Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2220

Na temelju odredbi članka 144. stavka 3. i članka 145. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20. i 114/22.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O GODIŠNJIM, TROMJESEČNIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 2/20., 98/20. i 24/21.) u članku 2. stavku 1. u zagradi iza riječi »»Narodne novine«, br. 19/14, 93/15, 64/18 briše se veznik »i« i stavlja se zarez, a iza riječi »115/18« dodaju se riječi »i 58/20«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. iza riječi »članka 7. ovoga Pravilnika« brišu se riječi »u elektroničkom obliku potpisan naprednim elektroničkim potpisom« i iza riječi »izvještaja iz članka 4. stavka 1. alineje 4.« brišu se riječi »koji se ne potpisuje naprednim elektroničkim potpisom«.

Članak 3.

U Prilogu 2. u obrascu IFP »Izvještaj o financijskom položaju« riječi iznad tablice u zagradi »U HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu ISD »Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu INTD »Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu INTI »Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu IPNI »Izvještaj o promjenama u neto imovini mirovinskog fonda« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu IVMF »Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda« riječi iznad tablice u zagradi »u kunama« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

Članak 4.

U Prilogu 3. u obrascu RDGT »Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od prodaje financijskih instrumenata mirovinskog fonda« riječi iznad tablice u zagradi »U HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

Članak 5.

U Prilogu 7. mijenja se obrazac »Izvještaj o valutnoj izloženosti« tako da glasi:

IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ IZLOŽENOSTI

 

Datum

Šifra ustanove

OIB fonda

Naziv fonda

Valuta fonda

Valuta

Imovina

Obveze

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

 

 

USD valutna klauzula

 

 

 

 

 

 

 

Ostale valute

 

 

 

 

 

 

 

Ostale valute valutna klauzula

 

 

 

 

 

Duga izvan­bilan­čna pozicija

Kratka izvan­bilan­čna pozicija

Pozicija u valutnim opcijama

Otvorena bilančna valutna pozicija

Ukupna otvorena valutna pozicija

NAV

Ukupna otvorena valutna pozicija kao % NAV-a

(9)

(10)

(11)

(12) = (7) – (8)

(13) = (7) – (8) + (9) – (10) + (11)

(14)

(15) = (13)/(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Mirovinsko društvo dužno je prve izvještaje u skladu s člancima 3. do 5. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 02/20., 98/20. i 24/21.) na način propisan člankom 2. ovoga Pravilnika kojim se mijenja članak 8. stavak 2. toga Pravilnika.

Klasa: 011-01/22-03/05 Urbroj: 326-01-70-72-22-4

Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić