Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 140/2022 (2.12.2022.), Odluka o donošenju Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2123

Na temelju članka 5. stavka 5. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 46/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA KOMASACIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE DO 2026. GODINE

I.

Donosi se Program komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Program je sastavni dio ove Odluke.

II.

U skladu s Programom, nakon provedbe javnog poziva za provođenje komasacije na određenom području i odabira područja na kojima će se provoditi komasacija, Ministarstvo poljoprivrede će donijeti plan provedbe Programa na odabranim područjima komasacije.

III.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da Program objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/462

Urbroj: 50301-05/27-22-2

Zagreb, 1. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM KOMASACIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE DO 2026. GODINE

UVOD

Usprkos značajnim površinama poljoprivrednog zemljišta, Republika Hrvatska je ispod prosjeka Europske unije po produktivnosti prirodnih resursa i po učinkovitosti kojom ih koriste poljoprivredna gospodarstva. Učinkovito korištenje poljoprivrednog zemljišta na velikom dijelu površina ograničeno je i zbog toga što postoji znatan broj usitnjenih, međusobno udaljenih, obradivih površina.

Postupcima komasacije smanjit će se broj zemljišnih parcela po jednom vlasniku / korisniku, a povećat će se površina pojedine parcele. Rješavanjem imovinskopravnih odnosa na područjima obuhvaćenim komasacijom višestruko se utječe na učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Komasacija ne doprinosi samo boljim ekonomskim učincima već utječe na razvoj i povećanje kvalitete života u ruralnim područjima, što u konačnici dovodi do smanjenja iseljavanja iz ruralnih prostora. Postupcima komasacije, na onim površinama za koje će to biti potrebno i prihvatljivo s obzirom na položaj i namjenu, planira se gradnja javne mreže poljskih puteva za jednostavniji i sigurniji pristup poljoprivrednim zemljištima te izgradnja javne mreže kanala za potrebe melioracije.

Dio pripremnih aktivnosti proveden je u 2021. godini. Započete su konzultacije s korisnicima, upućen je poziv prema jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za iskaz interesa za provedbu komasacije, započinju aktivnosti na pripremi informativne kampanje, započinju aktivnosti koje se odnose na odabir područja na kojima će se provoditi projekti, započete su pripremne aktivnosti za izradu idejnih rješenja, uključena su i druga tijela državne uprave u čijem su djelokrugu propisi i postupanja koja će imati utjecaj na trajanje dijela postupka komasacije (Državna geodetska uprava, Ministarstvo pravosuđa i uprave u dijelu poslova koji obuhvaćaju katastarsku izmjeru, upise u katastar i zemljišne knjige i sl.)

Provedbom postupaka komasacije, područja koja su trenutačno manje pogodna za poljoprivredu zbog različitih loših uvjeta (usitnjene čestice, otežan ili onemogućen pristup istima) postat će atraktivnija za poljoprivrednu proizvodnju, s obzirom na to da će se u postupcima komasacije, između ostaloga, planirati i mreža javnih pristupnih poljskih puteva, kao i sustava za melioraciju, tamo gdje se pokaže potreba za takvim sustavima.

Važno je naglasiti da se u provedbi planira korištenje postojećih baza podataka i stvaranje novih, uz primjenu dostupne suvremene informacijske tehnologije. Primjena suvremene informacijske tehnologije omogućava obavljanje većeg broja zadataka istovremeno, jednostavnije i brže.

OPĆI DIO

1. PRAVNI TEMELJ

Na temelju članka 5. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 46/22., u daljnjem tekstu: Zakon o komasaciji) uspostavljen je pravni temelj za donošenje Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta kao akta planiranja provođenja komasacije na okvirnoj površini zemljišta za predviđeno razdoblje i u skladu s planiranim financijskim sredstvima.

Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta se utvrđuju izvori financiranja, okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava, okvirna površina zemljišta na kojoj je moguće provesti komasaciju uz dostupna financijska sredstva, razdoblje za provedbu komasacije u skladu s navedenim podacima, pravila i mjere za provedbu programa kao i mjerila za odabir određenog područja radi ispunjenja važećeg programa, te uvjeti, kriteriji i način korištenja financijskih sredstava (alokacija).

2. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA KOMASACIJU

2.1. IZVORI FINANCIRANJA

a) Općenito – financijska sredstva za provedbu komasacije poljoprivrednog zemljišta na određenom području se mogu osigurati:

– iz fondova Europske unije

– u državnom proračunu

– iz sredstava donacija

– iz sredstava drugih zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba te

– u proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

b) Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Program) utvrđena su određena sredstva za provedbu komasacije poljoprivrednog zemljišta u određenom razdoblju, a osigurana su u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO) kroz reformsku mjeru C1.5 R2 »Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju«, i to:

– iz Mehanizma za oporavak i otpornost (fond Europske unije) te

– iz nacionalnih sredstava (državni proračun).

2.2. DOSTUPNA FINANCIJSKA SREDSTVA

a) Za provedbu reformske mjere C1.5 R2 »Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju« u dijelu koji se odnosi na komasaciju poljoprivrednog zemljišta, okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava potrebnih za provedbu Programa iznosi 300.000.000 kuna (39.816.842 eura[1](Tečaj konverzije kune u euro, 1 euro = 7,53450 kuna sukladno Uredbi Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku.)).

b) Za provedbu Programa planirana su sredstva:

− iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznos od 250.000.000 kuna (33.180.702 eura)

− iz nacionalnih sredstava iznos od 50.000.000 kuna (6.636.140 eura).

2.3. RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA

a) Za provedbu Programa, u skladu sa Zakonom o komasaciji, sredstva su planirana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 140/21.).

b) Sredstva za potrebe provedbe komasacije planirana prema Programu uključuju i uspostavljanje i vođenje informacijskog sustava komasacije, u iznosu od 2.000.000 kuna (265.446 eura).

c) Potrebna sredstva za provedbu Programa za 2025. i 2026. godinu Ministarstvo poljoprivrede će planirati prilikom izrade državnog proračuna u okviru limita svoga razdjela:

− iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost te

− iz nacionalnih sredstava.

S obzirom na mogućnost značajne promjene tržišnih uvjeta, inflaciju i cijene radova i usluga, moguća su i određena odstupanja.

3. POVRŠINA ZEMLJIŠTA ZA KOMASACIJU

Uz dostupna financijska sredstva za komasaciju iz Programa navedena u točki 2.2., kao i određeno vremensko razdoblje za provedbu reforme NPOO-a, okvirna površina poljoprivrednog zemljišta na kojoj se planira provedba komasacije iznosi najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta.

Na troškove komasacije utječu mnogobrojni parametri poput veličine katastarskih čestica, stanje infrastrukture (kanalne i putne mreže), odnosno je li potrebna sanacija puteva ili izgradnja novih. Ako sukladno dostupnim financijskim sredstvima Programa navedenim u točki 2.2. u postupku komasacije ne bude dostatno sredstava za ukupni obuhvat svih radova (poput izgradnje ili rekonstrukcije kanalne i putne mreže), sredstva će se za tu namjenu osigurati iz drugih izvora financiranja.

4. RAZDOBLJE ZA PROVEDBU KOMASACIJE

Prema Programu planirano razdoblje za provedbu komasacije je do 2026. godine.

Planira se da će se postupak komasacije provoditi u nekoliko glavnih faza koje će se razlikovati po opsegu i trajanju. Provedba komasacije će započeti utvrđivanjem područja na kojem će se provoditi projekti komasacije. Prikupit će se i analizirati podaci o zemljištu na kojem se planira provedba komasacije kao što su vlasnički status, postojanje stvarnih prava, raspored zemljišta, procjena vrijednosti zemljišta, ažuriranje podataka u katastru i zemljišnim knjigama i slično. Provedba će nadalje uključivati katastarsku izmjeru, uređivanje imovinsko-pravnih odnosa, zamjenu ili prodaju zemljišta, predaju posjeda, osnivanje služnosti, izračunavanje vrijednosti zemljišta, gradnju puteva, odvodne mreže i druge gradnje, provode se upisi u katastar i zemljišne knjige te ostale javne registre, čime završava postupak komasacije.

5. UVJETI, KRITERIJI I NAČIN KORIŠTENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA

U razdoblju do 2026. godine financijska sredstva (alokacija) za provedbu komasacije, koristit će se u skladu s Programom dok će dodatni uvjeti i kriteriji biti definirani javnim pozivom za odabir područja (u daljnjem tekstu: javni poziv).

Dostupna financijska sredstva osigurana Programom koristit će se za troškove komasacije (usluge i radove planiranja, pokretanja i provođenja komasacije) na komasacijskim područjima odabranima po javnom pozivu iz točke 6. podtočke 6.2. Programa, a koje će u postupku javne nabave ugovoriti Ministarstvo poljoprivrede za sva odabrana područja komasacije.

5.1. PRIORITET ZA KORIŠTENJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA:

Za korištenje sredstava iz Programa utvrđuju se kao prioritet područja komasacije na kojima su pokrenuti komasacijski postupci koji nisu završeni, kada je postupak komasacije započet po odredbama Zakona o komasaciji (»Narodne novine«, br. 10/79., 21/84. i 5/87.), ako dokumentacija postupka zbog proteka vremena ili Domovinskog rata nije dostupna, te ako su tehnički, odnosno građevinski radovi komasacije na okrupnjivanju zemljišta i formiranju novih čestica zemljišta izvršeni ili su u završnoj fazi izvršenja.

6. PROVEDBA PROGRAMA

Akcijskim planom za provedbu investicije C1.5. R2-I1 Komasacija poljoprivrednog zemljišta, koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, definirane su aktivnosti i dinamika njihove provedbe u postupku komasacije. Na temelju provedenog javnog poziva, Ministarstvo poljoprivrede će na svojim mrežnim stranicama objaviti plan provedbe aktivnosti komasacije za svako odabrano područje komasacije, pri čemu će se plan ažurirati sukladno dinamici njegove provedbe.

Nakon određivanja komasacijskih područja i komasacijske gromade, izradit će se planovi komasacije u kojima će biti vidljiva nova preraspodjela zemljišta, preraspodjela pojedinih parcela, preraspodjela i formiranje novih zajedničkih/javnih površina. Planovi će uključivati i potrebne radove na izgradnji poljskih puteva, primjenu melioracije i slično.

6.1. NADLEŽNO TIJELO

Nadležno tijelo zaduženo za upravljanje, provedbu i praćenje provedbe Programa je Ministarstvo poljoprivrede.

6.2. JAVNI POZIV

Uvjeti i način provedbe Programa utvrđeni Zakonom o komasaciji te pravilnikom iz članka 18. stavka 7. Zakona o komasaciji koji uređuje postupak i mjerila za objavu javnog poziva kao i mjerila za odabir određenog područja prema javnom pozivu radi ispunjenja Programa i javnim pozivom pravno su obvezujući.

Javnim pozivom detaljno će se propisati način podnošenja zahtjeva, rokovi, uvjeti prihvatljivosti i dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva.

Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije prema Programu otvoren je do dostizanja površine za komasaciju iz točke 3. Programa, odnosno najdulje šest mjeseci za prioritetna područja iz točke 5. podtočke 5.1. Programa te najdulje do 31. prosinca 2023. za ostala područja od objave javnog poziva.

Javni poziv se može više puta objaviti ako se ukaže potreba radi iskorištenja planiranih sredstava za provedbu komasacije iz Programa.

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Na temelju objavljenog i provedenog javnog poziva u skladu s Programom, Ministarstvo poljoprivrede će nakon provedbe javnog poziva na svojim mrežnim stranicama objaviti plan provedbe aktivnosti komasacije za svako odabrano područje komasacije, pri čemu će se tijekom provedbe plan ažurirati ovisno o dinamici njegove provedbe.

7. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

U okviru Programa, prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi su oni koje prate mjere komasacije propisane Zakonom o komasaciji, te koji su u skladu s Programom, javnim pozivom i aktom Ministarstva poljoprivrede o odabiru područja komasacije.

U okviru postupaka komasacije financirat će se stručni poslovi utvrđivanja stanja prije komasacije, stručni geodetski poslovi (kao što su katastarska izmjera, izrada mreže stalnih točaka geodetske osnove i multisenzorsko zračno snimanje za komasacijsko područje, kao podloge za detaljna projektiranja izrada katastarskog operata i slično), analiza stanja i funkcionalnosti postojećih vodotokova i kanalske mreže, analiza stanja i funkcionalnosti postojećeg drenažnog sustava, analiza potrebe za navodnjavanjem ukoliko se utvrdi potreba, analiza potrebe za izgradnjom poljskih puteva, procjena zemljišta na području provedbe komasacije, analiza postojećih obilježja krajobraza i potrebe za dostizanjem 10 % površine poljoprivrednog zemljišta s obilježjima krajobraza velike raznolikosti ukoliko se utvrdi potreba, kao i izvođenje drugih stručnih poslova u okviru postupaka komasacije.

Popis aktivnosti koje će se provesti radi komasacije, kao i dinamika provedbe tih aktivnosti, navedene su u Akcijskom planu za provedbu investicije C1.5. R2-I1 Komasacija poljoprivrednog zemljišta kojeg je donijelo Ministarstvo poljoprivrede.

8. IZVJEŠĆE O REZULTATIMA KOMASACIJE

Ministarstvo poljoprivrede će, najkasnije do kraja prvog kvartala 2027. godine izraditi izvješće o rezultatima provedbe Programa, a izvješće treba sadržavati proračunsku tablicu sa sljedećim sadržajem:

I. popis jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave u kojima je izvršena komasacija i za svaku od njih:

1. popis područja komasacije i

2. površinu okrupnjenog poljoprivrednog zemljišta izraženu u hektarima, s prostornim podacima

II. sukladno obavezama prema Europskoj komisiji, koja prati i nadzire provedbu mjera iz NPOO-a, sljedeći dokumentirani dokazi trebaju se dostaviti za svaki od odabranih područja komasacije:

a) referenca odluke kojom se odobravaju akcije u relevantnim jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave

b) površina okrupnjenog zemljišta izražena u hektarima i lokacije

c) popis aktivnosti provedenih u svakoj jedinici lokalne i regionalne (područne) samouprave

d) preslika potvrde o završetku svakog postupka komasacije u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i

e) izvadak službenih dokumenata kojima se dokazuje usklađenost s člankom 6. stavkom 3. Direktive o staništima 92/43/EEZ[2](Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa te divlje faune i flore) i postupcima autorizacije prema EIA u skladu s Direktivom 2011/92/EU[3](Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš) .

 

 

 

Copyright © Ante Borić