Baza je ažurirana 15.04.2024. 

zaključno sa NN 40/24

NN 138/2022 (25.11.2022.), Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih službenih osoba vojne policije u provedbi nadzora vojnog prometa i upravljanja prometom

Ministarstvo obrane

2079

Na temelju članka 4. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20 i 85/22), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosim

PRAVILNIK

O NAČINU POSTUPANJA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA VOJNE POLICIJE U PROVEDBI NADZORA VOJNOG PROMETA I UPRAVLJANJA PROMETOM

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način postupanja ovlaštenih službenih osoba vojne policije u obavljanju poslova upravljanja prometom vozila na cestama i nadzor vojnih vozila na području gdje se nalaze vojni objekti i pri kretanju vojnih vozila i postrojbi.

(2) Pojedini izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Postupanja ovlaštenih službenih osoba vojne policije iz članka 1. ovoga Pravilnika posebice obuhvaćaju:

1. upravljanje prometom vozila na cestama i nadzor vojnih sudionika i vojnih vozila u prometu

2. postupanje pri pratnji vojne policije

3. postupanja u slučaju prometne nesreće u kojima su sudjelovala vojna vozila ili vojni sudionici

4. zajedničko postupanje ili pružanje potpore policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (dalje: policija) kao i suradnja s drugim nadležnim tijelima.

Članak 3.

(1) Pojedini izrazi koji se koriste i navedeni su u ovom Pravilniku neposredno su vezani uz poslove vojne policije i provedbu ovlasti ovlaštenih službenih osoba vojne policije u skladu s propisima kojim se uređuje postupanje vojne policije.

(2) Pojedinim izrazima koji se koriste u ovom Pravilniku, a nisu posebno navedeni ili definirani, značenje je određeno drugim zakonom ili pravilnikom.

(3) Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. vojni sudionik u prometu je svaki pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske, državni službenik i namještenik u službi u Ministarstvu obrane koji na bilo koji način sudjeluje u prometu na cesti dok obavlja službene poslove i zadaće ili sudjeluje u prometu na cesti vojnim vozilom

2. vojni sudionik u prometnoj nesreći je svaki vojni sudionik u prometu koji je na bilo koji način sudjelovao u prometnoj nesreći dok obavlja službene poslove i zadaće ili je sudjelovao u prometnoj nesreći upravljajući vojnim vozilom

3. kolona vojnih vozila je niz od najmanje tri vojna vozila koja se kreću istom prometnom trakom u istom smjeru s određenom brzinom i propisanim razmakom pri čemu su brzina kretanja vozila i postupci vozača međusobno uvjetovani i između kojih bez ometanja ne može ući drugo vozilo

4. skup vojnih vozila je svako vozilo i priključna vozila koja u prometu na cestama sudjeluju kao cjelina

5. razmak između dva vojna vozila je udaljenost između najizbočenijeg prednjeg dijela drugog vozila u odnosu na najizbočeniji zadnji dio vozila koje se slijedi

6. zapovjednik kolone vojnih vozila je osoba određena za organiziranje i provedbu kretanja kolone te osoba koja zapovijeda kolonom i odgovorna je za sigurnost kretanja kolone

7. pratitelj vojnog vozila je osoba koju je odredio nadležni zapovjednik za praćenje i usmjeravanje kretanja vozila, primanja i predaje tereta po prijevoznoj dokumentaciji te postupanja u skladu s općim propisima i drugim obavezama koje su u neposrednoj vezi s kretanjem vozila

8. vojni promet na cestama je svako kretanje vojnih sudionika u prometu na cestama i na područjima gdje se nalaze vojni objekti.

(4) Vojno vozilo u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva sva vozila koja se po bilo kojoj osnovi koriste u službene svrhe za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

(5) Pri postupanju vojne policije u provedbi nadzora vojnog prometa i upravljanja prometom na cestama, svi pojmovi navedeni u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, a koji nisu navedeni u ovom Pravilniku, primjenjuju se bez izmjena i u potpunosti.

Članak 4.

(1) Upravljanje prometom na cestama pri kretanju vojnih postrojbi i vojnih vozila te nadzor vojnog prometa na cestama obavljaju ovlaštene službene osobe vojne policije samostalno ili u suradnji s policijskim službenicima.

(2) Upravljanje prometom na cestama pri kretanju vojnih postrojbi i vojnih vozila te nadzor vojnog prometa na cestama obavlja se radi postizanja veće protočnosti vojnog prometa na cestama i sigurnosti sudionika u prometu te zaštite ljudi i imovine.

(3) Nadzor vojnog prometa na cestama provodi se prema vojnim sudionicima u prometu i vojnim vozilima.

(4) Povremeno upravljanje prometom na cestama, unutar ili na području vojnih objekata, lokacija i građevina, obavlja se na mjestima i u vrijeme očekivanog ili izvanrednog povećanja vojnog prometa na cestama i njegova otežanog odvijanja (vojne vježbe, vojne sportske ili druge priredbe ili aktivnosti, prometne nesreće i nepogode na cesti i sl.).

(5) Za vrijeme upravljanja prometom na cestama, na području vojnih objekata i nadzora vojnog prometa na cestama, obavljanja očevida prometnih nesreća samostalno ili u suradnji s policijskim službenicima te postupanja po drugim događajima u prometu, ovlaštene službene osobe vojne policije, uz propisanu odoru i opremu, obvezno tijekom provedbe aktivnosti nose i reflektirajući prsluk s otisnutim natpisom »VOJNA POLICIJA«, osim u slučaju kada se nalaze u vojnom vozilu koje je u pokretu. Kada zadaće provode ovlaštene službene osobe vojne policije na motociklima, nose propisano vojnopolicijsko motociklističko odijelo s natpisom »VOJNA POLICIJA«.

2. UPRAVLJANJE PROMETOM NA CESTAMA

Članak 5.

(1) Upravljanje prometom na cestama pri kretanju vojnih postrojbi i vojnih vozila ovlaštene službene osobe vojne policije obavljaju izdavanjem naredbi usmeno, pokretima ruku, položajem tijela i posebnim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih znakova ili namještanjem uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima).

(2) Fizičko upravljanje prometom na cestama može se obavljati na mjestu ili u pokretu.

(3) Kada ovlaštene službene osobe vojne policije sudionicima u prometu daju naredbe kojima se odstupa od propisanih prometnih pravila ili značenja postavljenih prometnih znakova ili svjetala, takve naredbe mogu se davati i usmeno, pisanim obavijestima na displeju vozila vojne policije i pomoću tehničkih sredstava za pojačanje zvuka.

Članak 6.

(1) Kada ovlaštene službene osobe vojne policije pri kretanju vojnih postrojbi i vojnih vozila upravljaju prometom na raskrižju, znakovi kojima se nalaže zaustavljanje svih vozila i zabrana prolaza za određene sudionike u prometu daju se nalazeći se u sredini raskrižja ili na drugom pogodnom mjestu gdje ih mogu lako uočiti svi sudionici u prometu.

(2) Ako se u jednom raskrižju nalazi više ovlaštenih službenih osoba vojne policije koje upravljaju prometom, znaci koje daju te osobe moraju biti međusobno usklađeni.

Članak 7.

Znaci što ih ovlaštene službene osobe vojne policije daju pokretima ruku i položajem tijela za sudionike u prometu znače:

1. desna ruka podignuta okomito s otvorenom šakom, dlanom prema lijevo – znači obavezno zaustavljanje za sva vozila ispred raskrižja i zabranu prelaska kolnika za pješake, osim za ona vozila koja se u trenutku kada je znak dan, ne mogu na siguran način zaustaviti

2. desna ruka podignuta okomito s otvorenom šakom, dlanom prema naprijed, na cesti izvan raskrižja, kada se ovlaštena službena osoba vojne policije nalazi na kolniku – znači obavezno zaustavljanje za sva vozila prema kojima je dlan okrenut

3. desna ruka vodoravno predručena s otvorenom šakom, dlanom prema lijevo – znači zabranu prolaza za sve sudionike u prometu čiji smjer kretanja siječe smjer ispružene ruke

4. lagano mahanje rukom – dolje vodoravno odručenom ili predručenom rukom s otvorenom šakom, dlanom okrenutim prema dolje – znači da vozač u čijem se smjeru daje ovaj znak mora smanjiti brzinu kretanja vozila

5. vodoravno predručena ruka savijena u laktu s otvorenom šakom i kružno kretanje podlaktice i šake – znači da vozač u čijem se smjeru daje ovaj znak mora ubrzati kretanje vozila

6. vodoravno odručena ili predručena ruka s dlanom otvorene šake usmjerenim prema određenom sudioniku u prometu – znači da se taj sudionik mora obavezno zaustaviti

7. tijelo u normalnom stojećem stavu ili tijelo u tom stavu s rukama vodoravno odručenim – znači da se sudionici u prometu koji dolaze iz smjera u kojem su okrenuta leđa odnosno prsa ovlaštene službene osobe vojne policije, moraju zaustaviti, a sudionici koji mu dolaze s bočnih strana imaju pravo prolaza.

Članak 8.

(1) Znakove kojima se nalaže smanjenje brzine kretanja, ubrzavanje kretanja i zaustavljanje određenog sudionika u prometu koji ugrožava ili na bilo koji način ometa kretanje vojnih sudionika u prometu, ovlaštene službene osobe vojne policije, kad daju iste znakove, mogu davati i iz vozila vojne policije.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, na krovu vozila vojne policije mora biti uključeno plavo rotacijsko svjetlo ili bljeskalice plave boje i zvučni signali, vozilo vojne policije se kreće iza ili ispred vozila koje se namjerava zaustaviti, a ovlaštena službena osoba vojne policije pomoću pločice »STOP VOJNA POLICIJA«, rukom ili drugim tehničkim sredstvom izdaje sudioniku u prometu odgovarajuće naredbe i upozorenja.

(3) Kada je na vozilu vojne policije ugrađen displej s upozorenjima i naredbama: »OBAVEZNO ZAUSTAVLJANJE«, »STOP VOJNA POLICIJA«, »SMANJITE BRZINU«, »PROMETNA NESREĆA«, »OPASNOST NA CESTI«, »SLIJEDI ME« i sl., ovlaštena službena osoba vojne policije uz plavo rotacijsko svjetlo ili bljeskalice plave boje uključuje i displej s izdanom odgovarajućom naredbom ili upozorenjem.

(4) Vozač kojemu su izdane naredbe i upozorenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, dužan je postupiti u skladu s izdanom naredbom ili upozorenjem.

Članak 9.

(1) Za davanje naredbi za zaustavljanje, zabranu prolaska te smanjenje i ubrzanje kretanja vozila, ovlaštena službena osoba vojne policije može koristiti pločicu.

(2) Pločica iz stavka 1. ovoga članka ima oblik kruga promjera 12 cm čija je osnova žute ili bijele boje s crvenim rubom širine 2 centimetra, na kojoj je s obje strane, u žutom ili bijelom polju, crnim slovima ispisan tekst »STOP VOJNA POLICIJA«.

(3) Kada pločica iz stavka 1. ovoga članka ima vlastiti izvor svjetlosti, tada ima oblik kruga promjera 19,5 centimetara. Na osnovi žute ili bijele boje crnim slovima je ispisan tekst »STOP VOJNA POLICIJA«, s crvenim rubom širine 3 centimetra. Osnova druge strane pločice je bijele boje s crvenim rubom širine tri centimetra na kojem je crnim slovima ispisan tekst »STOP VOJNA POLICIJA«. Na sredini se nalazi rasvjetno tijelo crvene boje promjera 10 centimetara.

(4) Pločice iz stavka 2. i 3. ovoga članka nalaze se na rukohvatu i moraju biti presvučene reflektirajućom tvari.

Članak 10.

Zvučni znaci daju se posebnim tehničkim sredstvima, uređajima za davanje zvučnih znakova u nizu tonova raznih visina koji se nalazi na vozilu vojne policije ili zviždaljkom.

Članak 11.

(1) Zvučni znaci koji se daju zviždaljkom imaju ova značenja:

1. jedan zvižduk – znači poziv sudionicima u prometu, a koji ga čuju, obraćanje pažnje na ovlaštenu službenu osobu vojne policije koja će odgovarajućim znakom izraziti određeni zahtjev

2. više uzastopnih zvižduka – znači da je neki od sudionika u prometu postupio protivno zahtjevu izraženom danim znakom, protivno pravilima prometa ili protivno postavljenim prometnim znakovima.

(2) Pri davanju više uzastopnih znakova zviždaljkom, ovlaštena službena osoba vojne policije obavezna je pokazati na kojeg se sudionika u prometu dani znak odnosi i što je sudionik obavezan učiniti.

Članak 12.

(1) Zvučni znaci koji se daju zviždaljkom primjenjuju se samo u kombinaciji sa znacima koji se daju rukama i to samo kada se ovlaštena službena osoba vojne policije nalazi izvan vozila.

(2) Zvučni znaci koji se daju posebnim uređajem za davanje zvučnih znakova na vozilu upotrebljavaju se samo u kombinaciji sa svjetlosnim znacima iz članka 13. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Svjetlosni znaci daju se posebnim uređajima za davanje svjetlosnih znakova koji se nalaze na vozilu vojne policije ili sredstvima za ručno davanje svjetlosnih znakova (baterijska svjetiljka i sl.).

Članak 14.

Upaljeno plavo rotacijsko svjetlo ili bljeskalice plave boje na vozilu vojne policije koje stoji na kolniku dok obavlja službene poslove i zadaće znači da je vozač obavezan smanjiti brzinu kretanja svoga vozila, po potrebi ga zaustaviti i postupati po naredbama ovlaštene službene osobe vojne policije.

Članak 15.

Svjetlosni znak koji se daje ručnim sredstvima (baterijska svjetiljka i sl.) stalno je svjetlo crvene boje kojim ovlaštena službena osoba vojne policije izvodi radnju podizanja i spuštanja okomito na uzdužnu os ceste. Taj znak vozaču vozila znači obavezu zaustavljanja vozila koje se kreće na dijelu ceste gdje se taj svjetlosni znak daje.

Članak 16.

Kada se pri kretanju vojnih postrojbi i vojnih vozila upravljanje prometom nužno mora provesti na raskrižju ili na drugom mjestu na kojem se upravlja semaforima ili drugim uređajima, ovlaštene službene osobe vojne policije u suradnji s policijskim službenicima ili drugim ovlaštenim osobama upravljaju prometom ručnim namještanjem tih uređaja ili fizički (pokretima ruku i tijela), potpunim isključenjem semafora i drugih uređaja ili namještanjem semafora tako da je uključeno samo žuto trepćuće svjetlo.

Članak 17.

(1) Kada vojna policija provodi upravljanje prometom na cestama, upravljanje može provoditi samostalno, u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustrojstvenim jedinicama policije.

(2) U slučaju da sudionici ne postupaju po znacima i naredbama koje daju ovlaštene službene osobe vojne policije, a koji nisu pripadnici Ministarstva obrane ili Oružanih snaga Republike Hrvatske, ovlaštena službena osoba vojne policije odmah će poduzeti potrebne mjere, radnje i postupke vezane uz sigurnost, sprječavanje nastanka štetne posljedice te o istom izvijestiti teritorijalno nadležnu ustrojstvenu jedinicu policije.

3. NADZOR VOJNOG PROMETA NA CESTAMA

Članak 18.

Nadzorom vojnih vozila i vojnih sudionika u prometu na cestama utvrđuje se i provjerava ponašanje vojnih sudionika u prometu na cestama, ispunjavanje općih i posebnih propisa za sudjelovanje u cestovnom prometu, pridržavanje pravila prometa na cestama, valjanosti isprava vojnih vozača, vojnih vozila i tereta kao i drugih uvjeta koje moraju vojni sudionici i vojna vozila ispuniti za sigurno i nesmetano sudjelovanje u prometu.

Članak 19.

(1) Nadzor vojnih vozila i vojnih sudionika u prometu na cestama obavljaju ovlaštene službene osobe vojne policije kretanjem i zadržavanjem na cestama kako bi svojom nazočnošću, upozorenjima, zapovijedima, uputama i savjetima te primjenom tehničkih sredstava utjecali na pravilno i zakonito ponašanje vojnih sudionika u prometu i na poštovanje prometnih pravila.

(2) Kada u nadzoru vojnih vozila i vojnih sudionika u prometu na cestama ovlaštene službene osobe vojne policije zaustavljaju vozilo, dužni su zaustavljanje obavljati na dijelu ceste uz desni rub kolnika u smjeru kretanja tako da ostali sudionici u prometu mogu pravovremeno uočiti zaustavljena vozila, vodeći pri tome računa da ne ometaju promet ili ugrožavaju vlastitu sigurnost ili sigurnost drugih sudionika u prometu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, zaustavljanje se može obaviti i sa suprotne strane ceste uz uvjet da se ne ometa promet ili ugrožava vlastita sigurnost ili sigurnost drugih sudionika u prometu.

(4) Zaustavljanje vojnih vozila prema stavku 2. ovoga članka, obavlja se u pravilu na mjestima gdje se zaustavljeno vozilo cijelom svojom površinom može ukloniti s kolnika. Ako se nadzor obavlja na kolniku, na vozilu vojne policije mora biti upaljeno plavo rotacijsko svjetlo ili bljeskalice plave boje, a vozilo vojne policije mora se nalaziti iza vozila koje je zaustavljeno.

(5) Zaustavljanje vojnih vozila na autocesti obavlja se isključivo na za to prikladnom mjestu (odmorište, ugibalište pokraj naplatne postaje, na benzinskoj postaji i sličnim mjestima) koja nisu u neposrednom dodiru s kolničkim trakama autoceste.

(6) Na mjesta iz stavka 5. ovoga članka vozilo prekršitelja, kojem je prethodno izdana zapovijed iz članka 8. ovoga Pravilnika, može biti dopraćeno vozilom vojne policije.

(7) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, u osobito opravdanim slučajevima i vodeći računa o sigurnosti svih sudionika u prometu, zaustavljanje vojnih vozila na autocesti može se obaviti i na prometnoj traci namijenjenoj za zaustavljanje vozila u nuždi ili se promet može preusmjeravati u jednu prometnu traku uz prethodno postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije. U ovim slučajevima, na vozilu vojne policije moraju biti uključeni svjetlosni znakovi iz članka 8. ovoga Pravilnika, a vozilo vojne policije mora se nalaziti iza vozila koje je zaustavljeno.

(8) Preusmjeravanje prometa u jednu prometnu traku radi zaustavljanja vojnih vozila na autocesti uz prethodno postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije, ovlaštene službene osobe vojne policije provode samo u suradnji s pravnom osobom nadležnom za upravljanje autocestom uz obavezno obavještavanje Operativno-komunikacijskog centra policije ili nadležne ustrojstvene jedinice policije.

Članak 20.

(1) Nadzorom vojnih vozila utvrđuje se:

1. ispunjava li vozilo propisane uvjete potrebne za sudjelovanje u prometu

2. ima li vozilo propisane uređaje i opremu i jesu li ispravni, odnosno ima li vozilo uređaje ili opremu koji su zabranjeni

3. prelazi li teret na vozilu dopuštenu masu, dimenzije i je li propisno učvršćen i smješten te prevozi li se vozilom bez odobrenja teret čija je masa ili osovinsko opterećenje veće od dopuštenog odnosno propisanog

4. prevozi li se vozilom više osoba nego što je dopušteno te jesu li one pravilno smještene u vozilu

5. posjedovanje dokumentacije o teretu koji se prevozi i njezinu istovjetnost i sukladnost s teretom.

(2) Nadzorom vozača vojnih vozila utvrđuje se:

1. postupaju li u skladu s propisima o prometnim pravilima

2. jesu li u odnosu na psihofizičko stanje (umor, stres, bolest) sposobni sigurno upravljati vozilom

3. posjeduju li isprave za ovlašteno korištenje vojnih vozila

4. ispunjavaju li opće uvjete za upravljanje vojnim vozilima kao i posebne propise o uvjetima o upravljanju i načinu prijevoza na vozilima.

Članak 21.

(1) Pregled vojnih vozila na cesti obavlja se vizualnom kontrolom dijelova vozila bitnih za sigurnost prometa na cestama kao i poštovanje odredbi propisa o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza vojnim vozilima.

(2) U slučaju kada se nadzorom vojnog vozila utvrde bitne neispravnosti i propusti koje vozač ne može odmah ukloniti, ovlaštena službena osoba vojne policije će vozilo isključiti iz prometa i s njega privremeno skinuti registarske pločice. Ovlaštena službena osoba vojne policije naložit će vozaču da osigura vozilo te će o isključenju vozila iz prometa obavijestiti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane ili Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojoj se vozilo nalazi na uporabi.

(3) O privremeno oduzetim registarskim pločicama ili tahografskom zapisu, vozaču vojnog vozila izdaje se potvrda o privremeno oduzetim predmetima.

(4) Oduzete registarske pločice ovlaštena službena osoba vojne policije vratit će ustrojstvenoj jedinici iz stavka 2. ovoga članka nakon što se steknu uvjeti da vozilo s kojeg su skinute može sudjelovati u prometu na cestama.

(5) U slučaju da ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane ili Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojoj se vojno vozilo nalazi na uporabi u roku od 90 dana ne ispuni uvjete iz stavka 4. ovoga članka, ovlaštena službena osoba vojne policije oduzete registarske pločice dostavit će ustrojstvenoj jedinici Ministarstva ili Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležnoj za registraciju vozila.

(6) U slučaju sumnje u bitnu neispravnost vojnog vozila na onim sklopovima vozila na kojima se ne može provesti kontrola ili mjerenje pomoću instrumenata, ovlaštena službena osoba vojne policije mora dopratiti vozilo u najbližu stanicu za tehnički pregled gdje će na vozilu biti obavljen izvanredni tehnički pregled.

(7) U slučaju utvrđivanja tehničke neispravnosti na izvanrednom tehničkom pregledu zbog koje je prema ocjeni nadzornika tehničke ispravnosti stanice za tehnički pregled bitno ugrožena sigurnost prometa na cestama, ovlaštena službena osoba vojne policije će zabraniti daljnje sudjelovanje vojnog vozila u prometu, odnosno vozilu će skinuti registracijske pločice. S oduzetim pločicama postupa se u skladu sa stavcima 4. i 5. ovoga članka. Ovlaštena službena osoba vojne policije naložit će vozaču da osigura vozilo te će o isključenju iz prometa obavijestiti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane ili Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojoj se vozilo nalazi na uporabi.

Članak 22.

(1) Ovlaštena službena osoba vojne policije ne smije isključiti iz prometa vojno vozilo i vojnog vozača na mjestu na kojem bi vozilo predstavljalo neposrednu opasnost za druge sudionike u prometu ili bi ometalo normalno odvijanje prometa.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena službena osoba vojne policije može uz nazočnost vozača upravljati vojnim vozilom do sigurnog mjesta. U slučaju isključenja vojnog vozila ovlaštena službena osoba vojne policije može vozaču naložiti da vozilo odveze na sigurno mjesto i pri tome sjediti u vozilu ili naložiti vozaču da se vozilom kreće neposredno iza ili ispred službenog vozila vojne policije do sigurnog mjesta.

(3) Ako ovlaštena službena osoba vojne policije, kod isključenja vojnog vozila, nije u mogućnosti postupiti na način propisan u stavku 2. ovoga članka zbog tehničke neispravnosti isključenog vozila (neispravni uređaji za upravljanje i zaustavljanje, vozilo koje nije registrirano, kojem je istekla valjanost prometne dozvole i sl.), obavijestit će ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane ili Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojoj se vozilo nalazi na uporabi kako bi se vozilo premjestilo.

Članak 23.

(1) Prekršaji vezani uz brzinu kretanja vojnih vozila neće se utvrđivati u zoni od 100 metara od postavljenog prometnog znaka za obilježavanja naseljenih mjesta ili od postavljenog prometnog znaka izričitih naredbi »ograničenja brzine«.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prekršaji vezani uz brzinu kretanja vojnih vozila u zonama škola ili drugih ustanova gdje se okuplja veći broj djece ili veći broj vojnih osoba u blizini vojnih objekata, mogu se utvrđivati u zoni od 30 metara od postavljenog prometnog znaka izričitih naredbi »ograničenja brzine« ili prometnog znaka opasnosti »djeca na cesti«.

Članak 24.

(1) Za vrijeme nadzora vojnih vozila i vojnih sudionika u prometu na cestama, brzinu kretanja vojnih vozila ovlaštene službene osobe vojne policije utvrđuju pomoću uređaja za mjerenje brzine s mogućnostima video-fotozapisa, fotozapisa i uređajima bez mogućnosti video-fotozapisa ili neposrednim praćenjem s vozilom vojne policije.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se mjeriteljskim uređajima po postupku i načinu rada u skladu s odredbama posebnih propisa i uputama proizvođača mjerila brzine pregledanih i odobrenih od državnog tijela nadležnog za normizaciju i mjeriteljstvo.

(3) Brzinu kretanja vozila ovlaštene službene osobe vojne policije utvrđuju i pomoću zapisnog lista tahografa odnosno nadzornog uređaja (euro tahografa) za vozila koja moraju biti opremljena tim uređajima.

(4) Pomoću zapisnog lista tahografa odnosno nadzornog uređaja mogu se utvrđivati i drugi podaci koji se bilježe tim uređajima.

Članak 25.

(1) Uređajima s video-foto i foto zapisom, u pravilu se vozila prekršitelja prometnih propisa snimaju s prednje strane. U izvješće o počinjenom prekršaju, upisat će se i ostali podaci značajni za utvrđivanje prekršaja.

(2) Videozapisi ili fotografije načinjene uređajima iz stavka 1. ovoga članka, izrađuju se jedino u slučajevima kada su prijeko potrebne u prekršajnom postupku po zahtjevu prekršitelja ili prekršajnog suda.

Članak 26.

O svakoj izmjerenoj i prekoračenoj brzini kretanja vojnih vozila, koja je utvrđena uređajem za mjerenje brzine, u slučajevima kada je obavljeno zaustavljanje vozača, sastavlja se Zapisnik o izmjerenoj brzini kretanja vozila, osim u slučaju kada je prekoračenje brzine utvrđeno uređajem s foto ili video-foto zapisom ili mu je izdana mjera upozorenja.

Članak 27.

(1) Za vrijeme obavljanja nadzora uređajem bez video-fotozapisa, vojni prekršitelj se obavezno zaustavlja, a o izmjerenoj brzini kretanja vozila sastavlja se Zapisnik.

(2) Zapisnik sastavlja ovlaštena službena osoba vojne policije koja je utvrdila prekoračenje brzine kretanja vozila, koja je osposobljena za nadzor i kojoj je izdano uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje tih poslova.

(3) Zaustavljanje vojnih vozila i postupanje po utvrđenom prekršaju može obaviti i druga ovlaštena službena osoba vojne policije koja nije neposredno utvrdila prekoračenje brzine.

(4) Za vrijeme obavljanja nadzora uređajem bez video-fotozapisa, kada se prekršitelj na znak ovlaštene službene osobe vojne policije ne zaustavi, o izmjerenoj brzini kretanja vojnih vozila sastavlja se zapisnik.

(5) Uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje mjernim uređajem i certifikat o umjerenosti uređaja pohranjuju se u ustrojstvenoj jedinici vojne policije Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 28.

(1) Ovlaštena službena osoba vojne policije koja vojnog vozača, pratitelja, člana posade, putnika ili drugog vojnog sudionika u prometu podvrgne ispitivanju prisutnosti alkohola, droga ili lijekova u organizmu, a koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje, ispitivanje provodi pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja. Prije početka ispitivanja ovlaštena službena osoba vojne policije dužna je dati upute o načinu korištenja i postupku ispitivanja sredstvima i uređajima te ih upozoriti na posljedice odbijanja podvrgavanja ispitivanju.

(2) Nakon obavljenog ili odbijenog ispitivanja ovlaštena službena osoba vojne policije popunjava Zapisnik koji potpisuju ispitana osoba, svjedoci ako ih ima i ovlaštena službena osoba vojne policije koja je obavila ispitivanje.

(3) Prilikom ispitivanju prisutnosti alkohola u organizmu, vojnim sudionicima u prometu se zbog mogućih dopuštenih pogrešaka propisanih od nadležnog državnog tijela za mjeriteljstvo, u Zapisniku iz stavka 2. ovoga članka, ispitivanjem utvrđena količina prisutnog alkohola u organizmu umanjuje za 0,1 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka.

(4) Ako je osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je podvrgnuta ispitivanju prisutnosti alkohola u takvom stanju da Zapisnik ne može potpisati ili ga odbije potpisati, ovlaštena službena osoba vojne policije će to navesti u Zapisniku.

(5) U slučaju kada se nadzorom utvrdi da vozač vojnog vozila u organizmu ima alkohola, droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje, ili vozač odbije ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena službena osoba vojne policije vozača će isključiti iz prometa, privremeno oduzeti vozačku dozvolu uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, te o tome obavijestiti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane ili Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojoj je vojni vozač raspoređen kao i ustrojstvenu jedinicu u kojoj se vozilo nalazi na uporabi.

(6) Privremeno oduzimanje vozačke dozvole i isključivanje vojnog vozača iz prometa ovlaštena osoba vojne policije provest će i u drugim slučajevima kada je to propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

(7) Kod isključenja vozača vojnog vozila iz stavka 5. i stavka 6. ovoga članka, kada ustrojstvena jedinicu Ministarstva obrane ili Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojoj se vozilo nalazi na uporabi ne može odmah organizirati daljnje kretanje ili preuzimanje vozila, ovlaštena službena osoba vojne policije može privremeno oduzeti vozilo uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta te upravljati vozilom ili na drugi pogodan način organizirati prijevoz vozila do sjedišta najbliže ustrojstvene jedinice vojne policije.

(8) Ovlaštena službena osoba vojne policije odvest će na vađenje krvi i uzimanje urina radi analize ili na liječnički pregled osobu iz stavka 1. ovoga članka za koju se ispitivanjem utvrdi da u organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i sposobnosti upravljanja vozilima, utvrđene odgovarajućim sredstvima ili uređajima.

(9) Osoba za koju se ispitivanjem na jedan od načina propisanim ovim člankom utvrdi da je pod utjecajem droga ili lijekova ili u krvi ima nedozvoljenu količinu alkohola ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje, snosi troškove ispitivanja.

(10) Pri prisilnom odvođenju vojnih sudionika prometnih nesreća na liječnički pregled te na uzimanje krvi i urina radi analize, u skladu s odredbom članka 181. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ovlaštena službena osoba vojne policije dužna je postupati u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku odnosno Prekršajnog zakona i propisa kojim se uređuje postupanje vojne policije.

(11) U slučaju kada se nadzorom utvrdi da vozač, pratitelj, član posade, putnik ili drugi vojni sudionik u prometu u organizmu ima alkohola, droga ili lijekova, ili odbiju ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena službena osoba vojne policije uz primjenu odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama postupit će i u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i pravilnika kojim se uređuje postupanje vojne policije.

Članak 29.

Ovlaštene službene osobe vojne policije nadziru promet vojnih vozila pripadnika stranih oružanih snaga kada službeno borave na teritoriju Republike Hrvatske ako je to prethodno određeno međunarodnim sporazumom.

Članak 30.

(1) Kada ovlaštena službena osoba vojne policije utvrdi da je počinjen prekršaj vojnim vozilom, a ne može utvrditi identitet osobe koja je upravljala vozilom u trenutku počinjenja prekršaja, pisano će zatražiti od ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane ili Oružanih snaga u kojoj se vozilo nalazi na uporabi podatke o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja i o tome sastavlja službenu bilješku.

(2) Na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane ili Oružanih snaga Republike Hrvatske dužna je u roku od pet dana dati vjerodostojan podatak o osobi koja je upravljala vojnim vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja, a pritom se dostava podataka o više osoba koje su upravljale vojnim vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja ne smatra dostavom vjerodostojnih podataka o identitetu osobe kojoj je vojno vozilo dano na upravljanje.

(3) Vjerodostojan podatak iz stavka 2. ovoga članka ne smatra se dostavom podataka o više osoba koje su upravljale vojnim vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja.

(4) Ovlaštena službena osoba vojne policije koja tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjen prekršaj za koji je zakonom propisana samo novčana kazna u utvrđenom iznosu do 1.000,00 kuna, u slučajevima kada prekršajem nije izazvano ometanje ili ugrožavanje drugih sudionika u prometu, odnosno ako je prekršaj osobito lake naravi, a počinitelj nije prije činio slične prekršaje, umjesto predviđene novčane kazne sudioniku u prometu može izreći mjeru pisanog upozorenja.

(5) Ovlaštena službena osoba vojne policije prije izdavanja prekršajnog naloga, podnošenja optužnog prijedloga, odnosno izricanja mjera usmenog ili pisanog upozorenja, obavezna je izvršiti provjere u evidencijama koje vode nadležna tijela.

(6) Evidencije iz stavka 5. ovoga članka odnose se na već izrečene zaštitne mjere, mjere opreza, negativne prekršajne bodove, mjere upozorenja, prometne nesreće i njihove posljedice bitne za utvrđivanje odgovornosti počinitelja prekršaja.

4. VOZILA POD PRATNJOM VOJNE POLICIJE

Članak 31.

Vozilima pod pratnjom vojne policije smatraju se vozila koja prate pripadnici vojne policije s vozilima vojne policije opremljenim uređajima za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta vozila vojne policije i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.

Članak 32.

O postupanjima vozača ili pješaka protivno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje se odnose na vozila pod pratnjom vojne policije, ovlaštena službena osoba vojne policije na dužnosti zapovjednika pratnje dužna je odmah i neposredno izvijestiti Operativno – komunikacijski centar policije ili posredno putem Operativnog središta ustrojstvene jedinice vojne policije Oružanih snaga Republike Hrvatske.

5. PRATNJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA, PRIJEVOZA OPASNIH TVARI I DRUGIH PRIJEVOZA

Članak 33.

Izvanrednim prijevozom u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske u smislu ovoga Pravilnika smatra se:

1. prijevoz vojnim vozilom ili skupom vozila koja sama ili zajedno s teretom premašuju propisanu ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja

2. prijevoz vojnim vozilima koja sama ili zajedno s teretom udovoljavaju propisanim mjerama što se tiče mase, osovinskog opterećenja ili dimenzija, ako je neki od tih elemenata na pojedinoj dionici ceste drugačije ograničen prometnim znakom ili je radi građevinsko-tehničkih elemenata ceste (radijus zavoja, poprečni ili uzdužni nagib i sl.) na tom dijelu ceste u vrijeme prijevoza potrebno ograničiti promet ili uspostaviti posebno upravljanje prometom

3. prijevoz vojnim vozilom ili skupom vozila koja sama ili zajedno s teretom premašuju dimenzije prema sljedećim značajkama:

− duljina veća od 25 metara

− širina veća od 3,5 metra

− visina veća od 4,5 metra.

Članak 34.

(1) Vojna policija pratnju izvanrednog prijevoza, prijevoza opasnih tvari i drugih prijevoza provodi angažiranjem ovlaštenih službenih osoba vojne policije i vozila vojne policije.

(2) Pratnja vojne policije obuhvaća poduzimanje mjera, radnji i postupaka ovlaštenih službenih osoba vojne policije primjenom ovlasti radi osiguranja mobilnosti, zaštite i sigurnosti sudionika i materijalne imovine pri izvanrednom prijevozu, prijevozu opasnih tvari i ostalih prijevoza.

(3) Pratnja vojne policije provodi se primjenom taktika, tehnika i procedura upravljanja prometom na cestama, korištenjem vozila vojne policije i prometno-tehničke opreme i sredstava.

Članak 35.

(1) Pojedinačna vozila ili kolona vozila koje prate ovlaštene službene osobe vojne policije s vozilima vojne policije, kada se upotrebom svjetlosnih znakova plave boje osigurava prednost prolaska, smatraju se vozilima s prednošću prolaska.

(2) Kada vozilo vojne policije upotrebom svjetlosne signalizacije osigurava prolaz pojedinačnom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega, vozači su dužni obratiti pažnju i na vozila kojima se osigurava prolaz, propustiti ih i, prema potrebi, zaustaviti svoja vozila dok ta vozila ne prođu.

Članak 36.

Pratnja vojne policije obvezna je:

1. u slučaju izvanrednog prijevoza iz članka 33. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika

2. pri prijevozu opasnih tvari (tri i više vozila)

3. pri prijevozu naoružanja (tri i više vozila)

4. kada je ukupna masa vozila, odnosno skupa vozila s teretom veća od 80 tona

5. kada je širina vozila, odnosno skupa vozila s teretom takva da je prolazna širina suprotnog smjera manja od 3 metra

6. kada duljina vozila, odnosno skupa vozila s teretom u odnosu na širinu kolnika u zavoju zauzima pretežiti dio kolnika, tako da je prolazna širina suprotnog smjera manja od 3 metra

7. kada je na pojedinim dijelovima prijevoznog puta potrebno ograničiti ili zabraniti promet ili uspostaviti posebno upravljanje prometom

8. kada se vozilo kojim se prevozi teret zbog sigurnosnih ili tehničkih razloga ne može na ravnoj cesti kretati brzinom većom od 40 kilometara na sat.

Članak 37.

Kada vojna policija prati kolonu vojnih vozila, zapovjednik kolone vojnih vozila je crtom zapovijedanja i rukovođenja nadređen svim sudionicima izvanrednog prijevoza, prijevoza opasnih tvari ili drugog oblika prijevoza osim ovlaštenim službenim osobama vojne policije u smislu provedbe vojnopolicijskih poslova i primjene vojnopolicijskih ovlasti.

Članak 38.

(1) Prije započinjanja pratnje ovlaštene službene osobe vojne policije će sa zapovjednikom kolone vojnih vozila izvršiti pregled vozačkog i drugog osoblja i njihove dokumentacije. Oni nakon toga obvezno provode sljedeće:

1. pregled tereta radi utvrđivanja propisne obilježenosti te istovjetnosti podataka o duljini, širini, visini i masi tereta s podacima u propisanoj dokumentaciji tereta

2. obilježenost vojnih vozila propisanim oznakama, gabaritnim svjetlima i sl.

3. provjeru kompletnosti i ispravnost sredstava veze te sposobnosti međusobne komunikacije

4. provjeru kompletnosti i ispravnosti opreme u skladu s općim propisima i odredbama važećih pravilnika koji uređuju prijevoz osoba i stvari u Oružanim snagama Republike Hrvatske, ovisno o vrsti prijevoza.

(2) Utvrđene neispravnosti ili nedostatke zapovjednik kolone vojnih vozila dužan je ukloniti prije započinjanja izvanrednog prijevoza, prijevoza opasnih tvari ili pokreta vojnih vozila.

(3) Ako zapovjednik kolone vojnih vozila utvrđene neispravnosti ili nedostatke nije u mogućnosti ukloniti prije započinjanja prijevoza iz stavka 2. ovoga članka, vojna policija neće započeti s pratnjom, a o tome će vođa ophodnje vojne policije putem Operativnog središta vojne policije izvijestiti zapovjedništvo ustrojstvene jedinice koja je zatražila pratnju i o tome sastaviti službenu bilješku.

Članak 39.

(1) U slučaju da se iza vozila pod pratnjom vojne policije nakupi kolona vozila, ovlaštena službena osoba vojne policije dužna je na pogodnom mjestu zaustaviti vozila pod pratnjom vojne policije i propustiti kolonu vozila te osigurati ponovno uključivanje svih vozila u promet.

(2) Na način propisan u stavku 1. ovoga članka ovlaštena službena osoba vojne policije postupit će i u slučaju ako na vozilu pod pratnjom nastane kvar. Ako vozilo nije moguće ukloniti s ceste, vozilo će se zaustaviti što bliže desnom rubu kolnika i propisno označiti.

Članak 40.

(1) U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili ako nastupi oštećenje ceste ili cestovnih objekata u tolikoj mjeri da daljnje sigurno odvijanje prijevoza nije moguće, ovlaštena službena osoba vojne policije dužna je prijevoz prekinuti i vozilo pod pratnjom skloniti s ceste na pogodno mjesto.

(2) Ako postoje uvjeti, zapovjednik kolone vojnih vozila odredit će novi prijevozni put radi stizanja na krajnje odredište.

Članak 41.

(1) Nakon završetka pratnje, ovlaštena službena osoba vojne policije sastavit će izvješće o tijeku zadaće, uvjetima uz koje je zadaća obavljena, eventualnim promjenama itinerara i drugim činjenicama koje su uočene tijekom obavljanja zadaće.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka čuva se u spisu o provedenoj zadaći pratnje.

6. POSTUPAK U SLUČAJU PROMETNE NESREĆE

Članak 42.

(1) Očevid prometne nesreće koja se dogodila na javnoj prometnoj površini u pravilu obavljaju policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka očevid, prometne nesreće s vojnim sudionicima koja se dogodila prilikom kretanja vojne kolone pod vojnom pratnjom, na javnoj prometnoj površini, u kojoj nije nastala materijalna šteta na drugim objektima i nisu sudjelovali drugi sudionici može obaviti i ovlaštena službena osoba vojne policije samostalno ili u suradnji s policijskim službenicima.

(3) Kada ovlaštena službena osoba vojne policije ne može obaviti očevid prometne nesreće iz stavka 2. ovoga članka, dužna je o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu ili postaju.

(4) Kada je očevid prometne nesreće iz stavka 2. ovoga članka obavio policijski službenik Ministarstva unutarnjih poslova, dokumentacija o provedenom očevidu dostavit će se i vojnoj policiji.

(5) Ovlaštena službena osoba vojne policije koja je obavila očevid dužna je sastaviti Upitnik o prometnoj nesreći te proslijediti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici vojne policije radi upisa u Informacijski sustav vojne policije.

(6) Podaci upisani u Upitnik o prometnoj nesreći unose se u evidenciju i statističko praćenje prometnih nesreća Informacijskog sustava vojne policije, odmah nakon njegova ispunjavanja, a najkasnije u roku od pet dana od zaprimanja prve obavijesti o prometnoj nesreći te se moraju redovito ažurirati po zaprimljenim novim saznanjima.

(7) Nakon unosa u Informacijski sustav vojne policije, ispunjeni Upitnik o prometnoj nesreći odlaže se u spis predmeta.

(8) U slučaju zaprimanja naknadnih saznanja o počinjenju kaznenog djela za prethodno zaprimljene dojave o prometnoj nesreći s materijalnom štetom, za koju nije izvršen očevid, kao i za prometnu nesreću o kojoj vojna policija nije bila obaviještena, vojna policija će prikupiti sve potrebne činjenice i dokaze te ih proslijediti nadležnom državnom odvjetništvu na odlučivanje.

(9) U slučaju naknadnog saznanja za prometnu nesreću, iz stavka 2. ovog članka, za koju je nakon izvršene provjere, utvrđeno da nema elemenata kaznenog djela, vojna policija će pokrenuti prekršajni postupak, ukoliko raspolaže potrebnim dokazima za njegovo uspješno provođenje.

(10) Prikupljena saznanja i obavijesti dostavit će na daljnje postupanje čelniku ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane ili Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojoj je počinitelj djela raspoređen.

(11) Vojna policija u obavezi je nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za rješavanje šteta od automobilske odgovornosti dostaviti Zapisnik o očevidu prometne nesreće, izvješće o događaju u prometu u kojem su sudjelovali vojni sudionici koji se dogodio izvan javnih prometnih površina, ili drugi odgovarajući akt koji je sačinila ili ga je ovlašteno pribavila.

Članak 43.

(1) Kada ovlaštena službena osoba vojne policije samostalno ili u suradnji s policijskim službenikom obavlja očevid prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo vojno vozilo, a na mjestu događaja nema osobe koja se može brinuti o vojnom vozilu, teretu ili drugim predmetima, poduzet će sljedeće:

– prometnoj nesreći i poduzetim mjerama obavijestiti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane ili Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojoj se vojno vozilo nalazi na uporabi, radi uklanjanja, smještaja i čuvanja vozila i stvari i

– popisati stvari te poduzeti druge mjere za njihovo čuvanje, dok ih ne preuzme ovlaštena osoba ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane ili Oružanih snaga Republike Hrvatske.

(2) Popis stvari sastavlja se u dva primjerka od kojih se jedan, uz potpis, uručuje osobi kojoj se stvari predaju. Drugi se primjerak čuva u spisu predmeta o prometnoj nesreći.

(3) Kada se popisuju stvari, ovlaštena službena osoba vojne policije, ako je to moguće, osigurat će prisutnost najmanje jedne punoljetne osobe u svojstvu svjedoka.

(4) Kada se vojno vozilo i stvari odvoze s mjesta prometne nesreće, sastavit će se zapisnik o preuzimanju vozila u koji se obvezno upisuju podaci o vozilu i stvarima koji se odvoze, podaci o osobi koja je obavila prijevoz i mjesto gdje će se vozilo i stvari čuvati. Zapisnik se sastavlja u najmanje dva primjerka od kojih se jedan odlaže i čuva u spisu prometne nesreće.

(5) U zapisniku se navode podaci o vozilu i stvarima te podaci o ovlaštenoj osobi ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane ili Oružanih snaga Republike Hrvatske koja je obavila preuzimanje.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Obrasce za provedbu ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika donijet će ustrojstvena jedinica vojne policije Ministarstva obrane.

Članak 45.

(1) Vojna policija podatke iz evidencija prometnih nesreća i dokumentaciju na temelju koje se podaci upisuju u evidenciju daje isključivo tijelima nadležnim za vođenje stegovnog postupka, prekršajnog postupka, Ministarstvu unutarnjih poslova, pravosudnim i državnoodvjetničkim tijelima za postupke iz njihove nadležnosti, kao i za potrebe upravnog postupka.

(2) Evidencija i dokumentacija daju se po zaprimanju službenog zahtjeva uz navođenje pravne osnove zahtjeva i uz uvjet da je osigurana zaštita osobnih podatka svih zainteresiranih strana.

Članak 46.

Stručni nadzor provedbe odredbi ovoga Pravilnika obavlja ustrojstvena jedinica vojne policije Ministarstva obrane.

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/22-02/7 Urbroj: 512-01-22-13 Zagreb, 21. studenoga 2022.

Ministar dr. sc. Mario Banožić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić