Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 139/2022 (30.11.2022.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o eksternalizaciji

HRVATSKA NARODNA BANKA

2103

Na temelju članka 111. i članka 101. stavka 2. točke 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O EKSTERNALIZACIJI

Članak 1.

U Odluci o eksternalizaciji (»Narodne novine«, br. 118/2020.) u članku 1. ispred riječi: »Ovom« dodaje se oznaka stavka koja glasi: »(1)«. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Odredbe ove Odluke usklađene su sa Smjernicama za eksternalizaciju EBA/GL/2019/02 od 25. veljače 2019. Europskog nadzornog tijela za bankarstvo.«

Članak 2.

U članku 3. točka 14. mijenja se i glasi:

»14) kreditna institucija koja nije velika kreditna institucija jest kreditna institucija kako je definirana člankom 3. stavkom 1. točkom 28.a) Zakona o kreditnim institucijama.«.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

O. br: 413-091/11-22/BV

Zagreb, 16. studenoga 2022.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić