Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontnom planu leasing-društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2165

Na temelju članka 73. stavka 5. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/2013), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU LEASING-DRUŠTVA

Članak 1.

Prilog 1. u Pravilniku o kontnom planu leasing-društva (»Narodne novine« br. 63/14. i 132/17.) zamjenjuje se Prilogom 1. ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Do dana primjene ovoga Pravilnika primjenjuje se Kontni plan leasing-društva propisan Pravilnikom o kontnom planu leasing-društva (»Narodne novine« br. 63/14. i 132/17.).

Klasa: 011-01/22-05/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-5

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

KONTNI PLAN LEASING-DRUŠTVA

 

RAZRED 0 – DUGOTRAJNA IMOVINA

00

 

 

 

Nematerijalna imovina

 

000

 

 

Kapitalizirani troškovi razvoja

 

001

 

 

Patenti, licence i zaštitni znakovi

 

002

 

 

Računalni programi – software

 

003

 

 

Koncesije i ostala prava

 

004

 

 

Goodwill

 

005

 

 

Ostala nematerijalna imovina

 

006

 

 

Nematerijalna imovina u pripremi

 

007

 

 

Predujmovi za nematerijalnu imovinu

 

009

 

 

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja nematerijalne imovine

 

 

 

 

 

01

 

 

 

Materijalna imovina u operativnom leasingu

 

010

 

 

Zemljišta

 

 

0100

 

Zemljišta u operativnom leasingu

 

 

0109

 

Umanjenja vrijednosti zemljišta

 

011

 

 

Građevinski objekti

 

 

0110

 

Građevinski objekti u operativnom leasingu

 

 

0118

 

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju građevinskih objekata u operativnom leasingu

 

 

0119

 

Umanjenje vrijednosti građevinskih objekata

 

012

 

 

Vozila

 

 

0120

 

Osobna vozila

 

 

 

01200

Osobna vozila u operativnom leasingu

 

 

 

01208

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju osobnih vozila u operativnom leasingu

 

 

 

01209

Umanjenje vrijednosti osobnih vozila u operativnom leasingu

 

 

0121

 

Gospodarska vozila

 

 

 

01210

Gospodarska vozila u operativnom leasingu

 

 

 

01218

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju gospodarskih vozila u operativnom leasingu

 

 

 

01219

Umanjenje vrijednosti gospodarskih vozila u operativnom leasingu

 

013

 

 

Plovila

 

 

0130

 

Plovila u operativnom leasingu

 

 

0138

 

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju plovila u operativnom leasingu

 

 

0139

 

Umanjenje vrijednosti plovila u operativnom leasingu

 

014

 

 

Letjelice

 

 

0140

 

Letjelice u operativnom leasingu

 

 

0148

 

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju letjelica u operativnom leasingu

 

 

0149

 

Umanjenje vrijednosti letjelica u operativnom leasingu

 

015

 

 

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema

 

 

0150

 

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema u operativnom leasingu

 

 

0158

 

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u operativnom leasingu

 

 

0159

 

Umanjenja vrijednosti postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u operativnom leasingu

 

016

 

 

Ostala materijalna imovina

 

 

0160

 

Ostala materijalna imovina u operativnom leasingu

 

 

0168

 

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju ostale materijalne imovine u operativnom leasingu

 

 

0169

 

Umanjenja vrijednosti ostale materijalne imovine u operativnom leasingu

 

017

 

 

Predujmovi za materijalnu imovinu u operativnom leasingu

 

 

0170

 

Predujmovi za zemljišta

 

 

0171

 

Predujmovi za građevinske objekte

 

 

0172

 

Predujmovi za plovila

 

 

0173

 

Predujmovi za letjelice

 

 

0174

 

Predujmovi za postrojenja, strojeve, transportne uređaje i opremu

 

 

0175

 

Predujmovi za ostalu materijalnu imovinu

 

 

0176

 

Predujmovi za osobna vozila

 

 

0177

 

Predujmovi za gospodarska vozila

 

018

 

 

Investicije u tijeku – imovina u operativnom leasingu

 

 

0180

 

Zemljišta – investicije u tijeku

 

 

0181

 

Građevinski objekti – investicije u tijeku

 

 

0182

 

Osobna vozila – investicije u tijeku

 

 

0183

 

Gospodarska vozila – investicije u tijeku

 

 

0184

 

Plovila – investicije u tijeku

 

 

0185

 

Letjelice – investicije u tijeku

 

 

0186

 

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema – investicije u tijeku

 

 

0187

 

Ostala materijalna imovina – investicije u tijeku

 

 

 

 

 

02

 

 

 

Materijalna imovina – vlastita

 

020

 

 

Zemljišta

 

 

0200

 

Zemljišta za vlastite potrebe

 

 

0209

 

Umanjenja vrijednosti zemljišta

 

021

 

 

Građevinski objekti

 

 

0210

 

Građevinski objekti za vlastite potrebe/(u vlastitom korištenju)

 

 

0219

 

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti građevinskih objekata

 

022

 

 

Vozila

 

 

0220

 

Vozila u vlastitom korištenju

 

 

0229

 

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti vozila

 

023

 

 

Plovila

 

 

0230

 

Plovila u vlastitom korištenju

 

 

0239

 

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti plovila

 

024

 

 

Letjelice

 

 

0240

 

Letjelice u vlastitom korištenju

 

 

0249

 

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti letjelice

 

025

 

 

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema

 

 

0250

 

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema u vlastitom korištenju

 

 

0259

 

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme

 

026

 

 

Ostala materijalna imovina

 

 

0260

 

Ostala materijalna imovina u vlastitom korištenju

 

 

0269

 

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju i umanjenja vrijednosti za ostalu materijalnu imovinu

 

027

 

 

Predujmovi za materijalnu imovinu – vlastitu

 

 

0270

 

Predujmovi za zemljišta

 

 

0271

 

Predujmovi za građevinske objekte

 

 

0272

 

Predujmovi za plovila

 

 

0273

 

Predujmovi za letjelice

 

 

0274

 

Predujmovi za postrojenja, strojeve, transportne uređaje i opremu

 

 

0275

 

Predujmovi za ostalu materijalnu imovinu

 

 

0276

 

Predujmovi za osobna vozila

 

 

0277

 

Predujmovi za gospodarska vozila

 

028

 

 

Investicije u tijeku – vlastita imovina

 

 

0280

 

Zemljišta – investicije u tijeku

 

 

0281

 

Građevinski objekti – investicije u tijeku

 

 

0282

 

Osobna vozila – investicije u tijeku

 

 

0283

 

Gospodarska vozila – investicije u tijeku

 

 

0284

 

Plovila – investicije u tijeku

 

 

0285

 

Letjelice – investicije u tijeku

 

 

0286

 

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema – investicije u tijeku

 

 

0287

 

Ostala materijalna imovina – investicije u tijeku

 

 

 

 

 

03

 

 

 

Dugotrajna financijska imovina

 

031

 

 

Ulaganja u podružnice (povezana društva)

 

 

0310

 

Trošak ulaganja

 

 

0319

 

Ispravak vrijednosti

 

032

 

 

Ulaganja u pridružena društva

 

 

0320

 

Trošak ulaganja

 

 

0329

 

Ispravak vrijednosti

 

033

 

 

Ulaganja u zajedničke pothvate

 

 

0330

 

Trošak ulaganja

 

 

0339

 

Ispravak vrijednosti

 

035

 

 

Ulaganja u dugotrajne vrijednosne papire

 

 

0350

 

Ulaganja u dužničke vrijednosne papire

 

 

03509

 

Ispravak vrijednosti

 

 

0351

 

Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire

 

 

03519

 

Ispravak vrijednosti

 

036

 

 

Dani dugotrajni zajmovi

 

 

0360

 

Zajmovi s dospijećem duljim od 1 godine

 

 

0369

 

Ispravak vrijednosti

 

037

 

 

Dani dugotrajni depoziti i jamčevine

 

 

0370

 

Dugoročni depoziti preko godine dana

 

 

03709

 

Ispravak vrijednosti dugoročnih depozita

 

 

0371

 

Jamčevine s rokom povrata dužim od godine dana

 

 

03719

 

Ispravak vrijednosti jamčevine

 

038

 

 

Ostala dugotrajna financijska imovina

 

 

0380

 

Ostala dugotrajna financijska imovina

 

 

03809

 

Ispravak vrijednosti – ostala dugotrajna financijska imovina

 

 

 

 

 

04

 

 

 

Dugotrajna potraživanja

 

040

 

 

Potraživanja po osnovi financijskog leasinga

 

 

0400

 

Potraživanja po osnovi financijskog leasinga – financirani dio s ugovorenim rokom dospijeća preko 1 godine

 

 

0409

 

Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi financijskog leasinga

 

042

 

 

Ostala dugotrajna potraživanja

 

 

0420

 

Ostala dugotrajna potraživanja

 

 

0429

 

Ispravak vrijednosti ostalih dugotrajnih potraživanja

 

 

 

 

 

05

 

 

 

Materijalna imovina dana u zakup i najam

 

050

 

 

Materijalna imovina dana u zakup

 

 

0501

 

Zemljišta

 

 

 

05010

Zemljišta u zakupu

 

 

 

05019

Umanjenja vrijednosti zemljišta

 

 

0502

 

Građevinski objekti

 

 

 

05020

Građevinski objekti u zakupu

 

 

 

05028

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju građevinskih objekata u zakupu

 

 

 

05029

Umanjenje vrijednosti građevinskih objekata u zakupu

 

 

0503

 

Osobna vozila

 

 

 

05030

Osobna vozila u zakupu

 

 

 

05038

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju osobnih vozila u zakupu

 

 

 

05039

Umanjenje vrijednosti osobnih vozila u zakupu

 

 

0504

 

Gospodarska vozila

 

 

 

05040

Gospodarska vozila u zakupu

 

 

 

05048

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju gospodarskih vozila u zakupu

 

 

 

05049

Umanjenje vrijednosti gospodarskih vozila u zakupu

 

 

0505

 

Plovila

 

 

 

05050

Plovila u zakupu

 

 

 

05058

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju plovila u zakupu

 

 

 

05059

Umanjenje vrijednosti plovila u zakupu

 

 

0506

 

Letjelice

 

 

 

05060

Letjelice u zakupu

 

 

 

05068

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju letjelice u zakupu

 

 

 

05069

Umanjenje vrijednosti letjelica u zakupu

 

 

0507

 

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema

 

 

 

05070

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema u zakupu

 

 

 

05078

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u zakupu

 

 

 

05079

Umanjenje vrijednosti postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u zakupu

 

 

0508

 

Ostala materijalna imovina

 

 

 

05080

Ostala materijalna imovina u zakupu

 

 

 

05088

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju za ostalu materijalnu imovinu u zakupu

 

 

 

05089

Umanjenje vrijednosti ostale materijalne imovine u zakupu

 

051

 

 

Materijalna imovina dana u najam

 

 

0510

 

Zemljišta

 

 

 

05100

Zemljišta u najam

 

 

 

05109

Umanjenja vrijednosti zemljišta

 

 

0511

 

Građevinski objekti

 

 

 

05110

Građevinski objekti u najmu

 

 

 

05118

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju građevinskih objekata u najmu

 

 

 

05119

Umanjenja vrijednosti građevinskih objekata u najmu

 

 

0512

 

Osobna vozila

 

 

 

05120

Osobna vozila u najmu

 

 

 

05128

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju osobnih vozila u najmu

 

 

 

05129

Umanjenja vrijednosti osobnih vozila u najmu

 

 

0513

 

Gospodarska vozila

 

 

 

05130

Gospodarska vozila u najmu

 

 

 

05138

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju gospodarskih vozila u najmu

 

 

 

05139

Umanjenja vrijednosti gospodarskih vozila u najmu

 

 

0514

 

Plovila

 

 

 

05140

Plovila u najmu

 

 

 

05148

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju plovila u najmu

 

 

 

05149

Umanjenja vrijednosti plovila u najmu

 

 

0515

 

Letjelice

 

 

 

05150

Letjelice u najmu

 

 

 

05158

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju letjelice u najmu

 

 

 

05159

Umanjenja vrijednosti letjelica u najmu

 

 

0516

 

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema

 

 

 

05160

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema u najmu

 

 

 

05168

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u najmu

 

 

 

05169

Umanjenja vrijednosti postrojenja, strojeva, transportnih uređaja i opreme u najmu

 

 

0517

 

Ostala materijalna imovina

 

 

 

05170

Ostala materijalna imovina u najmu

 

 

 

05178

Ispravak vrijednosti za obračunatu amortizaciju za ostalu materijalnu imovinu u najmu

 

 

 

05179

Umanjenja vrijednosti ostale materijalne imovine u najmu

 

 

 

 

 

06

 

 

 

Ulaganje u nekretnine

 

 

0600

 

Zemljišta

 

 

0601

 

Građevinski objekti

 

 

0609

 

Ispravak vrijednosti za iznos amortizacije i umanjenja ulaganja u nekretnine

 

 

 

 

 

RAZRED 1 – KRATKOTRAJNA IMOVINA

10

 

 

 

Novac na računu i blagajni

 

100

 

 

Novčani računi u bankama

 

101

 

 

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi

 

102

 

 

Novac u blagajni

 

103

 

 

Novčani računi u bankama – devizni

 

104

 

 

Devizni akreditivi

 

105

 

 

Devizna blagajna

 

107

 

 

Ostala novčana sredstva

 

109

 

 

Ispravak vrijednosti

 

 

 

 

 

11

 

 

 

Kratkotrajna financijska imovina

 

111

 

 

Ulaganja u podružnice (povezana društva)

 

 

1110

 

Trošak ulaganja

 

 

1119

 

Ispravak vrijednosti

 

112

 

 

Ulaganja u pridružena društva

 

 

1120

 

Trošak ulaganja

 

 

1129

 

Ispravak vrijednosti

 

113

 

 

Ulaganja u zajedničke pothvate

 

 

1130

 

Trošak ulaganja

 

 

1139

 

Ispravak vrijednosti

 

115

 

 

Ulaganja u kratkotrajne vrijednosne papire

 

 

1150

 

Ulaganja u dužničke vrijednosne papire

 

 

11509

 

Ispravak vrijednosti

 

 

1151

 

Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire

 

 

11519

 

Ispravak vrijednosti

 

116

 

 

Dani kratkotrajni zajmovi

 

 

1160

 

Zajmovi s dospijećem do 1 godine – nedospjelo

 

 

1161

 

Dospjeli zajmovi komitentima

 

 

1162

 

Nedospjela potraživanja po kamatnim prihodima

 

 

1169

 

Ispravak vrijednosti

 

117

 

 

Dani kratkotrajni depoziti i jamčevine

 

 

1170

 

Kratkotrajni depoziti do godine dana

 

 

11709

 

Ispravak vrijednosti kratkotrajnih depozita

 

 

1171

 

Jamčevine s rokom povrata do godine dana

 

 

11719

 

Ispravak vrijednosti jamčevine

 

118

 

 

Ostala kratkotrajna financijska imovina

 

 

1180

 

Ostala kratkotrajna financijska imovina

 

 

11809

 

Ispravak vrijednosti – ostala kratkotrajna financijska imovina

 

 

 

 

 

12

 

 

 

Kratkotrajna potraživanja od primatelja leasinga iz leasing poslovanja

 

120

 

 

Potraživanja po osnovi financijskog leasinga

 

 

1200

 

Potraživanja po osnovi financijskog leasinga – financirani dio s ugovorenim rokom dospijeća do 1 godine

 

 

1201

 

Dospjela potraživanja po osnovni financijskog leasinga

 

 

1202

 

Nedospjela potraživanja po kamatnim prihodima

 

 

1203

 

Ostala kratkotrajna potraživanja po osnovi financijskog leasinga

 

 

1209

 

Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi financijskog leasinga

 

121

 

 

Potraživanja po osnovi operativnog leasinga

 

 

1210

 

Potraživanja po osnovi operativnog leasinga

 

 

1211

 

Ostala kratkotrajna potraživanja po osnovi operativnog leasinga

 

 

1219

 

Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi operativnog leasinga

 

 

 

 

 

13

 

 

 

Dani predujmovi

 

 

1301

 

Dani predujmovi nevezani za nabavku objekta leasinga

 

 

1309

 

Ispravak vrijednosti predujmova

 

 

 

 

 

15

 

 

 

Ostala kratkotrajna potraživanja

 

 

1500

 

Ostala kratkotrajna potraživanja

 

 

1509

 

Ispravak vrijednosti ostalih kratkotrajnih potraživanja

 

 

 

 

 

16

 

 

 

Potraživanja od države i drugih institucija, potraživanja od radnika i ostala potraživanja

 

160

 

 

Pretporez (PDV u primljenim računima, plaćeni PDV)

 

161

 

 

Potraživanja za preplaćenu carinu, PDV i druge pristojbe

 

162

 

 

Potraživanja za preplaćen porez na dobit

 

163

 

 

Potraživanja za ostale preplaćene poreze, doprinose i članarine

 

164

 

 

Potraživanja za naknade plaća

 

165

 

 

Potraživanja od radnika

 

166

 

 

Potraživanja naknada šteta od društava osiguranja i drugih

 

167

 

 

Ostala kratkotrajna potraživanja

 

169

 

 

Ispravak vrijednosti potraživanja od države, drugih institucija, zaposlenih i ostalih potraživanja

 

 

 

 

 

17

 

 

 

Potraživanja od najma

 

170

 

 

Potraživanja po osnovi najma

 

179

 

 

Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi naj­ma

 

 

 

 

 

18

 

 

 

Potraživanja od zakupa

 

180

 

 

Potraživanja po osnovi zakupa

 

189

 

 

Ispravak vrijednosti potraživanja po osnovi zakupa

 

 

 

 

 

19

 

 

 

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

 

190

 

 

Unaprijed plaćeni troškovi (do 12 mjeseci)

 

191

 

 

Odgođena porezna imovina (MRS 12)

 

192

 

 

Nedospjela naplata prihoda

RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

21

 

 

 

Obveze po izdanim kratkoročnim vrijednos­nim papirima

 

210

 

 

Obveze za izdane čekove

 

211

 

 

Obveze za izdane mjenice

 

212

 

 

Obveze za izdane obveznice

 

214

 

 

Obveze za derivativne financijske instrumente

 

215

 

 

Obveze za izdane komercijalne zapise

 

217

 

 

Obveze za izdane ostale vrijednosne papire

 

 

 

 

 

22

 

 

 

Obveze prema dobavljačima

 

220

 

 

Obveze prema dobavljačima za leasing

 

221

 

 

Ostale obveze prema dobavljačima

 

 

 

 

 

24

 

 

 

Obveze prema povezanim društvima i iz zajedničkih poslova

 

240

 

 

Obveza prema povezanim društvima za izglasane dividende i udjele u dobiti (donijete odluke o isplati)

 

241

 

 

Ostale obveze prema povezanim društvima

 

242

 

 

Obveze iz zajedničkih pothvata

 

 

 

 

 

25

 

 

 

Financijske obveze

 

251

 

 

Obveze za kredite i zajmove banaka i financijskih institucija u zemlji

 

 

2510

 

Tekuće dospijeće dugoročnih kredita i zajmova (do 12 mjeseci)

 

 

2511

 

Kratkoročni krediti i zajmovi

 

 

2512

 

Obveze za kamate

 

252

 

 

Obveze za kredite i zajmove banaka i financijskih institucija iz inozemstva

 

 

2520

 

Tekuće dospijeće dugoročnih kredita (do 12 mjeseci)

 

 

2521

 

Kratkoročni krediti i zajmovi

 

 

2522

 

Obveze za kamate

 

253

 

 

Obveze za zajmove od ostalih kreditora

 

 

2530

 

Tekuće dospijeće dugoročnih zajmova (do 12 mjeseci)

 

 

2531

 

Kratkoročni zajmovi

 

 

2532

 

Obveze za kamate

 

255

 

 

Obveze za predujmove, depozite i jamstva

 

 

2550

 

Obveze za primljene predujmove

 

 

2551

 

Obveze za primljene depozite i jamčevine

 

 

2552

 

Obveze za primljeno učešće za financijski leasing

 

256

 

 

Ostale kratkoročne financijske obveze

 

 

 

 

 

26

 

 

 

Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe, obveze iz rezultata i ostale kratkoročne obveze

 

260

 

 

Obveze za porez na dodanu vrijednost (PDV)

 

261

 

 

Obveze za carinu, PDV i ostale pristojbe

 

262

 

 

Obveze za porez na dobit

 

263

 

 

Obveze za porez po odbitku

 

264

 

 

Obveze za porez na dohodak od kapitala

 

265

 

 

Obveze za porez na promet nekretnina, posebne i lokalne poreze, doprinose, članarine i naknade

 

266

 

 

Obveze prema državi za poreze, doprinose i druga davanja

 

267

 

 

Obveze prema radnicima (osim za plaće)

 

268

 

 

Ostale kratkoročne obveze

 

 

 

 

 

27

 

 

 

Obveze za plaće, nadnice i naknade

 

271

 

 

Obveze za neto plaće i nadnice

 

272

 

 

Obveze za naknade za neto plaće i nadnice

 

273

 

 

Doprinosi iz i na plaće, nadnice i naknade

 

274

 

 

Porez i prirez iz plaća, nadnica i naknada

 

 

 

 

 

28

 

 

 

Kratkoročna rezerviranja za rizike i troškove

 

 

 

 

 

29

 

 

 

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja

 

290

 

 

Odgođeno plaćanje troškova

 

291

 

 

Odgođene porezne obveze (MRS 12)

 

293

 

 

Prihodi budućih razdoblja

 

 

 

 

 

RAZRED 3 – ZALIHE MATERIJALA I SITNOG INVENTARA

30

 

 

 

Sitan inventar, auto gume i ambalaža

 

350

 

 

Sitan inventar u skladištu

 

351

 

 

Sitan inventar u upotrebi

 

352

 

 

Auto gume na skladištu

 

353

 

 

Auto gume u upotrebi

 

354

 

 

Ambalaža u skladištu

 

355

 

 

Ambalaža u upotrebi

 

357

 

 

Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto guma i ambalaže

 

358

 

 

Predujmovi dobavljačima za sitan inventar, auto gume i ambalažu

 

359

 

 

Odstupanje od cijena sitnog inventara, auto guma i ambalaže

 

 

 

 

 

RAZRED 4 – TROŠKOVI

40

 

 

 

Troškovi sirovina i materijala, energije, pričuvnih dijelova i sitnog inventara

 

400

 

 

Sirovine i materijal

 

401

 

 

Energija

 

402

 

 

Pričuvni (rezervni) dijelovi

 

403

 

 

Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma

 

404

 

 

Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje opreme

 

409

 

 

Ostali materijalni troškovi

 

 

 

 

 

41

 

 

 

Troškovi usluga

 

410

 

 

Prijevozne usluge

 

411

 

 

Poštanske i telekomunikacijske usluge

 

412

 

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

413

 

 

Usluge istraživanja tržišta

 

414

 

 

Zakupnine, najamnine i poslovni (operativni) leasing

 

415

 

 

Usluge promidžbe, reklame i sajmova

 

416

 

 

Intelektualne usluge

 

417

 

 

Komunalne usluge

 

418

 

 

Troškovi registracije (sredstava koji podliježu registraciji)

 

419

 

 

Ostale usluge

 

 

 

 

 

42

 

 

 

Rezerviranja za nepredviđene obveze i ostali troškovi

 

420

 

 

Troškovi rezerviranja za mirovine i druge obveze prema zaposlenicima

 

421

 

 

Troškovi rezerviranja za poreze i doprinose

 

422

 

 

Troškovi rezerviranja za sudske sporove pokrenute protiv leasing-društva

 

 

 

 

 

43

 

 

 

Amortizacija i vrijednosno usklađivanje materijalne i nematerijalne imovine

 

430

 

 

Amortizacija materijalne imovine u operativnom leasingu

 

431

 

 

Amortizacija materijalne imovine za vlastite potrebe

 

432

 

 

Amortizacija nematerijalne imovine

 

433

 

 

Vrijednosno usklađivanje materijalne imovine u operativnom leasingu

 

434

 

 

Vrijednosno usklađivanje ostale materijalne imovine

 

435

 

 

Vrijednosno usklađivanje nematerijalne imovine

 

436

 

 

Amortizacija materijalne imovine u zakupu

 

437

 

 

Vrijednosno usklađenje materijalne imovine u zakupu

 

438

 

 

Amortizacija materijalne imovine u najmu

 

439

 

 

Vrijednosno usklađenje materijalne imovine u najmu

 

 

 

 

 

44

 

 

 

Vrijednosna usklađivanja – ostalo

 

440

 

 

Vrijednosno usklađivanje (umanjenje) zaliha sitnog inventara, ambalaže i auto guma

 

442

 

 

Vrijednosno usklađivanje preuzete i vraćene imovine iz ugovora o operativnom leasingu

 

443

 

 

Vrijednosno usklađivanje preuzete i vraćene imovine iz ugovora o financijskom leasingu

 

444

 

 

Vrijednosno usklađivanje ostale imovine

 

 

 

 

 

45

 

 

 

Ostali troškovi poslovanja

 

450

 

 

Naknade troškova radnicima

 

451

 

 

Reprezentacija

 

452

 

 

Troškovi osiguranja

 

 

4520

 

Troškovi osiguranja za objekte leasinga

 

 

4521

 

Ostali troškovi osiguranja

 

453

 

 

Porezi koji ne zavise od poslovnih rezultata

 

454

 

 

Doprinosi

 

455

 

 

Bankarske usluge i članarine udruženjima

 

456

 

 

Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih

 

457

 

 

Ostali troškovi

 

458

 

 

Troškovi naknade Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

 

 

 

 

 

47

 

 

 

Troškovi osoblja

 

470

 

 

Neto plaće i nadnice

 

471

 

 

Naknade plaća i nadnica

 

472

 

 

Doprinosi iz plaća i na plaće

 

473

 

 

Porezi i prirezi iz plaća

 

 

 

 

 

49

 

 

 

Raspored troškova

 

 

 

 

 

RAZRED 5 – INTERNI OBRAČUNI

50

 

 

 

Interni obračuni

 

 

 

 

 

RAZRED 6 – ZALIHE

60

 

 

 

Objekti vraćeni i oduzeti iz ugovora o operativnom leasingu

 

600

 

 

Početno priznata vrijednost objekata vraćenih i oduzetih iz ugovora o operativnom leasingu

 

609

 

 

Ispravak vrijednosti vraćenih i oduzetih objekata iz ugovora o operativnom leasingu

 

 

 

 

 

61

 

 

 

Objekti vraćeni i oduzeti iz ugovora o financijskom leasingu

 

610

 

 

Početno priznata vrijednost objekata vraćenih i oduzetih iz ugovora o financijskom leasingu

 

619

 

 

Ispravak vrijednosti vraćenih i oduzetih objekata iz ugovora o financijskom leasingu

 

 

 

 

 

62

 

 

 

Ostala preuzeta imovina

 

620

 

 

Početno priznata vrijednost ostale preuzete imovine

 

629

 

 

Ispravak vrijednosti ostale preuzete imovine

 

 

 

 

 

66

 

 

 

Nabavna vrijednost objekta financijskog leasinga prije aktiviranja ugovora o leasingu

 

 

 

 

 

67

 

 

 

Dani predujmovi dobavljačima za financijski leasing

 

 

 

 

 

RAZRED 7 – RASHODI I PRIHODI

71

 

 

 

Trošak nabave (nabavna vrijednost) predmeta leasinga

 

710

 

 

Nabavna vrijednost predmeta financijskog leasinga

 

 

7100

 

Troškovi nabave predmeta leasinga

 

 

7101

 

Ostali troškovi po leasing poslovanju

 

 

 

 

 

72

 

 

 

Financijski rashodi

 

720

 

 

Kamatni rashodi (uključiti i neto tečajne razlike po obvezama na osnovi kamatnih troškova – u devizama i uz valutnu klauzulu)

 

 

7200

 

Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene od domaćih banaka i financijskih institucija

 

 

7201

 

Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene od inozemnih banaka i financijskih institucija

 

 

7203

 

Ostali kamatni rashodi

 

721

 

 

Nekamatni troškovi na osnovu naknada/provizija za financijske usluge (uključujući i neto tečajne razlike po obvezama za naknade/provizije – u devizama i uz valutnu klauzulu)

 

722

 

 

Negativne tečajne razlike

 

 

7220

 

Negativne tečajne razlike zbog svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a

 

 

7221

 

Negativne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj

 

723

 

 

Vrijednosno usklađivanje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i podružnice koja se vrednuju po metodi troška

 

724

 

 

Gubitak od ulaganja u financijske instrumente

 

 

7240

 

Gubitak od aktivnosti trgovanja, vrijednosnog usklađivanja financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i ugrađenih derivata

 

 

7241

 

Gubitak od aktivnosti u kategoriji imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

7242

 

Gubitak od aktivnosti u kategoriji imovine po amortiziranom trošku (u slučaju prodaje prije roka dospijeća)

 

 

7243

 

Gubitak od transakcija zaštite

 

725

 

 

Troškovi vrijednosnog usklađenja

 

 

7250

 

Vrijednosno usklađivanje potraživanja po danim zajmovima

 

 

7251

 

Vrijednosno usklađivanje potraživanja iz financijskog leasinga

 

 

7252

 

Vrijednosno usklađivanje potraživanja iz operativnog leasinga

 

 

7253

 

Vrijednosno usklađivanje vrijednosnih papira po amortiziranom trošku

 

 

7254

 

Vrijednosno usklađivanje dužničkih vrijednosnih papira u portfelju po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

7255

 

Vrijednosno usklađivanje potraživanja po kamatnim prihodima

 

 

7256

 

Vrijednosno usklađivanje potraživanja po nekamatnim prihodima

 

 

7257

 

Vrijednosno usklađivanje potraživanja po ostalim osnovama i ostale financijske imovine

 

726

 

 

Ostali financijski rashodi

 

 

 

 

 

73

 

 

 

Ostali rashodi

 

730

 

 

Neotpisana vrijednost i drugi troškovi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

 

 

7300

 

Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane materijalne imovine u operativnom leasingu

 

 

7301

 

Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane ostale materijalne imovine

 

 

7303

 

Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane ostale nematerijalne imovine

 

 

7304

 

Drugi troškovi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

 

731

 

 

Darovanja

 

732

 

 

Manjkovi

 

733

 

 

Kazne, penali i naknade štete

 

734

 

 

Otpisi

 

735

 

 

Ostali rashodi

 

 

 

 

 

75

 

 

 

Prihodi po osnovi operativnog leasinga

 

750

 

 

Prihodi ostvareni po osnovi operativnog leasinga (ukupne naknade)

 

751

 

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine u operativnom leasingu

 

752

 

 

Ostali prihodi po osnovi operativnog leasinga

 

 

 

 

 

76

 

 

 

Prihodi po osnovi financijskog leasinga

 

760

 

 

Prihodi od »prodaje« po osnovi financijskog leasinga – prijenos u korištenje

 

761

 

 

Prihod od prodaje imovine iz financijskog leasinga

 

762

 

 

Ostali prihodi po osnovi financijskog leasinga

 

 

 

 

 

77

 

 

 

Financijski prihodi

 

770

 

 

Kamatni prihodi (uključujući i Neto tečajne razlike po tražbinama na osnovi kamatnih prihoda – u devizama i uz valutnu klauzulu)

 

 

7700

 

Prihodi od kamata – financijski leasing

 

 

7701

 

Prihodi od kamata – dani zajmovi

 

 

7702

 

Ostali prihodi od kamata

 

771

 

 

Nekamatni prihodi na osnovu naknada/provizija za financijske usluge (Neto tečajne razlike po tražbinama na osnovi naknada – u devizama i uz valutnu klauzulu)

 

772

 

 

Pozitivne tečajne razlike

 

 

7720

 

Pozitivne tečajne razlike zbog svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a

 

 

7721

 

Pozitivne tečajne razlike zbog svođenja pozicija bilance s valutnom klauzulom na ugovoreni tečaj

 

773

 

 

Dobitak od ulaganja u financijske instrumente

 

 

7730

 

Dobitak od aktivnosti trgovanja, vrijednosnog usklađivanja financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka i ugrađenih derivata

 

 

7731

 

Dobitak od aktivnosti u kategoriji imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

7732

 

Dobitak od aktivnosti u kategoriji imovine po amortiziranom trošku (u slučaju prodaja prije roka dospijeća)

 

 

7733

 

Dobitak od transakcija zaštite

 

774

 

 

Prihodi od naplate otpisanih plasmana u prethodnim godinama

 

775

 

 

Prihodi od ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i podružnice koja se iskazuju po trošku

 

776

 

 

Prihodi od dividendi i udjela u dobiti nepovezanih društava

 

779

 

 

Ostali financijski prihodi

 

 

 

 

 

78

 

 

 

Ostali prihodi

 

780

 

 

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

 

 

7801

 

Prihodi od prodaje ostale materijalne imovine

 

 

7803

 

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine

 

781

 

 

Prihodi od ukidanja rezervacija za troškove i rizike

 

782

 

 

Otpis obveza

 

783

 

 

Viškovi

 

784

 

 

Penali, nagrade i slični prihodi

 

789

 

 

Ostali prihodi

 

 

 

 

 

79

 

 

 

Razlika prihoda i rashoda

 

 

 

 

 

RAZRED 8 – REZULTAT POSLOVANJA

80

 

 

 

Dobit ili gubitak prije oporezivanja

 

800

 

 

Dobit prije oporezivanja

 

801

 

 

Gubitak prije oporezivanja

 

 

 

 

 

81

 

 

 

Porez na dobit ili gubitak

 

810

 

 

Porez na dobit

 

811

 

 

Porez na gubitak

 

 

 

 

 

82

 

 

 

Dobit ili gubitak nakon oporezivanja

 

820

 

 

Dobit nakon oporezivanja

 

821

 

 

Gubitak nakon oporezivanja

 

 

 

 

 

83

 

 

 

Raspored dobiti financijske godine

 

 

 

 

 

RAZRED 9 – VLASTITI KAPITAL, DUGOROČNE OBVEZE I IZVAN­BILANČNI ZAPISI

90

 

 

 

Temeljni kapital

 

900

 

 

Dionička glavnica (temeljni kapital)

 

 

9000

 

Obične dionice u vlasništvu domaćih osoba

 

 

9001

 

Povlaštene dionice u vlasništvu domaćih osoba

 

 

9002

 

Obične dionice u vlasništvu inozemnih osoba

 

 

9003

 

Povlaštene dionice u vlasništvu inozemnih osoba

 

901

 

 

Glavnica (temeljni kapital) društva s ograničenom odgovornošću

 

 

9010

 

Upisani temeljni ulozi domaćih osoba

 

 

9011

 

Upisani temeljni ulozi inozemnih osoba

 

902

 

 

Premije na emitirane dionice i udjele (kapitalni dobitak)

 

 

9020

 

Kapitalni dobitak ostvaren emisijom i prodajom vlastitih dionica

 

 

9021

 

Kapitalni dobitak ostvaren prodajom poslovnih udjela

 

 

 

 

 

91

 

 

 

Pričuve (rezerve)

 

910

 

 

Zakonske pričuve (rezerve)

 

911

 

 

Statutarne pričuve (rezerve)

 

912

 

 

Rezerve za otkup vlastitih dionica

 

913

 

 

Rezerve za otkupljene vlastite dionice

 

914

 

 

Ostale rezerve

 

915

 

 

Rezerve kapitala

 

 

 

 

 

92

 

 

 

Zadržana dobit, preneseni gubitak, dobit ili gubitak tekuće godine

 

920

 

 

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

 

921

 

 

Dobit tekuće godine (neto dobit)

 

929

 

 

Gubitak tekuće godine

93

 

 

 

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

930

 

 

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

931

 

 

Nerealizirana dobit/gubitak s osnove tečajnih razlika po vlasničkim vrijednosnim papirima po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

 

 

 

94

 

 

 

Rezerve proizašle iz transakcija zaštite

 

 

 

 

 

95

 

 

 

Rezerve proizašle iz revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine (MRS 16 i MRS 36)

 

 

 

 

 

96

 

 

 

Dugoročne financijske obveze

 

961

 

 

Obveze za dugoročne kredite i zajmove banaka i financijskih institucija u zemlji

 

962

 

 

Obveza za dugoročne kredite i zajmove banaka i financijskih institucija iz inozemstva

 

963

 

 

Obveze za dugoročne zajmove od ostalih kreditora

 

965

 

 

Obveze za predujmove, depozite i jamstva

 

 

9650

 

Obveze za primljene predujmove

 

 

9651

 

Obveze za primljene depozite i jamstva

 

966

 

 

Obveze za izdane vrijednosne papire

 

967

 

 

Ostale dugoročne financijske obveze

 

 

 

 

 

97

 

 

 

Ostale dugoročne obveze

 

 

 

 

 

98

 

 

 

Rezerviranja za rizike i troškove

 

 

 

 

 

99

 

 

 

Izvanbilančni zapisi

 

 

 

 

Aktivni računi 990-994

 

990

 

 

Nedospjela ugovorena vrijednost po ugovorima o operativnom leasingu

 

991

 

 

Preuzeti objekti iz ugovora o financijskom leasingu

 

 

 

 

Ostali aktivni izvanbilančni zapisi (992-994)

 

 

 

 

Pasivni računi 995-999

 

995

 

 

Nedospjela ugovorena vrijednost po ugovorima o operativnom leasingu

 

996

 

 

Preuzeti objekti iz ugovora o financijskom leasingu

 

 

 

 

Ostali pasivni izvanbilančni zapisi (997-999)

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić