Baza je ažurirana 06.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 139/2022 (30.11.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za potrebe Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

2100

Na temelju članka 173. stavka 8. i članka 174. stavka 7. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O ODBIJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KREDITNIH INSTITUCIJA I SADRŽAJU REVIZIJE ZA POTREBE HRVATSKE NARODNE BANKE

Članak 1.

U Odluci o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za potrebe Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 22/2019.) u članku 1. stavku 1. točki 2. riječi: »(»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018., u nastavku teksta: Zakon)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020., u nastavku teksta: Zakon)«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. riječi »Hrvatska narodna banka smatrat će da« zamjenjuju se riječima »Za potrebe ove Odluke«.

U članku 2. stavku 2. točki 3. ispred riječi »utvrdi« dodaju se riječi »Hrvatska narodna banka«.

U članku 2. stavku 3. riječi »Hrvatska narodna banka smatrat će da« zamjenjuju se riječima »Za potrebe ove Odluke« te se ispred riječi »provođenjem« dodaju riječi »Hrvatska narodna banka«.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Članak 8.

(1) Revizijom izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci revizorsko društvo dužno je provjeriti pravilnost, točnost i potpunost izvješća koja se dostavljaju:

1) u skladu s Odlukom o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021. i 108/2022.), i to sljedećih izvješća:

– Izvještaj o izloženosti kreditnom riziku po rizičnim skupinama (RS4)

– Izvještaj o ulaganju u kapital društava (UKT5)

– Izvještaj o materijalnoj imovini (MIKI4)

– Izvještaj o preuzetoj imovini (PIKI2)

– Izvještaj o izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku (VIKR3)

– Izvještaj o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima (DNP1)

– Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza (ROC2)

– Izvještaj o izloženosti davateljima zaštite (IDZ2)

– Detaljna knjiga trgovanja (DKT)

– Izvještaj o izloženostima prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom (POKI3)

– Agregirana promjena ekonomske vrijednosti kapitala kreditne institucije (EVK ZBR)

– Utjecaj kamatnog rizika u knjizi pozicija kojima se ne trguje na neto kamatni prihod (NKP)

– Informacije o prihodonosnim i neprihodonosnim izloženostima (F 18.00)

– Restrukturirane izloženosti (F 19.00)

2) u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/451 оd 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 (u nastavku teksta: Uredba (EU) 2021/451), i to sljedećih izvješća:

– Regulatorni kapital (C 01.00)

– Kapitalni zahtjevi (C 02.00)

– Stope kapitala (C 03.00)

– Izloženosti i gubici na temelju izloženosti osiguranih nekretninama (C 15.00)

– Ograničenja velikih izloženosti (C 26.00)

– Identifikacija druge ugovorne strane (C 27.00)

– Izloženosti u knjizi pozicija kojima se ne trguje i knjizi trgovanja (C 28.00)

– Podaci o izloženostima prema pojedinačnim osobama iz grupa povezanih osoba (C 29.00)

– Izračun omjera financijske poluge (C 47.00)

– Informacije o prihodonosnim i neprihodonosnim izloženostima (F 18.00)

– Restrukturirane izloženosti (F 19.00).

(2) Pravilnost, točnost i potpunost izvješća iz stavka 1. ovog članka revizorsko društvo dužno je provjeriti na način da ocijeni jesu li ta izvješća sastavljena u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona i Uredbom (EU) 2021/451.

(3) Ocjena izvješća iz stavka 1. ovog članka iskazuje se izjavom da su izvješća sastavljena u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima koje je donijela Hrvatska narodna banka i Uredbom (EU) 2021/451.

(4) Pojedinačna izvješća iz stavka 1. ovog članka dužna je potpisati i odgovorna osoba iz uprave kreditne institucije nadležna za izvješćivanje.«

Članak 4.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

(2) Izvještaj o izloženosti valutno induciranom kreditnom riziku (VIKR3) iz članka 3. ove Odluke kojim se mijenja članak 8. stavak 1. točka 1. Odluke posljednji put se dostavlja sa stanjem na dan 31. prosinca 2022.

O. br: 412-091/11-22/BV

Zagreb, 16. studenoga 2022.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić