Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

NN 139/2022 (30.11.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

HRVATSKA NARODNA BANKA

2108

Na temelju članka 16. stavka 4. i članka 28. stavka 5. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRETHODNOJ SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U KREDITNOJ INSTITUCIJI

Članak 1.

U Odluci o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (»Narodne novine«, br. 25/2018.) u članku 1. ispred riječi: »Ovom« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Odredbe ove Odluke usklađene su sa Zajedničkim Smjernicama za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru JC/GL/2016/01 od 20. prosinca 2016.«

Članak 2.

U članku 3. ispred riječi »Hrvatska narodna banka« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Hrvatska narodna banka i Europska središnja banka pri odlučivanju o zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji izvršavaju svoje zadaće unutar jedinstvenoga nadzornog mehanizma u skladu s člankom 6. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013. od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29. 10. 2013.).«

Članak 3.

U članku 8. stavku 6. iza riječi »Ako stjecatelj namjerava steći 50 % ili više udjela« dodaju se riječi »u kapitalu«.

Članak 4.

U članku 17. riječi »u skladu s Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji (»Narodne novine«, br. 14/2014. i 96/2016.)« zamjenjuju se riječima »u skladu s podzakonskim propisom kojim se pobliže uređuje procjena primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji«.

Članak 5.

U Prilogu 1., u točkama 22. i 25. iza riječi »udjela u kapitalu« dodaju se riječi »odnosno glasačkim pravima«.

U Prilogu 2., u točki 24. pod d) riječi »30.000 KN« zamjenjuju se riječima »4.000 EUR«.

U Prilogu 3., u točki 12. iza riječi »udjela u kapitalu« dodaju se riječi »odnosno glasačkim pravima«.

U prilozima od 1. do 3. izjava se mijenja i glasi:

»Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji.

Obvezujem se da ću Hrvatsku narodnu banku izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti.«

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

O. br: 438-091/11-22/BV

Zagreb, 21. studenoga 2022.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić