Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2167

Na temelju članka 428. točaka 3. i 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15., 112/18., 63/20. i 133/20.) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20. i 114/22.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donijela je

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠTAJA OSOBA KOJE IMAJU DOZVOLU ZA OBAVLJANJE POSLOVA DISTRIBUCIJE OSIGURANJA I/ILI DISTRIBUCIJE REOSIGURANJA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– oblik i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju i financijskoj uspješnosti,

– oblik i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg statističkog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju, sporedni posrednik u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditna institucija, Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d., leasing-društvo i investicijsko društvo izvještava Hanfu,

– način i rokovi izvještavanja Hanfe.

II. OBLIK I SADRŽAJ FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju dužno je sastavljati financijski izvještaj koje čine:

– Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) i

– Račun dobiti i gubitka.

(2) Oblik i sadržaj financijskog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka određeni su u obrascima u Prilogu I. »Financijski izvještaj društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju«, koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su sastavljati financijski izvještaj iz stavka 1. ovoga članka sa stanjem na dan 30. lipnja (polugodišnji financijski izvještaj) i 31. prosinca (godišnji financijski izvještaj).

Članak 3.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju, sporedni posrednik u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditna institucija, Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d., leasing-društvo i investicijsko društvo dužno je sastavljati statistički izvještaj.

(2) Oblik i sadržaj statističkog izvještaja iz stavka 1. ovoga članka određeni su u obrascu u Prilogu II. »Statistički izvještaj o fakturiranom iznosu provizije/naknade«, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su sastavljati statistički izvještaj iz stavka 1. ovoga članka sa stanjem na dan 30. lipnja (polugodišnji statistički izvještaj) i 31. prosinca (godišnji statistički izvještaj).

III. NAČIN I ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) Osobe iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su Hanfi dostaviti polugodišnji financijski izvještaj iz članka 2. ovoga Pravilnika najkasnije do isteka narednog mjeseca od isteka polugodišta za koje se izvještaj sastavlja.

(2) Osobe iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su Hanfi dostaviti godišnji financijski izvještaj iz članka 2. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvještaj sastavlja.

(3) Izvještaji iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se Hanfi u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

Članak 5.

(1) Osobe iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su Hanfi dostaviti polugodišnji statistički izvještaj iz članka 3. ovoga Pravilnika do isteka narednog mjeseca od isteka polugodišta za koje se izvještaj sastavlja.

(2) Osobe iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su Hanfi dostaviti godišnji statistički izvještaj iz članka 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvještaj sastavlja.

(3) Izvještaji iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se Hanfi u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

IV. UVJETI ZA ISKAZIVANJE LEI OZNAKE

Članak 6.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju dužno je u sklopu izvješća iz članka 2. stavka 1. i članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika naznačiti LEI oznaku ako:

– prekogranično (na temelju slobode pružanja usluge i/ili na temelju prava poslovnog nastana) pruža usluge distribucije osiguranja u drugoj državi članici ili

– ostvaruje godišnju proviziju u iznosu većem od 132.800,00 eura.

(2) Svako društvo za brokerske poslove u osiguranju odnosno reosiguranju dužno je u sklopu izvješća iz članka 2. stavka 1. i članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika naznačiti LEI oznaku.

V. POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA IZVANREDNE SITUACIJE

Članak 7.

U slučaju izvanredne ili druge situacije koja utječe na izvršenje obveza u pogledu načina i/ili rokova dostave izvještaja iz ovog Pravilnika, osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja postupit će u skladu sa smjernicom ili preporukom EIOPA-e koja je primjenjiva na navedenu situaciju, objavljenom u skladu s člankom 2.a Zakona o osiguranju, a ako takve smjernice ili preporuke nema, osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja će postupiti u skladu s uputom Hanfe, donesenom u skladu s člankom 204. stavkom 10. Zakona o osiguranju, koja će biti objavljena na internetskoj stranici Hanfe ili će biti dostavljena osobama iz članka 1. ovog Pravilnika na drugi primjeren način.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja (»Narodne novine«, broj 106/2020) prestaje važiti protekom posljednjeg dana roka za dostavu godišnjih financijskih i statističkih izvještaja sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine.

(2) Izvještaji iz stavka 1. ovog članka za 2022. godinu, dostavljaju se u obliku i sadržaju propisanim odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja (»Narodne novine«, broj 106/2020), ali na način propisan čl. 4. st. 3. i čl. 5. st. 3. ovog Pravilnika.

(3) Ovaj Pravilnik se prvi puta u cijelosti primjenjuje na polugodišnja financijska i statistička izvješća sa stanjem na dan 30. 6. 2023. godine prema popisu obrazaca iz Priloga ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-01/22-04/01 Urbroj: 326-01-70-72-22-2 Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU ODNOSNO DRUŠTAVA ZA BROKERSKE POSLOVE U OSIGURANJU I/ILI REOSIGURANJU

PRILOG II.

STATISTIČKI IZVJEŠTAJ O FAKTURIRANOM IZNOSU PROVIZIJE/NAKNADE

 

NEŽIVOT

01

01 OSIGURANJE OD NEZGODE

 

 

 

 

 

 

 

02

02 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

03

03 OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA,

 

 

 

 

 

 

04

04 OSIGURANJE TRAČNIH VOZILA

 

 

 

 

 

 

05

05 OSIGURANJE ZRAČNIH LETJELICA

 

 

 

 

 

 

06

06 OSIGURANJE PLOVILA

 

 

 

 

 

 

 

07

07 OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU

 

 

 

 

 

 

08

08 OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA

 

 

 

 

09

09 OSTALA OSIGURANJA IMOVINE

 

 

 

 

 

 

10

10 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA

 

 

11

11 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU ZRAČNIH LETJELICA

 

 

12

12 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU PLOVILA

 

 

 

13

13 OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI

 

 

 

 

 

14

14 OSIGURANJE KREDITA

 

 

 

 

 

 

 

15

15 OSIGURANJE JAMSTAVA

 

 

 

 

 

 

 

16

16 OSIGURANJE RAZNIH FINANCIJSKIH GUBITAKA

 

 

 

 

 

17

17 OSIGURANJE TROŠKOVA PRAVNE ZAŠTITE

 

 

 

 

 

18

18 OSIGURANJE POMOĆI (ASISTENCIJA)

 

 

 

 

 

 

ŽIVOT

19

19 ŽIVOTNA OSIGURANJA

 

 

 

 

 

 

 

20

20 RENTNO OSIGURANJE

 

 

 

 

 

 

 

21

21 DOPUNSKA OSIGURANJA UZ OSIGURANJE ŽIVOTA

 

 

 

 

22

22 OSIGURANJE ZA SLUČAJ VJENČANJA ILI SKLAPANJA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA ILI ROĐENJA

23

23 ŽIVOTNA ILI RENTNA OSIGURANJA KOD KOJIH UGOVARATELJ SNOSI RIZIK ULAGANJA

 

24

24 TONTINE

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25 OSIGURANJE S KAPITALIZACIJOM ISPLATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić