Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2155

Na temelju članka 67. stavka 2., 3. i 5. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14, 41/16) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKIM I DODATNIM IZVJEŠTAJIMA TE KONTNOM PLANU FAKTORING-DRUŠTAVA

Članak 1.

U članku 7. stavku 1. Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava (»Narodne novine« br. 41/16., 61/16. i 132/17.) riječi »u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom« brišu se.

Članak 2.

U Prilogu 2. Dodatni izvještaji faktoring-društava obrazac propisan točkom 10. Izvještaj o valutnoj strukturi imovine i obveza (VS-IO) zamjenjuje se obrascem iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Prilog 3. »Kontni plan faktoring-društva« zamjenjuje se »Kontnim planom faktoring-društva« iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 4.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, a prvi se put primjenjuje na godišnje financijske izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. prosinca 2023. te za tromjesečne financijske izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. ožujka 2023. godine u dijelu koji se odnosi na financijska i dodatna izvješća dok se dio koji se odnosi na kontni plan primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine.

(2) Izvještaji koji se odnose na izvještajna razdoblja do 31. 12. 2022. godine dostavljaju se na način propisan ovim Pravilnikom na obrascima iz priloga Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava (»Narodne novine« br. 41/16, 61/16 i 132/17).

Klasa: 011-01/22-06/01 Urbroj: 326-01-70-72-22-2 Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

Opis pozicije

Euro EUR

Strana valuta i valutna klauzula CHF (iznos u EUR)

Strana valuta i valutna klauzula – ostale valute (iznos u EUR)

UKUPNO (iznos u EUR)

Potraživanja – faktoring

 

 

 

 

Potraživanja – faktoring koji uključuje otkup mjenice

 

 

 

 

Potraživanja – dobavljački (obrnuti) faktoring

 

 

 

 

Potraživanja – poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa

 

 

 

 

Ostala financijska imovina

 

 

 

 

Ostala imovina

 

 

 

 

IMOVINA

 

 

 

 

Kapital i rezerve

 

 

 

 

Obveze za kredite i zajmove

 

 

 

 

Obveze po faktoring poslovima

 

 

 

 

Ostale obveze

 

 

 

 

OBVEZE I KAPITAL

 

 

 

 

NETO POZICIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred 1 – Novčana sredstva i kratkotrajna financijska imovina

10

 

 

 

Novac na računu i blagajni

 

100

 

 

Novčani računi u bankama

 

101

 

 

Izdvojena novčana sredstva i akreditivi

 

102

 

 

Novac u blagajni

 

103

 

 

Novčani računi u bankama – devizni

 

104

 

 

Devizni akreditivi

 

105

 

 

Devizna blagajna

 

106

 

 

Ostala novčana sredstva

 

109

 

 

Ispravak vrijednosti

 

 

 

 

 

11

 

 

 

Kratkotrajna financijska ulaganja

 

110

 

 

Ulaganja u udjele

 

 

1100

 

Trošak ulaganja

 

 

1109

 

Ispravak vrijednosti

 

111

 

 

Ulaganja u dužničke vrijednosne papire

 

 

1110

 

Vrijednost ulaganja

 

 

1119

 

Ispravak vrijednosti

 

112

 

 

Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire

 

 

1120

 

Vrijednost ulaganja

 

 

1129

 

Ispravak vrijednosti

 

 

 

 

 

12

 

 

 

Kratkotrajni depoziti

 

120

 

 

Dani kratkotrajni depoziti

 

 

1200

 

Kratkotrajni depoziti do godine dana

 

 

1209

 

Ispravak vrijednosti kratkotrajnih depozita

 

 

 

 

 

13

 

 

 

Derivativni financijski instrumenti

 

130

 

 

Ulaganja u derivativne financijske instrumente

 

 

1300

 

Vrijednost ulaganja

 

 

1309

 

Ispravak vrijednosti

 

 

 

 

 

14

 

 

 

Kratkotrajna potraživanja

 

140

 

 

Dani kratkotrajni zajmovi

 

 

1400

 

Zajmovi s dospijećem do 1 godine – nedospjelo

 

 

1401

 

Dospjeli zajmovi komitentima

 

 

1402

 

Nedospjela potraživanja po kamatnim prihodima

 

 

1409

 

Ispravak vrijednosti

 

141

 

 

Ostala kratkotrajna potraživanja

 

 

1410

 

Potraživanja od države i drugih institucija

 

 

1411

 

Potraživanja od zaposlenika

 

 

1412

 

Ostala kratkotrajna potraživanja

 

 

1419

 

Ispravak vrijednosti ostalih kratkotrajnih potraživanja

 

 

 

 

 

15

 

 

 

Ostala kratkotrajna imovina

 

150

 

 

Ostala kratkotrajna financijska imovina

 

 

 

 

 

18

 

 

 

Odgođena porezna imovina

 

 

 

 

 

19

 

 

 

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

 

190

 

 

Unaprijed plaćeni troškovi

 

191

 

 

Nedospjela naplata prihoda

 

 

 

 

Razred 2 – Obveze

20

 

 

 

Obveze po poslovima faktoringa

 

200

 

 

Obveze prema dobavljačima po poslovima faktoringa

 

 

2000

 

Obveze prema dobavljačima po poslovima regresnog faktoringa

 

 

 

20000

Obeze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg regresnog faktoringa

 

 

 

20001

Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog regresnog faktoringa

 

 

 

20002

Obveze prema dobavljačima s osnove poslova uvoznog regresnog faktoringa

 

 

2001

 

Obveze prema dobavljačima po poslovima bezregresnog faktoringa

 

 

 

20010

Obeze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg bezregresnog faktoringa

 

 

 

20011

Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog bezregresnog faktoringa

 

 

 

20012

Obveze prema dobavljačima s osnove poslova uvoznog bezregresnog faktoringa

 

201

 

 

Obveze prema dobavljačima po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenice

 

 

2010

 

Obveze prema dobavljačima po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – regresni faktoring

 

 

 

20100

Obeze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg regresnog faktoringa

 

 

 

20101

Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog regresnog faktoringa

 

 

 

20102

Obveze prema dobavljačima s osnove poslova uvoznog regresnog faktoringa

 

 

2011

 

Obveze prema dobavljačima po poslovima faktoringa koji uključuje otkup mjenica – bezregresni faktoring

 

 

 

20110

Obveze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg bezregresnog faktoringa

 

 

 

20111

Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog bezregresnog faktoringa

 

 

 

20112

Obveze prema dobavljačima s osnove poslova uvoznog bezregresnog faktoringa

 

 

 

 

 

21

 

 

 

Financijske obveze

 

210

 

 

Obveze za kredite i zajmove banaka i financijskih institucija u zemlji

 

 

2100

 

Dugoročni krediti i zajmovi

 

 

2101

 

Tekuće dospijeće dugoročnih kredita i zajmova (do 12 mjeseci)

 

 

2102

 

Kratkoročni krediti i zajmovi

 

 

2103

 

Obveze za kamate

 

211

 

 

Obveza za kredite i zajmove banaka i financijskih institucija iz inozemstva

 

 

2110

 

Dugoročni krediti i zajmovi

 

 

2111

 

Tekuće dospijeće dugoročnih kredita (do 12 mjeseci)

 

 

2112

 

Kratkoročni krediti i zajmovi

 

 

2113

 

Obveze za kamate

 

212

 

 

Obveze za zajmove od ostalih kreditora

 

 

2120

 

Dugoročni zajmovi

 

 

2121

 

Tekuće dospijeće dugoročnih zajmova (do 12 mjeseci)

 

 

2122

 

Kratkoročni zajmovi

 

 

2123

 

Obveze za kamate

 

213

 

 

Obveze za predujmove i jamstva

 

 

2130

 

Dugoročne obveze za predujmove i jamstva

 

 

2131

 

Kratkoročne obveze za predujmove i jamstva

 

214

 

 

Obveze po izdanim vrijednosnim papirima

 

 

2140

 

Dugoročne obveze po izdanim vrijednosnim papirima

 

 

2141

 

Kratkoročne obveze po izdanim vrijednosnim papirima

 

215

 

 

Obveze za derivativne financijske instrumente

 

216

 

 

Ostale financijske obveze

 

 

2160

 

Ostale dugoročne financijske obveze

 

 

2161

 

Ostale kratkoročne financijske obveze

 

 

 

 

 

22

 

 

 

Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe

 

220

 

 

Obveze za porez na dodanu vrijednost (PDV)

 

221

 

 

Obveze za porez na dobit

 

222

 

 

Obveze prema državi za ostale poreze, doprinose i druga davanja

 

 

 

 

 

23

 

 

 

Obveze prema zaposlenicima

 

230

 

 

Obveze za neto plaće i naknade plaća

 

231

 

 

Obveze za dnevnice, nadnice i druge pristojbe

 

232

 

 

Doprinosi iz i na plaće, nadnice i naknade

 

233

 

 

Porez i prirez iz plaća, nadnica i naknada

 

234

 

 

Ostale obveze prema zaposlenicima

 

 

 

 

 

24

 

 

 

Ostale obveze

 

240

 

 

Ostale dugoročne obveze

 

241

 

 

Ostale kratkoročne obveze

 

 

 

 

 

25

 

 

 

Rezerviranja za rizike i troškove

 

 

 

 

 

28

 

 

 

Odgođene porezne obveze

 

 

 

 

 

29

 

 

 

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja

 

290

 

 

Odgođeno plaćanje troškova

 

291

 

 

Prihodi budućih razdoblja

 

 

 

 

 

Razred 3 – Potraživanja po poslovima faktoringa

30

 

 

 

Potraživanja po poslovima faktoringa – s pravom regresa

 

300

 

 

Domaći regresni faktoring

 

 

3000

 

Nedospjela potraživanja

 

 

3001

 

Dospjela potraživanja

 

 

3009

 

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

301

 

 

Inozemni regresni faktoring

 

 

3010

 

Izvozni regresni faktoring

 

 

 

30100

Nedospjela potraživanja

 

 

 

30101

Dospjela potraživanja

 

 

 

30109

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

3011

 

Uvozni regresni faktoring

 

 

 

30110

Nedospjela potraživanja

 

 

 

30111

Dospjela potraživanja

 

 

 

30119

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

 

 

 

31

 

 

 

Potraživanja po poslovima faktoringa – bez prava regresa

 

310

 

 

Domaći bezregresni faktoring

 

 

3100

 

Nedospjela potraživanja

 

 

3101

 

Dospjela potraživanja

 

 

3109

 

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

311

 

 

Inozemni bezregresni faktoring

 

 

3110

 

Izvozni bezregresni faktoring

 

 

 

31100

Nedospjela potraživanja

 

 

 

31101

Dospjela potraživanja

 

 

 

31109

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

3111

 

Uvozni bezregresni faktoring

 

 

 

31110

Nedospjela potraživanja

 

 

 

31111

Dospjela potraživanja

 

 

 

31119

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

 

 

 

32

 

 

 

Potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – s pravom regresa

 

320

 

 

Domaći regresni faktoring

 

 

3200

 

Nedospjela potraživanja

 

 

3201

 

Dospjela potraživanja

 

 

3209

 

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

321

 

 

Inozemni regresni faktoring

 

 

3210

 

Izvozni regresni faktoring

 

 

 

32100

Nedospjela potraživanja

 

 

 

32101

Dospjela potraživanja

 

 

 

32109

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

3211

 

Uvozni regresni faktoring

 

 

 

32110

Nedospjela potraživanja

 

 

 

32111

Dospjela potraživanja

 

 

 

32119

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

 

 

 

33

 

 

 

Potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – bez prava regresa

 

330

 

 

Domaći bezregresni faktoring

 

 

3300

 

Nedospjela potraživanja

 

 

3301

 

Dospjela potraživanja

 

 

3309

 

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

331

 

 

Inozemni bezregresni faktoring

 

 

3310

 

Izvozni bezregresni faktoring

 

 

 

33100

Nedospjela potraživanja

 

 

 

33101

Dospjela potraživanja

 

 

 

33109

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

3311

 

Uvozni bezregresni faktoring

 

 

 

33110

Nedospjela potraživanja

 

 

 

33111

Dospjela potraživanja

 

 

 

33119

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

 

 

 

34

 

 

 

Potraživanja po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa

 

340

 

 

Domaći dobavljački (obrnuti) faktoring

 

 

3400

 

Nedospjela potraživanja

 

 

3401

 

Dospjela potraživanja

 

 

3409

 

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

341

 

 

Inozemni obrnuti faktoring

 

 

3410

 

Nedospjela potraživanja

 

 

3411

 

Dospjela potraživanja

 

 

3419

 

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

 

 

 

35

 

 

 

Potraživanja za kamate – faktoring

 

350

 

 

Potraživanja za kamate po poslovima faktoringa

 

 

3501

 

Potraživanja za kamate od dobavljača

 

 

3502

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate od dobavljača

 

 

3503

 

Potraživanja za kamate od kupaca

 

 

3504

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate od kupaca

 

 

3505

 

Potraživanja za kamate od ostalih osoba

 

 

3506

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate od ostalih osoba

 

351

 

 

Potraživanja za kamate po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica

 

 

3511

 

Potraživanja za kamate od dobavljača

 

 

3512

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate od dobavljača

 

 

3513

 

Potraživanja za kamate od kupaca

 

 

3514

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate od kupaca

 

 

3515

 

Potraživanja za kamate od ostalih osoba

 

 

3516

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate od ostalih osoba

 

352

 

 

Potraživanja za kamate po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa

 

 

3521

 

Potraživanja za kamate

 

 

3522

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate

 

 

 

 

 

36

 

 

 

Potraživanja za naknade – faktoring

 

360

 

 

Potraživanja za naknade po poslovima faktoringa

 

 

3600

 

Potraživanja za naknade od dobavljača

 

 

3601

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za naknade od dobavljača

 

 

3602

 

Potraživanja za naknade od kupaca

 

 

3603

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za naknade od kupaca

 

 

3604

 

Potraživanja za naknade od ostalih osoba

 

 

3605

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za naknade od ostalih osoba

 

361

 

 

Potraživanja za naknade po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica

 

 

3610

 

Potraživanja za naknade od dobavljača

 

 

3611

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za naknade od dobavljača

 

 

3612

 

Potraživanja za naknade od kupaca

 

 

3613

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za naknade od kupaca

 

 

3614

 

Potraživanja za naknade od ostalih osoba

 

 

3615

 

Ispravak vrijednosti potraživanja za naknade od ostalih osoba

 

362

 

 

Potraživanja za naknade po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa

 

 

3620

 

Potraživanja za naknade

 

 

3621

 

Ispravka vrijednosti potraživanja za naknade

 

 

 

 

 

37

 

 

 

Ostala potraživanja – faktoring

 

370

 

 

Ostala potraživanja po poslovima faktoringa

 

 

3700

 

Ostala potraživanja od dobavljača

 

 

3701

 

Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od dobavljača

 

 

3702

 

Ostala potraživanja od kupaca

 

 

3703

 

Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od kupaca

 

 

3704

 

Ostala potraživanja od ostalih osoba

 

 

3705

 

Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od ostalih osoba

 

371

 

 

Ostala potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica

 

 

3710

 

Ostala potraživanja od dobavljača

 

 

3711

 

Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od dobavljača

 

 

3712

 

Ostala potraživanja od kupaca

 

 

3713

 

Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od kupaca

 

 

3714

 

Ostala potraživanja od ostalih osoba

 

 

3715

 

Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od ostalih osoba

 

372

 

 

Ostala potraživanja po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa

 

 

3720

 

Ostala potraživanja

 

 

3721

 

Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić