Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 148/2022 (16.12.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet

HRVATSKA NARODNA BANKA

2260

Na temelju članka 99. stavaka 3. i 6. i članka 104. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) te članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O REGULATORNOM KAPITALU INSTITUCIJA ZA PLATNI PROMET

Članak 1.

U članku 5. Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet (»Narodne novine«, br. 126/2019.) stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Regulatorni kapital institucije za platni promet ni u jednom trenutku ne smije biti manji od iznosa koji je jednak umnošku zbroja sljedećih elemenata i faktora k.

1. 4 % dijela obujma plaćanja do iznosa 5.000.000,00 eura, plus

2. 2,5 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 5.000.000,00 eura do iznosa 10.000.000,00 eura, plus

3. 1 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 10.000.000,00 eura do iznosa 100.000.000,00 eura, plus

4. 0,5 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 100.000.000,00 eura do iznosa 250.000.000,00 eura, plus

5. 0,25 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 250.000.000,00 eura.«

Članak 2.

U prilozima 1. i 2. Odluke, u točki 1. Upute za popunjavanje obrasca IPP-RK i IPP-MRK, podtočki 1.2., riječi »(kune i lipe)« zamjenjuju se riječima: »(euri i centi)«.

Članak 3.

U Prilogu 2. Odluke, točki 1. Upute za popunjavanje obrasca IPP-MRK, Dijelu A – Minimalno potreban regulatorni kapital za djelatnost pružanja platnih usluga, točke 4. do 8. mijenjaju se i glase:

»4. 4 % dijela obujma plaćanja do iznosa 5.000.000,00 eura

U retku 4. navodi se podatak o iznosu koji čini 4 % dijela obujma plaćanja do iznosa 5.000.000,00 eura.

5. 2,5 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 5.000.000,00 eura do iznosa 10.000.000,00 eura

U retku 5. navodi se podatak o iznosu koji čini 2,5 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 5.000.000,00 eura do iznosa 10.000.000,00 eura.

6. 1 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 10.000.000,00 eura do iznosa 100.000.000,00 eura

U retku 6. navodi se podatak o iznosu koji čini 1 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 10.000.000,00 eura do iznosa 100.000.000,00 eura.

7. 0,5 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 100.000.000,00 eura do iznosa 250.000.000,00 eura

U retku 7. navodi se podatak o iznosu koji čini 0,5 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 100.000.000,00 eura do iznosa 250.000.000,00 eura.

8. 0,25 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 250.000.000,00 eura

U retku 8. navodi se podatak o iznosu koji čini 0,25 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 250.000.000,00 eura.«

Članak 4.

U Prilogu 2. Odluke, točki 2. Izvještaj o minimalno potrebnom regulatornom kapitalu institucija za platni promet – obrazac IPP-MRK: Dio A – Minimalno potreban regulatorni kapital za djelatnost pružanja platnih usluga, mijenja se i glasi:

 

Red. br.

Naziv

Iznos

1.

Ukupan iznos platnih transakcija u prethodnoj godini

 

2.

Obujam plaćanja

 

3.

Zbroj iznosa iz točaka od 4. do 8.

 

4.

4 % dijela obujma plaćanja do iznosa 5.000.000,00 eura

 

5.

2,5 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 5.000.000,00 eura do iznosa 10.000.000,00 eura

 

6.

1 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 10.000.000,00 eura do iznosa 100.000.000,00 eura

 

7.

0,5 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 100.000.000,00 eura do iznosa 250.000.000,00 eura

 

8.

0,25 % dijela obujma plaćanja iznad iznosa 250.000.000,00 eura

 

9.

Iznos faktora k

 

10.

Minimalno potreban regulatorni kapital za djelatnost pružanja platnih usluga

 

 

 

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023., a počinje se primjenjivati na izvještaje koji se sastavljaju za 2023. godinu.

O. br. 458-091/12-22/BV Zagreb, 12. prosinca 2022.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić