Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 140/2022 (2.12.2022.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2127

Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, broj 74/14., 69/17. i 98/19.), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZVLAŠTENIH NEKRETNINA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja registra izvlaštenih nekretnina (dalje u tekstu: registar), u koji se unose podaci o načinu utvrđivanja interesa Republike Hrvatske, svrsi izvlaštenja, vrsti izvlaštenja, katastarskim česticama, katastarskim općinama u kojima se nalaze nekretnine, obliku i visini naknade i podaci o strankama.

Oblik i vođenje registra

Članak 2.

(1) Registar je centraliziran popis izvlaštenih nekretnina koji vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (dalje u tekstu: ministarstvo).

(2) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

(3) Registar je javan i objavljuje se na internetskim stranicama ministarstva.

(4) Podaci u registru vode se prema planu klasifikacijskih oznaka nadležnih tijela na način koji osigurava zaštitu osobnih podataka stranaka u upravnom postupku.

Korisnici

Članak 3.

(1) Podatke u registar unose tijela iz članka 16. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, broj 74/14., 69/17. i 98/19.), odnosno tijela koja provode postupak izvlaštenja (dalje u tekstu: nadležna tijela) putem Jedinstvenog poslužnog mjesta zemljišnih knjiga i katastra, podsustava Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (dalja u tekstu: sustav).

(2) Nadležna tijela ostvaruju pristup sustavu izravno putem osobnog korisničkog računa.

Dodjela osobnog korisničkog računa

Članak 4.

(1) Za dodjelu osobnog korisničkog računa nadležna tijela podnose zahtjev ministarstvu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: ime, prezime, osobni identifikacijski broj i adresu elektroničke pošte ovlaštenog službenika nadležnog tijela.

(3) Ministarstvo je dužno u roku od tri dana od primitka zahtjeva ovlaštenom službeniku nadležnog tijela na adresu elektroničke pošte dostaviti podatke o aktivaciji osobnog korisničkog računa.

Početak i prestanak prava korištenja osobnoga korisničkog računa

Članak 5.

(1) Dodjelom osobnog korisničkog računa ovlaštenom službeniku nadležnog tijela počinje pravo korištenja osobnoga korisničkog računa.

(2) Pravo korištenja osobnog korisničkog računa prestaje nakon što nadležno tijelo o tome obavijesti ministarstvo.

(3) Ministarstvo je dužno po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 2. ovog članka u roku od tri dana brisati osobni korisnički račun ovlaštenog službenika nadležnog tijela.

Sadržaj registra

Članak 6.

U elektronički obrazac registra, ovisno o vrsti izvlaštenja, unose se sljedeći podaci:

1. naziv nadležnog tijela i oznaka pravomoćnog rješenja o izvlaštenju (klasa, urbroj i datum donošenja rješenja) te datum pravomoćnosti rješenja

2. broj zemljišnoknjižnog uloška, ime katastarske općine i broj katastarske čestice u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu izvlaštene nekretnine

3. prva slova imena i prezimena, odnosno naziva korisnika izvlaštenja i prijašnjeg vlasnika odnosno vlasnika

4. naziv i oznaka odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je utvrđen interes Republike Hrvatske, odnosno naziv i oznaka propisa na temelju kojeg je taj interes utvrđen

5. svrha izvlaštenja

6. vrsta izvlaštenja (potpuno ili nepotpuno)

7. oblik naknade kod potpunog izvlaštenja:

– novčana naknada (visina naknade) ili

– zamjenska nekretnina (broj zemljišnoknjižnog uloška zamjenske nekretnine, ime katastarske općine i broj katastarske čestice zamjenske nekretnine u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu te iznos procjene vrijednosti zamjenske nekretnine)

8. oblik naknade kod nepotpunog izvlaštenja ustanovljenjem služnosti ili ustanovljenjem zakupa:

– novčana naknada (visina naknade za ustanovljenje služnosti ili jednokratni odnosno godišnji iznos zakupnine za ustanovljenje zakupa)

9. iznos udjela korisnika izvlaštenja u sufinanciranju sredstava na poslovima izvlaštenja.

Registarski broj nekretnine

Članak 7.

Svaka izvlaštena nekretnina ima stalni registarski broj koji se određuje pri unosu podataka u registar i sastoji od velikih slova IN, rednog broja i godine pod kojim je u registar upisana nekretnina.

Obveza unosa podataka

Članak 8.

Nadležna tijela dužna su u roku od petnaest dana od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju unijeti podatke iz članka 6. ovoga Pravilnika u elektronički obrazac registra.

Prijelazna i završna odredba

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina (»Narodne novine«, broj 17/16. i 16/20.).

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-02/22-06/14

Urbroj: 514-04-02-02/01-22-04

Zagreb, 9. studenoga 2022.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić