Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2225

Na temelju odredbi članka 64. stavka 2., 3. i 4. Zakona o obvez­nim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 104/2017 i 118/2021.) iza riječi »93/15« stavlja se zarez i dodaju se riječi »64/18, 115/18 i 58/2020«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. brišu se riječi »s naprednim elektroničkim potpisom«.

Članak 3.

U cijelom Pravilniku riječ »Agencija« zamjenjuje se riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

U prilogu 2. u obrascu IFP »Izvještaj o financijskom položaju« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu ISD »Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu INTD »Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu INTI »Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu IPK »Izvještaj o promjenama kapitala« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

Članak 5.

U prilogu 3. Pravilnika »Izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza mirovinskog društva« mijenja se i glasi:

»Depoziti

 

BIC banke

Naziv banke

Ugovoreni iznos u valuti glavnice

Oznaka valute

Iznos kamata u valuti

Zbroj glavnice i kamate u eurima

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Financijska imovina mirovinskog društva*

 

 

Novac

 

BIC banke

Naziv banke

Država

Stanje na računu u valuti

Kamata

Oznaka valute

Tečaj

Stanje na računu u eurima

Financijska imovina mirovinskog društva*

 

 

Dionice

 

ISIN

Naziv izdavatelja

Količina

Fer cijena u valuti

Oznaka valute

Vrijednost ulaganja u eurima

Udjel u vlasništvu

 

 

Dužnički vrijednosni papiri

 

ISIN

Naziv izdavatelja

Nominalna vrijednost u valuti

Oz­na­ka valute

Fer cijena

Iz­nos kama­ta u va­lu­ti

Zbroj glavnice i kamate u eurima

Udjel u izdanju

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Financijska imovina mirovinskog društva*

 

 

Instrumenti tržišta novca

 

ISIN

Naziv izdavatelja

Nominalna vrijednost u valuti

Oz­na­ka va­lu­te

Fer cijena

Vrijednost ula­ga­nja u eurima

Udjel u izdanju

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Financijska imovina mirovinskog društva*

 

 

Udjeli UCITS fondova

 

ISIN

Naziv društva za upravljanje

Naziv fonda

Količina

Fer cijena u valuti

Oznaka valute

Vrijednost ulaganja u eurima

Udjel u izdanju

 

 

Izvedenice

 

Vrsta izvedenice

Opis

Druga ugovorna strana

OIB druge ugovorne strane

Datum sklapanja ugovora

Datum dospijeća

Nominalna vrijednost

Oz­na­ka va­lu­te

Ugovoreni tečaj/Izvršna cijena

Spot tečaj/cijena

Fer vrijednost

 

 

Poslovni udjeli

 

Naziv društva

OIB društva

Opis

Vrijednost ulaganja u eurima

Udjel u vlasništvu izdavatelja

 

 

* navesti radi li se o sredstvima jamstvenog pologa iz članka 112. stavka 4. Zakona, regulatornog kapitala iz članka 26. stavka 3. Zakona ili vlastitim sredstvima mirovinskog društva iz članka 26. stavaka 1. i 2. Zakona«

Prijelazne i završne odredbe

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Mirovinsko društvo dužno je prve izvještaje u skladu s člankom 4. i 5. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 2. i 3. Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 104/2017 i 118/2021) na način propisan člankom 2. ovoga Pravilnika kojim se mijenja članak 6. stavak 1. toga Pravilnika.

Klasa: 011-01/22-03/05 Urbroj: 326-01-70-72-22-7 Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić