Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 70. Zakona o faktoringu (»Narodne novine«, br. 94/2014), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. studenoga 2014. donosi

PRAVILNIK O SADRŽAJU REDOVITIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA KOJA SU DUŽNA DOSTAVLJATI FAKTORING DRUŠTVA TE NAČINU I ROKOVIMA NJIHOVE DOSTAVE

 pročišćeni tekst NN 140/14, 142/22

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj te način i rokovi dostave redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) koja su faktoring društva dužna dostavljati Agenciji na temelju odredbi članka 70. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/2014, dalje u tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) U smislu ovog Pravilnika, redovita izvješća su izvješća o sljedećim činjenicama i okolnostima iz odredbe članka 70. stavka 1. Zakona koja su faktoring društva dužna dostavljati Agenciji:

1. upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar,

2. sazivu skupštine i svim odlukama prihvaćenim na skupštini,

3. imateljima poslovnih udjela ili dionica faktoring društva te stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela,

4. planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku podružnice ili predstavništva, odnosno drugim organizacijskim promjenama,

5. ulaganjima na temelju kojih je faktoring društvo neizravno ili izravno steklo kvalificirani udjel u drugoj pravnoj osobi kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu,

6. promjenama u strukturi kapitala,

7. prestanku obavljanja pojedinih poslova faktoringa.

(2) U smislu ovog Pravilnika, izvješća na zahtjev Agencije su izvješća i informacije o svim poslovima bitnim za obavljanje nadzora, odnosno obavljanje drugih poslova Agencije koja su faktoring društva dužna dostaviti Agenciji na temelju odredbe članka 70. stavka 2. Zakona.

Članak 3.

(1) Faktoring društva su dužna redovito izvješćivati Agenciju o sljedećim činjenicama i okolnostima:

1. upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar, dostavljanjem prijave s prilozima uz prijavu, odnosno zahtjeva sa svim prilozima u roku od tri dana od dana dostave registarskom sudu i rješenja o upisu u sudski registar u roku od osam dana od dana njegova primitka,

2. sazivu skupštine i svim odlukama prihvaćenim na skupštini, dostavljanjem poziva na skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka najmanje sedam dana prije održavanja skupštine, a nakon održane skupštine dostavljanjem zapisnika s odlukama koje su donesene na skupštini u roku od osam dana od dana održavanja skupštine s pročišćenim tekstom osnivačkog akta, kad je to primjenjivo,

– u slučaju kada se svi članovi društva s ograničenom odgovornošću, u pisanom obliku dogovore o odluci koju treba donijeti ili izjave da su suglasni s time da se o njoj glasuje pisanim putem, dostavljanjem tako donesene odluke u roku od osam dana od dana donošenja odluke,

– u slučaju kada sve poslovne udjele u društvu drži samo jedan član ili uz njega i društvo, dostavljanjem potpisanog zapisnika o donesenoj odluci u roku od osam dana od dana sastavljanja zapisnika,

3. imateljima dionica faktoring društva (osobni podaci i prebivalište za fizičke osobe, a tvrtku i sjedište za pravne osobe), dostavljanjem pisane obavijesti s podacima o stanju na računima vrijednosnih papira pojedinog imatelja dionica navodeći podatke o nominalnom iznosu i postotku udjela u glasačkim pravima odnosno temeljnom kapitalu faktoring društva, u roku od osam dana nakon isteka svakog tromjesečja, u kojoj su istaknute eventualne promjene imatelja dionica u odnosu na podatke iz prethodne obavijesti,

4. stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela iz članka 29. Zakona, dostavljanjem pisane obavijesti o stjecanju odnosno izmjeni kvalificiranih udjela (osobni podaci i prebivalište za fizičke osobe, a tvrtku i sjedište za pravne osobe) navodeći podatke o nominalnom iznosu i postotku udjela u glasačkim pravima odnosno temeljnom kapitalu faktoring društva kao i o stjecanju manjem od 10%, ako je omogućeno ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje faktoring društvom, s priloženim ugovorom ili drugom ispravom o pravnom poslu stjecanja, u roku od osam dana od dana sklapanja pravnog posla stjecanja udjela,

5. ulaganjima na temelju kojih je faktoring društvo neizravno ili izravno steklo kvalificirani udio u drugoj pravnoj osobi kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu, dostavljanjem pisane obavijesti o stjecanju odnosno izmjeni kvalificiranih udjela s osnovnim registarskim podacima pravne osobe i navodeći podatke o nominalnom iznosu i postotku udjela u glasačkim pravima odnosno temeljnom kapitalu pravne osobe, s priloženim ugovorom ili drugom ispravom o pravnom poslu stjecanja, odnosno ulaganja, u roku od osam dana od dana sklapanja pravnog posla stjecanja, odnosno ulaganja,

6. ako faktoring društvo namjerava prodati ili na drugi način otuđiti udjel u drugoj pravnoj osobi za čije stjecanje je dobilo suglasnost Agencije, ili namjerava smanjiti udjel ispod granica određenih Zakonom, o svojoj namjeri dužno je pisanim putem obavijestiti Agenciju, dostavljanjem izvješća o načinu otuđenja, visini udjela koje namjerava otpustiti i osobi koja stječe te dionice odnosno poslovne udjele, najkasnije u roku osam dana prije sklapanja pravnog posla prodaje odnosno drugog načina otuđenja.

7. upisu i promjenama članova faktoring društva i njihovih poslovnih udjela, dostavljanjem popisa članova faktoring društva u kojem su navedeni zakonom propisani podaci istodobno s dostavljanjem ovog popisa registarskom sudu,

8. planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku podružnice ili predstavništva, dostavljanjem sažetog izvješća koje sadrži osnovne podatke o tim promjenama za svaku kalendarsku godinu uključujući podatke koji se odnose na postojeće stanje na dan 31.12., a najkasnije do 31. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu,

9. organizacijskim promjenama u faktoring društvu (pr. promjene u organizacijskoj strukturi faktoring društva), u roku od osam dana od dana nastanka promjene,

10. promjenama u strukturi kapitala u smislu članka 23. Zakona odnosno povećanjima i/ili smanjenjima stavki koje se uzimaju u obzir pri izračunu kapitala kako je propisano pravilnikom kojim su propisani kriteriji i/ili pravila te dodatni zahtjevi za kapital faktoring društva, ako isto nije obuhvaćeno točkama 1. i 2. ovoga članka, dostavljanjem odgovarajućeg dokumenta o nastaloj promjeni u strukturi kapitala u roku od osam dana od dana nastanka promjene,

11. prestanku obavljanja poslova faktoringa, za koje je faktoring društvo dobilo odobrenje Agencije, dostavljanjem odluke faktoring društva o prestanku obavljanja poslova faktoringa, te rješenja registarskog suda o brisanju obavljanja poslova faktoringa u sudskom registru, u roku od osam dana od dana donošenja odluke faktoring društva, odnosno primitka rješenja registarskog suda.

12. prestanku funkcija člana uprave, prokuriste i člana nadzornog odbora prije isteka razdoblja na koja su imenovani dostavljanjem odluke o opozivu, ili obavijesti o primljenoj ostavci u roku od osam dana od donošenja odluke odnosno primljene obavijesti o ostavci,

13. sastavu i strukturi nadzornog odbora faktoring društva u odnosu na uvjete za članstvo u tom organu propisane Pravilnikom o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru faktoring društva, dostavljanjem izvješća o nastalim promjenama u izboru odnosno imenovanju članova nadzornog odbora koji sadrži najmanje sljedeće podatke o svim članovima nadzornog odbora na dan nastanka promjene: osobni podaci, stručne kvalifikacije, te opis stečenog relevantnog iskustva, najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene,

14. o promjenama u vezi obavljanja poslova interne revizije, dostavljanjem odluke o imenovanju odnosno razrješenju internog revizora uključujući dostavu informacije o statusu internog revizora (u radnom odnosu s faktoring društvom, interni revizor po osnovi izdvajanja poslova interne revizije i sl.), osim ako to nije vidljivo iz dostavljene odluke, u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka, faktoring društva nisu dužna dostavljati prijave za upis i promjene podataka koji se upisuju u sudski registar u vezi s podružnicama.

Članak 4. (NN 142/22)

(1) Faktoring društva dužna su Agenciji dostavljati dokumentaciju iz odredbe članka 3. ovog Pravilnika u običnom presliku, osim dokumentacije iz članka 3. stavka 1. točaka 1. (ne odnosi se na rješenja o upisu u sudski registar koja se mogu dostaviti u običnom presliku), 2. i 12. ovoga Pravilnika koja se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

(2) Osim dokumentacije propisane člankom 3. ovog Pravilnika, faktoring društva su dužna dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju i/ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem faktoring društva, na način i u roku određenim u zahtjevu.

(3) Faktoring društva dužna su dostavljati dokumentaciju iz odredbi ovog Pravilnika u skladu s uputom o načinu dostave podataka Agenciji.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 142/22

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić