Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 139/2022 (30.11.2022.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji

HRVATSKA NARODNA BANKA

2104

Na temelju članka 250. stavka 13. i članka 253. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) te članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O PRIMJENI ODREDBI ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA NA KREDITNE INSTITUCIJE U LIKVIDACIJI

Članak 1.

U Odluci o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji (»Narodne novine«, br. 24/2018.) u članku 1. u uvodnoj rečenici brišu se riječi »i kreditne institucije u prisilnoj likvidaciji«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točka 8. briše se.

Dosadašnje točke od 9. do 12. postaju točke od 8. do 11.

Točka 13. briše se.

Točka 14. postaje točka 12.

U dosadašnjoj točki 15. koja postaje točka 13. iza riječi »odredbe« dodaju se riječi »i povrede propisa«.

Dosadašnja točka 16. postaje točka 14.

Članak 3.

Glava III. Kreditna institucija u prisilnoj likvidaciji i članak 9. brišu se.

Članak 4.

U Prilogu I. iz ove Odluke na naslovnici dva puta navedeni izričaj »/ prisilnoj« briše se.

U Tablici 4. Novčani depoziti i obveze riječi »Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka« zamjenjuju se riječima »Hrvatske agencije za osiguranje depozita«.

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od objave.

O. br: 407-091/11-22/BV Zagreb, 16. studenoga 2022.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić