Baza je ažurirana 01.02.2023. 

zaključno sa NN 09/23

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra zdravstva donosi

 

PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

PROČIŠĆENI TEKST NN 139/21, 146/22

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za stjecanje i korištenje znaka pristupačnosti, prava koja se na temelju njega mogu ostvariti, ovlaštenja i nadležnosti u postupku izdavanja, izgled i sadržaj, organizacijske, tehničke i sigurnosne mjere u postupku njegova izdavanja, te način obilježavanja parkirališnog mjesta, u dijelu koji se odnosi na uporabu parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

Objašnjenje pojmova

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

a) »znak pristupačnosti« je međunarodni simbol pristupačnosti koji se sastoji od plavog kvadrata prekrivenog bijelom bojom sa stiliziranom slikom osobe u invalidskim kolicima. Znak je reguliran međunarodnim standardom ISO 7001.

b) »parkirališna karta za osobe s invaliditetom« (u daljnjem tekstu: parkirališna karta) je javna isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto koje je za tu svrhu posebno obilježeno, a označava se simbolom znaka pristupačnosti.

c) »izdavatelj parkirališne karte za osobe s invaliditetom« (u daljnjem tekstu: izdavatelj) je ministarstvo nadležno za poslove prometa.

d) »nadležna tijela« su upravna tijela u županijama i Gradu Zagrebu nadležna za promet, koja zaprimaju i obrađuju zahtjeve za izdavanje parkirališne karte.

e) »nositelj prava« je fizička osoba kojoj je tijekom postupka utvrđeno pravo na korištenje parkirališne karte.

f) »Hrvatski registar o osobama s invaliditetom« (u daljnjem tekstu: HROI)« je registar o osobama s invaliditetom. Vodi ga Hrvatski zavod za javno zdravstvo temeljem važećeg Zakona o hrvatskom registru osoba s invaliditetom.

g) »RIP« je registar prava osoba s invaliditetom.

h) »ISP OSI« je informacijski sustav dodijeljenih prava osobama s invaliditetom u području mobilnosti i pristupačnosti.

PRAVA I UVJETI

Pravo na parkirališnu kartu

Članak 3.

(1) Pravo na parkirališnu kartu imaju osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto.

(2) Pravo na izdavanje parkirališne karte imaju samo fizičke osobe upisane u HROI, koje imaju regulirano prebivalište u Republici Hrvatskoj i kojima je propisani stupanj tjelesnog oštećenja iz stavka 1. ovoga članka utvrđen provjerom u HROI-u.

Uvjeti korištenja parkirališne karte

Članak 4.

(1) Parkirališna karta vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom iz članka 3. ovog Pravilnika ili se ta osoba nalazi u vozilu.

(2) Parkirališnu kartu ne može koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.

(3) Parkirališna karta stavlja se u donji lijevi kut prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva. Ukoliko podaci nisu vidljivi smatrat će se kako parkirališna karta nije istaknuta.

(4) Ukoliko su podaci na parkirališnoj karti nečitljivi, potrebno je parkirališnu kartu zamijeniti novom, u suprotnom će se smatrati da parkirališna karta nije istaknuta.

(5) Zabranjeno je korištenje parkirališne karte koja je prijavljena kao ukradena ili izgubljena ili čiji datum važenja još nije započeo ili je istekao.

(6) Osobi iz članka 3. ovog Pravilnika koja je dva ili više puta pravomoćno kažnjena zbog prekršaja iz članka 40. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama nadležno tijelo će rješenjem oduzeti parkirališnu kartu na rok od dvije godine.

Parkiranje vozila

Članak 5.

(1) Parkirališna karta omogućava parkiranje vozila na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno označena.

(2) Mjesto rezervirano za parkiranje vozila osoba s invaliditetom iz članka 3. ovog Pravilnika mora imati na kolniku ucrtane rubne crte žute boje sukladno važećim propisima koji uređuju karakteristike i postavljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, te znak pristupačnosti koji označava parkirališno mjesto rezervirano za osobe s invaliditetom.

(3) Mjesto iz stavka 2. ovog članka mora biti obilježeno i znakom »parkirališta« s dopunskom pločom na kojoj je znak pristupačnosti koji označava parkirališno mjesto rezervirano za osobe s invaliditetom.

(4) Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom mogu parkirati svoja vozila na parkirališna mjesta iz stavka 1. ovog članka, pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu temeljem članka 3. ovog Pravilnika, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe koja se u istom prevozi na način kako je to propisano člankom 4. stavkom 3. ovog Pravilnika.

Rok važenja parkirališne karte

Članak 6.

Rok važenja parkirališne karte za osobe s invaliditetom je tri godine od utvrđivanja prava na korištenje parkirališne karte nositelju prava.

OVLAŠTENJA I NADLEŽNOSTI

Ovlaštenje za izdavanje, obradu i evidenciju

Članak 7.

(1) Izdavatelj parkirališne karte je ministarstvo nadležno za poslove prometa.

(2) Zahtjeve za izdavanje parkirališne karte obrađuju upravna tijela u županijama nadležna za promet, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za promet.

(3) Izdavatelj parkirališne karte u okviru RIP-a i ISP OSI-a vodi evidenciju o provedenim postupcima vezanim uz registraciju nositelja te upisnik o izdanim ispravama i njihovom statusu.

Podnošenje zahtjeva

Članak 8.

(1) Zahtjev za izdavanje parkirališne karte podnosi osoba iz članka 3. ovog Pravilnika, a ako nema postupovnu sposobnost za nju zahtjev podnosi njezin zakonski zastupnik.

(2) Zahtjev za izdavanje parkirališne karte podnosi se:

– osobno prema mjestu prebivališta u pripadajućem upravnom tijelu u županiji nadležnom za promet, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za promet,

– putem pošte prema mjestu prebivališta u pripadajućem upravnom tijelu u županiji nadležnom za promet, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za promet, ili

– elektroničkim putem kada su za to ostvarene pretpostavke.

(3) Zahtjev se osobno ili putem pošte podnosi na propisanom obrascu koji je objavljen na internetskim stranicama upravnih tijela u županijama odnosno Gradu Zagrebu. Dodatno, na internetskim stranicama su javno objavljene upute i obavijesti vezane uz podnošenje zahtjeva i izdavanje parkirališne karte, informacije o pružanju usluga registracije, kontakt informacije za podršku, te ostale informacije koje je potrebno priopćiti nositeljima ili javnosti.

(4) Zahtjev se elektronički podnosi putem sustava e-Građani. Kada se zahtjev podnosi putem informacijskog sustava e-Građani, kao sredstvo identifikacije koriste se vjerodajnice Nacionalnog identifikacijskog i autentikacijskog sustava (dalje u tekstu NIAS) značajne i visoke razine.

(5) Kod podnošenja zahtjeva za izdavanje parkirališne karte provodi se postupak registracije fizičkih osoba – nositelja prava u sustavu ISP OSI. Podaci o fizičkim osobama koji se dostavljaju u obrascu zahtjeva su: ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresa prebivališta, e-mail adresa te broj mobitela/telefona.

(6) U sklopu obrasca nalazi se izjava kojom podnositelj zahtjeva potvrđuje da su dostavljeni podaci točni, da je upoznat s uvjetima korištenja parkirališne karte te da prihvaća svoje obveze i odgovornosti. Popunjen obrazac autorizira osoba s invaliditetom odnosno njezin zakonski zastupnik. Ako za osobu s invaliditetom zahtjev podnosi zakonski zastupnik, mora o tome priložiti dokaz.

(7) Obrazac zahtjeva nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Obrada zahtjeva

Članak 9.

(1) Službenici nadležnog tijela provjeravaju identitet podnositelja zahtjeva odnosno zakonskog zastupnika i provjeravaju ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Postupak provjere dostavljenih identifikacijskih podataka provodi se u mjerodavnom nacionalnom registru.

(3) Postupak provjere ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete iz članka 3. ovog Pravilnika provodi se putem HROI-a.

(4) Ako se podnositelj zahtjeva ne nalazi u navedenim registrima zahtjev nije moguće obraditi. Ukoliko podnositelj zahtjeva ne udovoljava uvjetima iz članka 3. ovog Pravilnika zahtjev će biti odbijen.

(5) Nadležna tijela nisu u mogućnosti na temelju rješenja ili mišljenja tijela vještačenja izdati parkirališnu kartu. Nadležno tijelo će od podnositelja zahtjeva zahtijevati dopunu ili ispravak dokumentacije ako provjera identiteta ili provjera prava nije uspješno provedena. Nadležno tijelo će od podnositelja zahtjeva zahtijevati dopunu ili ispravak dokumentacije zbog sljedećih razloga:

– obrazac nije ispravno popunjen ili autoriziran,

– identitet fizičke osobe nije uspješno potvrđen, ili

– nije izvršena uplata naknade za izdavanje i ostalih troškova.

(6) Ukoliko u naknadno ostavljanom roku podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev ili ispravi dokumentaciju, zahtjev će biti odbijen.

(7) Protiv odluke kojom se odbija zahtjev za izdavanje parkirališne karte može se podnijeti žalba ministarstvu nadležnom za poslove prometa.

Naknada za uslugu izdavanja parkirališne karte i ostali troškovi

Članak 10.

(1) Ministar nadležan za poslove prometa odlukom propisuje cijenu izdavanja parkirališne karte.

(2) U cijenu parkirališne karte uračunati su troškovi dokumentacije koja se koristi u postupku njezina izdavanja te troškovi izrade i uspostave te održavanja ISP OSI-a.

(3) Troškove dostave parkirališne karte podmiruje nositelj prava.

Preuzimanje parkirališne karte

Članak 11.

(1) Nositelj prava parkirališnu kartu preuzima osobno u uredu nadležnog tijela gdje je zahtjev podnesen ili se parkirališna karta šalje na poštansku adresu mjesta prebivališta nositelja prava, ako je tako naznačeno u zahtjevu.

(2) Prilikom preuzimanja parkirališne karte u uredu nadležnog tijela provodi se postupak provjere identiteta nositelja prava ili zakonskog zastupnika neposrednom identifikacijom.

(3) Ako parkirališna karta nije preuzeta u roku od najdulje godinu dana od izdavanja, ista će se uništiti, a nadležno tijelo proglasit će ju nevažećom.

Opis i sadržaj parkirališne karte

Članak 12.

(1) Parkirališna karta sadrži otisnute podatke o identitetu nositelja prava.

(2) Parkirališna karta ima oblik pravokutnika dimenzija 106x148 mm, svijetlo plave je boje osim znaka pristupačnosti u bijeloj boji, koji ima tamnoplavu podlogu.

(3) Parkirališna karta je podijeljena uzdužno na dva dijela i na prednjoj strani i na poleđini.

Lijevi dio prednje strane sadrži:

– znak pristupačnosti u bijeloj boji na tamnoplavoj podlozi

– datum izdavanja parkirališne karte

– datum isteka parkirališne karte

– serijski broj parkirališne karte

– naziv nadležnog tijela.

Desni dio prednje strane sadrži:

– velikim tiskanim slovima ispisane riječi: »PARKIRALIŠNA KARTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM«, a ispod toga riječi »PARKING CARD«. Na dnu kartice nalaze se riječi »EUROPSKA ZAJEDNICA« i riječi »EUROPEAN COMMUNITY«, a kao pozadina oznaka »HR« unutar prstena od 12 zvijezda koji simbolizira Europsku uniju

– QR kod.

Lijevi dio poleđine sadrži:

– fotografiju nositelja parkirališne karte

– ime nositelja parkirališne karte

– prezime nositelja parkirališne karte

– potpis nositelja parkirališne karte.

Desni dio poleđine sadrži tekst:

– »Ova parkirališna karta omogućava korisniku parkiranje na posebno označenim parkirnim prostorima za osobe sa težom pokretljivošću«

– »Pri parkiranju potrebno je parkirališnu kartu vidljivo istaknuti na prednje vjetrobransko staklo«.

(4) Tekst poleđine znaka je na hrvatskom i engleskom jeziku.

(5) Parkirališna karta prikazana je na crtežu u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

OBNAVLJANJE, NADOMJEŠTANJE I ZAMJENA PARKIRALIŠNE KARTE

Članak 13.

U postupku obnavljanja, nadomještanja i zamjene parkirališne karte nadležno tijelo će provoditi postupak utvrđivanja identiteta i prava podnositelja zahtjeva na identičan način kao kod prvog podnošenja zahtjeva.

Obnavljanje parkirališne karte

Članak 14.

(1) Nadležno tijelo će temeljem zahtjeva podnositelja provesti postupak obnavljanja kada postojećoj parkirališnoj karti ističe valjanost.

(2) Datum početka valjanosti nove parkirališne karte koja se izdaje po postupku obnavljanja je slijedeći kalendarski dan nakon datuma isteka valjanosti postojeće.

(3) U slučaju da je prethodnoj parkirališnoj karti istekao datum važenja, ne provodi se postupak obnavljanja već prvog izdavanja, a početak valjanosti odgovara datumu prihvaćanja zahtjeva.

(4) Zahtjev za obnavljanje treba podnijeti u periodu između 90 i najmanje 60 dana prije isteka valjanosti postojeće parkirališne karte.

Nadomještanje parkirališne karte

Članak 15.

(1) Nadomještanje se provodi u situacijama kada je prijavljen gubitak ili krađa parkirališne karte, kada podaci na parkirališnoj karti nisu čitljivi uslijed izblijeđenosti ili oštećenja, ili je prijavljeno da je parkirališna karta trajno uništena te se ne može vratiti nadležnom tijelu.

(2) Datum početka valjanosti nadomještene parkirališne karte odgovara datumu usvajanja zahtjeva za nadomještanje.

(3) Datum isteka valjanosti nove parkirališne karte koja se izdaje u postupku nadomještanja:

– odgovara datumu isteka valjanosti prethodne za koju je pokrenut postupak nadomještanja

– određuje se po pravilima obnavljanja, ukoliko parkirališna karta koja se nadomješta ističe u roku 90 dana do datuma isteka.

(4) Nositelj prava dužan je bez odgode prijaviti gubitak, sumnju u zlouporabu ili krađu parkirališne karte nadležnom tijelu.

Zamjena parkirališne karte

Članak 16.

(1) Nositelj prava dužan je podnijeti zahtjev za zamjenu parkirališne karte ako je promijenio ime i/ili prezime.

(2) Zamjena parkirališne karte dopuštena je i u drugim okolnostima uvjetovanim administrativnim postupcima koje je pokrenuo nositelj prava.

(3) Prije preuzimanja nositelj prava dužan je vratiti parkirališnu kartu koja je predmet zamjene nadležnom tijelu.

PONIŠTAVANJE I ODUZIMANJE

Članak 17.

Nadležna tijela moraju parkirališnu kartu poništiti i fizički uništiti kada je u odgovarajućem postupku utvrđeno:

– da je krivotvorena ili

– da osoba koja ju koristi nije nositelj prava ili

– da je pribavljena na temelju lažnih i/ili krivotvorenih isprava.

INFORMACIJSKI SUSTAV

Članak 18.

(1) Izdavatelj će sukladno propisima o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu, po modelu Centra dijeljenih usluga (CDU), uspostaviti Informacijski sustav prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti i pristupačnosti (u tekstu ISP OSI).

(2) Pružatelj usluga CDU-a dužan je osigurati uslugu pružanja programskog rješenja po modelu SaaS (Software-as-a-Service) što uključuje:

– uspostavu programskog rješenja za utvrđivanje prava i praćenje ostvarivanja prava na parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom

– povezivanje i preuzimanje podataka iz matičnih registara putem državne informacijske infrastrukture te osiguranje točnosti i ažurnost svih podataka u ISP OSI

– bilježenje svih bitnih informacija vezanih uz prikupljanje, obradu i pohranu podataka i evidentiranje svih ostalih događaja vezanih uz operativni rad i ISP OSI

– čuvanje podataka i evidencija kao i svih informacija koje bilježi sustav, a koje su navedene u prethodnoj točki

– poduzimanje odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala zaštita podataka i sigurnost informacijskog sustava

– stalnu raspoloživost usluga 24 sata na dan, 7 dana u tjednu te oporavak sustava u najkraćem mogućem roku u slučaju kvarova ili drugih čimbenika koji nisu pod kontrolom pružatelja usluga

– pomoć i podršku korisnicima putem telefona ili elektroničke pošte.

(3) Vlasnik informacijskog rješenja ISP OSI i voditelj obrade podataka povezanih s ostvarivanjem prava na parkirališnu kartu je Izdavatelj.

(4) Izvršitelji obrade su:

– nadležna tijela koja provode postupke obrade zahtjeva za izdavanje parkirališne karte

– pružatelj usluga CDU-a kojem je Ministarstvo povjerilo ulogu uspostave informacijskog sustava i izradu javne isprave.

(5) U sustavu ISP OSI vode se evidencije, šifrarnici i katalozi o fizičkim osobama nositeljima prava i statusu parkirališne karte.

(6) Pružatelj usluga CDU-a će osigurati potrebne organizacijske i tehničke preduvjete u svrhu provjere prava i praćenja statusa o izdanim parkirališni kartama.

Provjera statusa

Članak 19.

Izdavatelj pokreće postupke periodičke provjere statusa nositelja prava. Ako se provjerom utvrdi da je došlo do promjene podataka koji utječu na ostvarivanje prava, sustav će automatski poništiti parkirališnu kartu.

Zaštita osobnih podataka

Članak 20.

(1) Izdavatelj parkirališne karte jamči privatnost te legitimnu obradu i zaštitu osobnih podataka, a u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Republike Hrvatske i Europske unije.

(2) Svi prikupljeni podaci koriste se isključivo za upravljanje sustavom ISP OSI.

(3) Prava pristupa tim podacima imaju nadležna tijela, ovlaštena tijela državne uprave i pravne osobe koje za tu svrhu ovlasti Izdavatelj.

(4) Na ISP OSI se mogu spajati i drugi informacijski sustavi sukladno pravilima propisanim Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

KONTROLA KORIŠTENJA PARKIRALIŠNE KARTE

Subjekti ovlašteni za provedbu kontrole

Članak 21.

(1) Nadzor i kontrolu korištenja parkirališne karte, uz tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno pravnu osoba koju je za tu svrhu osnovala jedinica lokalne samouprave, obavljaju i policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

(2) Izdavatelj će subjektima ovlaštenima za provedbu kontrole omogućiti provjeru statusa parkirališne karte.

(3) Ako se prilikom nadzora i kontrole utvrde okolnosti iz članka 17. ovoga Pravilnika, tijelo iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti će o tome nadležno tijelo.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Izdavatelj će uspostaviti ISP OSI do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Parkirališne karte izdane na ime osoba s invaliditetom prije stupanja na snagu ovog Pravilnika važe do isteka prijelaznog razdoblja od godine dana.

(3) Parkirališne karte izdane na ime udruga osoba s invaliditetom prije stupanja na snagu ovog Pravilnika važe do isteka prijelaznog razdoblja od dvije godine.

(4) Početak prijelaznog razdoblja računa se od datuma stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 23.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o znaku pristupačnosti (»Narodne novine«, broj 78/08 i 87/14).

(2) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o znaku pristupačnosti (»Narodne novine«, broj 78/08 i 87/14) završit će se po odredbama toga pravilnika.

Članak 24. (NN 146/22)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od dvadeset i četiri mjeseci od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 146/22

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

PRILOG I.

PRILOG II.

 

 

 

Copyright © Ante Borić