Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 137/2022 (23.11.2022.), Odluka o uvjetima odobravanja i povrata unutardnevnoga kredita

HRVATSKA NARODNA BANKA

2066

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O UVJETIMA ODOBRAVANJA I POVRATA UNUTARDNEVNOGA KREDITA

GLAVA I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravna podloga i predmet

1. Hrvatska narodna banka ovom Odlukom prenosi Smjernicu Europske središnje banke ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) kako je posljednji put mijenjana Smjernicom Europske središnje banke ESB/2022/20 od 22. travnja 2022. (Smjernica ESB-a za sustav TARGET2).

2. U skladu sa Smjernicom iz stavka 1. ovog članka ovom se Odlukom uređuje odnos između Hrvatske narodne banke i imatelja PM računa u sustavu TARGET2-HR glede odobravanja i povrata unutardnevnoga kredita.

3. Ova Odluka zajedno s Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima odobravanja i povrata kredita dobivenog uz autokolateralizaciju, Odlukom o postupcima namire za sporedne sustave i Odlukom o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja, Odlukom o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa i njezinim dodacima, čine Pravila rada sustava TARGET2-HR.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1) »kreditna institucija« znači:

(a) kreditna institucija u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) 648/2012 koja podliježe nadzoru nadležnog tijela ili

(b) druga kreditna institucija u smislu članka 123. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koja je predmet kontrole čiji je standard usporediv s nadzorom nadležnog tijela

2) »prekonoćni kredit« ili »mogućnost posudbe na kraju dana« je stalno raspoloživa mogućnost koju nudi Eurosustav, a kojom se druge ugovorne strane mogu koristiti za dobivanje prekonoćnih kredita od Eurosustava preko nacionalne središnje banke po prethodno određenoj kamatnoj stopi, uz uvjet da imaju dovoljno prihvatljive imovine kao kolaterala

3) »kamatna stopa na prekonoćni kredit« ili »kamatna stopa na mogućnost posudbe na kraju dana« je kamatna stopa koja se primjenjuje na prekonoćni kredit

4) »podružnica« znači podružnica u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. Uredbe (EU) br. 575/2013

5) »tijelo javnog sektora« znači subjekt unutar »javnog sektora«, kao što je ovaj drugi pojam određen u članku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 3603/93 od 13. prosinca 1993. o utvrđivanju definicija za primjenu zabrana iz članka 104. i članka 104.b stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

6) »investicijsko društvo« znači investicijsko društvo u smislu članka 3. točke 36. Zakona o tržištu kapitala, isključujući institucije navedene u članku 4. stavku 1. istog zakona, pod uvjetom da predmetno investicijsko društvo:

(a) ima odobrenje i da ga nadzire priznato nadležno tijelo koje je kao takvo određeno u skladu s Direktivom 2014/65/EU i

(b) ovlašteno je obavljati djelatnosti iz članka 5. stavka 1. točaka 2., 3., 6. i 7. Zakona o tržištu kapitala

7) »bliske veze« znači bliske veze u smislu članka 138. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60)

8) »postupak zbog insolventnosti« znači postupak zbog insolventnosti u smislu članka 2. točke (j) Direktive 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira

9) »slučaj neispunjavanja obveza« znači predstojeći ili postojeći događaj, čiji nastup može ugroziti ispunjavanje obveza subjekta na temelju Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR ili bilo kojih drugih pravila (uključujući ona određena od strane Upravnog vijeća ESB-a u odnosu na operacije monetarne politike Eurosustava) koje se primjenjuju na odnos između tog subjekta i bilo koje središnje banke Eurosustava, uključujući:

(a) ako subjekt više ne ispunjava mjerila za pristup i/ili tehničke zahtjeve utvrđene u Odluci o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR ili ako je prihvatljivost druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava privremeno ili trajno ukinuta

(b) otvaranje postupka zbog insolventnosti nad subjektom

(c) podnošenje prijave za pokretanje postupka navedenog u točki (b)

(d) subjektovo izdavanje pisane izjave o njegovoj nemogućnosti plaćanja svih ili dijela njegovih dugova ili ispunjavanja njegovih obveza koje proistječu iz unutardnevnog kredita

(e) subjektovo sklapanje dobrovoljnog općeg sporazuma ili dogovora s njegovim vjerovnicima

(f) ako je subjekt insolventan ili nesposoban platiti svoje dugove ili ga takvim smatra odnosni NSB europodručja

(g) ako je pozitivno stanje na subjektovu PM računu, T2S DCA-u ili TIPS DCA-u ili sva njegova imovina ili njen znatan dio predmet odluke o blokadi, zabrani raspolaganja, zapljeni ili drugog postupka čiji je cilj zaštita javnog interesa ili prava subjektovih vjerovnika

(h) ako je subjekt privremeno ili trajno isključen iz sudjelovanja u drugoj komponenti sustava TARGET2 i/ili u sporednom sustavu

(i) ako su bitna izjava ili predugovorno očitovanje, koje je dao subjekt ili za koje se na temelju mjerodavnog prava pretpostavlja da ih je dao subjekt, netočni ili neistiniti

(j) prijenos cjelokupne sudionikove imovine ili njezina velikog dijela

10) »T2S namjenski novčani račun« ili »T2S DCA« znači račun koji drži imatelj T2S DCA i koji je otvoren u sustavu TARGET2-HR, a koji se upotrebljava za plaćanja u vezi s namirom vrijednosnih papira u T2S-u

11) »TIPS namjenski novčani račun« ili »TIPS DCA« znači račun koji drži imatelj TIPS DCA-a za koji je otvoren u sustavu TARGET2-HR, a koji se upotrebljava za pružanje usluga instant plaćanja svojim strankama.

Članak 3.

Prihvatljivi subjekti

Hrvatska narodna banka (u nastavku teksta: HNB) odobrava unutardnevni kredit kreditnim institucijama koje su prihvatljive druge ugovorne strane HNB-a za operacije monetarne politike Eurosustava, koje imaju pristup prekonoćnom kreditu kod HNB-a i račun kod HNB-a na kojem se takve transakcije mogu namiriti, tj. u sustavu TARGET2-HR. Unutardnevni kredit ne može se odobriti subjektima koji su podvrgnuti mjerama ograničavanja koje je donijelo Vijeće Europske unije ili država članica sukladno članku 65. stavku 1. točki (b), članku 75. ili članku 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, provedba kojih, sa stajališta HNB-a nakon obavješćivanja ESB-a nije u skladu s nesmetanim funkcioniranjem sustava TARGET2.

Članak 4.

Prihvatljivo osiguranje

1. Unutardnevni kredit temelji se na prihvatljivom kolateralu i odobrava se pomoću kolateraliziranog unutardnevnog prekoračenja u skladu s dodatnim minimalnim zajedničkim obilježjima (uključujući tamo popisane događaje neispunjenja obveza i njihove odnosne posljedice) koje Upravno vijeće ESB-a odredi u odnosu na operacije monetarne politike Eurosustava. Prihvatljivi kolateral sastoji se od iste imovine koja je prihvatljiva za korištenje u kreditnim operacijama monetarne politike Eurosustava i na koju se primjenjuju ista pravila vrednovanja i kontrole rizika kao ona utvrđena u dijelu četvrtom Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

Unutardnevni kredit odobrava se samo kada je prihvatljiva imovina koja je dana kao kolateral konačno prenesena ili založena. Ta imovina treba biti unaprijed dostavljena u skup prihvatljive imovine druge ugovorne strane kod HNB-a.

2. Dužnički instrumenti koje je izdao ili za koje jamči subjekt ili bilo koja treća strana s kojom je subjekt u bliskoj vezi, mogu se prihvatiti kao prihvatljivi kolateral samo u situacijama utvrđenim u dijelu četvrtom Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

3. Korištenje neprihvatljivog kolaterala može imati za posljedicu primjenu sankcija u skladu s dijelom petim Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

Članak 5.

Postupak odobravanja kredita

1. Pristup unutardnevnom kreditu može se odobriti samo radnim danom.

2. Na unutardnevni kredit ne plaća se kamata.

3. Propust subjekta iz članka 3. ove Odluke da vrati unutardnevni kredit na kraju dana automatski se smatra zahtjevom tog subjekta za korištenje prekonoćnog kredita od HNB-a. Ako subjekt iz članka 3. ove Odluke ima TIPS DCA, stanje na njegovom TIPS DCA-u na kraju dana zabilježeno u skladu s Dodatkom III. Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR uzima se u obzir za potrebe izračuna iznosa subjektove mogućnosti korištenja prekonoćnog kredita od HNB-a. Međutim, ovo ne dovodi do istovjetnog oslobađanje imovine unaprijed dane kao kolateral za odnosni nepodmireni unutardnevni kredit.

Članak 6.

Odgoda, ograničavanje ili okončavanje pristupa unutardnevnom kreditu

1. HNB odgađa ili okončava pristup unutardnevnom kreditu ako nastupi jedan od sljedećih slučajeva neispunjavanja obveza:

(a) subjektov račun kod HNB-a blokiran je ili zatvoren

(b) odnosni subjekt prestane ispunjavati bilo koji zahtjev utvrđen u ovoj Odluci

(c) nadležno sudsko ili drugo tijelo odluči provesti u odnosu na subjekt postupak likvidacije subjekta ili imenovanja likvidatora ili sličnog službenika za subjekt ili drugi sličan postupak

(d) Europska unija blokira sredstva subjektu i/ili mu odredi druge mjere koje ograničavaju njegovu mogućnost upotrebe sredstava

(e) subjektova prihvatljivost kao druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava privremeno je ili trajno ukinuta.

2. HNB može odgoditi ili okončati pristup unutardnevnom kreditu ako HNB privremeno ili trajno isključi sudionika iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-HR u skladu s člankom 34. stavkom 2. točkama od (b) do (e) Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR ili ako nastupi jedan ili više slučaja neispunjavanja obveza (osim onih iz članka 34. stavka 2. točke (a)) iste Odluke.

3. Ako Eurosustav odluči privremeno isključiti, ograničiti ili trajno isključiti pristup instrumentima monetarne politike za druge ugovorne strane temeljem načela opreznosti ili na drugi način u skladu s člankom 158. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), HNB primjenjuje tu odluku u odnosu na pristup unutardnevnom kreditu sukladno ugovorima ili propisima HNB-a.

4. Hrvatska narodna banka može odlučiti odgoditi, ograničiti ili okončati sudionikov pristup unutardnevnom kreditu ako se smatra da je sudionik rizik na temelju načela opreznosti. U tim slučajevima Hrvatska narodna banka odmah u pisanom obliku obavješćuje ESB i druge nacionalne središnje banke iz europodručja i povezane nacionalne središnje banke. Kada je prikladno, Upravno vijeće ESB-a odlučuje o jedinstvenoj provedbi usvojenih mjera u svim komponentama sustava TARGET2.

5. Ako Hrvatska narodna banka odluči odgoditi, ograničiti ili okončati pristup druge ugovorne strane monetarne politike Eurosustava unutardnevnom kreditu u skladu sa stavkom 4. ovog članka, takva odluka ne proizvodi učinak dok ju ne odobri ESB.

6. Iznimno od stavka 5. ovog članka, u hitnim slučajevima, Hrvatska narodna banka može odgoditi pristup druge ugovorne strane monetarne politike Eurosustava unutardnevnom kreditu s trenutnim učinkom. U tim slučajevima Hrvatska narodna banka odmah u pisanom obliku o tome obavješćuje ESB. ESB ima ovlast preinačiti radnje Hrvatske narodne banke. Međutim, ako ESB ne pošalje Hrvatskoj narodnoj banci obavijest o takvom preinačenju u roku od deset radnih dana od ESB-ova primitka obavijesti, smatra se da je ESB odobrio radnje Hrvatske narodne banke.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br. 459-2662-090/11-22/BV

Zagreb, 22. studenoga 2022.

Predsjednik Savjeta Hrvatske narodne banke Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić