Baza je ažurirana 31.05.2023. 

zaključno sa NN 57/23

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. i članka 50. stavka 2. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. svibnja 2014. donosi

 

PRAVILNIK O OBAVLJANJU POSLOVA LEASINGA LEASING DRUŠTAVA IZ DRŽAVA ČLANICA I TREĆIH DRŽAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

PROČIŠĆENI TEKST NN 68/14, 142/22

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se propisuje način primjene odredaba Zakona o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/13) na:

1. obavljanje poslova leasinga leasing društava iz država članica na području Republike Hrvatske,

2. obavljanje poslova leasinga leasing društava iz trećih država na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon – Zakon o leasingu (»Narodne novine«, br. 141/13),

3. ZOKI – Zakon o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/13),

4. Uzajamno priznata usluga – financijski leasing kako je propisano odredbama ZOKI-ja,

5. Neposredno obavljanje poslova leasinga – obavljanje poslova financijskog leasinga društva iz države članice na području Republike Hrvatske, ako nije osnovana podružnica, te ako na području Republike Hrvatske sklapa pravne poslove kojima je predmet financijski leasing ili ako na području Republike Hrvatske fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima prebivalište ili boravište, odnosno sjedište na području Republike Hrvatske, ponudi takav posao preko svojih zastupnika, posrednika ili nekim drugim putem,

6. Država članica – država koja je članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru,

7. Treća država – država koja nije članica Europske unije ni država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru,

8. Leasing društvo iz države članice – pravna osoba sa sjedištem u državi članici koja je, u skladu s propisima te države članice, ovlaštena obavljati poslove leasinga,

9. Leasing društvo iz treće države – pravna osoba sa sjedištem izvan područja države članice koja je, u skladu s propisima te treće države, ovlaštena obavljati poslove leasinga,

10. Podružnica – podružnica trgovačkog društva u smislu Zakona o trgovačkim društvima.

OBAVLJANJE POSLOVA LEASINGA LEASING DRUŠTAVA IZ DRŽAVA ČLANICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Obavljanje poslova leasinga leasing društava iz država članica koja ispunjavaju uvjete za obavljanje uzajamno priznate usluge

Članak 3.

Leasing društvo iz države članice koje ispunjava uvjete za obavljanje poslova leasinga kao uzajamne priznate usluge prema ZOKI-ju, može obavljati poslove leasinga na području Republike Hrvatske sukladno odredbama ZOKI-ja.

Neposredno obavljanje poslova leasinga leasing društava iz država članica koja ispunjavaju uvjete za obavljanje uzajamno priznate usluge

Članak 4.

(1) Leasing društvo iz države članice iz članka 3. ovog Pravilnika koje ispunjava uvjete iz članka 84. ZOKI-ja i druge uvjete propisane ZOKI-jem, može neposredno, privremeno, na području Republike Hrvatske, obavljati poslove financijskog leasinga, kao uzajamno priznatu uslugu koju je ovlašteno pružati u matičnoj državi članici.

(2) Leasing društvo iz stavka 1. ovoga članka Pravilnika, može početi neposredno obavljati poslove leasinga na području Republike Hrvatske uz uvjete i na način kako je propisano ZOKI-jem.

(3) Odredbe Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona koje se odnose na ugovor o leasingu (članci 51. i 52.), prava i obveze subjekata u poslu leasinga (članci 53. – 65.), Registar objekta leasinga (članci 66. i 67.), povjerljive podatke (članci 107. – 109.), zaštitu potrošača (članci 110. – 112.), mjerodavno pravo s međunarodnim obilježjem (članci 113. – 116.), prekršajne odredbe (članci 123. – 127.), te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, na odgovarajući način, primjenjuju se na neposredno obavljanje poslova leasinga leasing društva iz stavka 1. ovoga članka.

Obavljanje poslova leasinga, leasing društava iz država članica putem podružnice koja ispunjavaju uvjete za obavljanje uzajamno priznate usluge

Članak 5.

(1) Leasing društvo iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika, osim neposredno, može na području Republike Hrvatske obavljati poslove financijskog leasinga kao uzajamno priznatu uslugu i putem podružnice.

(2) Na osnivanje i prestanak podružnice leasing društva iz države članice iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika koja obavlja uzajamno priznatu uslugu, primjenjuju se odredbe ZOKI-ja.

(3) Na poslovanje podružnice leasing društva iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona koje se odnose na ugovor o leasingu (članci 51. i 52.), prava i obveze subjekata u poslu leasinga (članci 53. – 65.), Registar objekta leasinga (članci 66. i 67.), organizacijske zahtjeve (članci 68. i 71.), poslovne knjige i izvještavanje Agencije (članci 72. – 76.), nadzor (članci 77. – 103.), povjerljive podatke (članci 107. – 109.), zaštitu potrošača (članci 110. – 112.), mjerodavno pravo s međunarodnim obilježjem (članci 113. – 116.), likvidaciju (članci 117. – 121.), prekršajne odredbe (članci 123. – 127.), te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Obavljanje poslova leasinga leasing društva iz države članice koja ne ispunjavaju uvjete za obavljanje uzajamno priznate usluge

Članak 6.

(1) Leasing društvo države članice (dalje: Osnivač) koje je u skladu s propisima države članice ovlašteno obavljati poslove leasinga (financijskog i/ili operativnog) u toj državi članici, a koje ne ispunjava uvjete za poslovanje kao financijska institucija koja obavlja te poslove kao uzajamno priznatu uslugu (financijski leasing) te druge propisane uvjete u skladu sa ZOKI-jem, može obavljati poslove leasinga na području Republike Hrvatske samo putem podružnice.

(2) Osnivač može obavljati poslove leasinga na području Republike Hrvatske putem podružnice i to pod uvjetom da je te poslove ovlašten obavljati u državi u kojoj ima registrirano sjedište.

Osnivanje podružnice

Članak 7.

(1) Osnivač koji namjerava osnovati podružnicu na području Republike Hrvatske dužan je dobiti odobrenje za obavljanje poslova leasinga od Agencije.

(2) Podružnica se može upisati u sudski registar tek nakon dobivanja odobrenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Osnivač može na području Republike Hrvatske osnovati samo jednu podružnicu, a ako želi obavljati poslove na više lokacija na području Republike Hrvatske, može otvoriti jednu ili više organizacijskih jedinica.

Članak 8. (NN 142/22)

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, potrebno je priložiti dokumentaciju propisanu člankom 48. stavak 5. Zakona.

(2) Agencija može u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka zatražiti dodatne informacije i dokumentaciju. Ako je Agencija zatražila dodatne informacije ili dokumentaciju, dan njihove dostave smatra se danom zaprimanja urednog zahtjeva.

(3) Agencija može, kao uvjet za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga za podružnicu, zahtijevati da Osnivač položi na račun bilo koje kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj novčani iznos koji ne može biti manji od 132.722,81 eura kao jamstvo za namiru obveza koje proizlaze iz poslova zaključenih na području Republike Hrvatske. Po upisu podružnice Osnivača u sudski registar navedena se sredstva mogu prenijeti na račun podružnice koji se vodi u Republici Hrvatskoj.

(4) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga za podružnicu ukoliko nastupe uvjeti iz članka 48. stavak 8. Zakona.

Vođenje poslova i zastupanje podružnice

Članak 9.

(1) Voditi poslove i zastupati podružnicu može samo osoba, odnosno osobe koje su dobile suglasnost Agencije za vođenje poslova podružnice.

(2) Poslove podružnice vodi i zastupa najmanje jedna osoba koja mora poznavati hrvatski jezik dovoljno da bi mogla obavljati tu funkciju, mora obavljati te poslove s područja Republike Hrvatske, u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu s Osnivačem.

(3) Osobe odgovorne za vođenje poslova podružnice moraju ispunjavati uvjete propisane za člana uprave leasing društva prema Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona.

(4) Osnivač može ovlastiti prokurista da samo zajedno s osobom odgovornom za vođenje poslova podružnice, zastupa podružnicu odnosno sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun podružnice koje proizlaze iz poslova za koje je podružnica dobila odobrenje Agencije.

(5) Osoba odnosno osobe odgovorne za vođenje poslova podružnice dužne su osigurati da podružnica posluje u skladu s odredbama Zakona, propisima donesenim na temelju Zakona, drugim propisima koji se primjenjuju na leasing društva, prema pravilima i standardima struke te osigurati provođenje nadzora i nadzornih mjera naloženih od Agencije i drugih nadzornih tijela.

Izdavanje suglasnosti za osobe odgovorne za vođenje podružnice

Članak 10.

(1) Odredbe Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona koje se odnose na izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva, na odgovarajući način se primjenjuju na izdavanje suglasnosti osobi, odnosno osobama koje će voditi poslove i zastupati podružnicu.

(2) Osoba odgovorna za vođenje poslova podružnice imenuje se na rok koji ne može biti dulji od pet godina, a Osnivač može opozvati navedenu osobu i prije isteka mandata.

(3) Zahtjev za suglasnost iz stavka 1. ovog članka, kandidat je dužan podnijeti najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedine osobe koja je odgovorna za vođenje poslova podružnice.

(4) Kad osoba ili osobe odgovorne za vođenje poslova podružnice nisu u mogućnosti obavljati svoju funkciju, Osnivač je dužan najkasnije u roku od 15 dana od utvrđivanja te činjenice, bez suglasnosti Agencije, privremeno imenovati osobu odgovornu za vođenje poslova podružnice na najviše tri mjeseca i o tome bez odgađanja obavijestiti Agenciju.

(5) U roku od 30 dana od dana imenovanja osobe koja će privremeno voditi poslove podružnice, Osnivač je dužan podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje nove osobe odnosno osoba odgovornih za vođenje poslova podružnice.

Prestanak podružnice

Članak 11.

(1) Osoba odnosno osobe odgovorne za vođenje poslova podružnice, dužne su Agenciju i upravu Osnivača, u pisanom obliku, bez odgađanja obavijestiti ako nastanu okolnosti u kojima odobrenje za osnivanje podružnice prestaje važiti ili ako se pojave razlozi za ukidanje odobrenja za osnivanje podružnice ili razlozi za ukidanje odobrenja za pojedine poslove leasinga.

(2) Odobrenje za osnivanje podružnice leasing društva ukida se ako nastupe uvjeti iz članka 49. stavak 1. Zakona.

(3) Agencija će osnivaču ukinuti odobrenje za osnivanje podružnice ako nastupe uvjeti iz članka 49. stavak 2. Zakona.

(4) Osnivač može podnijeti zahtjev za brisanje podružnice iz sudskog registra tek po namiri svih obveza nastalih poslovanjem te podružnice.

Primjena drugih odredbi Zakona na podružnicu

Članak 12.

Na poslovanje podružnice leasing društva iz članka 6. ovog Pravilnika, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona koje se odnose na upravu leasing društva (članci 33. – 39.), ugovor o leasingu (članci 51. i 52.), prava i obveze subjekata u poslu leasinga (članci 53. – 65.), Registar objekta leasinga (članci 66. i 67.), organizacijske zahtjeve (članci 68. i 71.), poslovne knjige i izvještavanje Agencije (članci 72. – 76.), nadzor (članci 77. – 103.), povjerljive podatke (članci 107. – 109.), zaštitu potrošača (članci 110. – 112.), mjerodavno pravo s međunarodnim obilježjem (članci 113. – 116.), likvidaciju (članci 117. – 121.), prekršajne odredbe (članci 123. – 127.), te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma.

OBAVLJANJE POSLOVA LEASINGA LEASING DRUŠTAVA IZ TREĆIH DRŽAVA

Članak 13.

(1) Leasing društvo iz treće države može obavljati poslove leasinga na području Republike Hrvatske samo putem podružnice, i to pod uvjetom da je te poslove ovlašteno pružati u toj državi.

(2) Leasing društvo iz treće države koje namjerava osnovati podružnicu na području Republike Hrvatske, dužno je za to od Agencije dobiti odobrenje za obavljanje poslova leasinga.

Članak 14.

Na podružnicu leasing društva iz treće države primjenjuju se odredbe članka 6. – 12. ovoga Pravilnika.

SURADNJA NADLEŽNIH TIJELA I MEĐUSOBNO OBAVJEŠTAVANJE

Članak 15.

(1) Agencija prikuplja i obrađuje podatke o činjenicama i okolnostima koje su bitne za obavljanje poslova iz njene nadležnosti te ih smije dostavljati drugim nadležnim i nadzornim tijelima kako je propisano odredbama članka 106. Zakona.

(2) Agencija će, prije odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice, poduzeti sve radnje potrebne za zaključivanje sporazuma o suradnji na području nadzora i uređenju drugih pitanja u provedbi Zakona, njegovih podzakonskih propisa i drugih zakona primjenjivih na leasing društva u Republici Hrvatskoj s tijelom odnosno institucijom nadležnom za nadzor Osnivača u državi u kojoj se nalazi njegovo sjedište, ako je to primjenjivo prema propisima države u kojoj je registrirano sjedište Osnivača.

(3) Ako se u postupku nadzora poslovanja podružnice utvrde nezakonitosti i nepravilnosti, Agencija će naložiti nadzorne mjere u skladu sa Zakonom, te o nalazima i mjerama iz postupka nadzora obavijestiti upravu Osnivača i tijelo odnosno instituciju nadležnu za nadzor poslovanja Osnivača u skladu sa zaključenim sporazumima.

(4) Osoba, odnosno osobe odgovorne za vođenje poslova podružnice odnosno Osnivač dužan je bez odgađanja obavijestiti Agenciju ako je prema Osnivaču ili prema nekoj njegovoj podružnici nadležno tijelo odnosno institucija poduzela mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti, a koje bi mogle utjecati na poslovanje podružnice u Republici Hrvatskoj.

(5) Osoba odnosno osobe odgovorne za vođenje poslova podružnice, dužne su upravu Osnivača, bez odgađanja, u pisanom obliku obavijestiti o svim mjerama Agencije i drugih nadzornih tijela koje su donesene u postupku nadzora podružnice.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 142/22

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Copyright © Ante Borić