC je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Klanjcu, a obuhvaća Grad Klanjec i Općine Kumrovec, Zagorska Sela, Tuhelj i Kraljevec na Sutli. Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave.«.

Članak 48.

Članak 171. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA KRAPINA S ISPOSTAVOM PREGRADA je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Krapini, a obuhvaća Grad Krapinu I Grad Pregradu te Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj, Desinić i Hum na Sutli. Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave. U okvirima policijske postaje djeluje i ispostava Pregrada, a obuhvaća Grad Pregradu i Općine Desinić i Hum na Sutli.«.

Članak 49.

Članak 174. briše se.

Članak 50.

U članku 179. riječ: »specijalizirana« zamjenjuje se riječima: »specijalizirana – granična«.

Članak 51.

U članku 180. riječi: »III. kategorije« zamjenjuju se riječima: »II. kategorije«.

Članak 52.

U članku 186. riječ: »mješovita« zamjenjuje se riječju: »temeljna«.

Članak 53.

Članak 187. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA PRELOG je temeljna policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Prelogu, a obuhvaća Grad Prelog i Općine Dekanovec, Domašinec, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Goričan, Kotoriba, Sveta Marija, te dio Općine Mala Subotica, odnosno naselja Držimurec, Strelec, Sveti Križ i Piškorevec, dio Općine Belica, odnosno naselje Gardinovec, dio Općine Orehovica, odnosno naselje Podbrest, dio Općine Podturen, odnosno mjesto Novakovec.«.

Članak 54.

Članak 188. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA MURSKO SREDIŠĆE je temeljna policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Murskom Središću, a obuhvaća Grad Mursko Središće, Općine Sveti Martin na Muri, Selnica, Vratišinec, Štrigova, Gornji Mihaljevec, dio Općine Sveti Juraj na Bregu, odnosno naselja Pleškovec, Lopatinec, Dragoslavec, Dragoslavec Breg, Vučetinec, Okrugli Vrh, Zasadbreg i Frkanovec te dio Općine Nedelišće, odnosno naselja Črečan i Macinec, dio Grada Čakovca, odnosno naselja Krištanovec, Slemenice i Žiškovec, dio Općine Podturen, osim naselja Novakovec.«.

Članak 55.

U članku 189. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave.«.

Članak 56.

U članku 196. riječi: »i Postaja granične policije Varaždin« brišu se.

Članak 57.

U članku 201. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave.«

Članak 58.

Članak 202. briše se.

Članak 59.

U članku 204. riječi: »i Postaja granične policije Terezino polje« brišu se.

Članak 60.

U članku 205. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Nadležna je i za suzbijanje prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na području cijele policijske uprave.«.

Članak 61.

Članak 207. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA SLATINA je temeljna policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Slatini, a obuhvaća Grad Slatinu i Općine Voćin, Mikleuš, Nova Bukovica, Čađavica i Sopje.«.

Članak 62.

Članak 208. mijenja se i glasi:

»POLICIJSKA POSTAJA PITOMAČA je temeljna policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Pitomači, a obuhvaća Općinu Pitomača.«.

Članak 63.

Članak 209. briše se.

Članak 64.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/108

Urbroj: 50301-21/22-22-2

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić