Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2226

Na temelju odredbi članka 73. stavak 2., 4. i 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14., 29/18. i 115/18.) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15., 134/15., i 120/16., 116/18., 42/20., 47/20. i 114/22.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U članku 6. stavku 1. Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 104/17.) riječi »s naprednim elektroničkim potpisom« brišu se.

Članak 2.

U cijelom Pravilniku riječ »Agencija« zamjenjuje se riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

U prilogu 2. Pravilnika u obrascu IFP »Izvještaj o financijskom položaju« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu ISD »Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu INTD »Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu INTI »Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu IPK »Izvještaj o promjenama kapitala« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

Članak 4.

U prilogu 3. Pravilnika »Izvještaj o strukturi financijske imovine i obveza mirovinskog društva« mijenja se i glasi:

Depoziti

 

BIC banke

Naziv banke

Ugovoreni iznos u valuti glavnice

Oznaka valute

Iznos kamata u valuti

Zbroj glavnice i kamate u eurima

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

 

 

Dionice

 

ISIN

Naziv izdavatelja

Količina

Fer cijena u valuti

Oznaka valute

Vrijednost ulaganja u eurima

Udjel u vlasništvu izdavatelja

 

 

Dužnički vrijednosni papiri

 

ISIN

Naziv izdavatelja

Nominalna vrijednost u valuti

Oznaka valute

Fer cijena

Iznos kamata u valuti

Zbroj glavnice i kamate u eurima

Udjel u izdanju

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

 

 

Instrumenti tržišta novca

 

ISIN

Naziv izdavatelja

Nominalna vrijednost u valuti

Oznaka

valute

Fer cijena

Vrijednost ulaganja u eurima

Udjel u izdanju

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

 

 

Udjeli UCITS fondova

 

ISIN

Naziv društva za upravljanje

Naziv fonda

Količina

Fer cijena u valuti

Oznaka valute

Vrijednost ulaganja u eurima

Udjel u izdanju

 

 

Izvedenice

 

Vrsta izvedenice

Opis

Druga ugovorna strana

OIB druge ugovorne strane

Datum sklapanja ugovora

Datum dospijeća

Nominalna vrijednost

Oznaka valute

Ugovoreni tečaj/ Izvršna cijena

Spot tečaj/ cijena

Fer vrijednost

 

 

Poslovni udjeli

 

Naziv društva

OIB društva

Opis

Vrijednost ulaganja u eurima

Udjel u vlasništvu izdavatelja

 

 

Članak 5.

Prijelazne i završne odredbe

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Mirovinsko društvo dužno je prve izvještaje u skladu s člankom 3. i 4. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 2. i 3. Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 104/17) na način propisan člankom 1. ovoga Pravilnika kojim se mijenja članak 6. stavak 1. toga Pravilnika.

Klasa: 011-01/22-03/04 Urbroj: 326-01-70-72-22-6

Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić