Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 137/2022 (23.11.2022.), Odluka o uvjetima odobravanja i povrata kredita dobivenog uz autokolateralizaciju

HRVATSKA NARODNA BANKA

2067

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O UVJETIMA ODOBRAVANJA I POVRATA KREDITA DOBIVENOG UZ AUTOKOLATERALIZACIJU

GLAVA I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravna podloga i predmet

(1) Hrvatska narodna banka ovom Odlukom prenosi Smjernicu Europske središnje banke ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) kako je posljednji put mijenjana Smjernicom Europske središnje banke ESB/2022/20 od 22. travnja 2022. (Smjernica ESB-a za sustav TARGET2).

(2) U skladu sa Smjernicom iz stavka 1. ovog članka ovom se Odlukom uređuje odnos između Hrvatske narodne banke i imatelja PM računa u sustavu TARGET2-HR u pogledu odobravanja i povrata kredita dobivenog uz autokolateralizaciju.

(3) Ova Odluka zajedno s Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima odobravanja i povrata unutardnevnog kredita, Odlukom o postupcima namire za sporedne sustave i Odlukom o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja, Odlukom o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa i njezinim dodacima, čine Pravila rada sustava TARGET2-HR.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1) »autokolateralizacija« znači unutardnevni kredit koji odobri NSB europodručja u novcu središnje banke kada imatelj T2S DCA-a nema dovoljno sredstava da namiri transakciju s vrijednosnim papirima, pri čemu je takav unutardnevni kredit kolateraliziran vrijednosnim papirima koji su kupljeni (kolateral na toku) ili vrijednosnim papirima koje drži imatelj T2S DCA-a (kolateral na stanju). Transakcija autokolateralizacije sastoji se od dvije različite transakcije, transakcije odobrenja autokolateralizacije i transakcije za njezino vraćanje. Može također uključivati treću transakciju za moguće premještanje kolaterala. Za potrebe članka 16. Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sutavu TARGET2-HR, sve tri transakcije smatraju se prihvaćenima u sustav i smatraju se neopozivima u isto vrijeme kao i transakcija za odobrenje autokolateralizacije

2) »dostupna likvidnost« znači potražni saldo na T2S DCA-u umanjen za iznos obrađenih rezervacija likvidnosti ili blokiranje sredstava

3) »T2S namjenski novčani račun« ili »T2S DCA« znači račun koji drži imatelj T2S DCA-a, otvoren u sustavu TARGET2-HR, a koji se koristi za plaćanja u vezi s namirom vrijednosnih papira u T2S-u

4) »kreditna institucija« znači:

(a) kreditna institucija u smislu članka 4. stavka 1. točke 1.Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) 648/2012 koja podliježe nadzoru nadležnog tijela ili

(b) druga kreditna institucija u smislu članka 123. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koja je predmet kontrole čiji je standard usporediv s nadzorom nadležnog tijela

5) »podružnica« znači podružnica u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. Uredbe (EU) br. 575/2013

6) »bliske veze« znači bliske veze u smislu članka 138. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60)

7) »postupak zbog insolventnosti« znači postupak zbog insolventnosti u smislu članka 2. točke (j) Direktive 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira

8) »slučaj neispunjavanja obveza« znači predstojeći ili postojeći događaj, čiji nastup može ugroziti ispunjavanje obveza subjekta na temelju Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskog novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i odredbe ove Odluke ili bilo koja druga pravila (uključujući ona određena od strane Upravnog vijeća ESB-a u odnosu na operacije monetarne politike Eurosustava) koja se primjenjuju na odnos između tog subjekta i bilo koje središnje banke Eurosustava, uključujući:

(a) ako subjekt više ne ispunjava mjerila za pristup i/ili tehničke zahtjeve utvrđene u Odluci o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR ili Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskog novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR ili Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskog novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR ili ako je njegova prihvatljivost kao druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava privremeno ili trajno isključena

(b) otvaranje postupka zbog insolventnosti nad subjektom

(c) podnošenje prijave za pokretanje postupka navedenog u podtočki (b) ove točke

(d) subjektovo izdavanje pisane izjave o njegovoj nemogućnosti plaćanja svih ili dijela njegovih dugova ili ispunjavanja njegovih obveza koje proistječu iz unutardnevnog kredita

(e) subjektovo sklapanje dobrovoljnog općeg sporazuma ili dogovora s njegovim vjerovnicima

(f) ako je subjekt insolventan ili nesposoban platiti svoje dugove ili ga takvim smatra Hrvatska narodna banka

(g) ako su subjektovo pozitivno stanje na njegovu PM računu, T2S DCA-u ili TIPS DCA-u ili sva subjektova imovina ili njezin znatan dio predmet odluke o blokadi, zabrani raspolaganja, zapljeni ili drugog postupka čiji je cilj zaštita javnog interesa ili prava subjektovih vjerovnika

(h) ako je subjekt privremeno ili trajno isključen iz sudjelovanja u drugoj komponenti sustava TARGET2 i/ili u sporednom sustavu

(i) ako su bitna izjava ili predugovorno očitovanje, koje je dao subjekt ili za koje se na temelju mjerodavnog prava pretpostavlja da ih je dao subjekt, netočni ili neistiniti ili

(j) prijenos cjelokupne sudionikove imovine ili njezina velikog dijela

9) »TIPS namjenski novčani račun« ili »TIPS DCA« znači račun koji drži imatelj TIPS DCA-a, otvoren u sustavu TARGET2-HR, a koji se koristi za pružanje usluga instant plaćanja svojim strankama.

Članak 3.

Prihvatljivi subjekti

(1) Hrvatska narodna banka na zahtjev, nudi mogućnost autokolateralizacije subjektima kojima odobrava unutardnevni kredit u skladu s Odlukom o uvjetima odobravanja i povrata unutardnevnoga kredita pod uvjetima da takvi subjekti imaju T2S DCA i PM račun kod Hrvatske narodne banke i nisu podvrgnuti mjerama ograničavanja koje je donijelo Vijeće Europske unije ili država članica sukladno članku 65. stavku 1. točki (b), članku 75. ili članku 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, čija provedba, prema mišljenju Hrvatske narodne banke nakon obavješćivanja ESB-a, nije u skladu s nesmetanim funkcioniranjem sustava TARGET2.

(2) Kredit odobren uz autokolateralizaciju je ograničen samo na unutardnevni kredit. Nema mogućnosti da se pretvori u prekonoćni kredit.

Članak 4.

Prihvatljivi kolateral za autokolateralizaciju

(1) Autokolateralizacija se temelji na prihvatljivom kolateralu. Prihvatljivi kolateral sastoji se od iste imovine koja je prihvatljiva za korištenje u operacijama monetarne politike Eurosustava i na koju se primjenjuju ista pravila vrednovanja i kontrole rizika kao ona utvrđena u dijelu četvrtom Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

(2) Prihvatljiv kolateral za autokolateralizaciju

(a) može biti ograničen od strane nacionalnih središnjih banaka europodručja pomoću ex ante isključenja mogućih kolaterala s bliskom vezom

(b) u slučaju prekograničnog korištenja, aktivira se putem veze procijenjene kao prihvatljive za upotrebu u kreditnim operacijama Eurosustava od strane Upravnog vijeća ESB-a i objavljen je na internetskim stranicama ESB-a[4](http://www.ecb.int/paym/coll/coll/ssslinks/htmp/index.en.html)

(c) podložan je određenim diskrecijskim izborima za isključenje prihvatljivog kolaterala koji je dodijeljen nacionalnim središnjim bankama europodručja temeljem odluka Upravnog vijeća ESB-a

(3) Dužnički instrumenti koje su izdali ili za koje jamči subjekt ili bilo koja treća strana s kojom je subjekt u bliskoj vezi, mogu se prihvatiti kao prihvatljivi kolateral samo u slučajevima utvrđenim u dijelu četvrtom Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

(4) Korištenje neprihvatljivog kolaterala može imati za posljedicu primjenu sankcija u skladu s dijelom petim Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

Članak 5.

Odobravanje kredita i postupak povrata

(1) Autokolateralizacija se može osigurati samo radnim danom.

(2) Na kredit dobiven pomoću autokolateralizacije ne plaća se kamata.

(3) Za odobravanje autokolateralizacije naplaćuju se naknade u skladu s Dodatkom VI. Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR.

(4) Imatelj T2S DCA-a može izvršiti povrat autokolateralizacije u bilo koje vrijeme tijekom dana pomoću postupka opisanog u Detaljnim funkcionalnim specifikacijama za korisnike T2S-a (UDFS).

(5) Autokolateralizacija se vraća najkasnije u trenutku određenom u Dodatku V. Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i u skladu sa sljedećim postupkom:

(a) Hrvatska narodna banka, koja djeluje putem platforme sustava T2S, daje instrukciju za naknadu koja se namiruje iz raspoloživih novčanih sredstava kako bi se vratila nepodmirena autokolateralizacija

(b) ako, nakon provođenja koraka (a), stanje na T2S DCA-u nije dovoljno za vraćanje nepodmirene autokolateralizacije, Hrvatska narodna banka koja djeluje putem platforme sustava T2S provjerava druge T2S namjenske novčane račune otvorene u svojim knjigama za istog imatelja T2S DCA-a i prenosi novčana sredstva s jednog ili više od tih T2S DCA-a ako je instrukcija za vraćanje u tijeku

(c) ako, nakon provođenja koraka (a) i (b), stanje na T2S DCA-u nije dovoljno za vraćanje nepodmirene autokolateralizacije, smatra se da je imatelj T2S DCA-a dao instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci za prijenos kolaterala koji je korišten za dobivanje nepodmirene autokolateralizacije na račun kolaterala Hrvatske narodne banke. Nakon toga, Hrvatska narodna banka osigurava likvidnost radi namire nepodmirene autokolateralizacije i tereti odgovarajući PM račun imatelja T2S DCA-a bez nepotrebnog odgađanja.

(d) Hrvatska narodna banka primjenjuje novčanu kaznu od 1000 EUR za svaki radni dan kada nastane jedno ili više korištenja premještanja kolaterala temeljem točke (c) ovog stavka. Za novčanu kaznu tereti se odgovarajući PM račun imatelja T2S DCA-a iz točke (c) ovog stavka.

Članak 6.

Privremeno isključenje, ograničenje ili trajno isključenje autokolateralizacije

(1) Hrvatska narodna banka privremeno ili trajno isključuje pristup autokolateralizaciji ako nastupi jedan od sljedećih slučajeve neispunjavanja obveza:

(a) subjektov T2S DCA, TIPS DCA ili PM račun kod Hrvatske narodne banke blokiran je ili zatvoren

(b) dotični subjekt prestao je udovoljavati bilo kojem od kriterija utvrđenih u ovoj Odluci.

(c) nadležna sudska ili druga tijela donijela su odluku da se u odnosu na subjekt provede postupak likvidacije ili imenovanje likvidatora ili slične službene osobe nad subjektom ili bilo koji drugi sličan postupak

(d) subjekt je postao predmet blokade sredstava i/ili drugih mjera koja je uvela Europska unija kojima se ograničava mogućnost subjekta da koristi svoja sredstva

(e) subjektova prihvatljivost kao druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava je privremeno ili trajno isključena.

(2) Hrvatska narodna banka može isključiti pristup autokolateralizaciji ako drugi NSB privremeno ili trajno isključi sudjelovanje imatelja T2S DCA-a u sustavu TARGET2 iz razloga koji su navedeni u članku 24. stavku 2. točkama od (b) do (d) Priloga II.a Smjernici ESB-a za sustav TARGET2 ili nastupi jedan ili više slučajeva neispunjenja obveza (osim onih iz članka 24. stavka 2. točke (a) Priloga II.a Smjernici ESB-a za sustav TARGET2.

(3) Eurosustav može odlučiti privremeno isključiti, ograničiti ili trajno isključiti pristup instrumentima monetarne politike za druge ugovorne strane temeljem načela opreznosti ili na drugi način u skladu s člankom 158. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60). U takvim slučajevima, Hrvatska narodna banka provodi oduku u odnosu na pristup autokolateralizaciji sukladno ugovorima ili propisima koje primjenjuje Hrvatska narodna banka.

(4) Hrvatska narodna banka može odlučiti privremeno isključiti, ograničiti ili trajno isključiti pristup autokolateralizaciji imatelju T2S DCA-a ako se smatra da imatelj T2S DCA-a predstavlja rizik na temelju opreznosti. U tim slučajevima Hrvatska narodna banka odmah u pisanom obliku obavješćuje ESB i druge nacionalne središnje banke iz europodručja i povezane nacionalne središnje banke. Kada je prikladno, Upravno vijeće ESB-a odlučuje o jedinstvenoj provedbi usvojenih mjera u svim komponentama sustava TARGET2.

(5) Ako Hrvatska narodna banka odluči privremeno isključiti, ograničiti ili trajno isključiti pristup autokolateralizaciji imatelju T2S DCA-a u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, takva odluka ne proizvodi učinak dok ju ne odobri ESB.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u hitnim slučajevima, Hrvatska narodna banka može privremeno isključiti pristup autokolateralizaciji imatelju T2S DCA-a s trenutnim učinkom. U tim slučajevima Hrvatska narodna banka odmah u pisanom obliku o tome obavješćuje ESB. ESB ima ovlast preinačiti radnje Hrvatske narodne banke. Međutim, ako ESB ne pošalje Hrvatskoj narodnoj banci obavijest o takvom preinačenju u roku od deset radnih dana od ESB-ova primitka obavijesti, smatra se da je ESB odobrio radnje Hrvatske narodne banke.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br. 459-2663-090/11-22/BV

Zagreb, 22. studenoga 2022.

Predsjednik Savjeta Hrvatske narodne banke Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić