NN 139/2022 (30.11.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

2106

Na temelju članka 114. stavka 6. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.), a u svezi s točkom 75. preambule Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Službeni list EU L 176/2013), te na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RASPOREĐIVANJE INSTRUMENATA KAPITALA KAO INSTRUMENTA REGULATORNOGA KAPITALA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Odluci o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 25/2018. i 145/2020.) u članku 1. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4., koji glase:

»(3) Kada izvršava svoje zadaće iz članka 4. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) br. 1024/2013, Europska središnja banka ima ovlasti Hrvatske narodne banke iz Zakona i Uredbe (EU) br. 575/2013.

(4) Hrvatska narodna banka i Europska središnja banka pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija izvršavaju svoje zadaće unutar jedinstvenoga nadzornog mehanizma u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 1024/2013.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. mijenja se točka 1. i glasi:

»1. Zakon je Zakon o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.).«

U članku 2. stavku 1. iza točke 5. dodaje se točka 6., koja glasi:

»6. Uredba (EU) br. 1024/2013 jest Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (Službeni list EU L 287/2013).«

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. riječi »se smatra« zamjenjuju se riječju »je«, te se riječi »novim instrumentom« zamjenjuju riječima »novi instrument«.

Članak 4.

U članku 9. riječ »rješenje« zamjenjuje se riječju »odluku«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 2. riječi »rješenje kojim« zamjenjuje se riječima »odluku kojom«.

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

O. br: 410-091/11-22/BV Zagreb, 16. studenoga 2022.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

    

 

 

 

Copyright © Ante Borić