Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2171

Na temelju članka 525. stavka 10. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18., 17/20. i 83/21.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI, SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE IZVJEŠTAJA KOD IZNIMKE OD OBVEZE UPISA NEMATERIJALIZIRANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA KOD SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA ILI DRUGOG REGISTRA PROPISANOG POSEBNIM ZAKONOM

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom (»Narodne novine«, br. 106/20.) u članku 1. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (NN br. 65/18., 17/20. i 83/21.)«, a u točkama 3., 4., i 5. broj: »96« zamjenjuje s brojem: »87«.

U stavku 4. broj »96« zamjenjuje se brojem: »87«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Subjekt dostavlja izvještaj Hanfi na način koji je propisan Uputama Hanfe.«.

U stavku 2. iza riječi »izvještaja« briše se zarez te se riječi: »u papirnatom ili elektroničkom obliku« brišu.

Članak 3.

U PRILOGU 1. uz Pravilnik mijenja se naslov i glasi: »GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA SUBJEKTE KOJI SU IZDAVATELJI PRENOSIVIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA IZ ČLANKA 3. TOČKE 87. PODTOČKE C) ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA«.

Obrazac pod nazivom »OPVP-Opći podaci o svim izdanim prenosivim vrijednosnim papirima u poslovnoj godini« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 1) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Obrazac pod nazivom »PPVP-Podaci o pojedinom izdanju prenosivih vrijednosnih papira« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 2) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-17

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA SUBJEKTE KOJI SU IZDAVATELJI PRENOSIVIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA IZ ČLANKA 3. TOČKE 87. PODTOČKE C) ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

 

 

 

Copyright © Ante Borić