Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 148/2022 (16.12.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac

HRVATSKA NARODNA BANKA

2261

Na temelju članka 34. stavka 12. i članka 41. stavka 3. Zakona o elektroničkom novcu (»Narodne novine«, br. 64/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O REGULATORNOM KAPITALU INSTITUCIJA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC

Članak 1.

U prilozima 1. i 2. Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac (»Narodne novine«, br. 126/2019.), u točki 1. Upute za popunjavanje obrasca IEN-RK i IEN-MRK, podtočki 1.2., riječi: »(kune i lipe)« zamjenjuju se riječima: »(euri i centi)«.

Članak 2.

U Prilogu 2. Odluke, točki 1. Upute za popunjavanje obrasca IEN-MRK, Dijelu B – Pokrivenost zahtjeva za minimalno potreban regulatorni kapital, točki 3., na tri se mjesta riječi: »2,6 milijuna kuna« zamjenjuju riječima: »350.000,00 eura«.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023., a počinje se primjenjivati na izvještaje koji se sastavljaju za 2023. godinu.

O. br. 459-091/12-22/BV

Zagreb, 12. prosinca 2022.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić