Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 140/2022 (2.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega

MINISTARSTVO FINANCIJA

2126

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16 i 114/22) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU, RASPAČAVANJU, POVLAČENJU IZ UPOTREBE I ZAMJENI DRŽAVNIH BILJEGA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (»Narodne novine«, broj 35/17) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Državni biljezi izdaju se u apoenima od 0,66; 1,33; 2,65 i 6,64 eura.«.

Članak 2.

U članku 3. podstavku 2. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Državni biljezi tiskaju se u sljedećim bojama:

– biljeg od 0,66 eura u plavoj boji

– biljeg od 1,33 eura u smeđoj boji

– biljeg od 2,65 eura u narančastoj boji

– biljeg od 6,64 eura u crvenoj boji.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Državni biljezi izdani na temelju Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (»Narodne novine«, broj 35/17) mogu se upotrebljavati kao državni biljezi do njihovog iskorištenja uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje sukladno zakonu koji uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 412-02/21-01/33

Urbroj: 513-07-21-01-22-11

Zagreb, 21. studenoga 2022.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić