Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 107. stavka 5. Zakona o faktoringu (»Narodne novine«, br. 94/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. svibnja 2015. donosi

PRAVILNIK O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O FAKTORINGU I DRUGIH PROPISA NA FAKTORING DRUŠTVA U LIKVIDACIJI

pročišćeni tekst NN 52/15, 142/22

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način primjene odredbi Zakona o faktoringu (»Narodne novine«, br. 94/14, dalje u tekstu: Zakon) i drugih propisa koji se primjenjuju na faktoring društva, obveze faktoring društva u likvidaciji prema Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), izuzeća faktoring društva u likvidaciji od određenih obveza kao i druga pitanja vezana za provedbu postupka likvidacije faktoring društva koja proizlaze iz propisa kojima se uređuju faktoring društva.

(2) Na postupak likvidacije faktoring društva, osim Zakona, Zakona o trgovačkim društvima i ovoga Pravilnika, primjenjuju se i odredbe zakona kojim se uređuje vođenje sudskog registra.

(3) Faktoring društva u likvidaciji dužna su se pridržavati odredaba Zakona i njegovih pripadajućih podzakonskih propisa, te drugih propisa koji se primjenjuju na faktoring društva koja nisu u likvidaciji, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

Likvidatori

Članak 2.

(1) Likvidatorom faktoring društva može biti imenovana samo ona fizička osoba koja ispunjava uvjete za imenovanje za člana uprave faktoring društva u skladu s odredbama članka 47. Zakona kojima se propisuju uvjeti za člana uprave faktoring društva.

(2) Na imenovanje likvidatora ne primjenjuju se uvjeti za člana uprave faktoring društva iz odredbe članka 46. stavka 4., članka 47. stavka 1. točke 8. i stavka 3. istog članka Zakona, te odredbe članka 48. Zakona koje propisuju uvjete i postupak izdavanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

(3) Likvidator faktoring društva je dužan, u roku od 15 dana od donošenja odluke o imenovanju likvidatorom faktoring društva, Agenciji dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovoga članka Pravilnika u skladu s pravilnikom kojim se detaljnije propisuju uvjeti i potrebna dokumentacija za članstvo u upravi faktoring društva.

Obveze faktoring društva ili likvidatora u vezi postupka likvidacije

Članak 3. (NN 142/22)

(1) U skladu s odredbom članka 106. stavka 2. Zakona, uprava i nadzorni odbor faktoring društva dužni su, prije donošenja odluke o likvidaciji, obaviti prethodne konzultacije s Agencijom što podrazumijeva pravodobno izvješćivanje Agencije o svim okolnostima od značenja za donošenje odluke o likvidaciji. Uprava na konzultacijama treba sudjelovati u punom sastavu, a nadzorni odbor u onom sastavu koji je potreban za njegovo valjano djelovanje u skladu s osnivačkim aktom faktoring društva i drugim primjenjivim propisima. Iznimno, u slučaju opravdane spriječenosti uprave da u punom sastavu sudjeluje na konzultacijama, na konzultacijama može sudjelovati najmanje jedan član uprave, ali pod uvjetom da isti zastupa društvo samostalno i pojedinačno te uz prethodnu dostavu Agenciji pisane obavijesti s obrazloženjem za izostanak spriječenog člana uprave ili članova uprave.

(2) Likvidator faktoring društva je dužan  obavijestiti Agenciju o odluci o likvidaciji faktoring društva u roku od 3 radna dana od dana njezina donošenja, te u roku od osam dana od dana donošenja odluke o likvidaciji faktoring društva dužan je dostaviti Agenciji obavijest s priloženom odlukom o likvidaciji faktoring društva  u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

(3) Likvidator faktoring društva je dužan u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji ili imenovanja likvidatorom izraditi i dostaviti Agenciji plan likvidacijskog postupka i izvještaj o stanju imovine i obveza faktoring društva sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji faktoring društva.

(4) Likvidator je dužan u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o likvidaciji faktoring društva izraditi i dostaviti Agenciji revidirane početne likvidacijske financijske izvještaje sa stanjem na dan koji prethodi danu donošenja odluke o likvidaciji faktoring društva.

(5) Likvidator faktoring društva je obvezan Agenciji u roku od 30 dana po isteku šestomjesečnih razdoblja, počevši od dana otvaranja likvidacijskog postupka, dostavljati Agenciji izvješća o tijeku i radnjama postupka likvidacije faktoring društva.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, Agencija može zatražiti od likvidatora izvješća o tijeku postupka likvidacije i u kraćim razdobljima.

(7) Brisan.

(8) Likvidator je dužan izraditi i Agenciji dostaviti u roku od 30 dana od dana podmirenja svih obveza i eventualne isplate preostale imovine dioničarima odnosno članovima faktoring društva i zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji faktoring društva i odgovoran je za izradu tih izvješća.

Članak 4.

Nakon završetka postupka likvidacije, likvidator je dužan sve poslovne knjige faktoring društva čuvati sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i računovodstvenim propisima.

Obveze faktoring društva u likvidaciji u izvještavanju Agencije

Članak 5.

(1) Faktoring društvo u likvidaciji dužno je Agenciji dostavljati u skladu s pravilnikom kojim se, na temelju članka 67. Zakona, propisuje struktura i sadržaj te način i rokovi dostave financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava, sljedeće izvještaje:

– Izvještaj o financijskom položaju (FP),

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (SD),

– Izvještaj o strukturi portfelja – faktoring (SP-F),

– Izvještaj o strukturi portfelja – faktoring koji uključuje otkup mjenica (SP-FOM),

– Izvještaj o strukturi portfelja – dobavljački (obrnuti) faktoring (SP-DF),

– Izvještaj o strukturi portfelja – poslovi u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa (SP-OP).

(2) Faktoring društvo u likvidaciji nije obvezno Agenciji dostavljati:

– izvješća o kapitalu u skladu s pravilnikom kojim se, na temelju članka 23. Zakona, propisuje kapital faktoring društva,

– izvješća o statusnim promjenama u skladu pravilnikom kojim se, na temelju članka 70. Zakona, propisuje sadržaj izvješća, način i rokovi izvješćivanja Agencije, osim izvješća o činjenicama i okolnostima iz odredbe članka 70. stavka 1. točaka 1., 3., 5. i 6. Zakona u odnosu na koje ostaje zakonska obveza i za faktoring društva u likvidaciji.

Izuzeća faktoring društva u likvidaciji od primjene odredbi Zakona

Članak 6.

Na faktoring društva u likvidaciji ne primjenjuju se odredbe Zakona koje reguliraju:

1. kapital (članak 23. Zakona),

2. izdavanje suglasnosti Agencije za stjecanje kvalificiranih udjela u faktoring društvu i faktoring društva u drugoj pravnoj osobi (od članka 29. do 38. Zakona),

3. sustav upravljanja rizicima (odredbe članka 64. Zakona),

4. internu reviziju (odredbe članka 65. Zakona).

Ostale odredbe

Članak 7.

(1) Faktoring društva u likvidaciji dužna su u roku od 5 radnih dana od dana donošenja odluke o otvaranju postupka likvidacije, javno objaviti informaciju o otvaranju tog postupka putem svojih internetskih stranica, istaknutih obavijesti postavljenih na jasno vidljivim mjestima u poslovnim prostorijama faktoring društva i njegovim podružnicama ili na drugi prikladan način po izboru faktoring društva.

(2) Informacija o otvaranju postupka likvidacije obvezno mora sadržavati:

– ime i prezime te prebivalište likvidatora,

– tvrtku i sjedište faktoring društva,

– datum donošenja odluke o likvidaciji,

– razlog otvaranja postupka likvidacije,

– kratko obrazloženje postupka likvidacije, uključujući predviđeni rok trajanja i mogući utjecaj likvidacije na kupce i dobavljače te druge stranke iz poslovnih odnosa faktoring društva,

– gdje, kada i na koji način je moguće dobiti dodatne informacije o likvidaciji faktoring društva.

(3) Na temelju odredbe članka 107. stavka 3. Zakona, u okviru obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, faktoring društvo u likvidaciji dužno je obavijestiti javnost i o poslovima koje će faktoring društvo u likvidaciji obavljati kao i o zabrani sklapanja, započinjanja obavljanja ili obavljanja novih poslova.

Članak 7.a (NN 142/22)

Sva izvješća iz ovog Pravilnika faktoring-društva u likvidaciji su dužna dostavljati sukladno uputi o načinu dostave podataka Agenciji.

Članak 8.

Odredbe ovoga Pravilnika, na odgovarajući se način primjenjuju na likvidaciju podružnice faktoring društva iz države članice iz članka 59. Zakona te podružnicu faktoring društva iz treće države iz članka 61. Zakona.

Završna odredba

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 142/22

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Copyright © Ante Borić