Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 137/2022 (23.11.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja

HRVATSKA NARODNA BANKA

2065

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O TIPS USLUZI ZA SPOREDNE SUSTAVE KOJI NAMIRUJU INSTANT PLAĆANJA

Članak 1.

1. U Odluci o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja (»Narodne novine«, br. 119/2021.) u članku 1. mijenja se stavak 1. tako da glasi:

»Hrvatska narodna banka ovom Odlukom prenosi Smjernicu Europske središnje banke ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) kako je posljednji put mijenjana Smjernicom Europske središnje banke ESB/2022/20 od 22. travnja 2022. (Smjernica ESB-a za sustav TARGET2).«.

2. Stavak 4. mijenja se tako da glasi:

»4. Ova Odluka i njezini dodaci zajedno s Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima odobravanja i povrata unutardnevnoga kredita, Odlukom o uvjetima odobravanja i povrata kredita dobivenog uz autokolateralizaciju, Odlukom o postupcima namire za sporedne sustave te Odlukom o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa i njezinim dodacima, čine Pravila rada sustava TARGET2-HR.«.

3. Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»5. Ova Odluka odražava promjenu svojstva Hrvatske narodne banke koja od dana uvođenja eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku postaje nacionalna središnja banka države članice čija je valuta euro.«.

Članak 2.

U članku 4. mijenja se stavak 3. tako da glasi:

»3. TIPS tehnički račun sporednog sustava smije tijekom dana imati isključivo stanje nula ili pozitivno, a preko noći može održavati pozitivno stanje. Prekonoćno stanje na računu remunerira se po kamatnoj stopi na novčani depozit kod Eurosustava.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječ »rabi« zamjenjuje se riječju »koristi«.

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br. 459-2661-090/11-22/BV

Zagreb, 22. studenoga 2022.

Predsjednik Savjeta Hrvatske narodne banke Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić