Baza je ažurirana 23.02.2024. 

zaključno sa NN 19/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 139/2022 (30.11.2022.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

HRVATSKA NARODNA BANKA

2105

Na temelju članka 65. stavka 8. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD KREDITNE INSTITUCIJE I ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

U Odluci o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 25/2018.) u članku 2. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za potrebe ove Odluke značajna kreditna institucija je svaka kreditna institucija koja je određena kao globalna sistemski važna institucija (GSV institucija) ili ostala sistemski važna institucija (OSV institucija) te svaka kreditna institucija čiji četverogodišnji prosjek imovine iskazane u revidiranim financijskim izvještajima koji se odnose na posljednji dan prethodnih četiriju poslovnih godina na pojedinačnoj osnovi prelazi iznos od jedne milijarde eura.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) zahtjeve za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika i članova uprave i članova nadzornog odbora u skladu s Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (»Narodne novine«, br. 20/2021. i 104/2022.) i dokumentaciju iz članka 39. stavka 4. i članka 46. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama i«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7., koji glasi:

»(7) Hrvatska narodna banka i Europska središnja banka pri odlučivanju o zahtjevu iz stavka 1. ovog članka izvršavaju svoje zadaće unutar jedinstvenoga nadzornog mehanizma u skladu s člankom 6. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013. od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29. 10. 2013.).«

Članak 3.

U članku 5. u točki 2. riječi »Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka« zamjenjuju se riječima »Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita«.

Članak 4.

U članku 12. stavku 6. riječi »ako se njezini udjeli smatraju imovinom« zamjenjuju se riječima »ako njezini udjeli čine imovinu«.

Članak 5.

U Prilogu 1. mijenja se rečenica u četvrtom odlomku i glasi:

»Podnosimo zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.).«

U Prilogu 1., u točki 2.2. riječi »Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka« zamjenjuju se riječima »Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita«.

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

O. br: 439-091/11-22/BV

Zagreb, 21. studenoga 2022.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić