Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 137/2022 (23.11.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR

HRVATSKA NARODNA BANKA

2063

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA ZA OTVARANJE I FUNKCIONIRANJE TIPS NAMJENSKOGA NOVČANOG RAČUNA (TIPS DCA) U SUSTAVU TARGET2-HR

Članak 1.

1. U Odluci o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR (»Narodne novine«, br. 102/2018., 110/2019. i 119/2021.) u članku 1. mijenja se stavak 1. tako da glasi:

»Hrvatska narodna banka ovom Odlukom prenosi Smjernicu Europske središnje banke ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) kako je posljednji put mijenjana Smjernicom Europske središnje banke ESB/2022/20 od 22. travnja 2022. (Smjernica ESB-a za sustav TARGET2).«.

2. Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»3. Ova Odluka odražava promjenu svojstva Hrvatske narodne banke koja od dana uvođenja eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku postaje nacionalna središnja banka države članice čija je valuta euro.«.

Članak 2.

U članku 2. mijenja se stavak 6. tako da glasi:

»6. Ova Odluka i njezini dodaci zajedno s Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima odobravanja i povrata unutardnevnoga kredita, Odlukom o uvjetima odobravanja i povrata kredita dobivenog uz autokolateralizaciju, Odlukom o postupcima namire za sporedne sustave, Odlukom o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja i Odlukom o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa i njezinim dodacima, čine Pravila rada sustava TARGET2-HR.«.

Članak 3.

1. U članku 3. točki 35) podtočki (d) iza riječi »njegovih dugova« dodaju se riječi: »ili ispunjavanja njegovih obveza koje proistječu iz unutardnevnog kredita.«.

2. U točki 58) briše se točka na kraju rečenice te se dodaje nova točka 59) koja glasi:

»59) »prekonoćni kredit« ili »mogućnost posudbe na kraju dana« je stalno raspoloživa mogućnost koju nudi Eurosustav, a kojom se druge ugovorne strane mogu koristiti za dobivanje prekonoćnih kredita od Eurosustava preko nacionalne središnje banke po prethodno određenoj kamatnoj stopi.«.

Članak 4.

1. U članku 4. stavku 2. ispred točke (a) dodaju se nove točke (a) i (b) koje glase:

»(a) transakcije koje izravno proistječu ili su učinjene u vezi s operacijama monetarne politike Eurosustava

(b) namira euro strane deviznih operacija koje uključuju Eurosustav«.

2. U stavku 2. dosadašnja točka (a) postaje točka (c), točka (b) postaje točka (d), točka (c) postaje točka (e), točka (d) postaje točka (f), točka (e) postaje točka (g), točka (f) postaje točka (h), točka (g) postaje točka (i), točka (h) postaje točka (j), točka (i) postaje točka (k), a točka (j) postaje točka (l).

Članak 5.

U članku 12. stavku 4. prvoj rečenici iza riječi »Dodatku IV« dodaju se riječi »ove Odluke«. Riječi »i plaćaju se u valuti navedenoj u tom Dodatku (tj. valuti u kojoj posluje TARGET2)« brišu se.

Članak 6.

1. U članku 15. mijenja se stavak 3. tako da glasi:

»3. Za potrebe izračuna minimalnih pričuva, naknade za prekonoćno stanje i automatsku upotrebu prekonoćnog kredita imatelj TIPS DCA-a mora povezati svoj TIPS DCA sa svojim PM računom u TARGET2-HR koji drži kod Hrvatske narodne banke.«.

2. Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»4. Ako imatelj TIPS DCA-a drži izravno svoje minimalne pričuve, stanje na njegovom TIPS DCA-u na kraju dana zabilježeno u skladu s Dodatkom III. ove Odluke uzima se u obzir za potrebe njegove minimalne pričuve. Ako imatelj TIPS DCA-a drži neizravno svoje minimalne pričuve, njegov TIPS DCA ne može se povezati s PM računom ili drugim računom koji drži njegov posrednik jer ako se minimalne pričuve drže neizravno, računi imatelja TIPS DCA-a ne mogu biti agregirani s računima koje drži posrednik putem kojeg imatelj TIPS DCA-a ispunjava zahtjeve u vezi s minimalnim pričuvama.«.

3. Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. te se mijenja tako da glasi:

»5. TIPS namjenski novčani računi remuneriraju se po 0% ili po kamatnoj stopi na novčani depozit kod Eurosustava, ovisno o tome koja je niža osim ako se upotrebljavaju za držanje sljedećeg:

(a) minimalne pričuve

(b) višak pričuva

(c) državni depoziti kako su definirani u članku 2. točki 5. Smjernice (EU) 2019/671 (ESB/2019/7).

Ako se radi o minimalnim pričuvama, izračun i plaćanje remuneracije držanja minimalnih pričuva uređeno je Uredbom Vijeća (EZ) br. 2531/98[3](Uredba Vijeća (EZ) br. 2531/98 od 23. studenoga 1998. o promjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke (SL L 318, 27. 11. 1998., str. 1)) i Uredbom (EU) 2021/378 Europske središnje banke (ESB/2021/1)[1](Uredba (EU) 2021/378 Europske središnje banke od 22. siječnja 2021. o promjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2021/1) (SL L 73, 3. 3. 2021., str. 1.)) .

Ako se radi o višku pričuva, izračun i plaćanje remuneracije držanja viška pričuva uređeno Odlukom (EU) 2019/1743 (ESB/2019/31)[7](Odluka (EU) 2019/1743 Europske središnje banke od 15. listopada 2019. o remuneraciji držanja viška pričuva i određenih depozita (ESB/2019/31) (SL L 267, 21. 10. 2019., str. 12.)).

Ako se radi o državnim depozitima, remuneracija držanja državnih depozita uređena je odredbama koje se odnose na te državne depozite kako je navedeno u članku 4. Smjernice (EU) 2019/671 (ESB/2019/7)[9](Smjernica (EU) 2019/671 Europske središnje banke od 9. travnja 2019. o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (ESB/2019/7) (SL L 113, 29. 4. 2019., str. 11.)).«.

Članak 7.

1. U članku 18. mijenja se stavak 4. tako da glasi:

»4. Sredstva rezervirana u skladu sa stavkom 3. točkom (b) ovog članka nisu dostupna za namiru naknadnih naloga za plaćanje. Za potrebe članka 15. stavaka 4. i 5. ove Odluke, rezervirana sredstva računaju se u odnosu na ispunjenje minimalnih pričuva i naknade za prekonoćno stanje imatelja TIPS DCA-a.«.

Članak 8.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br. 459-2659-090/11-22/BV

Zagreb, 22. studenoga 2022.

Predsjednik Savjeta Hrvatske narodne banke Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić