Baza je ažurirana 06.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 140/2022 (2.12.2022.), Pravilnik o vijanju zastave i isticanju znakova na domaćim brodovima na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2128

Na temelju članka 111. stavka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, broj 144/21) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VIJANJU ZASTAVE I ISTICANJU ZNAKOVA NA DOMAĆIM BRODOVIMA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

(1) U smislu ovoga Pravilnika, domaćim brodom smatraju se sva plovila unutarnje plovidbe (u daljnjem tekstu: plovila) koja viju zastavu Republike Hrvatske i koja su upisana u upisnike brodova.

(2) Plovilo je objekt unutarnje plovidbe namijenjen za plovidbu unutarnjim vodama, a može biti brod, plutajuće postrojenje, ratni brod, čamac ili skela i svaki drugi objekt unutarnje plovidbe sposoban za plovidbu.

(3) Zastava Republike Hrvatske jest znak hrvatske državne pripadnosti broda, a odnos njezine širine prema duljini je 1 : 1,5.

(4) Upisnik brodova je jedinstveni upisnik objekata unutarnje plovidbe hrvatske državne pripadnosti u koji se upisuju objekti unutarnje plovidbe i objekti unutarnje plovidbe u gradnji, osim ratnih brodova i brodova u gradnji koji se grade za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske ili stranih oružanih snaga.

Članak 2.

(1) Zastava domaćeg broda (u daljnjem tekstu: zastava) istovjetna je sa zastavom Republike Hrvatske i ističe se na svim plovilima Republike Hrvatske, koji imaju ukrcane članove posade. Pravo i dužnost vijanja zastave ne odnosi se na domaće brodove bez posade i plutajuće objekte.

(2) Čamci upisani u upisnik brodova dužni su na vodnim putovima izvan granica Republike Hrvatske, kao i na unutarnjim vodnim putovima na kojima je jedna obala izvan granica Republike Hrvatske vijati zastavu Republike Hrvatske.

(3) Zastavu treba podignuti uvijek tako da gornji rub zastave doseže do vrha zastavnog stijega, koplja, sošnjaka odnosno jarbola.

(4) Na čamcima bez jarbola zastava se ističe odnosno vije na drugom prikladnom, vidljivom mjestu.

(5) Ako se zastava vije na vrhu jarbola, ne smije se vijati neka druga zastava ili isticati neki drugi znak na sošnjaku i krmenom zastavnom stijegu, a ako se zastava vije na sošnjaku, druga zastava ili znak ne smije se vijati odnosno isticati na krmenom zastavnom stijegu.

Članak 3.

(1) Dimenzije zastava mogu biti:

1. 2,5 x 3,75 metara

2. 1,40 x 2,10 metara

3. 0,80 x 1,20 metara

4. 0,50 x 0,75 metara

5. 0,14 x 0,21 metara.

(2) Dimenzije zastava trebaju odgovarati veličini plovila. Zastave moraju biti bez vizualnih i fizičkih oštećenja, odnosno neizblijeđene, cjelovite i čiste.

Članak 4.

Domaći brodovi, osim čamaca, moraju imati istaknutu odnosno vijati zastavu Republike Hrvatske, od izlaska do zalaska sunca.

Članak 5.

(1) Plovila tijela nadležnih za sigurnost unutarnje plovidbe moraju imati upravni znak na obje strane pramčanog dijela ili na nadogradnji.

(2) Upravni znak iz stavka 1. ovoga članka ima oblik romba, bijele je boje i ima plave rubove. U sredini romba nalazi se broj plovila ispisan crnom bojom. Vodoravna dijagonala romba iznosi 0,80 metara, a okomita dijagonala – 0,65 metara. Širina rubova romba iznosi 0,10 metara, a visina broja u rombu – 0,20 metara. Dimenzije znaka mogu se, ovisno o veličini plovila, razmjerno povećati ili smanjiti.

(3) Plovila iz stavka 1. ovoga članka viju i jedan plamenac bijele boje, oblika istokračnog trokuta, čije su strane duge 1 metar, a osnovica 0,50 metara. S obje strane u sredini plamenca nalazi se upravni znak propisan u stavku 2. ovoga članka.

(4) Plovila iz stavka 1. ovoga članka moraju pri obavljanju službe, i danju i noću, imati istaknuto jedno treperavo svjetlo, plave boje, vidljivo sa svih strana horizonta.

(5) Javna plovila drugih tijela državne uprave viju zastavu i ističu znakove u skladu s posebnim propisima.

(6) Likovni prikaz upravnog znaka i plamenca plovila tijela nadležnih za sigurnost unutarnje plovidbe prilog su ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 6.

(1) Domaći brodovi mogu vijati i poseban znak tvrtke vlasnika odnosno brodara koji odobrava Ministarstvo nadležno za unutarnju plovidbu. Zahtjev se podnosi nadležnoj lučkoj kapetaniji prema sjedištu tvrtke, odnosno sjedištu brodara.

(2) Znak iz stavka 1. ovoga članka ističe se, odnosno vije na velikom jarbolu (katarci), a ako brod nema velikog jarbola, na krmenom jarbolu.

Članak 7.

Znakovi Međunarodnog signalnog kodeksa ističu se po uzdužnici broda od pramčanog koplja preko jarbola do krmenog koplja, iznad zapovjedničkog mosta, na križu pramčanog jarbola ili na drugom vidljivom mjestu.

Članak 8.

Pri susretu s plovilom Hrvatske ratne mornarice domaći brod će ga pozdraviti jednokratnim polaganim spuštanjem zastave na jednu trećinu visine zastavnog stijega, koplja ili sošnjaka odnosno jarbola ili jedra.

Članak 9.

(1) Ako se na domaćem brodu nalazi Predsjednik Republike Hrvatske, vijat će se na prednjem jarbolu zastava Predsjednika Republike Hrvatske.

(2) Ako domaći brod nema prednjeg jarbola, zastava Predsjednika Republike Hrvatske vijat će se na signalnom ili drugom jarbolu.

(3) Ako se na domaćem brodu nalazi poglavar strane države ili počasni gost Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora ili Vlade Republike Hrvatske, predsjednik, član parlamenta ili vlade strane države, ili specijalni izaslanik poglavara strane države, vijat će se po njegovu odobrenju, na prednjem jarbolu državna zastava te države odnosno zastava stranog predstavnika.

(4) Ako se Predsjednik Republike Hrvatske prevozi čamcem na veće plovilo ili obratno, na krmi čamca vijat će se zastava Republike Hrvatske, a na pramcu zastava Predsjednika Republike.

(5) Ako se strani predstavnici iz stavka 3. ovoga članka prevoze čamcem na veće plovilo ili obratno, na krmi čamca vijat će se zastava Republike Hrvatske, a na pramcu državna zastava te strane države ili zastava predstavnika strane države.

Članak 10.

(1) U svečanim prigodama domaći brod ističe, odnosno vije mali odnosno veliki zastavni nakit/ zastavnu galu, (u daljnjem tekstu: nakit/gala).

(2) Mali se nakit/gala sastoji u tome što se, osim zastave Republike Hrvatske istaknute na krmi, ističe, odnosno vije i:

1. na velikom jarbolu – posebni znak iz članka 6. ovoga Pravilnika, a ako ovoga znaka nema zastava Republike Hrvatske,

2. na pramčanom jarbolu zastava Republike Hrvatske, a ako se nakit/gala vije odnosno ističe u počast strane države ili stranih državljana, na tom se mjestu vije, odnosno ističe zastava te države ili države čiji je državljanin osoba kojoj se iskazuje počast,

3. na pramčanom jarbolu i zastava ili grb grada odnosno općine koja je luka upisa odnosno grada, općine, regije ili županije, čije ime brod nosi.

(3) Veliki nakit/gala sastoji se u tome što se uz mali nakit/gala viju, odnosno ističu i znakovi Međunarodnog signalnog kodeksa.

(4) Domaći brodovi koji po važećim propisima ne moraju imati znakove Međunarodnog signalnog kodeksa ističu i u lukama odnosno pristaništima, mali nakit/galu.

(5) Domaći brodovi koji nemaju dovoljno jarbola i stjegova za vijanje odnosno isticanje nakita/ gale, vijat će, odnosno istaknuti na propisanom mjestu zastavu Republike Hrvatske, a na drugim prikladnim mjestima znakove propisane ovim člankom, ako ih imaju.

Članak 11.

(1) Domaći brodovi trebaju istaknuti odnosno vijati nakit/galu u dane državnih blagdana i praznika Republike Hrvatske ili kada to naredi tijelo nadležno za sigurnost plovidbe, a u stranim vodama kad to naredi diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.

(2) Na zahtjev zapovjednika domaćeg broda tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu odobriti isticanje nakita/gale i u drugim svečanim prigodama.

Članak 12.

Zastava se na domaćem brodu spušta na pola krmenog stijega, koplja ili sošnjaka odnosno jarbola:

1. u dane žalosti,

2. u slučaju smrti na domaćem brodu do trenutka iskrcavanja umrlog na kopno,

3. u slučaju prijevoza umrle osobe – od trenutka ukrcavanja na domaći brod do iskrcavanja s domaćeg broda.

Članak 13.

Ako inozemno lučko tijelo pozove zapovjednika domaćeg broda da istakne nakit/galu ili da spusti zastavu na pola stijega zapovjednik će, ako je to moguće, bez odgode, tražiti uputu od najbližeg diplomatskog predstavništva Republike Hrvatske i prema istoj postupiti.

Članak 14.

Ako domaći brodovi u domaćim lukama odnosno pristaništima istaknu nakit/galu odnosno spuste zastavu na pola stijega odnosno koplja, tijelo nadležno za sigurnost plovidbe obavijestit će zapovjednike stranih plovila, koji se nalaze u luci odnosno pristaništu o naravi proslave ili žalosti i zamoliti ih da i oni postupe kao i domaći brodovi.

Članak 15.

Odredbe članaka 10. do 14. ovoga Pravilnika ne odnose se na čamce, plutajuća postrojenja, skele i rekreacijska plovila.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vijanju zastave i isticanju znakova na plovilima na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 86/11.).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-03/45

Urbroj: 530-05-1-1-22-2

Zagreb, 15. studenoga 2022.

Ministar Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1

Upravni znak

Plamenac

 

 

 

Copyright © Ante Borić