Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

NN 149/2022 (19.12.2022.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2296

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) i članka 8. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, br. 97/20. i 7/22.) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Kabinet ministra je posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja i koordinira stručne, organizacijske, protokolarne i administrativne poslove za ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) s ciljem omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja službenih zadataka, protokolarnih poslova i medijskih aktivnosti ministra, obavlja i sudjeluje u organizacijskim i protokolarnim poslovima za državne tajnike, prati i analizira stanja i kretanja politika vezanih za unutarnje poslove, priprema i prikuplja materijale za sjednice Kolegija ministra i druge sastanke koje saziva i na kojima sudjeluje ministar; organizira i provodi unutarnju kontrolu i nadzor rada službenika i ustrojstvenih jedinica, kontaktira s upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u vezi s predstavkama i pritužbama građana; obavlja i koordinira poslove u vezi s medijima koji se odnose na komunikaciju i prezentaciju aktivnosti Ministarstva; obavlja i koordinira poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja ministra, prikuplja podatke i priprema kalendar posjeta i putovanja; koordinira poslove vezane uz ostvarenje plana i programa rada i djelovanja ministra, poslove u vezi s praćenjem rada Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora i njihovih tijela te druge poslove za službene potrebe ministra; prati i koordinira izvršenje strateških ciljeva; koordinira izradu strateških planova na razini Kabineta; zaprima i rješava poštu upućenu ministru, vodi evidenciju pošte i pohranjuje zaprimljenu poštu; obavlja poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Ministarstva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, Služba obavlja poslove vezane za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću Ministarstva; obavlja poslove vezane za planiranje, koordiniranje i provedbu komunikacije s medijima, komunikacije u poslovima Ministarstva od javnog značaja, komunikacije u odnosima sa zajednicom, interne komunikacije i komunikacije s drugim ministarstvima, policijama, institucijama i partnerskim službama; prati i analizira stanja i kretanja politika vezanih za unutarnje poslove i postupanja tijela unutarnjih poslova država u okruženju i drugih država čije je postupanje od interesa za Ministarstvo, obavlja poslove vezane za planiranje, koordiniranje i provedbu medijskog, promidžbenog i drugog prezentiranja aktivnosti Ministarstva; organizira konferencije za novinstvo, razgovore za sredstva priopćavanja i druga događanja; ureduje službene mrežne stranice Ministarstva; pruža potporu policijskim upravama u uređivanju službenih mrežnih stranica; obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, objavljivanja informacija iz djelokruga rada Ministarstva te objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću; priprema, uređuje i izdaje publikacije Ministarstva; priprema odgovore i odgovara na upite; analizira izvještavanje medija o radu Ministarstva; stvara baze podataka; obavlja poslove informatičke podrške u provedbi aktivnosti iz nadležnosti Službe; priprema i provodi kampanje za poboljšanje ugleda Ministarstva; prati projekte i sudjeluje u provedbi projekata Ministarstva od značaja za javnost; organizira ispitivanja javnog mnijenja o radu Ministarstva; obavlja informacijsko-dokumentacijske poslove iz područja odnosa s javnošću.«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Koordinira i usklađuje provođenje kontrole i nadzora zakonitosti, profesionalnosti i etičnosti rada policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; koordinira i usklađuje nadzor nad postupanjem po prijavama i pritužbama građana; priprema dokumentaciju i druge obavijesti potrebne za rad Povjerenstva za rad po pritužbama; analizira i nadzire prikupljanje podataka i informacija koje ukazuju na gubitak integriteta i nezakonito postupanje državnih službenika i namještenika Ministarstva; nadzire, po potrebi se uključuje u koordinirano postupanje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama koje provode kriminalistička istraživanja složenijih kaznenih djela počinjenih od strane policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; sukladno prosudbi, u suradnji s rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica provodi nadzor rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva; daje inicijativu i nadzire pokretanje disciplinskih postupaka ili neposredno pokreće disciplinske postupke protiv policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva te zastupa podnositelje zahtjeva pred disciplinskim sudom; analizira stanje profesionalne odgovornosti i integriteta policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika; utvrđuje uzroke nezakonitog, neprofesionalnog i neetičnog postupanja i ponašanja te s tim u vezi rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica predlaže preventivne mjere (izradu procjena rizika za pojedina radna mjesta, premještaje, rotacije rukovodnog kadra i drugo); daje prijedloge radi unapređenja normativnog uređenja; ukazuje na propuste te s tim u vezi predlaže najoptimalnije modele obuke; radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitog, neprofesionalnog i neetičnog rada policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva surađuje s tijelima državne uprave, tijelima sudbene vlasti, državnim odvjetništvima, pučkim pravobraniteljem, sindikatima, udrugama civilnog društva i građanima; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država; prikuplja podatke i obavijesti u vezi stanja zakonitosti u primjeni policijskih ovlasti, povreda radne discipline, neetičnog, neprofesionalnog ili nezakonitog obavljanja poslova i ponašanja; nadzire način vođenja i korištenja propisanih evidencija o radu po pritužbama i podnescima; izrađuje potrebne analize i izvješća; analizira operativne informacije i saznanja o nezakonitom, neprofesionalnom i neetičnom postupanju policijskih službenika i državnih službenika i namještenika Ministarstva; predlaže načine otklanjanja uzroka nezakonitog, neprofesionalnog i neetičnog postupanja policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; koordinira, usmjerava i nadzire rad unutarnje kontrole u regionalnim Odjelima.«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Provodi nadzor nad postupanjem po prijavama i pritužbama građana na rad policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; postupa po prijavama i pritužbama fizičkih i pravnih osoba te brine o poštivanju rokova za dostavljanje odgovora na predstavke i pritužbe; priprema dokumentaciju i druge obavijesti potrebne za rad Povjerenstva za rad po pritužbama; provodi kontrolu i nadzor zakonitosti, profesionalnosti i etičnosti rada policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva. Sukladno prosudbi, u suradnji s rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica provodi nadzor pojedinih linija rada policije, nadzor nad primjenom policijskih poslova i ovlasti, inicira i organizira prikupljanje podataka i informacija koje ukazuju na nezakonito postupanje ili nedolično ponašanje policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika; daje inicijativu i nadzire pokretanje disciplinskih postupaka ili neposredno pokreće disciplinske postupke protiv policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva te zastupa podnositelje zahtjeva pred disciplinskim sudom; organizira i koordinira poduzimanje potrebnih mjera i radnji temeljem operativnih informacija i saznanja; neposredno obavlja najsloženije provjere; koordinira izradu izvješća i stručnih analiza; koordinira i organizira provjere navoda pritužbi i prijava fizičkih i pravnih osoba; neposredno se uključuje u koordinaciji s drugim ustrojstvenim jedinicama u rješavanje najsloženijih postupaka provjera po pritužbama prijavama, kao i najsloženijih slučajeva uporabe sredstava prisile; inicira poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje nezakonitosti u postupanju i ponašanju policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; predlaže metode otklanjanja uzroka nezakonite uporabe sredstava prisile, po potrebi se uključuje u koordinirano postupanje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama koje provode kriminalistička istraživanja složenijih kaznenih djela počinjenih od strane policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva, usmjerava i nadzire rad regionalnih Odjela za unutarnju kontrolu i nadzor; obavlja i druge zadaće sukladno odlukama Službe za unutarnju kontrolu.«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Analizira i utvrđuje stanje profesionalne odgovornosti policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva, utvrđuje uzroke nezakonitog, neprofesionalnog i neetičnog postupanja i ponašanja te s tim u vezi rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica predlaže preventivne mjere, provode temeljitu analizu pritužbi, anonimnih podnesaka i stegovnih postupaka po vremenskim intervalima sa svrhom detekcije problematike vezane uz pojedine radne procese, djelatnike, normativno uređenje i drugo, poduzima mjere i radnje sa svrhom prevencije činjenja nezakonitih radnji od strane policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva, daje konkretne prijedloge radi unapređenja normativnog uređenja, ukazuje na najučestalije propuste u radu te s tim u vezi predlaže najoptimalnije modele obuke, edukacije, premještaja, rotacije i dr.; daje inicijativu i nadzire pokretanje disciplinskih postupaka ili neposredno pokreće disciplinske postupke protiv policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva te zastupa podnositelje zahtjeva pred disciplinskim sudom; koordinira, usmjerava i nadzire rad regionalnih Odjela za unutarnju kontrolu i nadzor; obavlja i druge zadaće sukladno odlukama Službe za unutarnju kontrolu.«.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Prikuplja podatke i obavijesti u vezi stanja zakonitosti u primjeni policijskih ovlasti, povreda radne discipline, neetičnog, neprofesionalnog ili nezakonitog obavljanja poslova i ponašanja; nadzire način vođenja i korištenja propisanih evidencija o radu po pritužbama i podnescima; ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i regionalnim Odjelima pruža stručnu pomoć iz djelokruga svoga rada; izrađuje potrebne analize i izvješća; analizira operativne informacije i saznanja o nezakonitom, neprofesionalnom i neetičnom postupanju policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika; predlaže načine otklanjanja uzroka nezakonitog, neprofesionalnog i neetičnog postupanja policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika Ministarstva; predlaže najoptimalnije oblike obuke i preventivne mjere; surađuje sa srodnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u razmjeni i korištenju podataka; obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga rada, iz svog djelokruga rada koordinira i usklađuje rad regionalnih Odjela za unutarnju kontrolu i nadzor; obavlja i druge zadaće sukladno odlukama Službe za unutarnju kontrolu.«.

Članak 7.

U članku 36. stavku 2. točka 8.7. mijenja se i glasi:

»8.7. Policijska akademija »Prvi hrvatski redarstvenik«.

Članak 8.

U članku 37. stavku 1. iza riječi: »odobrava audio-vizualna, foto, tiskana i multimedijalna izdanja preventivnih materijala i sadržaja;« dodaju se riječi: »koordinira rad policijske klape i daje suglasnost za njezin angažman;«.

Članak 9.

U članku 40. iza riječi: »samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama i organizacijama priprema i izrađuje grafička rješenja za potrebe prevencije kriminaliteta i sigurnosti;« dodaju se riječi: »odobrava sudjelovanje policijske klape na preventivnim, protokolarnim i događanjima od interesa za Ministarstvo; podržava i organizira kulturne događaje te koordinira rad policijske klape kada sudjeluje u obilježavanju prigodnih i protokolarnih svečanosti koje organizira Ministarstvo i na humanitarnim koncertima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; surađuje s kulturnim ustanovama na nacionalnoj i međunarodnoj razini;«.

Članak 10.

U članku 40.a stavku 2. iza točke 8.2.5. briše se točka te se dodaje točka 8.2.6. koja glasi:

»8.2.6. Služba za osiguranja.«.

Članak 11.

Članak 40.b mijenja se i glasi:

»Utvrđuje, standardizira i ujednačava poslovne procese temeljne policije; obavlja poslove podrške kod definiranja strateških ciljeva te definiranju ključnih pokazatelja ostvarenja postavljenih ciljeva i praćenje realizacije postavljenih ciljeva iz nadležnosti temeljne policije; definira standarde za radna mjesta temeljne policije; sudjeluje u provedbi projekata iz nadležnosti rada temeljne policije; prati propise iz djelokruga rada temeljne policije, predlaže izmjene i sudjeluje u pripremi izmjena navedenih propisa te standardizira njihovu primjenu od strane policijskih uprava i policijskih postaja; predlaže standarde u opremanju temeljne policije, analizira stanje opremljenosti i predlaže mjere za poboljšanje opremljenosti temeljne policije; sudjeluje u izradi i provedbi programa stručnog usavršavanja temeljne policije te predlaže mjere za unapređenje stručne osposobljenosti temeljne policije; prati i analizira stanje sigurnosti vezano za prekršajnu problematiku, stanje javnog reda i drugu problematiku iz djelokruga rada temeljne policije; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; pruža stručnu pomoć iz djelokruga rada temeljne policije policijskim upravama, policijskim postajama i drugim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije; predlaže provedbu mjera prevencije kriminaliteta iz nadležnosti rada temeljne policije; analizira taktiku i metodologiju postupanja temeljne policije te predlaže mjere za njihovo unapređenje; provodi redovne i izvanredne nadzore ustrojstvenih jedinica u policijskim upravama i policijskim postajama iz djelokruga rada; nadzire zakonitost, taktiku i metodologiju postupanja policijskih službenika iz djelokruga rada; surađuje s drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama, organizacijama, savezima, udrugama i drugim relevantnim tijelima u provedbi poslova iz djelokruga rada i prati problematiku pružanja pomoći drugim tijelima; iz djelokruga rada temeljne policije razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim policijskim ustrojstvenim jedinicama u okviru međunarodne policijske suradnje; obavlja poslove obrambenih priprema; izrađuje, ažurira, usklađuje i objedinjava Plan djelovanja na razini Ravnateljstva policije; usmjerava i koordinira poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada temeljne policije.«.

Članak 12.

Iza članka 40.j dodaje se članak 40.k koji glasi:

»Članak 40.k

8.2.6. Služba za osiguranja

Koordinira rad u provedbi mjera osiguranja visokorizičnih javnih okupljanja, osiguranja i zaštite osoba i objekata od posebnog značaja, aktivno sa strateške razine sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja i zaštite koje obavlja više policijskih uprava te provodi nadzor nad njihovim radom pri čemu u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje i s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; na temelju prikupljenih podataka, informacija i saznanja analizom rizika pruža potporu u izradi sigurnosne procjene konkretnog događaja i planiranju mjera osiguranja, procjenjuje potrebu dodatnog angažiranja snaga policije, daje stručnu pomoć prilikom postupanja u domeni osiguranja, te usklađuje organizaciju i provedbu mjera osiguranja javnih okupljanja i drugih sigurnosnih događanja iz vlastite nadležnosti koja zahtijevaju angažman većeg broja policijskih službenika; prati i analizira stanje sigurnosti te prikuplja podatke od sigurnosnog značaja za planiranje, pripremu i provedbu mjera osiguranja javnih okupljanja i športskih natjecanja iz djelokruga rada temeljne policije; analizira i usmjerava rad policije po prekršajima iz Zakona o javnom okupljanju, Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira; analizira taktiku i metodologiju postupanja policije u provedbi mjera osiguranja javnih okupljanja i sportskih natjecanja, pruža stručnu pomoć te predlaže metode i postupke s ciljem povećanja stupnja sigurnosti na istima; provodi redovne i izvanredne nadzore ustrojstvenih jedinica u policijskim upravama i postajama iz djelokruga rada; nadzire zakonitost, taktiku i metodologiju postupanja policijskih službenika u domeni nadležnosti; u skladu sa sigurnosnim rizicima ujednačava i verificira i kvalitetu planova osiguranja javnih okupljanja; s razine Ravnateljstva policije prema iskazanoj potrebi aktivno se uključuje i pruža podršku u području poduzimanja mjera osiguranja i zaštite i u sigurnosnim događanjima koja nemaju karakter javnih okupljanja; organizira i kontinuirano provodi edukaciju i stručno usavršavanje službenika za poslove osiguranja kao i policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri« iz policijskih uprava; prati potrebe i poduzima mjere za opremanje istih materijalno-tehničkim sredstvima opremom i naoružanjem; pruža potporu u području posebnih poslova sigurnosti; surađuje sa Zapovjedništvom za intervencije kod angažmana namjenskih snaga policije na osiguranju javnih okupljanja; izrađuje periodične, polugodišnje i godišnje statističke preglede u pogledu provedbe osiguranja javnih okupljanja i ukupnog angažiranja policijskih službenika te izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva; ustrojava i vodi zbirku podataka o prijestupnicima i događajima na sportskim natjecanjima; prikuplja i razmjenjuje informacije, vezane uz navijače, sportske klubove i sportska natjecanja; surađuje s drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama, organizacijama, savezima, udrugama i drugim relevantnim tijelima u provedbi poslova iz djelokruga rada i prati problematiku pružanja pomoći drugim tijelima; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim policijskim ustrojstvenim jedinicama u okviru međunarodne policijske suradnje te održava stalne kontakte s nacionalnim informacijskim centrima za sport drugih zemalja.«.

Članak 13.

U članku 100.d stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prati, izučava i analizira stanje sigurnosti i obavljanje nadzora državne granice na moru, u području sigurnosne zaštite pomorskih brodova i luka i poslova na moru iz nadležnosti policije, u području zaštite civilnog zračnog prometa te kontroli prelaska državne granice u pomorskim i zračnim lukama otvorenim za međunarodni promet; ostvaruje suradnju sa subjektima čija je djelatnost vezana uz poslove na moru, civilni zračni promet i kontrolu prelaska državne granice u pomorskim i zračnim lukama otvorenim za međunarodni promet; sudjeluje u postupku utvrđivanja i rješavanja graničnih povreda na moru, u zračnom prostoru Republike Hrvatske i na aerodromima i pomorskim lukama otvorenim za međunarodni promet; skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada; sudjeluje u izradi nacrta međunarodnih i međudržavnih ugovora, zakonskih, podzakonskih i drugih akata vezanih za obavljanje poslova na moru, zaštite civilnog zračnog prometa i kontroli prelaska državne granice u pomorskim lukama i aerodromima otvorenim za međunarodni promet; prati rad i usmjerava djelatnost policijskih uprava i policijskih postaja i na temelju prosudbi organizira i neposredno provodi poslove pomorske i aerodromske policije; prati i predlaže odabir tehničke opreme potrebne za obavljanje poslova pomorske i granične policije, kao i za poslove sigurnosti zračnog prometa, obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 14.

Članak 100.h mijenja se i glasi:

»Osigurava pravovremenu razmjenu informacija i pravovremenu suradnju između svih nacionalnih tijela odgovornih za nadzor vanjskih granica na nacionalnoj razini i drugih nacionalnih koordinacijskih centara i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX-a); kao nacionalna točka za razmjenu podataka granične policije ostvaruje suradnju i neposredno razmjenjuje podatke s Operativno-komunikacijskim centrom policije Ravnateljstva policije; osigurava pravovremenu razmjenu informacija s tijelima nadležnima za traganje i spašavanje, kazneni progon, azil i useljavanje te upravlja širenjem relevantnih informacija na nacionalnoj razini; doprinosi djelotvornom i učinkovitom upravljanju resursima i osobljem; uspostavlja i održava nacionalnu sliku stanja; koordinira, usmjerava i nadzire planiranje i provedbu nacionalnog nadzora državne granice; koordinira nacionalne sustave nadzora državne granice; u realnom vremenu koordinira rad ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora državne granice s ustrojstvenim jedinicama drugih državnih tijela; koordinira operativne mjere s drugim državama članicama i trećim zemljama; razmjenjuje relevantne informacije; neposredno rukovodi provođenjem složenih mjera i radnji na nacionalnoj razini ili u slučaju kada mjere i radnje poduzima više ustrojstvenih jedinica u odnosu na poslove granične policije; doprinosi redovitom mjerenju učinaka nacionalnog nadzora državne granice e podržava operacije nadzora državne granice; doprinosi sigurnosti informacija nacionalnih informacijskih sustava i informacijskih sustava FRONTEX-a; ispituje zahtjeve za odobrenje putovanja iz europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i odlučuje o njima; osigurava da zadaće i pripadajući rezultati budu zabilježeni u dosjeima zahtjeva; odlučuje o izdavanju odobrenja putovanja s ograničenom područnom valjanošću; osigurava koordinaciju s drugim nacionalnim jedinicama ETIAS-a i Europolom u pogledu zahtjeva za savjetovanje; unosi odgovarajuće podatke u ETIAS-ov popis za praćenje; sudjeluje u postupku pred drugostupanjskim tijelom, u povodu žalbe; pruža informacije podnositeljima zahtjeva o postupku u slučaju žalbe; poništava i ukida odobrenja putovanja; prati informacije o stanju, trendovima i mogućim prijetnjama na vanjskoj granici i rizicima za unutarnju sigurnost; ocjenjuje, uspoređuje i analizira prikupljene obavijesti, informacije i podatke o stanju sigurnosti na vanjskoj granici i u unutrašnjosti; izrađuje analitičke proizvode za potrebe granične policije i analitičke proizvode koji obuhvaćaju sve aspekte relevantne za integrirano upravljanje granicama; daje preporuke i procjenjuje važnost preporuka i smjernica danih u strateškim proizvodima; koordinira stručnim usavršavanjem policijskih službenika za analizu rizika te nadzire i pruža stručnu pomoć policijskim upravama u izradi analiza rizika.«.

Članak 15.

U članku 119. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova Uprave za posebne poslove sigurnosti ustrojavaju se sljedeće službe:

8.5.1. Služba za neposrednu zaštitu

8.5.2. Služba za zaštitu štićenih objekata i diplomatskih misija.«.

Članak 16.

Članak 121. mijenja se i glasi:

»8.5.2 Služba za zaštitu štićenih objekata i diplomatskih misija

Organizira i poduzima pripremne mjere i radnje osiguranja i zaštite štićenih objekata i prostora na području Republike Hrvatske; na temelju sigurnosne prosudbe i načela reciprociteta organizira, koordinira i provodi mjere i radnje osiguranja i zaštite vanjskih zona objekata stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj te objekata u kojima se održavaju protokolarne aktivnosti u organizaciji diplomatskih misija i konzularnih ureda; obavlja osiguranje te protueksplozijske preglede objekata i prostora u kojima štićene osobe privremeno ili stalno borave; provodi nadzor i pregled osoba i stvari koje se unose u osiguravane objekte i prostore; provodi mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja; postupa po najavama i saznanjima o mogućem ugrožavanju štićenih osoba i objekata, a poradi onemogućavanja diverzantsko-terorističkog ugrožavanja, sprječavanja otmica i narušavanja sigurnosti štićenih objekata i prostora; na temelju operativnih potreba organizira i provodi osiguranje i drugih objekata od sigurnosnog interesa; u provođenju mjera osiguranja i zaštite koristi tehnička sredstva zaštite te prati razvoj i primjenu tehničkih dostignuća na tom području; razmjenjuje informacije i surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim domaćim i stranim strukovnim udruženjima, institucijama i tijelima te organizacijama i odgovornim osobama bitnim za provođenje mjera osiguranja i zaštite štićenih objekata i prostora; surađuje i razmjenjuje podatke i informacije i s drugim domaćim i stranim institucijama, organizacijama i odgovornim osobama bitnim za provođenje mjera osiguranja i zaštite stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj; prikuplja, obrađuje, analizira i dostavlja podatke, obavijesti i saznanja od interesa za sigurnost štićenih osoba, objekata i prostora koje osigurava, te na temelju tih podataka, dostavljenih sigurnosnih prosudbi, podataka i informacija drugih državnih tijela, određuje razinu ugroženosti štićenih objekata i prostora koje osigurava i izrađuje planove osiguranja; analizira obavljanje poslova i kontinuirano skrbi o edukaciji službenika za poslove osiguranja i zaštite; usmjerava i nadzire obavljanje poslova iz svog djelokruga rada te po potrebi predlaže poduzimanje mjera s ciljem povećanja stupnja sigurnosti štićenih osoba, objekata i prostora koje osigurava.«.

Članak 17.

Članak 122. briše se.

Članak 18.

U članku 122.a stavku 1. iza riječi: »surađuje s policijskim upravama u izvršavanju i provođenju operativnih zadaća na lokaciji intervencije;«, dodaju se riječi: »obavlja poslove vezano za protueksplozijsko – ronilačke intervencije;«.

Članak 19.

Članak 122.e mijenja se i glasi:

»8.7. Policijska akademija »Prvi hrvatski redarstvenik«

Provodi temeljno obrazovanje za zanimanje policajac, specijalizaciju, stručno osposobljavanje i usavršavanje, policijski trening i visokoškolsko obrazovanje (u daljnjem tekstu: obrazovanje i usavršavanje); izrađuje programe specijalizacije, stručnog osposobljavanja i usavršavanja i policijskog treninga; organizira, usklađuje, provodi i nadzire policijski trening i taktiku policijskog postupanja u suradnji s EU institucijama, agencijama i partnerima radi provođenja obveza koje proizlaze iz ulaska Republike Hrvatske u Schengenski prostor; na temelju posebne odluke ili ugovora ustrojava i provodi posebne obrazovne programe vezane uz područje sigurnosti i ostvarivanja prava građana za potrebe građana, drugih ministarstava, državnih tijela i organizacija (u daljnjem tekstu: vanjski korisnici); u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama izrađuje i predlaže ministru na donošenje Godišnji plan obrazovanja i usavršavanja policijskih službenika; izrađuje, daje na vrednovanje i odobravanje programe obrazovanja i usavršavanja policijskih službenika i predlaže ministru unutarnjih poslova na donošenje, sukladno važećim propisima koji reguliraju pojedine oblike obrazovanja u Republici Hrvatskoj; analizira potrebe za obukom, koncipira programe obuke, koordinira i kontrolira provedbu obuke i evaluaciju učinka obuke; provodi obuku vodiča i dresuru službenih pasa; obavlja nakladničku djelatnost za potrebe obrazovanja, informiranja i educiranja unutar Ministarstva i vanjske korisnike; obavlja knjižničnu djelatnost za potrebe Ministarstva; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima u okviru svojih djelatnosti; skuplja, čuva i izlaže predmete koji se odnose na povijest i sadašnjost policije u Hrvatskoj; sudjeluje u izradi i predlaganju normativnih akata; obavlja primijenjena znanstvena i stručna istraživanja u području policijske prakse i policijskih znanosti te temeljem dobivenih rezultata razvija i unaprjeđuje standarde policijskog postupanja; razvija nove tehnologije i inovacije čija implementacija doprinosi razvoju vještina policijskih službenika; obavlja opće poslove u funkciji odvijanja svoje djelatnosti, planira, organizira i realizira sve oblike obrazovanja u smještajno obučnim centrima Ministarstva: Dramalj, Valbandon (na lokaciji bivšeg hotela), Spačva, Kupari, Donji Lapac, Trilj i dr.; primjenjuje odredbe Zakona o policiji koje se odnose na obrazovanje i usavršavanje policijskih službenika; prati razvoj nastavne tehnike, metoda rada i usavršavanja te predlaže njihovo uvođenje i nabavu; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Policijske akademije; stvara uvjete za razvoj i promociju bavljenja sportom unutar policijskog sustava, posebice radi jačanja mentalnog i tjelesnog zdravlja policijskih službenika kroz unaprjeđenje zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja; daje potporu kategoriziranim sportašima policijskim službenicima i potiče njihov napredak u postizanju vrhunskih sportskih rezultata kao policijskih službenika; koordinira radom, Tamburaškog orkestra Ministarstva; kroz savjetovanje, organizaciju programa, provedbu projekata, pedagošku podršku, evaluaciju programa i međunarodnu suradnju provodi politiku razvoja i jačanje sustava policijskog obrazovanja; priprema, usklađuje i provodi projekte iz djelokruga rada Policijske akademije;

U Policijskoj akademiji ustrojavaju se:

8.7.1. Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti

8.7.2. Policijska škola »Josip Jović«

8.7.3. Služba za cjeloživotno obrazovanje

8.7.4. Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju

8.7.5. Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa

8.7.6. Služba za nakladničko-knjižničnu djelatnost i Muzej policije

8.7.7. Služba za koordinaciju i provođenje projekta i istraživanja

8.7.8. Služba za policijski trening.«.

Članak 20.

Članak 122.f mijenja se i glasi:

»8.7.1. Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti

Obavlja djelatnost visokog obrazovanja u znanstvenom polju sigurnosnih i obrambenih znanosti te znanstvenu i stručnu djelatnost primarno u znanstvenom polju sigurnosnih i obrambenih znanosti, ali i drugim poljima iz područja društvenih znanosti te u drugim znanstvenim područjima; ustrojava i izvodi stručne studije samostalno ili zajednički s drugim visokim učilištem kroz združeni studij te sveučilišne studije zajednički sa sveučilištem kroz združeni studij; obavlja znanstvenu djelatnost provodeći temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja primarno u području društvenih znanosti, polju sigurnosno-obrambenih znanosti, ali i u drugim znanstvenim područjima, poljima i granama; obavlja stručnu djelatnost provodeći stručna istraživanja i stručne edukacije te ostvaruje stručnu suradnju s policijskim i drugim stručnjacima iz Ministarstva unutarnjih poslova kao i s odgovarajućim stručnjacima iz drugih organizacija iz državnog, javnog i privatnog sektora; razvija međunarodnu suradnju u području visokog obrazovanja za potrebe Ministarstva; sudjeluje u izradi normativnih akata; pruža stručnu i znanstvenu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja svoje djelatnosti; sudjeluje u pripremi i izradi stručne literature i ostalih odgovarajućih informativnih i edukativnih materijala za potrebe Ministarstva i vanjskih korisnika; pruža psihološku podršku studentima kroz savjetovalište za studente. Na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti djeluju tri stručne katedre: Katedra za kriminalistiku i forenziku, Katedra za javnu sigurnost i Katedra primijenjenih znanosti. Na Katedri za kriminalistiku i forenziku obavlja se nastavna i izvodi znanstvenoistraživačka djelatnost usmjerena na usavršavanje postojećih i iznalaženje novih načina, metoda, postupaka i pravila provođenja kriminalističkih istraživanja odnosno na proučavanje, razvijanje i unapređivanje kriminalističke teorije i prakse (struke i znanosti) u području sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i suzbijanja kaznenih djela i prekršaja. Katedra obuhvaća opće načine i pravila kriminalističkog postupanja (istraživanja) koja se primjenjuju kod svih vrsta kriminaliteta (kriminalistička taktika) kao i posebne načine i pravila kriminalističkog postupanja (istraživanja) koja se primjenjuju kod određenih posebnih vrsta kriminaliteta (kriminalistička metodika). Katedra se usmjerava i na usavršavanje postojećih i iznalaženje novih znanstvenih metoda, sredstava i instrumenata (iz područja prirodnih, tehničkih, biomedicinskih, zdravstvenih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti) u sprječavanju, otkrivanju, istraživanju i suzbijanju kriminaliteta odnosno na proučavanje, razvijanje i unapređivanje kriminalističke teorije i prakse (struke i znanosti) u području detektiranja, osiguravanja, fiksiranja, izuzimanja, vještačenja i tumačenja tragova, predmeta, isprava te drugih činjenica i okolnosti relevantnih za razjašnjavanje kaznenih djela i identifikaciju počinitelja, koje kriminalističko-tehničke i forenzične radnje se u dokazne svrhe poduzimaju u predkaznenom i kaznenom (sudskom) postupku. Na Katedri za javnu sigurnost obavlja se nastavna i izvodi znanstveno-istraživačka djelatnost usmjerena na proučavanje, razvijanje i unapređivanje policijske teorije i prakse (struke i znanosti) u područjima zaštite života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe; zaštite javnog reda i mira te imovine; nadzora i upravljanja cestovnim prometom; nadzora državne granice; osiguranja i zaštite osoba, objekata i prostora te u drugim zakonom propisanim područjima policijskog djelovanja kojima se uspostavlja i održava javna sigurnost, a koja djelovanja su u primarnoj nadležnosti temeljne policije, prometne policije, granične policije, pomorske policije, aerodromske policije, interventne policije i specijalne policije. Nadalje, usmjerena na proučavanje, razvijanje i unapređivanje policijske teorije i prakse u obavljanju policijskih poslova i ovlasti radi sprječavanja i otklanjanja opasnosti i u kriminalističkim istraživanjima kao i znanstvenoistraživačka djelatnost u području policijske primjene kaznenog prava, kaznenog procesnog prava, prekršajnog prava, ustavnog prava, upravnog i policijskog pravo. Na Katedri primijenjenih znanosti obavlja se nastavna i izvodi znanstveno-istraživačka djelatnost koja uključuje više znanstvenih područja, polja i grana komplementarnih kriminalistici, forenzici i javnoj sigurnosti. U okviru ove katedre koriste se suvremena dostignuća i razvija primjena izvornih znanstvenih disciplina s ciljem unaprjeđivanja policijske djelatnosti i profesije.«.

Članak 21.

Članak 122.h mijenja se glasi:

»8.7.3. Služba za cjeloživotno obrazovanje

Obavlja poslove planiranja, organizacije i realizacije svih oblika stručnog osposobljavanja, usavršavanja, specijalizacije i policijskog treninga, vožnje službenih policijskih vozila i motocikala za Ravnateljstvo policije i uprave u sjedištu Ministarstva, te potrebe vanjskih korisnika na Policijskoj akademiji i u smještajno-obučnim centrima Ministarstva: Dramalj, Valbandon (korištenje prostora Uslužne jedinice Valbandon i provođenje obuka na lokaciji bivšeg hotela), Spačva, Kupari, Donji Lapac i Trilj, a odobreni su u planu obrazovanja na nivou Ministarstva; sudjeluje u izradi nastavnih planova i programa; brine o verifikaciji odobrenih nastavnih planova i programa sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj; u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava izrađuje planove i programe dopunskog usavršavanja te nadzire njihovu provedbu; nositelj je izrade Godišnjeg plana obrazovanja i stručnog usavršavanja na razini Ministarstva; prati kvalitetu nastave u oblicima izobrazbe koje provodi; obavlja stručni nadzor nad svim oblicima stručnog usavršavanja koji se realiziraju u Službi kao i onih koje se provode u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; vodi i arhivira potrebnu pedagošku dokumentaciju, te izdaje uvjerenja i potvrde o svim provedenim oblicima izobrazbe; izrađuje izvješće o realizaciji; unosi podatke o polaznicima u odgovarajuće evidencije; prati sve novosti u policijskoj djelatnosti, kao i u pedagoško-andragoškoj znanosti i predlaže njihovu primjenu; u Službi se obavljaju i svi poslovi vezano za stručna osposobljavanja, usavršavanja, specijalizaciju i policijski trening u svim smještajno-obučnim centrima Ministarstva.«.

Članak 22.

U članku 122.i iza riječi: »razvojnih projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini;« dodaju se riječi: »usklađuje programe unaprjeđenja policijskog obrazovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini u skladu s obvezama Republike Hrvatske i programima obuka Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX); aplicira, organizira i sudjeluje u provedbi programa obuka FRONTEX-a primjenjujući najbolje europske prakse policijskog treninga i taktike policijskog postupanja s ciljem suzbijanja nezakonitih migracija i zaštite vanjskih granica Europske unije;«, a iza riječi: »modernizaciji sustava obrazovanja kroz pristup novim tehnologijama i potrebama u skladu sa specifičnim pristupim u poučavanju;« dodaju se riječi: »organizira, razvija i provodi programe osposobljavanja i usavršavanja za korištenje i upravljanje bespilotnim letjelicama;«.

Članak 23.

Naslov članka 122. j mijenja se i glasi: »8.7.5. Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa«.

U članku 122. j riječ: »Službe« zamjenjuje se riječju: »Centra«.

Članak 24.

Članak 122.k mijenja se i glasi:

»Priprema i izrađuje stručnu literaturu i ostale edukativne materijale; obavlja poslove izdavačke djelatnosti, pokriva potrebe za stručnom i znanstvenom literaturom za potrebe Ministarstva; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, autorima i tiskarama u pripremanju, izboru i objavljivanju materijala; plasira odgovarajuća izdanja Ministarstva vanjskim korisnicima; prati, odabire, selekcionira rukopise, publikacije i drugu stručnu građu za korisnike svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te kontinuirano obogaćuje knjižničnu građu; koordinira i unaprjeđuje izdavačku i knjižničnu djelatnost; provodi i održava suradnju s matičnim službama pri Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici: Uredom ISSN i CIP uredom; prikuplja, čuva, istražuje te stručno i znanstveno obrađuje predmete i dokumente o povijesnom razvoju policije; sudjeluje u muzejskoj publicistici i dokumentaristici te razvija domaću i inozemnu suradnju sa srodnim institucijama čime afirmira ulogu policije u suvremenom hrvatskom društvu, surađuje s drugim muzejima, galerijama i kulturnim institucijama s ciljem podizanja ugleda policije u društvu; obavlja izložbenu djelatnost te surađuje s Muzejskim dokumentacijskim centrom i ministarstvom nadležnim za kulturu i medije; odobrava sudjelovanje tamburaškog sastava na protokolarnim i događajima od interesa za Ministarstvo; podržava i organizira kulturne događaje te koordinira njihov rad kod sudjelovanja u obilježavanjima prigodnih i protokolarnih događaja surađuje s kulturnim ustanovama na nacionalnoj i međunarodnoj razini, planira, programira i organizira umjetničke i druge aktivnosti za službenike Ministarstva; predstavlja Policijsku akademiju i Ministarstvo na kulturnom planu, planira i organizira kulturno-umjetničke, glazbene i druge aktivnosti Policijske akademije te surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; realizira aktivnosti vezane uz odnose s javnošću i promociju policijskog zanimanja; koordinira i provodi prigodne, protokolarne i humanitarne događaje; obavlja poslove Muzeja policije, Knjižnično-informacijskog centra i Zaklade policijske solidarnosti.«.

Članak 25.

Članak 122.l mijenja se i glasi:

»8.7.7. Služba za koordinaciju i provođenje projekata i istraživanja

Prati natječaje i pozive za provođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije; priprema dokumentaciju i koordinira prijavu tih projekata; sudjeluje u realizaciji tih projekata, samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; priprema dokumentaciju i izvješća o provedbi tih projekata; surađuje s međunarodnim partnerima i državnim tijelima i institucijama na pripremi i provedbi infrastrukturnih i drugih projekata; priprema dokumentaciju i izvješća o provedbi tih projekata; koordinira provođenje stručnih i znanstvenih istraživanja i projekata; pruža administrativnu pomoć u provođenju tih istraživanja i projekta ustrojstvenim jedinicama Policijske akademije; prati razvoj i najnovija dostignuća u području novih tehnologija i inovacija te predlaže njihovu implementaciju u radne procese Ministarstva; vodi evidenciju svih projekta koji se provode u okviru Policijske akademije; vodi evidenciju stručnih i znanstvenih istraživanja.«.

Članak 26.

Iza članka 122.l dodaje se članak 122.m koji glasi:

»8.7.8. Služba za policijski trening

Organizira, usmjerava, realizira, koordinira i nadzire provođenje policijskog treninga u policijskim upravama i ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije; izrađuje, prati i unaprjeđuje razvojne planove i prijedloge programa i obuka iz područja koja vodi na razini Ministarstva (taktika policijskog postupanja, opća tjelesna pripremljenost, poznavanje i primjena borilačkih sportova i vještina, uporaba sredstava prisile te poznavanje, rukovanje i vještinu gađanja vatrenim oružjem); prati europska i svjetska iskustva i kontinuirano modernizira metode policijskog treninga koje se provode u policijskim upravama i ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije; promovira bavljenje sportom i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja te stvara uvjete za jačanje mentalnog i tjelesnog zdravlja policijskih službenika kategoriziranim sportašima policijskim službenicima osigurava administrativnu i organizacijsku potporu za kontinuirani trening i sudjelovanje na natjecanjima nacionalnog i međunarodnog značaja; promovira i potiče suradnju s međunarodnim policijskim sportskim asocijacijama; stvara uvjete za uključivanje kategoriziranih vrhunskih sportaša i trenera u sustav policijskog treninga i obuke policijskih službenika; vodi evidenciju policijskih službenika sportaša, sportskih djelatnika (trenera, sudaca, delegata, povjerenika), sportskih klubova i sportskih udruga organiziranih pod okriljem Ministarstva te članstva u međunarodnim policijskim sportskim asocijacijama.

Članak 27.

Članak 227. mijenja se i glasi:

»Koordinira izradu, usuglašava i odobrava stajališta, strategije i programe Ministarstva u području europskih poslova i međunarodnih odnosa; neposredno surađuje s diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske i drugih država; nadzire, savjetuje, objedinjava, usuglašava i odobrava prijedloge nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; po potrebi, zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama, sudjeluje u radu radnih skupina i tijela Europske unije; sudjeluje u pripremi, izradi i provedbi svih međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga Ministarstva; odlučuje o odabiru kandidata za Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu; prati, analizira i provodi sve aktivnosti u vezi pripremanja i sudjelovanja policijskih službenika u mirovnim misijama; prati rad i postupanja policijskih časnika za vezu Republike Hrvatske u inozemstvu i stranih policijskih časnika za vezu zaduženih za suradnju s Republikom Hrvatskom te predlaže mjere za poboljšanje i unapređenje rada policijskih časnika za vezu; predlaže ministru mjere za unapređenje europskih poslova i međunarodne suradnje; koordinira postupak schengenske evaluacije Republike Hrvatske te nadzire implementaciju Schengenske pravne stečevine u nacionalni pravni okvir; obavlja poslove Upravljačkog i Odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova kroz programe te pruža stručnu potporu ustrojstvenim jedinicama Ministarstva za korištenje sredstava iz europskih fondova, programa i drugih inozemnih izvora financiranja; provodi aktivnosti oko prijave te provedbe projekata financiranih sredstvima Europske unije, kao što su Mehanizam za oporavak i otpornost i Fond solidarnosti Europske unije u sklopu kojeg izvršava funkciju tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa; pruža podršku provedbi Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Obzor Europa; koordinira aktivnosti na provedbi instrumenta Europske unije namijenjenog financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime – LIFE; koordinira aktivnosti programa Mehanizam unije za civilnu zaštitu; priprema kriterije za odabir operacija i dokumentaciju poziva te objavljuje pozive za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava; izrađuje i ovjerava tehničke specifikacije te provodi istraživanje tržišta i prikuplja ponude gospodarskih subjekata za nabavu robe do iznosa 20.000 kuna; neposredno dostavlja ministru sve relevantne informacije u vezi europskih i međunarodnih poslova, provedbe schengenske evaluacije i fondova Europske unije; odobrava Program za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Vlade Republike Hrvatske iz djelokruga Ministarstva, odobrava očitovanja na zahtjeve za prethodna pitanja pristigla od Suda Europske unije, odobrava očitovanja u predmetima povreda prava EU iz nadležnosti Ministarstva, odobrava očitovanja na pisma službene obavijesti i obrazložena mišljenja Ministarstva prema Europskoj komisiji; odobrava očitovanja upućena Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava; predlaže ministru mjere za unapređenje poslova iz svog djelokruga rada.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada u Upravi za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije ustrojavaju se:

11.1. Sektor za europske poslove i međunarodne odnose

11.2. Sektor za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo.«.

Članak 28.

U članku 228. stavku 1. riječi: »prati predsjedanje Vijećem Europske unije« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Sektoru za europske poslove i međunarodne odnose ustrojavaju se:

11.1.1. Služba za europske poslove

11.1.2. Služba za međunarodne odnose i mirovne misije.«.

Članak 29.

U članku 229. naziv ustrojstvene jedinice mijenja se i glasi:

»11.1.1. Služba za europske poslove«.

U stavku 2. točka 11.1.1.2. mijenja se i glasi:

»11.1.1.2. Odjel za prevođenje.«.

Članak 30.

Iza članka 230. dodaje se članak 230.a koji glasi:

»Članak 230.a

11.1.1.2. Odjel za prevođenje

Obavlja poslove prevođenja svih pismena s hrvatskog na strane jezike i obratno, za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u sjedištu; obavlja poslove konsekutivnog i simultanog prevođenja u službenim kontaktima s predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 31.

Članak 231. briše se.

Članak 32.

U članku 232. stavku 1. iza riječi: »predstavnicima stranih policija i međunarodnih organizacija« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »te obavlja poslove prevođenja« brišu se.

U stavku 2. točka 11.1.2.3. briše se.

Članak 33.

Iza članka 234. dodaje se članak 234.a koji glasi:

»Članak 234.a

11.2. Sektor za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo

Koordinira poslove Upravljačkog i Odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova, koordinira i pruža stručnu potporu ustrojstvenim jedinicama Ministarstva za korištenje sredstava iz fondova, programa i drugih inozemnih izvora financiranja iz pretpristupnih i pristupnih programa Europske unije, surađuje i koordinira s državnim tijelima i službama Europske unije u području korištenja sredstava iz fondova, programa i drugih inozemnih izvora financiranja; prati i izvješćuje o provedbi fondova, programa i projekata financiranih iz drugih inozemnih izvora; provodi aktivnosti oko prijave te provedbe projekata financiranih sredstvima Europske unije, kao što su Mehanizam za oporavak i otpornost i Fond solidarnosti Europske unije u sklopu kojeg koordinira poslove tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa; pruža podršku provedbi Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Obzor Europa; koordinira aktivnosti na provedbi instrumenta Europske unije namijenjenog financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime – LIFE; koordinira aktivnosti programa Mehanizam unije za civilnu zaštitu; koordinira i pruža stručnu pomoć pri izradi programa za korištenje fondova Europske unije; priprema kriterije za odabir operacija i dokumentaciju poziva te objavljuje pozive za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava; koordinira poslove vezano za izradu prijedloga Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine, koordinira izradu očitovanja na zahtjeve za prethodna pitanja pristigla od Suda Europske unije; koordinira očitovanja u predmetima povreda prava EU iz nadležnosti Ministarstva; koordinira očitovanja na pisma službene obavijesti i obrazložena mišljenja Ministarstva prema Europskoj komisiji; koordinira očitovanja upućena Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, koordinira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva u nacionalno zakonodavstvo, koordinira poslove koji se odnose na pripremu Schengenske evaluacije te implementaciju Schengenske pravne stečevine.

U Sektoru za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo ustrojavaju se:

11.2.1. Služba za fondove Europske unije

11.2.2. Služba za projekte i programe Europske unije te druge inozemne izvore financiranja

11.2.3. Služba za europsko zakonodavstvo.«.

Članak 34.

Članak 235. briše se.

Članak 35.

Članak 236. briše se

Članak 36.

Članak 237. briše se.

Članak 37.

Članak 238. mijenja se i glasi:

»11.2.1. Služba za fondove Europske unije

Izvršava dio zadaća Upravljačkog i Odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova kroz programe na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole; koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje unutarnjih poslova; koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje unutarnjih poslova; koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje fondova Europske unije za područje unutarnjih poslova; pruža stručnu potporu ustrojstvenim jedinicama Ministarstva za korištenje sredstava iz pretpristupnih i pristupnih programa i projekata Europske unije; pruža stručnu potporu za dodjelu sredstava kroz Akcije Unije; sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije za pretpristupne fondove koje koristi Ministarstvo; kontrolira natječajnu dokumentaciju, sudjeluje u pripremi objave natječaja, sudjeluje u predlaganju ovlaštenih predstavnika naručitelja te, iznimno, u ocjenjivanju ponuda; sudjeluje u realizaciji ugovora, prati provedbu programa i projekata te sudjeluje u izvješćivanju o provedbi programa i projekata iz pretpristupnih i pristupnih programa Europske unije.

U Službi za fondove Europske unije ustrojavaju se:

11.2.1.1. Odjel za područje azila, migracija i integracije

11.2.1.2. Odjel za područje granice i viza

11.2.1.3. Odjel za područje unutarnje sigurnosti.«.

Članak 38.

Članak 239. mijenja se i glasi:

»11.2.1.1. Odjel za područje azila, migracija i integracije

Izvršava dio zadaća Upravljačkog i Odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje azila, migracija i integracije kroz programe, na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole; koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje azila, migracija i integracije; koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje azila, migracija i integracije; koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje fondova Europske unije za područje azila, migracija i integracije; izrađuje izvješća za programe i projekte iz područja azila, migracija i integracije; prati provedbu programa te koordinira rad drugih tijela i organizacija uključenih u korištenje fondova; priprema natječajnu dokumentaciju i sudjeluje u provedbi natječajnog postupka za financiranje projekata koji se dodjeljuju udrugama; održava kontakt s revizorima vezano za programe i projekte iz područja azila, migracija i integracije; na razini zadaća Upravljačkog i Odgovornog tijela, pruža stručnu potporu svim korisnicima sredstava iz programa fondova Europske unije za područje azila, migracija i integracije.«.

Članak 39.

Članak 240. mijenja se i glasi:

»11.2.1.2. Odjel za područje granice i viza

Izvršava dio zadaća Upravljačkog i Odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje granice i viza kroz programe na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole; koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje granice i viza; koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje granice i viza; koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje fondova Europske unije za područje granice i viza; izrađuje izvješća za programe i projekte iz područja granice i viza; prati provedbu programa te koordinira rad drugih tijela i organizacija uključenih u korištenje fondova; održava kontakt s revizorima vezano za programe i projekte iz područja granice i viza; na razini zadaća Upravljačkog i Odgovornog tijela pruža stručnu potporu svim korisnicima sredstava iz programa fondova Europske unije za područje granice i viza.«.

Članak 40.

Iza članka 240. dodaje se članak 240.a koji glasi:

»Članak 240.a

11.2.1.3. Odjel za područje unutarnje sigurnosti

Izvršava dio zadaća Upravljačkog i Odgovornog tijela za korištenje fondova Europske unije za područje unutarnje sigurnosti kroz programe, na temelju relevantnih propisa Europske unije i Republike Hrvatske te opisa strukture upravljanja i kontrole; koordinira aktivnosti Republike Hrvatske na području pripreme struktura upravljanja i kontrole za fondove Europske unije za područje unutarnje sigurnosti; koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe, praćenja i izvješćivanja za programe Republike Hrvatske za fondove Europske unije za područje unutarnje sigurnosti; koordinira i ostvaruje suradnju s institucijama Europske unije, hrvatskim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje fondova Europske unije za područje unutarnje sigurnosti; izrađuje izvješća za programe i projekte iz područja unutarnje sigurnosti; prati provedbu programa te koordinira rad drugih tijela i organizacija uključenih u korištenje fondova; održava kontakt s revizorima vezano za programe i projekte iz područja unutarnje sigurnosti; na razini zadaća Upravljačkog i Odgovornog tijela, pruža stručnu potporu svim korisnicima sredstava iz programa fondova Europske unije za područje unutarnje sigurnosti.«.

Članak 41.

Članak 241. briše se.

Članak 42.

Članak 242. mijenja se i glasi:

»11.2.2. Služba za projekte i programe Europske unije te druge inozemne izvore financiranja

Koordinira aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje projekata i programa Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa EU i drugih inozemnih izvora financiranja iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove vezane uz pripremu, odabir, financiranje i praćenje provedbe projekata financiranih sredstvima Europske unije, kao što su Mehanizam za oporavak i otpornost i Fond solidarnosti Europske unije, priprema kriterije za odabir operacija i dokumentaciju poziva te objavljuje pozive za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za programe u kojima izvršava funkciju tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa; koordinira aktivnosti oko izrade strateških i programskih dokumenata za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova i instrumenata Europske unije za razdoblje 2021.-2027.; pruža podršku provedbi Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Obzor Europa te obavlja poslove informiranja i savjetovanja prijavitelja na natječaje unutar programa Obzor Europa, te pruža individualiziranu podršku sudjelovanju tijekom cijelog projektnog ciklusa; koordinira aktivnosti na provedbi instrumenta Europske unije namijenjenog financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime – LIFE; koordinira aktivnosti programa Mehanizam unije za civilnu zaštitu; pruža stručnu pomoć kod izrade projektne dokumentacije za projekte koji se financiraju iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa EU i drugih inozemnih izvora za područje unutarnjih poslova; prati provedbu projekata te ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pruža podršku u njihovoj provedbi; prati natječaje za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa EU i drugih inozemnih izvora financiranja, koordinira i surađuje s institucijama Europske unije, državnim tijelima te nacionalnim, međunarodnim i stranim institucijama i organizacijama; planira i organizira edukacije za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa EU i drugih inozemnih izvora financiranja; izrađuje izvješća za programe i projekte financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa EU i drugih inozemnih izvora financiranja; priprema kriterije za odabir operacija i dokumentaciju poziva te objavljuje pozive za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava; koordinira aktivnosti vezane uz korištenje sredstava iz pretpristupnih fondova; sudjeluje u radu Odbora za praćenje operativnih programa; sudjeluje u radu upravljačkih odbora u projektima financiranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa EU i drugih inozemnih izvora financiranja, sudjeluje u izradi stručnih publikacija; sudjeluje u radu radnih skupina europskih i međunarodnih organizacija na stručnoj razini; obavlja poslove unosa podataka u informatički sustav za praćenja provedbe, nadzora i izvještavanja Europskih strukturnih i investicijskih fondova, programa EU i drugih inozemnih izvora financiranja iz djelokruga rada Ministarstva.

U Službi za projekte i programe Europske unije te druge inozemne izvore financiranja ustrojavaju se:

11.2.2.1. Odjel za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

11.2.2.2. Odjel za projekte financirane iz programa Europske unije i drugih inozemnih izvora financiranja«.

Članak 43.

Iza članka 242. dodaju se članci 242.a i 242.b koji glase:

»Članak 242.a

11.2.2.1. Odjel za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Koordinira aktivnosti vezane za pripremu i provođenje projekata i programa Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2021.-2027. iz djelokruga Ministarstva; pruža stručnu pomoć kod izrade projektne dokumentacije za projekte koji se financiraju iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u području unutarnjih poslova; prati provedbu projekata te ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pruža podršku u njihovoj provedbi; prati natječaje za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, planira i organizira edukacije za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova; izrađuje izvješća za programe i projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova; sudjeluje u radu Odbora za praćenje operativnih programa; sudjeluje u radu upravljačkih odbora u projektima financiranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova; obavlja poslove unosa podataka u informatički sustav za praćenje provedbe, nadzora i izvještavanja o projektima Europskih strukturnih i investicijskih fondova iz djelokruga Ministarstva.

Članak 242.b

11.2.2.2. Odjel za projekte financirane iz programa Europske unije i drugih inozemnih izvora financiranja

Koordinira aktivnosti vezane za pripremu i provođenje projekata iz programa EU i drugih inozemnih izvora financiranja iz djelokruga Ministarstva; obavlja poslove vezane uz pripremu, odabir, financiranje i praćenje provedbe projekata financiranih sredstvima Europske unije u okviru Fonda solidarnosti Europske unije; priprema, koordinira i izvještava o investicijama Ministarstva u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost; pruža podršku provedbi Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Obzor Europa te obavlja poslove informiranja i savjetovanja prijavitelja na natječaje unutar programa Obzor Europa, te pruža individualiziranu podršku sudjelovanju tijekom cijelog projektnog ciklusa; koordinira aktivnosti na provedbi instrumenta Europske unije namijenjenog financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime – LIFE; koordinira aktivnosti programa Mehanizam unije za civilnu zaštitu; pruža stručnu pomoć kod izrade projektne dokumentacije za projekte koji se financiraju iz programa EU i drugih inozemnih izvora financiranja u području unutarnjih poslova; prati provedbu projekata te ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pruža podršku u njihovoj provedbi; prati natječaje za projekte financirane iz programa EU i drugih inozemnih izvora financiranja, planira i organizira edukacije za korištenje sredstava iz programa EU i drugih inozemnih izvora financiranja; izrađuje izvješća za programe EU i druge inozemne izvore financiranja; priprema kriterije za odabir operacija i dokumentaciju poziva te objavljuje pozive za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za programe u kojima izvršava funkciju tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa; sudjeluje u radu odbora za praćenje provedbe programa EU i radu Odbora za praćenje projekata financiranih iz drugih inozemnih izvora; sudjeluje u radu upravljačkih odbora u projektima financiranim iz programa EU i radu upravljačkih odbora za projekte financirane iz drugih inozemnih izvora; obavlja poslove unosa podataka u informatički sustav za praćenje provedbe, nadzora i izvještavanje o provedbi projekata financiranih iz programa EU i drugih inozemnih izvora financiranja iz djelokruga Ministarstva.«.

Članak 44.

Članak 243. mijenja se i glasi:

»11.2.3. Služba za europsko zakonodavstvo

Prati razvoj pravne stečevine Europske unije iz nadležnosti Ministarstva te izrađuje prijedlog Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine; prati i analizira propise Europske unije, utvrđuje potrebu za njihovom implementacijom u propise iz nadležnosti Ministarstva te inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i sudjeluje u njihovoj izradi; obavlja poslove unosa podataka u bazu podataka Europske komisije za notifikacije (MNE bazu); koordinira i sudjeluje u izradi očitovanja na zahtjeve za prethodna pitanja pristigla od Suda Europske unije; postupa u predmetima povrede prava EU iz nadležnosti Ministarstva, koordinira i sudjeluje u izradi odgovora na pisma službene obavijesti i obrazložena mišljenja Europske komisije; koordinira očitovanja upućena Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava; analizira presude i praksu Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava iz nadležnosti Ministarstva; analizira i utvrđuje potrebu ulaganja amandmana na odgovore stručnih službi Vijeća EU vezano uz pitanja zastupnika Europskog parlamenta; koordinira i daje mišljenja na akcijske planove za izvršenje presuda i preliminarnih upitnika u predmetima koji se vode pred Europskim sudom za ljudska prava; poduzima i druge potrebne aktivnosti, ostvaruje suradnju s drugim tijelima državne uprave te pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama radi usklađivanja propisa iz nadležnosti Ministarstva s europskim zakonodavstvom.«.

Članak 45.

U članku 244. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obavlja upravne, planske, nadzorne te druge stručne poslove vezane za osiguravanje jedinstvenog planiranja razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima u Ministarstvu; obavlja poslove planiranja i zapošljavanja novih zaposlenika; kreira metodologiju procesa planiranja, razvoja i upravljanja karijerom policijskih službenika i drugih zaposlenika Ministarstva, usmjerava, koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica u svojem sastavu; planira i nadzire provedbu kratkoročnih i dugoročnih ciljeva zapošljavanja, planira, usmjerava, koordinira i nadzire upravljanje policijskim službenicima i drugim zaposlenicima, upravlja procesima profesionalnog razvoja i obrazovanja, obavlja stručne poslove koji se odnose na zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti zaposlenika Ministarstva; kreira procese unaprjeđenja rada, upravlja procesom vrednovanja rada i uspješnosti, utvrđivanja razvojne strategije Ministarstva u području upravljanja ljudskim potencijalima; definira strateške ciljeve u upravljanju ljudskim potencijalima; utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Uprave, planira, organizira i nadzire psihosocijalnu i zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu, obavlja poslove u svezi statusa i prava hrvatskih branitelja, sudjeluje u procesu skrbi stambenog zbrinjavanja zaposlenika Ministarstva, priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa koji se odnose na ljudske potencijale; obavlja poslove prvostupanjskog i drugostupanjskog disciplinskog sudovanja; obavlja poslove u vezi s poduzimanjem preventivnih i drugih pravnih radnji radi zaštite interesa Republike Hrvatske, priprema očitovanja nadležnim državnim odvjetništvima povodom zahtjeva za mirno rješenje spora i u sudskim sporovima u kojima je stranka Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; daje mišljenja na ugovore, zastupa i poduzima sve potrebne radnje pred upravnim sudovima vezano za upravne sporove zaposlenika Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.«.

Članak 46.

Članak 245. mijenja se i glasi:

»Obavlja stručne i upravne poslove vezane za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima; obavlja poslove planiranja i zapošljavanja novih zaposlenika, praćenja karijera, razvija, predlaže i osigurava provedbu procesa zapošljavanja, izradu planova prijma i praćenje njihova ostvarenja, razvija i provodi organizacijsko-metodološke postupke u procesima planiranja, razvoja i upravljanja zaposlenih, kreira metodologiju procesa upravljanja karijerom, napredovanja, promicanja u službi, vrednovanja rada. Planira i analizira potrebe obrazovanja policijskih službenika i drugih zaposlenih, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i cjeloživotnog procesa učenja; obavlja stručne i upravne poslove u svezi statusnih pitanja i radno-pravnih odnosa zaposlenika Ministarstva, kreira metodologiju upravljanja statusnim pitanjima i radno-pravnim procesima, priprema i daje mišljenja i upute u vezi s pitanjima iz djelokruga rada Sektora, usmjerava, koordinira i nadzire rad policijskih uprava i pruža im stručnu pomoć u obavljanju poslova iz djelokruga rada Sektora, koordinira radom službi unutar Sektora, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u sjedištu vezano uz područje ljudskih potencijala.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se sljedeće službe:

12.1.1. Služba za planiranje i razvoj ljudskih potencijala

12.1.2. Služba za statusne i radno-pravne poslove.«.

Članak 47.

Članak 246. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove koji se odnose na uspostavljanje procesa planiranja potreba te razvoj, implementaciju i evaluaciju metoda i postupaka za zapošljavanje; razvoj kratkoročnih i dugoročnih planova zapošljavanja te procjene potreba; kreira, organizira i provodi prijam u policijsku službu; vodi proces obuke i razvoja novozaposlenih te uvođenja u radno okruženje; provodi potrebne aktivnosti i postupanja u vezi s procesima internih oglasa, javnih natječaja, prijma na određeno vrijeme, objave i popune slobodnih radnih mjesta, te drugih oglasa i natječaja. Kreira, razvija i implementira kriterije za analizu ljudskih potencijala, osigurava podršku i razvoj procesima ljudskih potencijala kroz informatičke alate; prati proces potreba cjeloživotnog usavršavanja, te razvija i implementira kriterije u procesima napredovanja i promicanja policijskih službenika; kreira i provodi strategije motiviranja i nagrađivanja zaposlenika; napredovanje i promicanje policijskih službenika, usklađuje karijerni razvoj službenika te potrebe za stručnim usavršavanjem s potrebama Ministarstva; sudjeluje u izradi podzakonskih akata vezanih uz područje karijernog razvoja (ili iz djelokruga rada Službe); u suradnji s Policijskom akademijom i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje i predlaže strategijski plan obrazovnih potreba kao i potreba za stručnim usavršavanjem, kreira pripremne procese za profiliranje rukovoditelja te razine rukovođenja, sudjeluje u procesima kreiranja osposobljavanja rukovoditelja. Sudjeluje u kreiranju i realizaciji programa kao pripremi za napredovanje kroz policijska zvanja u suradnji s Ravnateljstvom policije, kreira Okvir kompetencija za rukovodeća radna mjesta kao i način stjecanja potrebnih kompetencija, usmjerava, koordinira i nadzire rad policijskih uprava i pruža im stručnu pomoć u obavljanju poslova iz djelokruga rada Službe, koordinira radom odjela unutar službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za planiranje i razvoj ljudskih potencijala ustrojavaju se sljedeći odjeli:

12.1.1.1. Odjel za planiranje i zapošljavanje

12.1.1.2. Odjel za podršku i razvoj

12.1.1.3. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima.«.

Članak 48.

Članak 247. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove planiranja potreba planiranja i zapošljavanja, razvoj, implementaciju i evaluaciju metoda i postupaka za zapošljavanje, razvoj kratkoročnih i dugoročnih planova zapošljavanja, obavlja procjene potreba u kreiranju strategija privlačenja zaposlenika; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prati i planira potrebe prijama, utvrđuje i izrađuje kriterije za zapošljavanje, organizira i provodi analizu radnih mjesta (prikupljanje podataka, opis radnog mjesta, uvjeti radnog mjesta); obavlja poslove analitičke procjene radnih mjesta, organizira i provodi sve postupke prijama u službu po javnom natječaju, drugim oglasima i internom oglasu kao i drugim mjerama zapošljavanja, provodi javne natječaje, oglase za prijam na određeno vrijeme, objave slobodnih radnih mjesta, interne oglase, natječaje za školovanje te izrađuje potrebna rješenja o prijmu novozaposlenih i rasporedu vježbenika za policijske službenike, rješenja o izboru i imenovanju po provedenom internom oglasu, rješenja o razrješenju, organizira i sudjeluje u postupcima obuke i razvoja novozaposlenih te uvođenja u radno okruženje, prati razvojne promjene iz područja planiranja, strategija privlačenja, postupaka selekcije, zapošljavanja i izbora zaposlenika, vodi i ažurira potrebne evidencije.«.

Članak 49.

Članak 248. mijenja se i glasi:

»Razvija i predlaže kriterije za analizu ljudskih potencijala, provodi periodične analize prema utvrđenim kriterijima za potrebe razvoja ljudskih potencijala. Kreira proces upravljanja podacima te izrađuje analize ljudskih potencijala. Kreira, razvija i implementira informatičke alate te predlaže mjere za njihovo unapređenje i efikasnije korištenje. Izrađuje prijedloge za izmjenu i dopunu pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva, koordinira implementaciju izmjena i dopuna ustroja na informacijske sustave, te kreira, razvija i implementira informatičke alate za potrebe procese upravljanja ljudskih potencijala te potrebe Sektora. Izrađuje godišnja, mjesečna, tjedna i dnevna izvješća iz djelokruga rada Sektora.«.

Članak 50.

Iza članka 248. dodaju se članci 248.a, 248.b, 248.c i 248.d koji glase:

»Članak 248.a

12.1.1.3. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Procjenjuje potrebe, prati i evaluira proces obrazovanja, napredovanja i promicanja službenika, sudjeluje u izradi kriterija za napredovanje u službi, usklađuje karijerni razvoj službenika s potrebama Ministarstva, donosi rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta za polaganje policijskog zvanja, sudjeluje u provedbi ispita za zvanje, donosi rješenja o zvanju. Predlaže elemente programa za napredovanje kroz policijska zvanja, izrađuje i predlaže kriterije profiliranja za razine rukovođenja, sudjeluje u razvoju okvira kompetencija za rukovodeća radna mjesta i način stjecanja istih. Obavlja poslove procjene potreba i odabira za upućivanje na školovanje, stručno usavršavanje, osposobljavanje, prijama na školovanje te prati navedene procese i ishode. Sudjeluje u izradi podzakonskih akata vezanih uz područje karijernog razvoja.

Članak 248.b

12.1.2. Služba za statusne i radno-pravne poslove

Priprema, kreira i provodi metodologiju upravljanja statusnim pitanjima i radno-pravnim procesima, sudjeluje u pripremi, kreiranju i provođenju metodologije upravljanja ljudskim potencijalima, te definiranju procesa i kriterija upravljanja, vodi i prati proces vrednovanja rada, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prati ocjene rada službenika te sudjeluje u izradi i predlaganju strategije motiviranja i nagrađivanja službenika, obavlja poslove vezane za statusna pitanja i radno-pravne odnose zaposlenika, priprema rješenja o rasporedu u službu i premještaju unutar službe te druga rješenja i akte u vezi sa statusnim pravima i radno-pravnim odnosima zaposlenika, priprema ugovore kojima se reguliraju prava i obveze policijskih službenika vezani uz poslove u inozemstvu, priprema dokumentaciju po žalbama i izvanrednim pravnim lijekovima protiv rješenja o statusnim pravima zaposlenika, postupa po rješenjima Odbora za državnu službu, priprema mišljenja i upute u vezi s pitanjima iz djelokruga rada Službe, priprema odluke i odlučuje o pravu zaposlenika na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, obavlja ostale poslove koji proizlaze po osnovi rada zaposlenika, obavlja poslove otpremanja u arhivu službene dokumentacije i predmeta za potrebe Sektora, sudjeluje u izradi podzakonskih akata iz djelokruga rada Službe, usmjerava, koordinira i nadzire rad policijskih uprava i pruža im stručnu pomoć u obavljanju poslova iz djelokruga rada Službe, koordinira radom odjela unutar Službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za statusne i radno-pravne poslove ustrojavaju se sljedeći odjeli:

12.1.2.1. Odjel za statusna pitanja

12.1.2.2. Odjel za praćenje radnih procesa.

Članak 248.c

12.1.2.1. Odjel za statusna pitanja

Izrađuje rješenja o rasporedu u službu i premještajima unutar službe, izrađuje ugovore kojima se reguliraju prava i obveze policijskih službenika vezane uz poslove u inozemstvu, rješenja o prestanku službe; obavlja poslove otpremanja u arhivu službene dokumentacije i predmeta za potrebe Sektora, sudjeluje u izradi podzakonskih akata iz djelokruga rada Odjela, izrađuje rješenja i druge akte kojima se uređuju plaće, dodaci na plaće i druga prava i obveze koje proizlaze po osnovi rada u Ministarstvu; obavlja poslove prijava na zdravstveno i mirovinsko osiguranje; sudjeluje u izradi podzakonskih akata iz djelokruga rada Odjela; upravlja administrativnim podacima zaposlenika; vodi i ažurira osobne očevidnike zaposlenika redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika; izdaje potvrde o statusnim pitanjima o kojima vodi evidenciju, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prati ocjene rada službenika te sudjeluje u izradi i predlaganju strategije motiviranja i nagrađivanja službenika; priprema dokumentaciju po žalbama i izvanrednim pravnim lijekovima protiv rješenja o statusnim pravima zaposlenika, postupa po rješenjima odbora za državnu službu.

Članak 248.d

12.1.2.2. Odjel za praćenje radnih procesa

Analizira, utvrđuje i daje prijedloge rješenja u području prava i obveza iz rada i po osnovi rada, materijalnih i nematerijalnih prava policijskih službenika i drugih zaposlenih; izrađuje odluke o pravu na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, pravu na naknadu za odvojeni život, pravu na naknadu za stanovanje i druge akte u vezi s pravima iz radnog odnosa, priprema mišljenja i upute vezano uz pravo na dnevnice, terenski dodatak, upućivanje na službena putovanja, godišnje odmore, plaćene i neplaćene dopuste, naknade za odvojeni život od obitelji, naknade za stanovanje, radno vrijeme i ostala pitanja vezana uz prava iz radnog odnosa, priprema mišljenja na akte i očitovanja na predstavke, pritužbe i upite iz djelokruga rada.«.

Članak 51.

Članak 249. briše se.

Članak 52.

Članak 250. briše se.

Članak 53.

Članak 251. briše se.

Članak 54.

Članak 252. briše se.

Članak 55.

U članku 253. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Usmjerava, nadzire, usklađuje i objedinjava poslove potpore ljudskim potencijalima, koordinira radom Službi u Sektoru, prati i proučava problematiku iz djelokruga rada Sektora te predlaže mjere za unaprjeđenje psihosocijalne zaštite, zaštite na radu, obavlja poslove u svezi statusa i prava hrvatskih branitelja, sudjeluje u procesu skrbi stambenog zbrinjavanja za policijske službenike i druge zaposlenike, priprema očitovanja nadležnim državnim odvjetništvima povodom zahtjeva za mirno rješenje spora i u sudskim sporovima u kojima je stranka Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; zastupa i poduzima sve potrebne radnje pred upravnim sudovima vezano za upravne sporove zaposlenika Ministarstva, daje mišljenja na ugovore, usmjerava, koordinira i nadzire obavljanje poslova u policijskim upravama iz djelokruga rada Sektora.«.

Članak 56.

U članku 254. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Organizira, koordinira i nadzire postupanja u području psihosocijalne zaštite, nositelj je svih aktivnosti i postupanja nositelja provedbe psihosocijalne zaštite u sjedištu i regionalnih timova, predlaže ministru imenovanje članova i voditelja timova u području psihosocijalne zaštite, organizira i koordinira zdravstvenu zaštitu i skrb te zaštitu na radu, u suradnji s Policijskom akademijom kreira i provodi preventivne psihosocijalne koncepte razvoja osobnih i socijalnih kompetencija za zaposlenike; koordinira sve aktivnosti u slučaju smrtnog stradavanja zaposlenika (u/izvan službe); pruža psihosocijalnu podršku članovima obitelji tijekom procesa skrbi nakon smrtnog stradavanja te zaposlenicima prilikom i/ili ranjavanja za vrijeme obavljanja službe ili izvan službe; obavlja poslove u području psihosocijalne skrbi u procesima narušenog zdravstvenog stanja zaposlenika; obavlja poslove u vezi statusa i prava hrvatskih branitelja; obavlja poslove vezane uz prestanak radnog odnosa radi ostvarivanja prava na mirovinu te otpremnine; obavlja poslove vezane uz dodjelu novčanih pomoći i potpora; sudjeluje u organizaciji rada Prvostupanjske i drugostupanjske zdravstvene komisije; obavlja poslove vezane uz dodjelu odlikovanja, priznanja i godišnjih nagrada; koordinira radom Odjela u sastavu Službe, koordinira i nadzire obavljanje poslova potpore u policijskim upravama, provodi i obavlja opće i tehničke poslove za potrebe Sektora.«.

Članak 57.

Članak 255. mijenja se i glasi:

»Provodi postupke integrirane psihosocijalne podrške za zaposlenike i članove njihovih obitelji u svim izvanrednim situacijama koje narušavaju mentalno zdravlje te, prema potrebi, uključuje duhovnu podršku policijskih kapelana i pomoćnika policijskih kapelana nadležnih za poslove dušobrižništva; koordinira rad regionalnih timova, organizira i planira aktivnosti nositelja provedbe psihosocijalne zaštite, razvija postupke psihološke podrške i savjetovanja; organizira provedbu zdravstvenih pregleda i provođenje preventivnih zdravstvenih općih i specifičnih zaštitnih mjera; organizira i sudjeluje u provođenju psihologijskih postupaka koji uključuju pružanje psihosocijalne podrške, proces savjetodavnog rada, psihološke pripreme i debrifinga s policijskim službenicima koji izvode visoko rizične operativne aktivnosti i policijska postupanja; sudjeluje u organizaciji i provođenju preventivnih psihosocijalnih koncepata razvoja osobnih i socijalnih kompetencija za zaposlenike Ministarstva; organizira i sudjeluje u postupcima integrirane podrške s nadležnima za poslove dušobrižništva; koordinira i sudjeluje u provođenju svih aktivnosti u slučaju smrtnog stradavanja zaposlenika (u/izvan službe); sudjeluje u pružanju psihosocijalne podrške članovima obitelji tijekom procesa skrbi nakon smrtnog stradavanja te zaposlenicima prilikom i/ili ranjavanja za vrijeme obavljanja službe ili izvan službe, sudjeluje i provodi aktivnosti u području psihosocijalne skrbi u procesima narušenog zdravstvenog stanja pripadnika Ministarstva; obavlja poslove u vezi statusa i prava hrvatskih branitelja; sudjeluje u organizaciji rada Prvostupanjske i drugostupanjske zdravstvene komisije, dodjeli novčane pomoći i potpora; obavlja poslove vezane uz prestanak radnog odnosa radi ostvarivanja prava na mirovinu te otpremnine; utvrđuje potrebe stambenog zbrinjavanja za policijske službenike i druge zaposlenike te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u rješavanju istog.«.

Članak 58.

Članak 256. mijenja se i glasi:

»Izrađuje rješenja o dodjeli Spomen značke i kratkog vatrenog oružja, obavlja poslove vezane uz dodjelu odlikovanja, priznanja i godišnjih nagrada, obavlja poslove vezane uz izdavanje službenih dokumenata – službene iskaznice i propusnice, dopusnice za ulazak osobnim vozilima u objekte Ministarstva, obavlja poslove izdavanja policijskih značaka, značaka inspektorata i kožnih etuija, vodi i ažurira evidencije o izdanim dokumentima; obavlja poslove zaštite na radu, predlaže mjere vezane za unapređivanje zaštite na radu, te predlaže propise iz svoje nadležnosti.«.

Članak 59.

Članak 257. mijenja se i glasi:

»Obavlja stručne poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih postupaka i radno pravnih sporova Ministarstva na način da priprema očitovanja nadležnim državnim odvjetništvima povodom zahtjeva za mirno rješenje spora i u sudskim sporovima u kojima je stranka Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova predlaže utuženje i pokretanja ovršnih postupaka; prati i analizira sudsku praksu vezano za djelokrug rada Službe; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; pruža pravnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz djelokruga rada; izrađuje plan rada Službe i izvješća o realizaciji plana rada; daje mišljenja na ugovore, zastupa i dostavlja odgovore na tužbe, žalbe nadležnom upravnom sudu vezano za pokrenute upravne sporove od strane zaposlenika Ministarstva; izrađuje prijedloge tužbi koje se podnose upravnom sudu radi nadomještanja suglasnosti sindikata na zahtjev podnositelja zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka protiv sindikalnih povjerenika, i protiv drugostupanjskih rješenja donesenih od drugih javnopravnih tijela vezano za radno-pravne postupke zaposlenika Ministarstva, koordinira radom Odjela u sastavu Službe, koordinira rad policijskih uprava vezano za imovinsko-pravne postupke i radno-pravne sporove, obavlja poslove Kancela.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za imovinsko-pravne postupke i radno pravne sporove ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

12.2.2.1. Odjel za imovinsko-pravne postupke

12.2.2.2. Odjel za radno pravne sporove

12.2.2.3. Pododsjek Kancel.«.

Članak 60.

Članak 258. mijenja se i glasi:

»Radi na najsloženijim poslovima iz područja imovinsko-pravnih postupaka na način da priprema očitovanja nadležnim državnim odvjetništvima povodom zahtjeva za mirno rješenje spora i u sudskim sporovima; predlaže utuženja i pokretanje ovršnih postupaka; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; pruža pravnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi imovinsko-pravnih odnosa; daje mišljenja na ugovore, izrađuje plan rada Odjela i izvješća o realizaciji plana rada; daje pravna mišljenja iz djelokruga rada Odjela.«.

Članak 61.

Članak 259. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove u vezi s pripremom i pribavljanjem dokumentacije, i dostavlja očitovanja nadležnim državnim odvjetništvima na zahtjeve za mirno rješenje spora i tužbe iz područja radno pravnih sporova pred sudovima opće nadležnosti; izrađuje prijedloge za zaključivanje izvansudskih nagodbi; zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudom vezano za pokrenute upravne sporove od strane zaposlenika Ministarstva, poduzima sve pravne radnje vezano za pokrenute upravne sporove, izrađuje prijedloge tužbi koje se odnose upravnom sudu radi nadomještanja suglasnosti sindikata na zahtjev podnositelja zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka protiv sindikalnih povjerenika, i protiv drugostupanjskih rješenja donesenih od drugih javnopravnih tijela vezano za radno-pravne postupke zaposlenika Ministarstva; pruža pravnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi radno pravnih sporova; izrađuje plan rada Odjela i izvješća o realizaciji plana rada; daje pravna mišljenja iz djelokruga rada Odjela.«.

Članak 62.

Iza članka 259. dodaje se članak 259.a koji glasi:

»Članak 259.a

12.2.2.3. Pododsjek Kancel

Zaprima i otprema pismena iz djelokruga rada Službe, u suradnji i uz nadzor pravnika koji zadužuje predmet informatički evidentira svaku promjenu u odnosu na stanje sudskih predmeta ili predmeta po zahtjevu za mirno rješenje sporova (datum presuđenja, broj presude, pravomoćnost, dosuđeni iznosi i slično); vodi potrebne informatičke baze predmeta; vrši uspoređivanje i provjeru svih podataka vezanih uz uplate/isplate na temelju donesenih sudskih akata i nagodbi; vodi rokovnik predmeta; svakodnevno provjerava datum kalendara predmeta; sukladno određenom kalendaru dostavlja predmete u rad te ih razvrstava i provodi kroz odgovarajuće evidencije; vodi propisane očevidnike o aktima i uredskom poslovanju; obavlja pripremu akata, poslove pismohrane, organizira i nadzire poslove uredskog poslovanja za potrebe Službe za imovinsko-pravne postupke i radno pravne sporove; obavlja i druge uredske poslove.«.

Članak 63.

Članak 260. briše se.

Članak 64.

U članku 261. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ustrojava vijeća prvostupanjskih i drugostupanjskog disciplinskog suda koja provode prvostupanjske i drugostupanjske disciplinske postupke i brine o osiguranju materijalno-tehničkih uvjeta za rad vijeća; zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudovima Republike Hrvatske te s tim u svezi poduzima sve pravne radnje vezane uz pokrenute upravne sporove iz djelokruga rada Službe; prati učestalost počinjenih povreda službene dužnosti te provodi njihovu analizu; priprema odgovore na predstavke i pritužbe na rad suda; vodi evidencije te obavlja uredsko poslovanje iz svoga djelokruga.«

Članak 65.

Članak 262. mijenja se i glasi:

»Ustrojava vijeća prvostupanjskog disciplinskog suda, koja za policijske službenike s područja Policijskih uprava zagrebačke, varaždinske, međimurske, sisačko-moslavačke, krapinsko-zagorske, koprivničko-križevačke i bjelovarsko-bilogorske te Ministarstva u sjedištu, odlučuje povodom žalbe protiv odluke donesene u postupku zbog lakše povrede službene dužnosti; odlučuje o zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka zbog teške povrede službene dužnosti, te vodi prvostupanjski postupak i odlučuje o teškim povredama službene dužnosti; odlučuje o žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe; prati učestalost počinjenih povreda službene dužnosti te provodi njihovu analizu, zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudovima Republike Hrvatske te s tim u vezi poduzima sve pravne radnje vezane uz pokrenute upravne sporove iz djelokruga rada Službe.«.

Članak 66.

Članak 263. mijenja se i glasi:

»Ustrojava vijeća prvostupanjskog disciplinskog suda, koja za policijske službenike s područja Policijskih uprava splitsko-dalmatinske, šibensko-kninske, zadarske i dubrovačko-neretvanske odlučuje povodom žalbe protiv odluke donesene u postupku zbog lakše povrede službene dužnosti; odlučuje o zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka zbog teške povrede službene dužnosti, te vodi prvostupanjski postupak i odlučuje o teškim povredama službene dužnosti; odlučuje o žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe; zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudovima Republike Hrvatske te s tim u vezi poduzima sve pravne radnje vezane uz pokrenute upravne sporove iz djelokruga rada Službe.«.

Članak 67.

Članak 264. mijenja se i glasi:

»Ustrojava vijeća prvostupanjskog disciplinskog suda, koja za policijske službenike s područja Policijskih uprava primorsko-goranske, istarske, ličko-senjske i karlovačke odlučuje povodom žalbe protiv odluke donesene u postupku zbog lakše povrede službene dužnosti; odlučuje o zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka zbog teške povrede službene dužnosti, te vodi prvostupanjski postupak i odlučuje o teškim povredama službene dužnosti; odlučuje o žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe; zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudovima Republike Hrvatske te s tim u vezi poduzima sve pravne radnje vezane uz pokrenute upravne sporove iz djelokruga rada Službe.«.

Članak 68.

Članak 265. mijenja se i glasi:

»Ustrojava vijeća prvostupanjskog disciplinskog suda, koja za policijske službenike s područja Policijskih uprava osječko-baranjske, vukovarsko-srijemske, virovitičko-podravske, požeško-slavonske i brodsko-posavske, odlučuje povodom žalbe protiv odluke donesene u postupku zbog lakše povrede službene dužnosti; odlučuje o zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka zbog teške povrede službene dužnosti te vodi prvostupanjski postupak i odlučuje o teškim povredama službene dužnosti; odlučuje o žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe; zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudovima Republike Hrvatske te s tim u vezi poduzima sve pravne radnje vezane uz pokrenute upravne sporove iz djelokruga rada Službe.«.

Članak 69.

Članak 266. mijenja se i glasi:

»Provodi drugostupanjski disciplinski postupak; odlučuje o žalbama protiv rješenja prvostupanjskih disciplinskih sudova; odlučuje o mjesnoj delegaciji, prati učestalost počinjenih povreda službene dužnosti te provodi njihovu analizu, priprema odgovore na predstavke i pritužbe na rad suda; zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudovima Republike Hrvatske te s tim u vezi poduzima sve pravne radnje vezane uz pokrenute upravne sporove iz djelokruga rada Službe.«.

Članak 70.

U članku 267. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz financiranje Ministarstva; prikuplja i obrađuje zahtjeve korisnika, provjerava utemeljenost zahtjeva na pozitivnim propisima, nacionalnim programima i drugim smjernicama i aktima, te usklađenost istih s usvojenim smjernicama makroekonomske politike vezano na pripremu državnog proračuna; izrađuje prijedlog državnog proračuna za Ministarstvo i sredstava pomoći iz Europske unije u nadležnosti Ministarstva i obavlja poslove izvršavanja državnog proračuna za Ministarstvo; obavlja poslove izrade financijskih planova, periodičnih proračuna i završnog računa; obavlja poslove obračuna i isplate plaće; sudjeluje u organizaciji popisa imovine Ministarstva; koordinira aktivnosti vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola; vrši pripremu i popunjavanje dokumentacije za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti; obavlja poslove vezane uz suradnju s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove nabave za potrebe Ministarstva; obavlja stručne poslove vezane uz kapitalna ulaganja, gospodarenje nekretninama, investicijsko održavanje, stambene poslove te poslove ugovaranja iz ovog djelokruga; koordinira rad uslužnih poslova i aktivnosti s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi i organizira odmor u objektima Ministarstva, kao i organizaciju smještaja i prehrane u objektima Ministarstva; vodi brigu o edukacijskim oblicima za potrebe djelatnika Uprave; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz svog djelokruga rada; pruža stručnu pomoć svim organizacijskim jedinicama u Ministarstvu u evaluaciji financijskih učinaka donošenja zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje interne upute i smjernice u različitim procesima rada u Upravi; utvrđuje potrebu te predlaže nabavu prometnih sredstava, organizira strategiju njihova održavanja te organizira izradu posebnih tehničkih sredstava i specijalne opreme za potrebe policije te skrbi o potrebama i održavanju naoružanja, streljiva, kao i o tehničkoj zaštiti za sigurnost i zaštitu osoba i objekata, u okviru zaštite od ionizirajućih zračenja sudjeluje u poslovima vezanim uz sigurnosne i zaštitne mjere djelatnika i uređaja u sustavu protueksplozijske kontrole objekata i osoba. Propisuje standardizaciju i sudjeluje u procesu nabave odjevnih sredstava i osobne opreme te zaštitnih sredstava i ostale osobne opreme djelatnika Ministarstva. Organizira ukupno skladišno poslovanje za opremu i sredstva iz svoje nadležnosti: opremu komunikacija, informatičku opremu, kriptološku opremu, prometna sredstva, odoru, odjeću i obuću, osobnu opremu, specijalnu opremu, naoružanje i ubojna sredstva; provodi planiranje i nadzire provođenje svih projekata Ministarstva iz nadležnosti Uprave; osigurava uspostavljanje održavanja i kontrole sustava sigurnosti i kvalitete opremanja i poslovnih procesa iz nadležnosti Uprave; osigurava primjenu standarda i normi u Ministarstvu, prati tehnološka dostignuća, surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama te predlaže, pomaže i prati uvođenje tehnoloških novina i dostignuća za potrebe poslovnih procesa svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; prati i analizira provedbu nabave opreme iz nadležnosti Uprave; organizira 24-satna dežurstva za potrebe pružanja usluga korisnicima iz svog djelokruga rada, surađuje i koordinira s policijskim upravama te područnim uredima civilne zaštite po liniji rada; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova u Upravi.«.

Članak 71.

U članku 268. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Organizira i obavlja poslove izrade prijedloga državnog proračuna za Ministarstvo i sredstava pomoći iz Europske unije u nadležnosti Ministarstva i poslove izvršavanja državnog proračuna za Ministarstvo; obavlja poslove izrade financijskih planova, periodičnih proračuna i završnog računa; prati i analizira mjesečna, tromjesečna i godišnja izvješća i na temelju podataka ukazuje na potrebne mjere štednje u pojedinim segmentima; organizira provođenje godišnjih popisa osnovnih sredstava, sitnog inventara, zaliha u skladištima, obveza i potraživanja; obavlja knjiženja svih poslovnih događaja sukladno zakonskim propisima; daje podatke u vezi s evidentiranim troškovima tijekom godine; obavlja poslove obračuna i isplate plaće, naknada i honorara; koordinira aktivnosti vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola; vrši pripremu i popunjavanje dokumentacije za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, prema smjernicama voditelja za financijsko upravljanje i kontrole; pruža stručnu pomoć svim organizacijskim jedinicama u Ministarstvu i daje prijedloge za unaprjeđenje rada.«.

Članak 72.

U članku 269. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obavlja aktivnosti i poslove vezane uz planiranje proračuna, uključujući proračunska sredstva i sredstva iz fondova Europske unije; obavlja poslove prikupljanja i konsolidiranje svih podataka i informacija za koje je prethodno postavljen zahtjev ili ocijenjeno postojanje potrebe kako bi se na razini Ministarstva osigurao točan i ažurirani pregled potreba i njihovog financijskog utjecaja na državni proračun; utvrđuje i analizira utemeljenost zahtjeva na pozitivnim propisima, nacionalnim programima i drugim smjernicama i aktima, te usklađenost istih sa usvojenim smjernicama makroekonomske politike vezano za pripremu državnog proračuna; pruža pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u određivanju prioriteta sukladno mogućnostima državnog proračuna; koordinira u izradi prijedloga Plana potreba sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; pruža stručnu pomoć svim organizacijskim jedinicama u Ministarstvu u evaluaciji financijskih efekata donošenja zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva; vrši pripremu i popunjavanje dokumentacije za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, obavlja poslove vezane uz suradnju s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz nadležnosti Ministarstva; surađuje sa središnjom harmonizacijskom jedinicom unutar Ministarstva financija, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju.«.

Članak 73.

Članak 270. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove izrade prijedloga državnog proračuna za rad Ministarstva prema izvorima i namjenama; usklađuje prijedloge s odobrenim sredstvima u državnom proračunu; koordinira u izradi pojedinačnih planova svih korisnika i objedinjava ih u konsolidirane planove; izrađuje izvješća o izvršenju državnog proračuna po svim aktivnostima i projektima; izrađuje prijedloge svih financijskih dokumenata, koji se Ministarstvu financija dostavljaju na suglasnost, što uključuje početni tekst državnog proračuna, rebalans državnog proračuna, preraspodjelu sredstava u okviru 5%, mjesečne financijske planove za cijelu godinu izrađene po korisnicima; izrađuje prijedlog Plana potreba u suradnji sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka u suradnji s ustrojstvenom jedinicom koja je predlagatelj prijedloga uredbi, propisa i akata planiranja koje donosi Vlada Republike Hrvatske; obavlja poslove nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa koji se odnose na financijsko poslovanje; izrađuje kalkulacije cijena tiskanica i usluga u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; vrši pripremu i popunjavanje dokumentacije za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti temeljem Upitnika o fiskalnoj odgovornosti.«.

Članak 74.

Članak 271. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove unosa financijskog plana Ministarstva kao i obrazloženja financijskog plana u sustav državne riznice Ministarstva financija; izrađuje naloge za otvaranje novog izvora financiranja/aktivnosti-projekta/stavke proračuna; izrađuje mjesečne planove i rezervira potrebna sredstva u državnom proračunu u skladu s mjesečnom dinamikom trošenja; unosi rezervacije i naloge za plaćanje u sustav područne riznice; daje povratne informacije o izvršenim plaćanjima; izrađuje potrebna izvješća u vezi s praćenjem trošenja proračunskih sredstava; priprema izliste iz sustava riznice; sudjeluje u unaprjeđenju postojećih aplikativnih rješenja i njihovih integracija u sustavu AS400 i sustavu državne riznice; prati uplatu svih ostvarenih prihoda.«.

Članak 75.

Članak 272. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove izrade prijedloga državnog proračuna za rad Ministarstva za izvore financiranja iz EU sredstava kao i dijela koji se odnosi na sufinanciranje u suradnji s Upravom za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije; za isto izrađuje prijedlog rebalansa kao i preraspodjelu sredstava; izrađuje naloge za otvaranje nove aktivnosti-projekta/stavke proračuna EU projekata; izrađuje mjesečne planove i rezervira potrebna sredstva u sustavu državne riznice; unosi naloge za plaćanje za EU sredstva kao i razmjerni dio iznosa sufinanciranja; daje povratne informacije o izvršenim plaćanjima; izrađuje potrebna izvješća u vezi s praćenjem trošenja EU sredstava; surađuje s Državnom riznicom te Nacionalnim fondom u Ministarstvu financija, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koje su korisnici sredstava iz fondova Europske unije; pruža informacije u vezi obrazaca za financijsku identifikaciju za institucije EU.«.

Članak 76.

U članku 308. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prati stanje i pojave u provedbi zakona i drugih propisa s područja upravnih poslova vezanih uz prijavništvo, izdavanje osobnih isprava hrvatskih državljana, nabavu i registraciju oružja građana, vozače, registraciju vozila i poslove stranaca, međunarodne zaštite i državljanstva, reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; priprema prijedloge zakonskih i podzakonskih propisa u ovome području; poduzima odgovarajuće mjere za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi zakona i drugih propisa iz ovoga područja; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor nad radom policijskih uprava i policijskih postaja iz područja svoje nadležnosti; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Uprave.«.

Članak 77.

U članku 309. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Organizira, usmjerava i koordinira rad službi u sastavu Sektora; obavlja poslove vezane uz nabavu i registraciju oružja građana, vozače, registraciju vozila, poslove prijavništva i izdavanja osobnih isprava, državljanstva, reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi propisa iz područja svoje nadležnosti i usklađivanju tih propisa s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti.«.

Članak 78.

U članku 310. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Organizira, usmjerava i koordinira rad na poslovima prebivališta i boravišta građana, osobnih iskaznica, putnih isprava, poslovima vezanim uz registracije motornih i priključnih vozila i izdavanje vozačkih dozvola, poslovima vezanim uz nabavu i registraciju oružja građana, reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; surađuje s drugim tijelima državne vlasti; analizira provedbu međunarodnih ugovora; pruža pomoć i nadzire obavljanje upravnih poslova u policijskim upravama.«.

Članak 79.

U članku 315. stavku 1. riječi: »sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti« brišu se.

Članak 80.

U članku 316. stavku 1. riječi: »sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti« brišu se.

Članak 81.

U članku 317. riječi: »Obavlja upravne poslove u svezi zakonitih boravaka stranaca;« zamjenjuju se riječima: »Obavlja upravne poslove u svezi rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca;«, a riječi: »sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti« brišu se.

Članak 82.

Članak 318. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove vezane uz postupak izdavanja i produženja viza; prati provedbu viznog sustava Republike Hrvatske, provodi zajedničku viznu politiku Eu uz primjenu odgovarajućih pravnih instrumenata; kontinuirano obavlja poslove vezane uz unaprjeđenje Hrvatskog viznog informacijskog sustava ugradnjom novih funkcionalnosti radi pojednostavljenja poslovnog procesa izdavanja viza te bolje komunikacije i razmjene informacija između viznih tijela; pruža stručnu pomoć i nadzire policijske uprave i policijske postaje iz područja svoje nadležnosti; analizira stanje i pojave u provedbi propisa vezanih uz izdavanja viza, surađuje s drugim tijelima državne vlasti iz područja svoje nadležnosti; analizira provedbu međunarodnih ugovora iz svoje nadležnosti; daje odobrenje za prijenos posmrtnih ostataka preko državne granice; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 83.

U članku 319. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Organizira, usmjerava i koordinira rad na području međunarodne i privremene zaštite; sudjeluje u izradi propisa iz navedenog područja i usklađivanju tih propisa s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u postupcima vezanim uz provedbu programa preseljenja i premještanja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za međunarodnu zaštitu te u provedbi drugih oblika solidarnosti s državama članicama Europske unije i trećim državama; sudjeluje u radu Europskog potpornog ureda za azil, sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz navedenog područja i provedbi projekata; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti, međunarodnim i nevladinim organizacijama u postupku međunarodne zaštite, postupka utvrđivanja odgovorne države članice za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu (dublinski postupak) i integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom.«.

Članak 84.

Članak 320. mijenja se i glasi:

»Provodi upravni postupak i obavlja druge poslove vezane uz postupak povodom zahtjeva za međunarodnu i privremenu zaštitu; prati promjene pravne stečevine Europske unije iz navedenog područja; analizira stanje i pojave u provedbi propisa iz navedenog područja te inicira i sudjeluje u izradi izmjena i dopuna tih propisa te usklađivanju s pravnom stečevinom Europske unije; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u postupcima vezanim uz provedbu programa preseljenja i premještanja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za međunarodnu zaštitu te u provedbi drugih oblika solidarnosti s državama članicama Europske unije i trećim državama; sudjeluje u radu Europskog potpornog ureda za azil; sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz navedenog područja i provedbi projekata; daje stručna mišljenja i tumačenja zakona i provedbenih propisa; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti, međunarodnim i nevladinim organizacijama u postupku međunarodne zaštite; prikuplja, obrađuje i pohranjuje podatke o zemljama podrijetla tražitelja međunarodne zaštite; obavlja i druge poslove vezane uz postupak međunarodne zaštite.«.

Članak 85.

Članak 321. mijenja se i glasi:

»Provodi dublinski postupak (provedba EURODAC i Dublin Uredbi); provodi upravni postupak iz navedenog područja, prati promjene pravne stečevine Europske unije iz navedenog područja; analizira stanje i pojave u provedbi propisa iz navedenog područja te inicira i sudjeluje u izradi izmjena i dopuna tih propisa te usklađivanju s pravnom stečevinom Europske unije; daje stručna mišljenja i tumačenja zakona i provedbenih propisa; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u postupcima vezanim uz provedbu programa preseljenja i premještanja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za međunarodnu zaštitu te u provedbi drugih oblika solidarnosti s državama članicama Europske unije i trećim državama; sudjeluje u radu Europskog potpornog ureda za azil; sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz navedenog područja i provedbi projekata; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti, međunarodnim i nevladinim organizacijama u provedbi dublinskog postupka; provodi postupak organizacije transfera sukladno dublinskom postupku; obavlja i druge poslove vezane uz dublinski postupak.«.

Članak 86.

Članak 322. mijenja se i glasi:

»Pruža pomoć u integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i sudjeluje u koordinaciji integracije; prati promjene u europskom zakonodavstvu iz navedenog područja; analizira stanje i pojave u provedbi propisa iz navedenog područja te inicira i sudjeluje u izradi izmjena i dopuna tih propisa; sudjeluje u radu radnih i stručnih skupina Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije iz područja svoje nadležnosti; sudjeluje u postupcima vezanim uz provedbu programa preseljenja i premještanja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za međunarodnu zaštitu te u provedbi drugih oblika solidarnosti s državama članicama Europske unije i trećim državama; daje stručna mišljenja i tumačenja zakona i provedbenih propisa; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti, međunarodnim i nevladinim organizacijama iz navedenog područja; sudjeluje u izradi projekata za korištenje sredstava Europske unije iz navedenog područja i provedbi projekata; obavlja i druge poslove vezane uz postupak integracije.«.

Članak 87.

U članku 323. stavku 1. riječi: »sudjeluje u pripremama predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije iz područja svoje nadležnosti« brišu se.

Članak 88.

U članku 373., točki 1.6.11. Policijska postaja Zaprešić riječi: »poslova nadzora državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija«, zamjenjuju se riječima: »poslova suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija«.

U točki 1.6.13. Policijska postaja Jastrebarsko riječi: »poslova nadzora državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija«, zamjenjuju se riječima: »poslova suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija«.

U točki 1.6.14. Policijska postaja Samobor riječi: »poslova nadzora državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija«, zamjenjuju se riječima: »poslova suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija«.

Točka 1.6.20. Postaja granične policije Bregana briše se.

Članak 89.

U članku 382. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 90.

U članku 383. riječi »Uprave za razvoj, opremanje i potporu« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«.

Članak 91.

Članak 385. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, rješavanja statusa stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; reproduciranja glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

1.8.1. Služba za upravne poslove

1.8.2. Služba za državljanstvo i strance

1.8.3. Odjel pisarnice.«.

Članak 92.

U članku 386. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja građana te izdavanja isprava u vezi oružja, reproduciranja glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; obavlja nadzor iz svog djelokruga nad radom policijskih postaja.«.

Članak 93.

Iza članka 389. dodaju se članci 389.a i 389.b koji glase:

»Članak 389.a

1.8.2. Služba za državljanstvo i strance

Obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor policijskih postaja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za državljanstvo i strance ustrojavaju se:

1.8.2.1. Odjel za strance

1.8.2.2. Odjel za državljanstvo.

Članak 389.b

1.8.2.1. Odjel za strance

Obavlja upravne poslove rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite.«.

Članak 94.

Članak 390. briše se.

Članak 95.

Članak 391. briše se.

Članak 96.

Članak 393. mijenja se i glasi:

»Obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari putem nalaznog ureda.«.

Članak 97.

U članku 393.g iza riječi: »zaštita određenih osoba,« dodaju se riječi: »protueksplozijsko – ronilačke intervencije«.

Članak 98.

U članku 423. točki 2.6.4. Policijska postaja Hvar riječi: »poslove nadzora državne granice« brišu se.

Članak 99.

U članku 431. riječi »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«.

Članak 100.

U članku 432. riječi »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«.

Članak 101.

Članak 434. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, rješavanja statusa stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; reproduciranja glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove ustrojavaju se:

2.8.1. Služba za upravne poslove

2.8.2. Služba za državljanstvo i strance

2.8.3. Odjel pisarnice.«.

Članak 102.

U članku 435. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u vezi oružja, reproduciranja glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; obavlja nadzor iz svog djelokruga nad radom policijskih postaja.«.

Članak 103.

Iza članka 438. dodaje se članak 438.a koji glasi:

»Članak 438.a

2.8.2. Služba za državljanstvo i strance

Obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor policijskih postaja.«.

Članak 104.

Članak 439. briše se.

Članak 105.

Članak 440. mijenja se i glasi:

»Obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari putem nalaznog ureda.«.

Članak 106.

U članku 440.f iza riječi: »zaštita određenih osoba,« dodaju se riječi: »protueksplozijsko – ronilačke intervencije«.

Članak 107.

Članak 451. mijenja se i glasi:

»Provodi mjere suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na unutarnjoj granici i po dubini teritorija policijske uprave te mjere nadzora vanjske državne granice, obavlja poslova zaštite zračnog i pomorskog prometa, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

U Sektoru za granicu ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.4.1. Služba za državnu granicu i suzbijanje prekograničnog kriminaliteta

3.4.2. Služba za nezakonite migracije.«.

Članak 108.

Članak 452. mijenja se i glasi:

»3.4.1. Služba za državnu granicu i suzbijanje prekograničnog kriminaliteta

Provodi mjere suzbijanja prekograničnog kriminaliteta na unutarnjoj granici i dubini teritorija policijske uprave te mjere nadzora vanjske državne granice, sprječavanja krijumčarenja, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, zaštite zračnog i pomorskog prometa, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.«.

Članak 109.

U članku 464. točki 3.6.4.a Policijska postaja Delnice s Ispostavom Čabar riječ: »Ispostavom« zamjenjuje se riječju: »ispostavom«, a riječi: »poslova nadzora državne granice« zamjenjuju se riječima: »suzbijanja prekograničnog kriminaliteta na unutarnjoj granici i dubini područja«.

Točka 3.6.7. Policijska postaja Krk mijenja se i glasi:

»3.6.7. Policijska postaja Krk

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, kontrole prelaska državne granice u zračnoj luci, sigurnosti civilnog zračnog prometa, sprječavanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 3.6.10. Policijska postaja Vrbovsko mijenja se i glasi:

»3.6.10. Policijska postaja Vrbovsko

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 3.6.11. Postaja prometne policije Rijeka mijenja se i glasi:

»3.6.11. Postaja prometne policije Rijeka

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta na unutarnjoj granici i dubini područja.«.

Točka 3.6.12. Postaja granične policije Rupa briše se.

Točka 3.6.13. Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka mijenja se i glasi:

»3.6.13. Postaja pomorske policije Rijeka

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite i osiguranja državne granice, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, kontrole prelaska državne granice, nadzora iz područja morskog ribarstva, sigurnosti plovidbe, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 110.

U članku 472. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«.

Članak 111.

U članku 473. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«.

Članak 112.

Članak 475. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, reproduciranja glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove ustrojavaju se:

3.8.1. Služba za upravne poslove

3.8.2. Služba za državljanstvo i strance

3.8.3. Odjel pisarnice.«.

Članak 113.

U članku 476. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u vezi oružja, reproduciranja glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; obavlja nadzor iz svog djelokruga nad radom policijskih postaja.«.

Članak 114.

Iza članka 479. dodaje se članak 479.a koji glasi:

»Članak 479.a

3.8.2. Služba za državljanstvo i strance

Obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor policijskih postaja.«.

Članak 115.

Članak 480. briše se.

Članak 116.

Članak 481. mijenja se i glasi:

»Obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari putem nalaznog ureda.«.

Članak 117.

U članku 481.f iza riječi: »zaštita određenih osoba,« dodaju se riječi: »protueksplozijsko – ronilačke intervencije«.

Članak 118.

U članku 492. stavku 1. riječ: »krijumčarenja« zamjenjuje se riječima: »prekograničnog kriminaliteta«.

Članak 119.

U članku 493. stavku 1. riječ: »krijumčarenja« zamjenjuje se riječima: »prekograničnog kriminaliteta«.

Članak 120.

U članku 506. točki 4.6.1. I. Policijska postaja Osijek s Ispostavom Čepin riječ: »Ispostavom« zamjenjuje se riječju: »ispostavom«.

U točki 4.6.5. Policijska postaja Donji Miholjac riječi: »poslova nadzora državne granice« i riječi: » te suzbijanja nezakonitih migracija« brišu se, a iza riječi: »kontrole unutarnjeg plovnog puta« dodaju se riječi: »te obavljanja poslova suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija«.

Točka 4.6.10. Postaja prometne policije Osijek mijenja se i glasi:

»4.6.10. Postaja prometne policije Osijek

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta na unutarnjoj granici i dubini područja.«.

Članak 121.

U članku 514. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«.

Članak 122.

U članku 515. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«.

Članak 123.

Članak 517. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, reproduciranja glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove ustrojavaju se:

4.8.1. Služba za upravne poslove

4.8.2. Služba za državljanstvo i strance

4.8.3. Odjel pisarnice.«.

Članak 124.

U članku 518. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u vezi oružja, reproduciranja glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; obavlja nadzor iz svog djelokruga nad radom policijskih postaja.«.

Članak 125.

Iza članka 520. dodaje se članak 520.a koji glasi:

»Članak 520.a

4.8.2. Služba za državljanstvo i strance

Obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor policijskih postaja.«.

Članak 126.

Članak 521. briše se.

Članak 127.

Članak 522. mijenja se i glasi:

»Obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari putem nalaznog ureda.«.

Članak 128.

Članak 533. mijenja se i glasi:

»Provodi mjere suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na unutarnjoj granici i po dubini teritorija policijske uprave te mjere nadzora vanjske državne granice, obavlja poslova zaštite zračnog i pomorskog prometa, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

U Sektoru za granicu ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

5.4.1. Služba za državnu granicu i suzbijanje prekograničnog kriminaliteta

5.4.2. Služba za nezakonite migracije.«.

Članak 129.

Članak 534. mijenja se i glasi:

»5.4.1. Služba za državnu granicu i suzbijanje prekograničnog kriminaliteta

Provodi mjere suzbijanja prekograničnog kriminaliteta na unutarnjoj granici i dubini teritorija policijske uprave te mjere nadzora vanjske državne granice, sprječavanja krijumčarenja, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, zaštite zračnog i pomorskog prometa, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.«.

Članak 130.

U članku 548. točki 5.6.1.a Policijska postaja Umag s Ispostavom Buje riječ: »Ispostavom« zamjenjuje se riječju: »ispostavom«, a riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija« zamjenjuju se riječima: »poslova suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija«.

U točki 5.6.5.a Policijska postaja Pazin s Ispostavom Buzet« riječ: »Ispostavom« zamjenjuje se riječju: »ispostavom«, riječi: »poslova nadzora državne granice« brišu se, a riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija« zamjenjuju se riječima: »poslova suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija«.

U točki 5.6.7. Policijska postaja Poreč riječi: »poslova nadzora državne granice« brišu se.

U točki 5.6.8. Policijska postaja Rovinj riječi: »poslova nadzora državne granice« brišu se.

Članak 131.

U članku 556. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«.

Članak 132.

U članku 557. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«.

Članak 133.

Članak 559. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, reproduciranja glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove ustrojavaju se:

5.8.1. Služba za upravne poslove

5.8.2. Služba za državljanstvo i strance

5.8.3. Odjel pisarnice.«.

Članak 134.

U članku 560. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u vezi oružja, reproduciranja glazbe u ugostiteljskim objektima, izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; obavlja nadzor iz svog djelokruga nad radom policijskih postaja.«.

Članak 135.

Iza članka 562. dodaje se članak 562.a koji glasi:

»Članak 562.a

5.8.2. Služba za državljanstvo i strance

Obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor policijskih postaja.«.

Članak 136.

Članak 563. briše se.

Članak 137.

Članak 564. mijenja se i glasi:

»Obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari putem nalaznog ureda.«.

Članak 138.

U članku 583. točki 6.6.4. Policijska postaja Korčula riječi: »poslova nadzora državne granice« brišu se.

Članak 139.

U članku 587. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«.

Članak 140.

Iza članka 587. dodaje se članak 587.a koji glasi:

»Članak 587.a

6.8. Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih poslova, državljanstva i stranaca ustrojavaju se:

6.8.1. Odjel za upravne poslove

6.8.2. Odjel za državljanstvo i strance.«.

Članak 141.

Članak 588. briše se.

Članak 142.

Članak 589. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove u svezi s prebivalištem i boravištem građana, poslove u postupku izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava, primanja stranaka i rješavanja zahtjeva, poslove odjava umrlih osoba i osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja poslove vezane uz registraciju vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama, obavlja poslove u vezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja, oduzimanje oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 143.

Iza članka 589. dodaje se članak 589.a koji glasi:

»Članak 589.a

6.8.2. Odjel za državljanstvo i strance

Obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite.«.

Članak 144.

Članak 590. briše se.

Članak 145.

U članku 590.d iza riječi: »zaštita određenih osoba,« dodaju se riječi: »protueksplozijsko-ronilačke intervencije«.

Članak 146.

Članak 597. mijenja se i glasi:

»Provodi mjere suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija na unutarnjoj granici i po dubini teritorija policijske uprave te mjere nadzora vanjske državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.«.

Članak 147.

U članku 607. točki 7.6.1. Policijska postaja Karlovac s Ispostavom Vojnić« riječ: »Ispostavom« zamjenjuje se riječju: »ispostavom«.

U točki 7.6.2. Policijska postaja Duga Resa riječi: »poslova nadzora državne granice« brišu se.

U točki 7.6.4. Policijska postaja Ozalj riječi: »poslova nadzora državne granice« i riječi: »i prekograničnog kriminaliteta« brišu se.

Članak 148.

U članku 611. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«.

Članak 149.

Iza članka 611. dodaje se članak 611.a koji glasi:

»Članak 611.a

7.8. Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih poslova, državljanstva i stranaca ustrojavaju se:

7.8.1. Odjel za upravne poslove

7.8.2. Odjel za državljanstvo i strance.«.

Članak 150.

Članak 612. briše se.

Članak 151.

Članak 613. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove u svezi s prebivalištem i boravištem građana, poslove u postupku izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava, primanja stranaka i rješavanja zahtjeva, poslove odjava umrlih osoba i osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja poslove vezane uz registraciju vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama, obavlja poslove u vezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja, oduzimanje oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 152.

Iza članka 613. dodaje se članak 613.a koji glasi:

»Članak 613.a

7.8.2. Odjel za državljanstvo i strance

Obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite.«.

Članak 153.

Članak 614. briše se.

Članak 154.

U članku 632. točki 8.6.1. Policijska postaja Sisak riječi: »poslova nadzora državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta« brišu se.

Članak 155.

U članku 632. točka 8.6.2.a Postaja granične policije Gvozd mijenja se i glasi:

»8.6.2.a Postaja granične policije Gvozd s ispostavom Bojna

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta; u sastavu postaje granične policije kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se ispostava Bojna, kojom upravlja voditelj ispostave.«.

Točka 8.6.4.a Postaja granične policije Novska mijenja se i glasi:

»8.6.4.a Postaja granične policije Novska s ispostavom Jasenovac

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta, poslova nadzora državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta; u sastavu postaje granične policije kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se ispostava Jasenovac, kojom upravlja voditelj ispostave.«.

Članak 156.

U članku 636. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 157.

Iza članka 636. dodaje se članak 636.a koji glasi:

»Članak 636.a

8.8. Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih poslova, državljanstva i stranaca ustrojavaju se:

8.8.1. Odjel za upravne poslove

8.8.2. Odjel za državljanstvo i strance.«.

Članak 158.

Članak 637. briše se.

Članak 159.

Članak 638. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove u svezi s prebivalištem i boravištem građana, poslove u postupku izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava, primanja stranaka i rješavanja zahtjeva, poslove odjava umrlih osoba i osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja poslove vezane uz registraciju vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama, obavlja poslove u vezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja, oduzimanje oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 160.

Iza članka 638. dodaje se članak 638.a koji glasi:

»Članak 638.a

8.8.2. Odjel za državljanstvo i strance

Obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite.«.

Članak 161.

Članak 639. briše se.

Članak 162.

U članku 659. točki 9.6.1. Policijska postaja Šibenik s Ispostavom Primošten riječ: »Ispostavom« zamjenjuje se riječju: »ispostavom«.

Članak 163.

U članku 663. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 164.

Iza članka 663. dodaje se članak 663.a koji glasi:

»Članak 663.a

9.8. Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih poslova, državljanstva i stranaca ustrojavaju se:

9.8.1. Odjel za upravne poslove

9.8.2. Odjel za državljanstvo i strance.«.

Članak 165.

Članak 664. briše se.

Članak 166.

Članak 665. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove u svezi s prebivalištem i boravištem građana, poslove u postupku izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava, primanja stranaka i rješavanja zahtjeva, poslove odjava umrlih osoba i osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja poslove vezane uz registraciju vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama, obavlja poslove u vezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja, oduzimanje oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 167.

Iza članka 665. dodaje se članak 665.a koji glasi:

»Članak 665.a

9.8.2. Odjel za državljanstvo i strance

Obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite.«.

Članak 168.

Članak 666. briše se.

Članak 169.

U članku 692. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 170.

Iza članka 692. dodaje se članak 692.a koji glasi:

»Članak 692.a

10.8. Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih poslova, državljanstva i stranaca ustrojavaju se:

10.8.1. Odjel za upravne poslove

10.8.2. Odjel za državljanstvo i strance.«.

Članak 171.

Članak 693. briše se.

Članak 172.

Članak 694. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove u svezi s prebivalištem i boravištem građana, poslove u postupku izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava, primanja stranaka i rješavanja zahtjeva, poslove odjava umrlih osoba i osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja poslove vezane uz registraciju vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama, obavlja poslove u vezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja, oduzimanje oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 173.

Iza članka 694. dodaje se članak 694.a koji glasi:

»Članak 694.a

10.8.2. Odjel za državljanstvo i strance

Obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite.«.

Članak 174.

Članak 695. briše se.

Članak 175.

U članku 715. točka 11.6.8. Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar mijenja se i glasi:

»11.6.8. Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar

Ustrojava se kao postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: nadzora državne granice na moru i zračnoj luci, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nada epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, nadzora iz područja morskog ribarstva, sigurnosti plovidbe, sigurnosti civilnog zračnog prometa, sprječavanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta. U policijskoj postaji obavljaju se i drugi policijski poslovi koji se odnose na zaštitu života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštitu imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe i analize rizika, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova.«.

Članak 176.

U članku 719. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 177.

Iza članka 719. dodaje se članak 719.a koji glasi:

»Članak 719.a

11.8. Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih poslova, državljanstva i stranaca ustrojavaju se:

11.8.1. Odjel za upravne poslove

11.8.2. Odjel za državljanstvo i strance.«.

Članak 178.

Članak 720. briše se.

Članak 179.

Članak 721. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove u svezi s prebivalištem i boravištem građana, poslove u postupku izdavanja, poništenja i zamjene osobnih isprava, primanja stranaka i rješavanja zahtjeva, poslove odjava umrlih osoba i osoba kojima je prestalo hrvatsko državljanstvo; izdaje uvjerenja o podacima iz evidencije, obavlja poslove vezane uz registraciju vozila, izdavanje vozačkih dozvola, vodi propisane evidencije o vozačima, odnosno vozačkim dozvolama, obavlja poslove u vezi izdavanja odobrenja za nabavu i registraciju oružja, izdavanja oružnih listova za držanje, držanje i nošenje oružja građana, donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva za nabavu i registraciju oružja, oduzimanje oružja i druge upravne poslove; obavlja provjere na zahtjev drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i sudova; ažurira podatke u informacijskom sustavu; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 180.

Iza članka 721. dodaje se članak 721.a koji glasi:

»Članak 721.a

11.8.2. Odjel za državljanstvo i strance

Obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite.«.

Članak 181.

Članak 722. briše se.

Članak 182.

U članku 733. riječi: »te izdavanja isprava u svezi oružja građana; vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca;« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske,«

Članak 183.

U članku 736. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 184.

U članku 737. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; uključujući poslove vezano za privremeni i stalni boravak, izdavanje, prestanak i poništenje dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdaje potvrde i osobne isprave za strance, izdavanja potvrda o prijavi rada, produženja viza i poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 185.

U članku 748. točki 13.6.1. riječ: »Ispostavom« zamjenjuje se riječju: »ispostavom«, a iza riječi: »ostalih propisanih evidencija,« dodaju se riječi: »poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova,«

Članak 186.

U članku 749. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva,« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima; provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave«.

Članak 187.

U članku 752. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 188.

U članku 753. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; uključujući poslove vezano za privremeni i stalni boravak, izdavanje, prestanak i poništenje dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdaje potvrde i osobne isprave za strance, izdavanja potvrda o prijavi rada, produženja viza i poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 189.

U članku 753.b riječi: »usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije;« zamjenjuju se riječima: »provodi poslove suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima«.

Članak 190.

Članak 760. briše se.

Članak 191.

U članku 764. točki 14.6.1. Policijska postaja Koprivnica ispred riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija« zamjenjuju se riječima: »poslova suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija«.

Točka 14.6.5. Postaja granične policije Koprivnica briše se.

Članak 192.

U članku 765. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima; provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske;«.

Članak 193.

U članku 768. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 194.

U članku 769. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; uključujući poslove vezano za privremeni i stalni boravak, izdavanje, prestanak i poništenje dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdaje potvrde i osobne isprave za strance, izdavanja potvrda o prijavi rada, produženja viza i poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 195.

U članku 769.b riječi: »usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije;« zamjenjuju se riječima: »provodi poslove suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima«.

Članak 196.

Članak 776. briše se.

Članak 197.

U članku 780. točki 15.6.3. riječi: »poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija« zamjenjuju se riječima: »poslova suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija«.

U točki 15.6.3.a riječ: »Ispostavom« zamjenjuje se riječju: »ispostavom«, a riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija, poslova nadzora državne granice;« zamjenjuju se riječima »poslova suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija;«.

Točka 15.6.8. Postaja granične policije Macelj briše se.

Članak 198.

U članku 781. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima; provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske;«.

Članak 199.

U članku 784. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 200.

U članku 785. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; uključujući poslove vezano za privremeni i stalni boravak, izdavanje, prestanak i poništenje dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdaje potvrde i osobne isprave za strance, izdavanja potvrda o prijavi rada, produženja viza i poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 201.

U članku 797. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima; provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske;«.

Članak 202.

U članku 800. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 203.

U članku 801. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; uključujući poslove vezano za privremeni i stalni boravak, izdavanje, prestanak i poništenje dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdaje potvrde i osobne isprave za strance, izdavanja potvrda o prijavi rada, produženja viza i poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 204.

U članku 801.b riječi: »usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije;« zamjenjuju se riječima: »provodi poslove suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima«.

Članak 205.

Članak 808. briše se.

Članak 206.

U članku 812. točki 17.6.1. Policijska postaja Čakovec riječi: »poslove kontrole prelaska državne granice i« brišu se.

U točki 17.6.2. Policijska postaja Prelog riječi: »poslova nadzora državne granice, poslova prekograničnog kriminaliteta« brišu se.

U točki 17.6.3. Policijska postaja Mursko Središće riječi: »poslova nadzora državne granice« brišu se.

Točka 17.6.4. Postaja prometne policije Čakovec mijenja se i glasi:

»17.6.4. Postaja prometne policije Čakovec

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta na unutarnjoj granici i dubini područja.«.

Članak 207.

U članku 813. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima; provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske;«.

Članak 208.

U članku 816. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 209.

U članku 817. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; uključujući poslove vezano za privremeni i stalni boravak, izdavanje, prestanak i poništenje dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdaje potvrde i osobne isprave za strance, izdavanja potvrda o prijavi rada, produženja viza i poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 210.

U članku 828. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima; provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske;«.

Članak 211.

U članku 831. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 212.

U članku 832. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; uključujući poslove vezano za privremeni i stalni boravak, izdavanje, prestanak i poništenje dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdaje potvrde i osobne isprave za strance, izdavanja potvrda o prijavi rada, produženja viza i poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 213.

U članku 832.b riječi »usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije;« brišu se i zamjenjuju se riječima: »provodi poslove suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima«.

Članak 214.

Članak 839. briše se.

Članak 215.

U članku 843. točka 19.6.5. Postaja prometne policije Varaždin mijenja se i glasi:

»19.6.5. Postaja prometne policije Varaždin

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta na unutarnjoj granici i dubini područja.«

Točka 19.6.6. Postaja granične policije Varaždin briše se.

Članak 216.

U članku 844. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima; provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske;«.

Članak 217.

U članku 847. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 218.

U članku 848. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; uključujući poslove vezano za privremeni i stalni boravak, izdavanje, prestanak i poništenje dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdaje potvrde i osobne isprave za strance, izdavanja potvrda o prijavi rada, produženja viza i poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 219.

U članku 848.b riječi: »usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije;« zamjenjuju se riječima: »provodi poslove suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima«.

Članak 220.

Članak 855. briše se.

Članak 221.

U članku 859. točki 20.6.1. Policijska postaja Virovitica riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija« zamjenjuju se riječima: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta na unutarnjoj granici i dubini područja«.

U točki 20.6.3. Policijska postaja Slatina riječi: »poslova nadzora državne granice« brišu se.

U točki 20.6.4. Policijska postaja Pitomača riječi: »poslova nadzora državne granice« brišu se.

Točka 20.6.6. Postaja granične policije Terezino Polje briše se.

Članak 222.

U članku 860. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima; provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske;«.

Članak 223.

U članku 863. riječi: »Uprave za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojstvene jedinice«, a riječi: »Upravi za tehniku« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj ustrojstvenoj jedinici«.

Članak 224.

U članku 864. riječi: »vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca; uključujući poslove vezano za privremeni i stalni boravak, izdavanje, prestanak i poništenje dozvola za boravak i rad; obavlja poslove prijave boravišta i prebivališta te promjene adrese, izdaje potvrde i osobne isprave za strance, izdavanja potvrda o prijavi rada, produženja viza i poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, kurirske službe iz policijskih uprava kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu u rad; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; arhivira i čuva poštu sukladno propisanim rokovima za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe; obavlja poslove u svezi nađenih stvari« zamjenjuju se riječima: »obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave, poslove urudžbiranja, razvrstavanja i dostave pošte, čuvanja i arhiviranja arhivskog i dokumentarnog gradiva te poslove u vezi nađenih stvari, putem nalaznog ureda.«.

Članak 225.

U članku 866.a stavak 8. mijenja se i glasi:

»Radom službe, Operativno-komunikacijskog centra policije u Ravnateljstvu policije i policijskim upravama I. i II. kategorije, Prihvatnog centra za strance, Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa upravlja voditelj službe.«.

Iza stavka 8. dodaju se novi stavci 9. i 10. koji glase:

»Radom Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti upravlja dekan.

Radom Policijske škole »Josip Jović« upravlja načelnik.«.

Dosadašnji stavci 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. postaju stavci 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17.

Članak 226.

U članku 866.b stavak 12. mijenja se i glasi:

»Dekan Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti, načelnik Policijske škole »Josip Jović«, voditelj službe i Centra u Policijskoj akademiji odgovoran je za svoj rad zamjeniku načelnika Policijske akademije, načelniku Policijske akademije, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.«.

Stavak 17. mijenja se i glasi:

»Voditelj odjela u Ravnateljstvu policije, pomoćnik voditelja službe, pomoćnik voditelja Centra i zapovjednik Regionalne protueksplozijske jedinice odgovoran je za svoj rad nadležnom voditelju službe u Ravnateljstvu policije/načelniku Policijske akademije, nadležnom načelniku sektora u Ravnateljstvu policije, nadležnom pomoćniku načelnika uprave u Ravnateljstvu policije, nadležnom pomoćniku glavnog ravnatelja policije – načelniku uprave, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.«.

Stavak 19. mijenja se i glasi:

»Prodekan Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti / pomoćnik načelnika Policijske škole »Josip Jović« odgovoran je za svoj rad dekanu Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti /načelniku policijske škole, zamjeniku načelnika Policijske akademije, načelniku Policijske akademije, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Članak 227.

Mijenja se tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva.

Novi tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 228.

Ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, donijet će Pravilnik o unutarnjem redu, usklađen s odredbama ove Uredbe, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 229.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/66

Urbroj: 50301-21/22-22-2

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

MINISTARSTVO U SJEDIŠTU

Redni broj

Naziv ustrojstvene jedinice

Okvirni broj državnih službenika i namještenika

1.

Kabinet ministra

1

 

neposredno u Kabinetu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

17

1.1.

Služba za odnose s javnošću

18

1.2.

Služba za unutarnju kontrolu

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

1.2.1.

Odjel za zakonitost postupanja

15

1.2.2.

Odjel za koordinaciju, integritet i prevenciju

5

1.2.3.

Odjel za analitiku

7

1.2.4.

Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Zagreb

24

1.2.5.

Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Split

15

1.2.6.

Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Rijeka

13

1.2.7.

Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Osijek

15

1.3.

Služba za protokol

7

 

Kabinet ministra – ukupno

141

2.

Samostalna služba za unutarnju reviziju

11

3.

Samostalna služba za suradnju s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj

51

4.

Samostalna služba za informacijsku sigurnost

7

5.

Samostalna služba za nadzor zaštite osobnih podataka

7

6.

Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

12

6.1.

Služba za komunikacije

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.1.

Odjel za radiokomunikacije

23

6.1.2.

Odjel za telekomunikacije

26

6.1.3.

Odjel za računalne mreže

20

6.2.

Služba za informatiku

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.2.1.

Odjel za razvoj aplikacija

29

6.2.2.

Odjel za razvoj informacijskih sustava

22

6.3.

Komunikacijsko-informatički centar

37

 

Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave – ukupno

174

7.

Glavno tajništvo

1

 

neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

Sektor za pravne poslove i strateško planiranje

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.1.

Služba za normativne poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.1.1.

Odjel za nadzor propisa

4

7.1.1.2.

Odjel za izradu propisa

4

7.1.2.

Služba za strateško planiranje, statistiku i unaprjeđenje rada

12

7.2.

Služba za uredske poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

47

7.2.1.

Arhiv hrvatske policije iz Domovinskog rata

5

7.2.2.

Odjel za nadzor i unaprjeđenje rada u uredskom poslovanju

5

 

Glavno tajništvo – ukupno

85

8.

Ravnateljstvo policije

1

 

neposredno u Ravnateljstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

8.1.

Ured glavnog ravnatelja policije

1

 

neposredno u Uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

8.1.1.

Služba za nadzor rada i strateški razvoj policije

12

8.1.2.

Služba za stratešku europsku i međunarodnu policijsku suradnju

8

8.1.3.

Služba prevencije

20

8.2.

Uprava za javni red i sigurnost

1

 

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

8.2.1.

Služba temeljne policije

13

8.2.2.

Služba prometne policije

26

8.2.3.

Protueksplozijska služba

7

8.2.3.1.

Regionalna protueksplozijska jedinica Zagreb

49

8.2.3.2.

Regionalna protueksplozijska jedinica Split

24

8.2.3.3.

Regionalna protueksplozijska jedinica Rijeka

20

8.2.3.4.

Regionalna protueksplozijska jedinica Osijek

20

8.2.4.

Mobilna jedinica prometne policije

51

8.2.5.

Operativno-komunikacijski centar policije

46

8.2.6.

Služba za osiguranja

9

8.3.

Uprava kriminalističke policije

1

 

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

8.3.1.

Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

1

 

neposredno u Uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

8.3.1.1.

Služba organiziranog kriminaliteta

13

8.3.1.2.

Služba kriminaliteta droga

10

8.3.1.3.

Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

13

8.3.1.4.

Služba terorizma

7

8.3.1.5.

Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb

56

8.3.1.6.

Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka

35

8.3.1.7.

Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split

34

8.3.1.8.

Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek

32

8.3.2.

Sektor općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

8.3.2.1.

Služba općeg kriminaliteta

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

8.3.2.1.1.

Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

6

8.3.2.1.2.

Odjel za krvne delikte

5

8.3.2.1.3.

Odjel za imovinske delikte

4

8.3.2.2.

Služba ratnih zločina

6

8.3.2.3.

Služba kriminalističke tehnike

6

8.3.2.4.

Služba za međunarodnu policijsku suradnju

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

8.3.2.4.1.

Odjel Interpola

8

8.3.2.4.2.

Odjel Europola

8

8.3.2.4.3.

Odjel S.I.Re.N.E.

18

8.3.2.4.4.

Odjel telekomunikacijskog centra, prevoditelja i evidentičara

26

8.3.3.

Kriminalističko-obavještajni sektor

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

8.3.3.1.

Služba posebnih kriminalističkih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

8.3.3.1.1.

Odjel pripreme, nadzora i primjene posebnih kriminalističkih poslova

13

8.3.3.1.1.1.

Odsjek tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija

19

8.3.3.1.2.

Odjel za ciljane potrage i precizno lociranje

9

8.3.3.1.3.

Odjel Zagreb

6

8.3.3.1.3.1.

Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

83

8.3.3.1.3.2.

Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

14

8.3.3.1.4.

Odjel Rijeka

12

8.3.3.1.4.1.

Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

29

8.3.3.1.5.

Odjel Split

11

8.3.3.1.5.1.

Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

31

8.3.3.1.6.

Odjel Osijek

12

8.3.3.1.6.1.

Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

24

8.3.3.2.

Služba kriminalističko-obavještajne analitike

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

15

8.3.3.2.1.

Odjel kriminalističkih evidencija

5

8.3.3.2.2.

Odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu

18

8.3.3.2.3.

Odjel za rad s informatorima

7

8.3.3.3.

Služba kibernetičke sigurnosti

10

8.3.4.

Služba za zaštitu svjedoka

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.3.4.1.

Odjel za operativno postupanje

11

8.3.4.2.

Odjel za operativnu pripremu

9

8.4.

Uprava za granicu

1

 

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

8.4.1.

Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere

11

8.4.2.

Služba za susjedne zemlje

14

8.4.3.

Služba za nezakonite migracije

15

8.4.4.

Služba pomorske i aerodromske policije

10

8.4.4.1.

Nacionalni pomorski centar

18

8.4.5.

Prihvatni centar za strance

74

8.4.6.

Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice

100

8.4.7.

Služba Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika

39

8.4.8.

Služba za Frontex, razvoj i potporu

13

8.5.

Uprava za posebne poslove sigurnosti

1

 

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

8.5.1.

Služba za neposrednu zaštitu

236

8.5.2.

Služba za zaštitu štićenih objekata i diplomatskih misija

414

8.6.

Zapovjedništvo za intervencije

29

8.6.1.

Antiteroristička jedinica Lučko

129

8.6.1.1.

Zrakoplovna jedinica

51

8.6.1.2.

Ronilački centar

5

8.7.

Policijska akademija »Prvi hrvatski redarstvenik«

1

 

neposredno u Policijskoj akademiji, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

17

8.7.1.

Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti

35

8.7.2.

Policijska škola »Josip Jović«

76

8.7.3.

Služba za cjeloživotno obrazovanje

18

8.7.4.

Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju

23

8.7.5.

Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa

19

8.7.6.

Služba za nakladničko-knjižničnu djelatnost i Muzej policije

18

8.7.7.

Služba za koordinaciju i provođenje projekata i istraživanja

7

8.7.8.

Služba za policijski trening

17

 

Ravnateljstvo policije – ukupno

2381

9.

Ravnateljstvo civilne zaštite

 

 

neposredno u Ravnateljstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

9. 1.

Ured Ravnateljstva civilne zaštite

1

9.1.1.

Služba za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata

1

9.1.1.1.

Odjel za međunarodne poslove civilne zaštite

8

9.1.1.2.

Odjel za pripremu projekata

8

9.1.2.

Služba za koordinaciju i suradnju

1

9.1.2.1.

Odjel za suradnju

7

9.1.2.2.

Odjel za koordinaciju i opće poslove

8

9. 2.

Operativni centar civilne zaštite

1

 

neposredno u Operativnom centru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.2.1.

Služba za operativne poslove i analitiku

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

18

9.2.1.1.

Odjel za potragu i spašavanje zrakoplova

5

9. 2.1.2.

Odjel za radiološki i nuklearni izvanredni događaj

5

9.2.2.

Služba za krizno komuniciranje i potporu stožeru civilne zaštite

8

9.3.

Nastavno nacionalno središte civilne zaštite

1

 

neposredno u Nastavnom nacionalnom središtu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

9.3.1.

Regionalni nastavni centar civilne zaštite Zagreb

9

9.3.2.

Regionalni nastavni centar civilne zaštite Split

10

9.4.

Sektor za inspekcijske poslove

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.4.1.

Inspekcija zaštite od požara i civilne zaštite

12

9.4.2.

Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja

7

9.4.3.

Inspekcija za privatnu zaštitu i detektivske poslove

9

9.4.4.

Inspekcija za protuminsko djelovanje

7

9.4.5.

Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost

6

9.5.

Sektor za smanjenje rizika od katastrofa

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.5.1.

Služba za procjenu rizika

1

9.5.1.1.

Odjel za rizike

6

9.5.1.2.

Odjel za baze podataka i GIS podršku

5

9.5.2.

Služba za planiranje

1

9.5.2.1.

Odjel za planske poslove i ovlaštenja

6

9.5.2.2.

Odjel za kritičnu infrastrukturu i kulturnu baštinu

5

9.5.3.

Služba za koordinaciju rada hrvatske platforme

1

9.5.3.1.

Odjel strateškog planiranja smanjenja rizika od katastrofa

5

9.5.3.2.

Odjel za edukaciju i podizanje svijesti

5

9.6.

Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost

1

9.6.1.

Služba za radiološku sigurnost

7

9.6.2.

Služba za nuklearnu sigurnost

1

9.6.2.1.

Odjel za nuklearne djelatnosti i nuklearnu sigurnost

5

9.6.2.2.

Odjel za okoliš i radioaktivni otpad

5

9.7.

Sektor za pripravnost i koordinaciju

1

9.7.1.

Služba za operativnu pripravnost

8

9.7.2.

Služba za opremanje i razvoj

1

9.7.2.1.

Odjel za logističku potporu

6

9.7.2.2.

Odjel za ispitivanje i normizaciju tehnika

5

9.8.

Sektor 112

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.8.1.

Služba za propise i razvoj kompetencija

8

9.8.2.

Služba za rano upozoravanje i uzbunjivanje

9

9.9.

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite

1

9.9.1.

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Zagreb

11

9.9.2.

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Split

10

9.9.3.

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka

8

9.9.4.

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Osijek

8

9.10.

Sektor za eksplozivne atmosfere

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

9.10.1.

Služba za certifikaciju i ispitivanje

1

9.10.1.1.

Odjel certifikacije

7

9.10.1.2.

Odjel za laboratorijska ispitivanja

5

9.10.2.

Služba za tehničko nadgledanje

1

9.10.2.1.

Odjel aktivnosti instaliranja (IN), održavanja (OD), popravka (PO) i posebnih sustava

8

9.10.2.2.

Odjel elektroinstrumentacije

8

9.10.2.3.

Odjel elektroenergetike

8

9.10.2.4.

Odjel klasifikacije prostora i neelektrike

9

9.11.

Hrvatski centar za razminiranje

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

9.11.1.

Služba za operativne poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.11.1.1.

Odjel za planiranje

8

9.11.1.2.

Odjel za izvid i projektiranje

9

9.11.1.3.

Odjel za tehnički izvid

29

9.11.2.

Služba za kontrolu kvalitete

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

37

9.11.2.1.

Ispostava Gospić

5

9.11.2.2.

Ispostava Osijek

5

9.12.

Područni ured civilne zaštite Zagreb

1

 

neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.12.1.

Služba za inspekcijske poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

9.12.1.1.

Odjel inspekcije zaštite od požara, eksploziva i oružja

22

9.12.1.2.

Odjel inspekcije civilne zaštite

3

9.12.1.3.

Odjel inspekcije privatne zaštite i detektivskih poslova

8

9.12.2.

Županijski centar 112

31

9.12.3.

Služba za prevenciju i pripravnost

8

9.12.4.

Služba civilne zaštite Sisak

1

9.12.4.1.

Županijski centar 112

13

9.12.4.2.

Odjel inspekcije

9

9.13.

Područni ured civilne zaštite Split

1

 

neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.13.1.

Služba za prevenciju i pripravnost

8

9.13.2.

Županijski centar 112

22

9.13.3.

Služba inspekcijskih poslova

23

9.13.4.

Služba civilne zaštite Dubrovnik

1

9.13.4.1.

Županijski centar 112

14

9.13.4.2.

Odjel inspekcije

7

9.13.5.

Služba civilne zaštite Šibenik

1

9.13.5.1.

Županijski centar 112

14

9.13.5.2.

Odjel inspekcije

8

9.13.6.

Služba civilne zaštite Zadar

1

9.13.6.1.

Županijski centar 112

14

9.13.6.2.

Odjel inspekcije

9

9.14.

Područni ured civilne zaštite Rijeka

1

 

neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.14.1.

Služba za prevenciju i pripravnost

8

9.14.2.

Županijski centar 112

20

9.14.3.

Služba inspekcijskih poslova

15

9.14.4.

Služba civilne zaštite Gospić

1

9.14.4.1.

Županijski centar 112

14

9.14.4.2.

Odjel inspekcije

7

9.14.5.

Služba civilne zaštite Karlovac

1

9.14.5.1.

Županijski centar 112

14

9.14.5.2.

Odjel inspekcije

7

9.14.6.

Služba civilne zaštite Pazin

1

9.14.6.1.

Županijski centar 112

14

9.14.6.2.

Odjel inspekcije

12

9.15.

Područni ured civilne zaštite Osijek

1

 

neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.15.1.

Služba za prevenciju i pripravnost

8

9.15.2.

Županijski centar 112

20

9.15.3.

Služba inspekcijskih poslova

13

9.15.4.

Služba civilne zaštite Požega

1

9.15.4.1.

Županijski centar 112

13

9.15.4.2.

Odjel inspekcije

6

9.15.5.

Služba civilne zaštite Slavonski Brod

1

9.15.5.1.

Županijski centar 112

13

9.15.5.2.

Odjel inspekcije

6

9.15.6.

Služba civilne zaštite Virovitica

1

9.15.6.1.

Županijski centar 112

13

9.15.6.2.

Odjel inspekcije

6

9.15.7.

Služba civilne zaštite Vukovar

1

9.15.7.1.

Županijski centar 112

13

9.15.7.2.

Odjel inspekcije

7

9.16.

Područni ured civilne zaštite Varaždin

1

 

neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.16.1

Služba za prevenciju i pripravnost

8

9.16.2.

Županijski centar 112

14

9.16.3.

Služba inspekcijskih poslova

7

9.16.4.

Služba civilne zaštite Bjelovar

1

9.16.4.1.

Županijski centar 112

14

9.16.4.2.

Odjel inspekcije

5

9.16.5.

Služba civilne zaštite Čakovec

1

9.16.5.1.

Županijski centar 112

13

9.16.5.2.

Odjel inspekcije

5

9.16.6.

Služba civilne zaštite Koprivnica

1

9.16.6.1.

Županijski centar 112

13

9.16.6.2.

Odjel inspekcije

6

9.16.7.

Služba civilne zaštite Krapina

1

9.16.7.1.

Županijski centar 112

13

9.16.7.2.

Odjel inspekcije

6

 

Ravnateljstvo civilne zaštite – ukupno

1004

10.

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«

1

 

neposredno u Centru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

8

10.1.

Služba daktiloskopije i identifikacije

25

10.2.

Služba bioloških i kontaktnih vještačenja

35

10.3.

Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja

45

10.4.

Služba traseoloških vještačenja

26

10.5.

Služba za digitalnu forenziku

5

10.6.

Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja

14

 

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« – ukupno

159

11.

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije

 

 

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

11.1.

Sektor za europske poslove i međunarodne odnose

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

11.1.1.

Služba za europske poslove

1

11.1.1.1.

Odjel za europske poslove

14

11.1.1.2.

Odjel za prevođenje

7

11.1.2.

Služba za međunarodne odnose i mirovne misije

1

11.1.2.1.

Odjel za međunarodne odnose

12

11.1.2.2.

Odjel za mirovne misije i policijske časnike za vezu

5

11.2.

Sektor za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

11.2.1.

Služba za fondove Europske unije

3

11.2.1.1.

Odjel za područje azila, migracija i integracije

11

11.2.1.2.

Odjel za područje granice i viza

11

11.2.1.3.

Odjel za područje unutarnje sigurnosti

10

11.2.2.

Služba za projekte i programe Europske unije te druge inozemne izvore financiranja

2

11.2.2.1.

Odjel za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

5

11.2.2.2.

Odjel za projekte financirane iz programa Europske unije i drugih inozemnih izvora financiranja

6

11.2.3.

Služba za europsko zakonodavstvo

9

 

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije – ukupno

106

12.

Uprava za ljudske potencijale

 

 

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

12.1.

Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.1.1.

Služba za planiranje i razvoj ljudskih potencijala

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.1.1.1.

Odjel za planiranje i zapošljavanje

6

12.1.1.2.

Odjel za podršku i razvoj

5

12.1.1.3.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

6

12.1.2.

Služba za statusne i radno-pravne poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.1.2.1.

Odjel za statusna pitanja

12

12.1.2.2.

Odjel za praćenje radnih procesa

5

12.2.

Sektor za potporu

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.2.1.

Služba za potporu ljudskim potencijalima

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.2.1.1.

Odjel za psihosocijalnu zaštitu

14

12.2.1.2.

Odjel za opće poslove

4

12.2.2.

Služba za imovinsko-pravne postupke i radno pravne sporove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.2.2.1.

Odjel za imovinsko-pravne postupke

4

12.2.2.2.

Odjel za radno pravne sporove

5

12.2.2.3.

Pododsjek Kancel

5

12.3.

Služba disciplinskog sudovanja

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.3.1.

Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Zagreb

9

12.3.2.

Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split

6

12.3.3.

Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Rijeka

6

12.3.4.

Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Osijek

7

12.3.5.

Odjel drugostupanjskog disciplinskog sudovanja

7

 

Uprava za ljudske potencijale – ukupno

117

13.

Uprava za materijalno-financijske poslove

 

 

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

13.1.

Sektor za financije i proračun

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

13.1.1.

Služba za financijsko planiranje i izvršenje proračuna

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

13.1.1.1.

Odjel za financijsko planiranje i analize

5

13.1.1.2.

Odjel za izvršenje proračuna

7

13.1.1.3.

Odjel za planiranje, izvršenje i praćenje proračuna EU projekata

6

13.1.2.

Služba za računovodstvene poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

13.1.2.1.

Odjel za računovodstvo

38

13.1.2.2.

Odjel za obračun plaća

20

13.1.2.3.

Odjel za porezna usklađenja i obveze

5

13.2.

Sektor za nabavu

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.2.1.

Služba za provedbu postupaka nabave i ugovaranje

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.2.1.1.

Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje roba, radova i usluga

5

13.2.1.2.

Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje opreme

5

13.2.2.

Služba za planiranje, realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.2.2.1.

Odjel za planiranje

5

13.2.2.2.

Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu Ministarstva

6

13.2.2.3.

Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma i ugovora Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

5

13.2.3.

Služba nabave za europske projekte

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.2.3.1.

Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje

5

13.2.3.2.

Odjel za planiranje i realizaciju ugovora

5

13.3.

Sektor za upravljanje nekretninama

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.3.1.

Služba za investicije i nekretnine

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.3.1.1.

Odjel za investicije i investicijsko održavanje

13

13.3.1.2.

Odjel za nekretnine i stambene poslove

9

13.3.2.

Služba za uslužne poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

9

13.3.2.1.

Odjel za energetiku i održavanje

140

13.3.2.2.

Odjel za smještaj i ugostiteljstvo

117

13.3.2.3.

Uslužna jedinica Valbandon

68

13.4.

Sektor policijske tehnike i opreme

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.4.1.

Služba policijske tehnike i naoružanja

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.4.1.1.

Odjel za naoružanje i ubojna sredstva

10

13.4.1.2.

Odjel za mehaničku opremu

12

13.4.1.3.

Odjel za policijsku tehniku i zaštitu od ionizirajućeg zračenja

19

13.4.2.

Služba policijske opreme i odore

11

13.4.3.

Služba centralnog skladišta

34

13.5.

Sektor prometne tehnike

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.5.1.

Služba cestovnih prometnih sredstava

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.5.1.1.

Odjel za planiranje i eksploataciju

25

13.5.1.2.

Odjel za registraciju i održavanje

20

13.5.2.

Služba za plovila i letjelice

9

 

Uprava za materijalno-financijske poslove – ukupno

646

14.

Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

 

 

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

14.1.

Sektor za upravne poslove i državljanstvo

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

14.1.1.

Služba za upravne poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

14.1.1.1.

Odjel za poslove oružja

6

14.1.1.2.

Odjel za promet i vozila

9

14.1.1.3.

Odjel za prijavništvo i osobne isprave

16

14.1.2.

Služba za državljanstvo

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

24

14.2.

Sektor za strance i međunarodnu zaštitu

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

14.2.1.

Služba za strance

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

14.2.1.1.

Odjel za zakonite boravke stranaca

16

14.2.1.2.

Odjel za vize

18

14.2.2.

Služba za međunarodnu zaštitu

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

14.2.2.1.

Odjel za postupak međunarodne zaštite

28

14.2.2.2.

Odjel za dublinski postupak

15

14.2.2.3.

Odjel za integraciju

9

14.2.3.

Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

18

14.2.3.1.

Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu

26

14.2.3.2.

Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini

13

 

Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove – ukupno

221

UKUPNO MINISTARSTVO SJEDIŠTE

5110

POLICIJSKE UPRAVE

1.

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.1.

Ured načelnika Policijske uprave

9

1.1.1.

Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

16

1.1.2.

Služba prevencije

9

1.2.

Sektor za javni red i sigurnost

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

1.2.1.

Služba temeljne policije

14

1.2.2.

Služba za osiguranja

15

1.2.3.

Služba prometne policije

12

1.2.4.

Operativno-komunikacijski centar policije

58

1.2.4.1.

Jedinica za zadržavanje i prepratu

61

1.3.

Jedinica specijalne i interventne policije

332

1.4.

Sektor za granicu

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.4.1.

Služba za državnu granicu

6

1.4.2.

Služba za nezakonite migracije

10

1.5.

Sektor kriminalističke policije

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.5.1.

Kriminalističko-obavještajna služba

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.5.1.1.

Odjel kriminalističkih evidencija

26

1.5.1.2.

Odjel za potrage

14

1.5.1.3.

Odjel kriminalističko-obavještajne analitike

13

1.5.1.4.

Odjel kibernetičke sigurnosti

11

1.5.2.

Služba općeg kriminaliteta

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.5.2.1.

Odjel za krvne delikte

21

1.5.2.2.

Odjel za imovinske delikte

31

1.5.2.3.

Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

11

1.5.3.

Služba organiziranog kriminaliteta

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.5.3.1.

Odjel za obradu organiziranog kriminaliteta

44

1.5.3.2.

Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

7

1.5.4.

Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.5.4.1.

Odjel za porezne utaje, financijske istrage i traganje za nezakonito stečenom imovinom

21

1.5.4.2.

Odjel za kriminalitet u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba

20

1.5.4.3.

Odjel za suzbijanje korupcije

18

1.5.5.

Služba kriminaliteta droga

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.5.5.1.

Odjel zlouporabe droga

22

1.5.5.2.

Odjel krijumčarenja droga

12

1.5.6.

Služba za očevide i kriminalističku tehniku

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.5.6.1.

Odjel očevida

55

1.5.6.2.

Odjel kriminalističko-tehničkih ispitivanja

19

1.6.1.

I. policijska postaja Zagreb

200

1.6.2.

II. policijska postaja Zagreb

190

1.6.3.

III. policijska postaja Zagreb

129

1.6.4.

IV. policijska postaja Zagreb

233

1.6.5.

V. policijska postaja Zagreb

126

1.6.6.

VI. policijska postaja Zagreb

210

1.6.7.

VII. policijska postaja Zagreb

216

1.6.8.

VIII. policijska postaja Zagreb

119

1.6.8.a

IX. policijska postaja Zagreb

125

1.6.10.

Policijska postaja Velika Gorica

135

1.6.11.

Policijska postaja Zaprešić

137

1.6.12.

Policijska postaja Dugo Selo

80

1.6.13.

Policijska postaja Jastrebarsko

109

1.6.14.

Policijska postaja Samobor

134

1.6.15.

Policijska postaja Sveti Ivan Zelina

66

1.6.16.

Policijska postaja Vrbovec

70

1.6.17.

Policijska postaja Ivanić Grad

73

1.6.18.

I. postaja prometne policije Zagreb

225

1.6.19.

II. postaja prometne policije Zagreb

202

1.6.21.

Postaja aerodromske policije Pleso

159

1.7.

Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.7.1.

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.7.1.1.

Odjel pravnih poslova

5

1.7.1.2.

Odjel za ljudske potencijale

19

1.7.2.

Služba materijalno-financijskih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.7.2.1.

Odjel financijskih poslova

14

1.7.2.2.

Odjel ekonomata

13

1.7.2.3.

Odjel uslužnih poslova

177

1.7.3.

Služba za tehniku

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.7.3.1.

Odjel za informatiku i komunikacije

39

1.7.3.2.

Odjel prometne i policijske tehnike

29

1.8.

Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.8.1.

Služba za upravne poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.8.1.1.

Odjel za prijavništvo i osobne isprave

91

1.8.1.2.

Odjel za prometne isprave

33

1.8.1.3.

Odjel za poslove oružja

10

1.8.2.

Služba za državljanstvo i strance

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.8.2.1.

Odjel za strance

33

1.8.2.2.

Odjel za državljanstvo

7

1.8.3.

Odjel pisarnice

24

 

Policijska uprava zagrebačka – ukupno

4376

2.

POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

2.1.

Ured načelnika Policijske uprave

8

2.1.1.

Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

9

2.2.

Sektor za javni red i sigurnost

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.2.1.

Služba temeljne policije

11

2.2.2.

Služba prometne policije

7

2.2.3.

Operativno-komunikacijski centar policije

25

2.3.

Jedinica specijalne i interventne policije

169

2.4.

Sektor za granicu

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.4.1.

Služba za državnu granicu

8

2.4.2.

Služba za nezakonite migracije

8

2.4.2.1.

Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj

53

2.5.

Sektor kriminalističke policije

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.5.1.

Kriminalističko-obavještajna služba

17

2.5.2.

Služba općeg kriminaliteta

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

20

2.5.2.1.

Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

6

2.5.3.

Služba za očevide i kriminalističku tehniku

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

8

2.5.3.1.

Odjel očevida

24

2.5.4.

Služba organiziranog kriminaliteta

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

2.5.4.1.

Odjel za obradu organiziranog kriminaliteta

20

2.5.4.2.

Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

5

2.5.5.

Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

19

2.5.6.

Služba kriminaliteta droga

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

2.5.6.1.

Odjel zlouporabe droga

23

2.5.6.2.

Odjel krijumčarenja droga

6

2.6.1.

I. policijska postaja Split

141

2.6.2.

II. policijska postaja Split

131

2.6.3.

Policijska postaja Brač

61

2.6.4.

Policijska postaja Hvar

52

2.6.5.

Postaja granične policije Imotski

294

2.6.6.

Policijska postaja Kaštela

75

2.6.7.

Policijska postaja Makarska

86

2.6.8.

Policijska postaja Omiš

65

2.6.9.

Policijska postaja Sinj

82

2.6.10.

Policijska postaja Solin

67

2.6.11.

Policijska postaja Trogir

69

2.6.12.

Policijska postaja Vis

31

2.6.13.

Postaja granične policije Vrgorac

148

2.6.14.

Postaja prometne policije Split

118

2.6.15.

Postaja granične policije Trilj

213

2.6.16.

Postaja pomorske policije Split

128

2.6.17.

Postaja aerodromske policije Resnik

113

2.7.

Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.7.1.

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.7.1.1.

Odjel pravnih poslova

4

2.7.1.2.

Odjel za ljudske potencijale

10

2.7.2.

Služba materijalno-financijskih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

11

2.7.2.1.

Odjel financijskih poslova

14

2.7.2.2.

Odjel uslužnih poslova

61

2.7.3.

Služba za tehniku

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.7.3.1.

Odjel za informatiku i komunikacije

17

2.7.3.2.

Odjel prometne i policijske tehnike

16

2.8.

Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

2.8.1.

Služba za upravne poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

2.8.1.1.

Odjel za prijavništvo i osobne isprave

20

2.8.1.2.

Odjel za prometne isprave

7

2.8.1.3.

Odjel za poslove oružja

4

2.8.2.

Služba za državljanstvo i strance

16

2.8.3.

Odjel pisarnice

9

 

Policijska uprava splitsko-dalmatinska – ukupno

2541

3.

POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.

Ured načelnika Policijske uprave

13

3.2.

Sektor za javni red i sigurnost

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.2.1.

Služba temeljne policije

9

3.2.2.

Služba prometne policije

6

3.2.3.

Operativno-komunikacijski centar policije

23

3.3.

Jedinica specijalne i interventne policije

143

3.4.

Sektor za granicu

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.4.1.

Služba za državnu granicu i suzbijanje prekograničnog kriminaliteta

6

3.4.2.

Služba za nezakonite migracije

6

3.5.

Sektor kriminalističke policije

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.5.1.

Kriminalističko-obavještajna služba

13

3.5.2.

Služba općeg kriminaliteta

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

13

3.5.2.1.

Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

5

3.5.3.

Služba za očevide i kriminalističku tehniku

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

14

3.5.3.1.

Odjel očevida

25

3.5.4.

Služba organiziranog kriminaliteta

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

14

3.5.4.1.

Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

4

3.5.5.

Služba kriminaliteta droga

20

3.5.6.

Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

19

3.6.1.

I. policijska postaja Rijeka

142

3.6.2.

II. policijska postaja Rijeka

89

3.6.3.

Policijska postaja Mali Lošinj s ispostavom Cres

85

3.6.4.

Policijska postaja Crikvenica

78

3.6.4.a

Policijska postaja Delnice s ispostavom Čabar

115

3.6.7.

Policijska postaja Krk

99

3.6.8.

Policijska postaja Opatija

91

3.6.9.

Policijska postaja Rab

46

3.6.10.

Policijska postaja Vrbovsko

51

3.6.11.

Postaja prometne policije Rijeka

126

3.6.13.

Postaja pomorske policije Rijeka

147

3.7.

Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.7.1.

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.7.1.1.

Odjel pravnih poslova

3

3.7.1.2.

Odjel za ljudske potencijale

9

3.7.2.

Služba materijalno-financijskih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

11

3.7.2.1.

Odjel financijskih poslova

14

3.7.2.2.

Odjel uslužnih poslova

40

3.7.3.

Služba za tehniku

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.7.3.1.

Odjel za informatiku i komunikacije

21

3.7.3.2.

Odjel prometne i policijske tehnike

16

3.8.

Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.8.1.

Služba za upravne poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.8.1.1.

Odjel za prijavništvo i osobne isprave

20

3.8.1.2.

Odjel za prometne isprave

5

3.8.1.3.

Odjel za poslove oružja

4

3.8.2.

Služba za državljanstvo i strance

16

3.8.3.

Odjel pisarnice

9

 

Policijska uprava primorsko-goranska – ukupno

1593

4.

POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

4.1.

Ured načelnika Policijske uprave

15

4.2.

Sektor za javni red i sigurnost

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.2.1.

Služba temeljne policije

7

4.2.2.

Služba prometne policije

6

4.2.3.

Operativno-komunikacijski centar policije

29

4.3.

Jedinica specijalne i interventne policije

143

4.4.

Sektor za granicu

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.4.1.

Služba za državnu granicu

6

4.4.2.

Služba za nezakonite migracije

6

4.5.

Sektor kriminalističke policije

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.5.1.

Kriminalističko-obavještajna služba

13

4.5.2.

Služba općeg kriminaliteta

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

10

4.5.2.1.

Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

4

4.5.2.2.

Odjel ratnih zločina

4

4.5.3.

Služba za očevide i kriminalističku tehniku

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

13

4.5.3.1.

Odjel očevida

17

4.5.4.

Služba organiziranog kriminaliteta

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

12

4.5.4.1.

Odjel kriminaliteta droga

11

4.5.4.2.

Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

4

4.5.5.

Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

16

4.6.1.

I. policijska postaja Osijek s ispostavom Čepin

140

4.6.2.

II. policijska postaja Osijek

105

4.6.4.

Policijska postaja Beli Manastir

104

4.6.5.

Policijska postaja Donji Miholjac

70

4.6.6.

Policijska postaja Đakovo

94

4.6.7.

Policijska postaja Belišće

72

4.6.8.

Policijska postaja Našice

84

4.6.9.

Postaja granične policije Dalj

160

4.6.10.

Postaja prometne policije Osijek

127

4.6.11.

Postaja granične policije Beli Manastir

175

4.7.

Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.7.1.

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.7.1.1.

Odjel pravnih poslova

3

4.7.1.2.

Odjel za ljudske potencijale

10

4.7.2.

Služba materijalno-financijskih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

9

4.7.2.1.

Odjel financijskih poslova

13

4.7.2.2.

Odjel uslužnih poslova

37

4.7.3.

Služba za tehniku

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.7.3.1.

Odjel za informatiku i komunikacije

15

4.7.3.2.

Odjel prometne i policijske tehnike

13

4.8.

Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.8.1.

Služba za upravne poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.8.1.1.

Odjel za prijavništvo i osobne isprave

13

4.8.1.2.

Odjel za prometne isprave i oružje

10

4.8.2.

Služba za državljanstvo i strance

11

4.8.3.

Odjel pisarnice

8

 

Policijska uprava osječko-baranjska – ukupno

1612

5.

POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

Ured načelnika Policijske uprave

14

5.2.

Sektor za javni red i sigurnost

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.2.1.

Služba temeljne policije

7

5.2.2.

Služba prometne policije

6

5.2.3.

Operativno-komunikacijski centar policije

21

5.3.

Interventna jedinica policije

72

5.4.

Sektor za granicu

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.4.1.

Služba za državnu granicu i suzbijanje prekograničnog kriminaliteta

6

5.4.2.

Služba za nezakonite migracije

6

5.5.

Sektor kriminalističke policije

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

5.5.1.

Kriminalističko-obavještajna služba

12

5.5.2.

Služba općeg kriminaliteta

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

9

5.5.2.1.

Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

4

5.5.3.

Služba za očevide i kriminalističku tehniku

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

8

5.5.3.1.

Odjel očevida

17

5.5.4.

Služba organiziranog kriminaliteta

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

5.5.4.1.

Odjel kriminaliteta droga

12

5.5.4.2.

Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

4

5.5.5.

Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

13

5.6.1.

Policijska postaja Pula

135

5.6.1.a

Policijska postaja Umag s ispostavom Buje

160

5.6.5.

Policijska postaja Labin

65

5.6.5.a

Policijska postaja Pazin s ispostavom Buzet

110

5.6.7.

Policijska postaja Poreč

108

5.6.8.

Policijska postaja Rovinj

85

5.6.9.

Postaja prometne policije Pula

68

5.6.10.

Postaja pomorske i aerodromske policije Pula

148

5.7.

Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.7.1.

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.7.1.1.

Odjel pravnih poslova

3

5.7.1.2.

Odjel za ljudske potencijale

8

5.7.2.

Služba materijalno-financijskih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

8

5.7.2.1.

Odjel financijskih poslova

11

5.7.2.2.

Odjel uslužnih poslova

24

5.7.3.

Služba za tehniku

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.7.3.1.

Odjel za informatiku i komunikacije

10

5.7.3.2.

Odjel prometne i policijske tehnike

12

5.8.

Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

1

 

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.8.1.

Služba za upravne poslove

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.8.1.1.

Odjel za prijavništvo i osobne isprave

10

5.8.1.2.

Odjel za prometne isprave i oružje

6

5.8.2.

Služba za državljanstvo i strance

16

5.8.3.

Odjel pisarnice

7

 

Policijska uprava istarska – ukupno

1241

6.

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

Ured načelnika Policijske uprave

11

6.2.

Služba za javni red i sigurnost

11

6.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

6.3.

Interventna jedinica policije

62

6.4.

Služba za granicu

20

6.4.1.

Mobilna jedinica granične policije – jug

50

6.5.

Služba kriminalističke policije

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.5.1.

Odjel općeg kriminaliteta

9

6.5.2.

Kriminalističko-obavještajni odjel

6

6.5.3.

Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

9

6.5.4.

Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

9

6.5.5.

Odjel kriminaliteta droga

9

6.5.6.

Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

6

6.6.1.

Policijska postaja Dubrovnik

87

6.6.2.

Policijska postaja Ston

195

6.6.3.

Postaja granične policije Gruda

293

6.6.4.

Policijska postaja Korčula

47

6.6.5.

Policijska postaja Lastovo

26

6.6.6.

Policijska postaja Metković

67

6.6.7.

Policijska postaja Ploče

74

6.6.8.

Postaja prometne policije Dubrovnik

62

6.6.9.

Postaja pomorske policije Dubrovnik

144

6.6.10.

Postaja aerodromske policije Čilipi

91

6.6.11.

Postaja granične policije Metković

384

6.7.

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.7.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

7

6.7.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

59

6.7.3.

Odjel za tehniku

19

6.8.

Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

6.8.1.

Odjel za upravne poslove

11

6.8.2.

Odjel za državljanstvo i strance

9

 

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska – ukupno

1808

7.

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

Ured načelnika Policijske uprave

9

7.2.

Služba za javni red i sigurnost

10

7.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

7.3.

Interventna jedinica policije

97

7.4.

Služba za granicu

16

7.5.

Služba kriminalističke policije

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

7.5.1.

Odjel općeg kriminaliteta

9

7.5.2.

Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

12

7.5.3.

Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

8

7.5.4.

Odjel kriminaliteta droga

7

7.5.5.

Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

7

7.5.6.

Kriminalističko-obavještajni odjel

8

7.6.1.

Policijska postaja Karlovac s ispostavom Vojnić

136

7.6.2.

Policijska postaja Duga Resa

87

7.6.3.

Policijska postaja Ogulin

95

7.6.4.

Policijska postaja Ozalj

45

7.6.5.

Policijska postaja Slunj

63

7.6.7.

Postaja prometne policije Karlovac

97

7.6.8.

Postaja granične policije Cetingrad

201

7.7.

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.7.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

7

7.7.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

38

7.7.3.

Odjel za tehniku

18

7.8.

Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

7.8.1.

Odjel za upravne poslove

11

7.8.2.

Odjel za državljanstvo i strance

5

 

Policijska uprava karlovačka – ukupno

1020

8.

POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

8.1.

Ured načelnika Policijske uprave

11

8.2.

Služba za javni red i sigurnost

13

8.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

8.3.

Interventna jedinica policije

81

8.4.

Služba za granicu

12

8.5.

Služba kriminalističke policije

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

8.5.1.

Odjel općeg kriminaliteta

9

8.5.2.

Kriminalističko-obavještajni odjel

8

8.5.3.

Odjel ratnih zločina

4

8.5.4.

Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

19

8.5.5.

Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

9

8.5.6.

Odjel kriminaliteta droga

7

8.5.7.

Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

8

8.6.1.

Policijska postaja Sisak

147

8.6.2.

Policijska postaja Sunja

34

8.6.2.a

Postaja granične policije Gvozd s ispostavom Bojna

126

8.6.4.

Policijska postaja Kutina

71

8.6.4.a

Postaja granične policije Novska s ispostavom Jasenovac

159

8.6.6.

Policijska postaja Petrinja

64

8.6.7.

Policijska postaja Glina

50

8.6.7.a

Postaja granične policije Dvor

138

8.6.9.

Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica

156

8.6.11.

Postaja prometne policije Kutina

57

8.7.

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.7.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

8

8.7.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

61

8.7.3.

Odjel za tehniku

18

8.8.

Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

8.8.1.

Odjel za upravne poslove

10

8.8.2.

Odjel za državljanstvo i strance

7

 

Policijska uprava sisačko-moslavačka – ukupno

1321

9.

POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

9.1.

Ured načelnika Policijske uprave

12

9.2.

Služba za javni red i sigurnost

10

9.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

9.3.

Interventna jedinica policije

62

9.4.

Služba za granicu

9

9.5.

Služba kriminalističke policije

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.5.1.

Odjel općeg kriminaliteta

8

9.5.2.

Odjel ratnih zločina

4

9.5.3.

Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

9

9.5.4.

Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

7

9.5.5.

Odjel kriminaliteta droga

8

9.5.6.

Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

7

9.5.7.

Kriminalističko-obavještajni odjel

6

9.6.1.

Policijska postaja Šibenik s ispostavom Primošten

101

9.6.2.

Policijska postaja Vodice

57

9.6.3.

Policijska postaja Drniš

50

9.6.4.

Policijska postaja Knin

170

9.6.5.

Postaja prometne policije Šibenik

54

9.6.6.

Postaja pomorske policije Šibenik

92

9.7.

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.7.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

7

9.7.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

48

9.7.3.

Odjel za tehniku

16

9.8.

Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

9.8.1.

Odjel za upravne poslove

11

9.8.2.

Odjel za državljanstvo i strance

6

 

Policijska uprava šibensko-kninska – ukupno

785

10.

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

10.1.

Ured načelnika Policijske uprave

14

10.2.

Služba za javni red i sigurnost

12

10.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

10.3.

Interventna jedinica policije

97

10.4.

Služba za granicu

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

18

10.4.1.

Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik

53

10.4.2.

Smještajno-obučni centar granične policije

8

10.4.3.

Mobilna jedinica granične policije – istok

68

10.5.

Služba kriminalističke policije

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

10.5.1.

Odjel općeg kriminaliteta

9

10.5.2.

Kriminalističko-obavještajni odjel

6

10.5.3.

Odjel ratnih zločina

6

10.5.4.

Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

14

10.5.5.

Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

8

10.5.6.

Odjel kriminaliteta droga

9

10.5.7.

Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

6

10.6.1.

Policijska postaja Vukovar

232

10.6.2.

Postaja granične policije Ilok

264

10.6.3.

Postaja granične policije Tovarnik

187

10.6.3.a

Policijska postaja Vinkovci

153

10.6.5.

Policijska postaja Otok

53

10.6.6.

Postaja granične policije Županja

241

10.6.7.

Postaja granične policije Vrbanja

185

10.6.8.

Postaja prometne policije Vinkovci

72

10.6.9.

Postaja granične policije Bajakovo

205

10.7.

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.7.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

10

10.7.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

59

10.7.3.

Odjel za tehniku

18

10.8.

Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

8

10.8.1.

Odjel za upravne poslove

10

10.8.2.

Odjel za državljanstvo i strance

4

 

Policijska uprava vukovarsko-srijemska – ukupno

2055

11.

POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

11.1.

Ured načelnika Policijske uprave

13

11.2.

Služba za javni red i sigurnost

13

11.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

11.3.

Interventna jedinica policije

81

11.4.

Služba za granicu

11

11.5.

Služba kriminalističke policije

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

11.5.1.

Odjel općeg kriminaliteta

11

11.5.2.

Odjel ratnih zločina

4

11.5.3.

Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

14

11.5.4.

Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

11

11.5.5.

Odjel kriminaliteta droga

15

11.5.6.

Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

11

11.5.7.

Kriminalističko-obavještajni odjel

8

11.6.1.

Policijska postaja Zadar

191

11.6.3.

Policijska postaja Biograd

58

11.6.3.a

Policijska postaja Benkovac-Obrovac

92

11.6.5.

Postaja granične policije Gračac

109

11.6.7.

Policijska postaja Pag

46

11.6.8.

Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar

157

11.6.9.

Postaja prometne policije Zadar

74

11.7.

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

11.7.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

8

11.7.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

76

11.7.3.

Odjel za tehniku

20

11.8.

Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

11.8.1.

Odjel za upravne poslove

13

11.8.2.

Odjel za državljanstvo i strance

10

 

Policijska uprava zadarska – ukupno

1080

12.

POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

12.1.

Ured načelnika Policijske uprave

10

12.2.

Služba za javni red i sigurnost

9

12.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

12.3.

Interventna jedinica policije

62

12.4.

Služba kriminalističke policije

40

12.5.1.

Policijska postaja Bjelovar

137

12.5.2.

Policijska postaja Čazma

49

12.5.3.

Policijska postaja Daruvar

68

12.5.4.

Policijska postaja Garešnica

50

12.5.5.

Policijska postaja Grubišno Polje

44

12.6.

Služba zajedničkih i upravnih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

12.6.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

5

12.6.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

38

12.6.3.

Odjel za tehniku

13

12.6.4.

Odjel za upravne poslove

17

 

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska – ukupno

564

13.

POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

13.1.

Ured načelnika Policijske uprave

12

13.2.

Služba za javni red i sigurnost

8

13.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

13.3.

Interventna jedinica policije

81

13.4.

Služba za granicu

10

13.5.

Služba kriminalističke policije

38

13.6.1.

Policijska postaja Slavonski Brod s ispostavom Vrpolje

148

13.6.2.

Policijska postaja Nova Gradiška

69

13.6.3.

Policijska postaja Okučani

33

13.6.5.

Postaja prometne policije Slavonski Brod

80

13.6.6.

Postaja granične policije Slavonski Brod

188

13.6.7.

Postaja granične policije Stara Gradiška

255

13.6.8.

Postaja granične policije Slavonski Šamac

230

13.7.

Služba zajedničkih i upravnih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

13.7.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

6

13.7.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

46

13.7.3.

Odjel za tehniku

16

13.7.4.

Odjel za upravne poslove

30

 

Policijska uprava brodsko-posavska – ukupno

1271

14.

POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

14.1.

Ured načelnika Policijske uprave

7

14.2.

Služba za javni red i sigurnost

14

14.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

14.3.

Interventna jedinica policije

44

14.5.

Služba kriminalističke policije

39

14.6.1.

Policijska postaja Koprivnica

153

14.6.2.

Policijska postaja Đurđevac

60

14.6.3.

Policijska postaja Križevci

69

14.7.

Služba zajedničkih i upravnih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

14.7.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

5

14.7.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

29

14.7.3.

Odjel za tehniku

13

14.7.4.

Odjel za upravne poslove

16

 

Policijska uprava koprivničko-križevačka – ukupno

473

15.

POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

15.1.

Ured načelnika Policijske uprave

8

15.2.

Služba za javni red i sigurnost

15

15.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

15.3.

Interventna jedinica policije

62

15.5.

Služba kriminalističke policije

40

15.6.1.

Policijska postaja Zabok

45

15.6.2.

Policijska postaja Donja Stubica

52

15.6.3.

Policijska postaja Klanjec

79

15.6.3.a

Policijska postaja Krapina s ispostavom Pregrada

120

15.6.6.

Policijska postaja Zlatar Bistrica

50

15.6.7.

Postaja prometne policije Krapina

58

15.7.

Služba zajedničkih i upravnih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

15.7.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

6

15.7.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

38

15.7.3.

Odjel za tehniku

14

15.7.4.

Odjel za upravne poslove

12

 

Policijska uprava krapinsko-zagorska – ukupno

620

16.

POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

16.1.

Ured načelnika Policijske uprave

7

16.2.

Služba za javni red i sigurnost

9

16.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

16.3.

Interventna jedinica policije

62

16.4.

Služba za granicu

9

16.5.

Služba kriminalističke policije

26

16.6.1.

Policijska postaja Gospić

74

16.6.2.

Policijska postaja Otočac

61

16.6.3.

Postaja granične policije Donji Lapac

117

16.6.4.

Postaja granične policije Korenica

204

16.6.5.

Policijska postaja Senj

59

16.6.6.

Policijska postaja Karlobag

33

16.6.7.

Policijska postaja Novalja

42

16.7.

Služba zajedničkih i upravnih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

16.7.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

6

16.7.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

41

16.7.3.

Odjel za tehniku

15

16.7.4.

Odjel za upravne poslove

15

 

Policijska uprava ličko-senjska – ukupno

801

17.

POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

17.1.

Ured načelnika Policijske uprave

7

17.2.

Služba za javni red i sigurnost

14

17.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

17.3.

Interventna jedinica policije

78

17.5.

Služba kriminalističke policije

48

17.6.1.

Policijska postaja Čakovec

74

17.6.2.

Policijska postaja Prelog

69

17.6.3.

Policijska postaja Mursko Središće

72

17.6.4.

Postaja prometne policije Čakovec

96

17.7.

Služba zajedničkih i upravnih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

17.7.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

5

17.7.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

30

17.7.3.

Odjel za tehniku

14

17.7.4.

Odjel za upravne poslove

19

 

Policijska uprava međimurska – ukupno

547

18.

POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO-SLAVONSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

18.1.

Ured načelnika Policijske uprave

7

18.2.

Služba za javni red i sigurnost

11

18.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

18.3.

Interventna jedinica policije

44

18.4.

Služba kriminalističke policije

29

18.5.1.

Policijska postaja Požega

89

18.5.2.

Policijska postaja Pleternica

50

18.5.3.

Policijska postaja Pakrac

56

18.6.

Služba zajedničkih i upravnih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

18.6.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

5

18.6.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

25

18.6.3.

Odjel za tehniku

13

18.6.4.

Odjel za upravne poslove

16

 

Policijska uprava požeško-slavonska – ukupno

366

19.

POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

19.1.

Ured načelnika Policijske uprave

8

19.2.

Služba za javni red i sigurnost

14

19.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

19.3.

Interventna jedinica policije

63

19.5.

Služba kriminalističke policije

48

19.6.1.

Policijska postaja Varaždin

104

19.6.2.

Policijska postaja Ivanec

75

19.6.3.

Policijska postaja Ludbreg

43

19.6.4.

Policijska postaja Novi Marof

61

19.6.5.

Postaja prometne policije Varaždin

98

19.7.

Služba zajedničkih i upravnih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

19.7.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

6

19.7.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

24

19.7.3.

Odjel za tehniku

16

19.7.4.

Odjel za upravne poslove

25

 

Policijska uprava varaždinska – ukupno

606

20.

POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA

1

 

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

20.1.

Ured načelnika Policijske uprave

7

20.2.

Služba za javni red i sigurnost

14

20.2.1.

Operativno-komunikacijski centar policije

16

20.3.

Interventna jedinica policije

44

20.5.

Služba kriminalističke policije

30

20.6.1.

Policijska postaja Virovitica

162

20.6.2.

Policijska postaja Orahovica

46

20.6.3.

Policijska postaja Slatina

84

20.6.4.

Policijska postaja Pitomača

51

20.7.

Služba zajedničkih i upravnih poslova

1

 

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

20.7.1.

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

5

20.7.2.

Odjel materijalno-financijskih poslova

25

20.7.3.

Odjel za tehniku

12

20.7.4.

Odjel za upravne poslove

13

 

Policijska uprava virovitičko-podravska – ukupno

514

Ukupno – policijske uprave

25194

Ukupno

30304

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić