Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

NN 148/2022 (16.12.2022.), Pravilnik o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini

Ministarstvo poljoprivrede

2257

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) i članka 7. stavka 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA UBLAŽAVANJE ŠTETE OD SUŠE U 2022. GODINI

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/22-04/478, urbroj: 50302-05/14-22-1, od 9. prosinca 2022. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 25. lipnja 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba 702/2014) i Uredbe Komisije (EU) 2019/289 оd 19. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 48, 20. 2. 2019); Uredbe Komisije (EU) 2020/2008 od 8. prosinca 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 702/2014, (EU) br. 717/2014 i (EU) br. 1388/2014 u pogledu njihova razdoblja primjene i ostalih relevantnih izmjena (SL L 414, 9. 12. 2020.), zaključno s 30. lipnja 2023. godine.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) korisnik potpore je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete iz Programa i ovoga Pravilnika i ostvarila pravo na potporu

(2) mikro, mala i srednja poduzeća propisana su člankom 2. Priloga I. Uredbe 702/2014

(3) Registar šteta od prirodnih nepogoda je digitalna baza podataka svih šteta nastalih zbog prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske uspostavljen na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19).

Potpora

Članak 4.

(1) Potpora iz Programa dodjeljuje se korisnicima potpore u iznosu najviše 10% od ukupno prijavljene štete od prirodne nepogode suša u 2022. godini u Registru šteta od prirodnih nepogoda za svakog pojedinog korisnika potpore.

(2) Potpora iz Programa dodjeljuje se slijedom ujednačene proporcionalne podjele na temelju konačnog ukupnog prijavljenog iznosa štete u Registru šteta od prirodnih nepogoda svih korisnika potpore i raspoloživih proračunskih sredstva.

(3) Najmanji pojedinačni iznos potpore iz ovoga Programa po korisniku potpore iznosi 376,73 kune (50,00 eura), a najveći pojedinačni iznos potpore iz Programa po korisniku potpore iznosi 37.672,50 kuna (5.000,00 eura).

(4) U 2022. godini izvršit će se isplata avansa sredstva potpore na temelju osiguranih proračunskih sredstva u 2022. godini u ukupnom iznosu od 33.000.000,00 kuna korisnicima potpore s prijavljenom štetom u Registru šteta od prirodnih nepogoda zaključno sa 9. prosinca 2022. godine.

(5) Isplata avansa sredstva potpore iz stavka 4 ovoga članka dodjeljuje se slijedom ujednačene proporcionalne podjele iz stavka 2. ovoga članka, u iznosu ne većem od 40% od ukupnog prava na potporu svakog korisnika potpore.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 5.

(1) Prihvatljivi korisnici potpore iz Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe 702/2014, koja se bave biljnom proizvodnjom.

(2) Za potporu su prihvatljivi korisnici koji:

– su upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

– su imali štetu od prirodne nepogode suša u 2022. godini prijavljenu u Registru šteta od prirodnih nepogoda na 60% i više prinosa kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, duhana, voća i povrća

– nemaju osiguran usjev od prirodne nepogode suša za koji su prijavili štetu od prirodne nepogode suša u Registru šteta od prirodnih nepogoda.

Postupak dodjele i isplate potpore

Članak 6.

(1) Koristeći podatke iz Registra šteta od prirodnih nepogoda, Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi i uspostavlja analitiku i popis korisnika potpore provjerom sljedećih podataka:

– o upisu u Registar šteta od prirodnih nepogoda za štetu od prirodne nepogode suša u 2022. godini na 60% i više prinosa kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, duhana, voća i povrća

– o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

– da nemaju osiguran usjev kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, duhana, voća i povrća od prirodne nepogode suša za koji su prijavili štetu od prirodne nepogode suša u Registru šteta od prirodnih nepogoda.

(2) Ministarstvo u 2022. godini donosi Odluku o isplati avansa sredstva potpore iz članka 4. stavak 5. ovoga Pravilnika korisnicima potpore prema popisu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odluku o konačnoj raspodjeli potpore iz Programa, s konačnim popisom korisnika iz stavka 1. ovoga članka, donijeti će Ministarstvo u 2023. godini po završenoj prijavi svih šteta od suše iz 2022. godine u Registru šteta od prirodnih nepogoda.

(4) Ministarstvo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) surađuju u provedbi Programa i ovoga Pravilnika.

(5) Agencija za plaćanja provodi isplatu potpore na žiro-račune korisnika potpore.

Zaštita osobnih podataka

Članak 7.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/108 Urbroj: 525-06/204-22-1 Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić