Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing-društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2161

Na temelju članka 73. stavka 2. i 3. Zakona o leasingu (»Narodne novine« br. 141/2013.) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU TE NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA LEASING-DRUŠTAVA

Članak 1.

U članku 6. stavku 3. Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing-društava (»Narodne novine«, br. 41/16. i 132/17.) na kraju stavka iza brojke 1. dodaje se točka i riječi »ovoga Pravilnika«.

U stavku 5. na kraju stavka iza brojke 14. dodaje se točka i riječi »ovoga Pravilnika«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. Pravilnika iza riječi »iz članka 5. stavka 1.« dodaju se riječi »ovoga Pravilnika«.

U stavku 2. iza brojke 14. dodaju se riječi »ovoga Pravilnika«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. riječi »u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom« brišu se.

U stavku 4. iza riječi »točka 5.« dodaju se riječi »ovoga Pravilnika«.

Članak 4.

U PRILOGU 2. Dodatni izvještaji leasing-društva obrasci:

1. Izvještaj o strukturi portfelja – operativni leasing (SP-OL),

2. Izvještaj o strukturi portfelja – financijski leasing (SP-FL),

3. Izvještaj o strukturi portfelja – zajmovi (SP-Z) te

4. Izvještaj o valutnoj strukturi imovine i obveza (VS-IO)

zamjenjuju se obrascima iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, a odredba članka 4. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-05/01 Urbroj: 326-01-70-72-22-1 Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

Oznaka pozicije

Elementi zbroja

Opis pozicije

Operativni leasing

Novi ugovori zaključeni u izvještajnom razdoblju

Portfelj na dan

Broj novozaključenih ugovora

Ugovorena vrijedost

Broj ugovora

Potraživanja

Ispravak vrijednosti

Nedospjela ugovorena vrijednost

Prethodna godina

Tekuća godina

Prethodna godina

Tekuća godina

Prethodna godina

Tekuća godina

Prethodna godina

Tekuća godina

Prethodna godina

Tekuća godina

Prethodna godina

Tekuća godina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2+…+8

Prema objektu leasinga

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

 

Nekretnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Osobna vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Gospodarska vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Plovila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Letjelice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

10+…+12

Prema izvornom dospjeću

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

 

Do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Preko 1 do 5 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Preko 5 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14+…+19

Prema sektorima

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

 

Nefinancijske institucije (trgovačka društva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Državne jedinice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Neprofitne institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Stanovništvo (domaćinstva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Nerezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

21+…+31

Po djelatnosti primatelja leasinga

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

Građevinarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

Informacije i komunikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

Poslovanje nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Ostale uslužne djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

Stanovništvo (domaćinstva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka pozicije

Elementi zbroja

Opis pozicije

Financijski leasing

Novi ugovori zaključeni u izvještajnom razdoblju

Portfelj na dan

Broj novozaključenih ugovora

Financirana vrijednost ugovora

Broj ugovora

Dospjela potraživanja

Nedospjela potraživanja

Ispravak vrijednosti

Prethodna godina

Tekuća godina

Prethodna godina

Tekuća godina

Prethodna godina

Tekuća godina

Prethodna godina

Tekuća godina

Prethodna godina

Tekuća godina

Prethodna godina

Tekuća godina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2+…+8

Prema objektu leasinga

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

 

Nekretnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Osobna vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Gospodarska vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Plovila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Letjelice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

10+…+12

Prema izvornom dospjeću

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

 

Do 1 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Preko 1 do 5 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Preko 5 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14+…+19

Prema sektorima

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

 

Nefinancijske institucije (trgovačka društva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Državne jedinice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Neprofitne institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Stanovništvo (domaćinstva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Nerezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

21+…+31

Po djelatnosti primatelja leasinga

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

Građevinarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

Informacije i komunikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

Poslovanje nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Ostale uslužne djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

Stanovništvo (domaćinstva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka pozicije

Elementi zbroja

Opis pozicije

Zajmovi

Portfelj na dan

Broj ugovora

Dospjela potraživanja

Nedospjela potraživanja

Ispravak vrijednosti

Prethodna godina

Tekuća godina

Prethodna godina

Tekuća godina

Prethodna godina

Tekuća godina

Prethodna godina

Tekuća godina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2+…+8

Prema objektu leasinga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

 

Nekretnine

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Osobna vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Gospodarska vozila

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Plovila

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Letjelice

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

9

10+…+15

Prema sektorima

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

 

Nefinancijske institucije (trgovačka društva)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Državne jedinice

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Neprofitne institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Stanovništvo (domaćinstva)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Nerezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

16

17+…+27

Po djelatnosti zajmoprimca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Građevinarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

Informacije i komunikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

Poslovanje nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

Ostale uslužne djelatnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

Stanovništvo (domaćinstva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka pozicije

Elementi zbroja

Opis pozicije

EUR

Strana valuta i valutna klauzula CHF (iznos u EUR)

Strana valuta i valutna klauzula USD (iznos u EUR)

Strana valuta i valutna klauzula – ostale valute (iznos u EUR)

UKUPNO (iznos u EUR)

1

2

3

4

5

6

7

8=(4+5+6+7)

1

 

Novac na računu i blagajni

 

 

 

 

0,00

2

 

Plasmani kod banaka

 

 

 

 

0,00

3

 

Potraživanja iz financijskog leasinga

 

 

 

 

0,00

4

 

Potraživanja iz operativnog leasinga

 

 

 

 

0,00

5

 

Zajmovi

 

 

 

 

0,00

6

 

Nekretnine, postrojenja i oprema dani u operativni leasing

 

 

 

 

0,00

7

 

Ostala imovina

 

 

 

 

0,00

8

1+…+7

IMOVINA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

 

Primljeni krediti i zajmovi

 

 

 

 

0,00

10

 

Depoziti i jamstva

 

 

 

 

0,00

11

 

Ostale obveze

 

 

 

 

0,00

12

 

Kapital i rezerve

 

 

 

 

0,00

13

9+…+12

OBVEZE I KAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

8-13

NETO POZICIJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić