Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 137/2022 (23.11.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR

HRVATSKA NARODNA BANKA

2062

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA ZA OTVARANJE I FUNKCIONIRANJE T2S NAMJENSKOGA NOVČANOG RAČUNA (T2S DCA) U SUSTAVU TARGET2-HR

Članak 1.

1. U Odluci o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR (»Narodne novine«, br. 102/2018., 110/2019. i 119/2021) u članku 1. mijenja se stavak 1. tako da glasi:

»Hrvatska narodna banka ovom Odlukom prenosi Smjernicu Europske središnje banke ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) kako je posljednji put mijenjana Smjernicom Europske središnje banke ESB/2022/20 od 22. travnja 2022. (Smjernica ESB-a za sustav TARGET2).«.

2. Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»3. Ova Odluka odražava promjenu svojstva Hrvatske narodne banke koja od dana uvođenja eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku postaje nacionalna središnja banka države članice čija je valuta euro.«.

Članak 2.

U članku 2. mijenja se stavak 6. tako da glasi:

»6. Ova Odluka i njezini dodaci zajedno s Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima odobravanja i povrata unutardnevnoga kredita, Odlukom o uvjetima odobravanja i povrata kredita dobivenog uz autokolateralizaciju, Odlukom o postupcima namire za sporedne sustave, Odlukom o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja i Odlukom o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa i njezinim dodacima, čine Pravila rada sustava TARGET2-HR.«.

Članak 3.

1. U članku 3. u točki 39), podtočki (d), iza riječi »njegovih dugova« dodaju se riječi: »ili ispunjavanja njegovih obveza koje proistječu iz unutardnevnog kredita.«.

2. Iza točke 65) dodaje se točka 66) koja glasi:

»66) »autokolateralizacija« znači unutardnevni kredit koji odobri nacionalna središnja banka (NSB) iz europodručja u novcu središnje banke kada imatelj T2S DCA nema dovoljno sredstava da namiri transakciju s vrijednosnim papirima, pri čemu je takav unutardnevni kredit osiguran vrijednosnim papirima koji su kupljeni (kolateral na toku) ili vrijednosnim papirima koje drži imatelj T2S DCA (kolateral na stanju). Transakcija autokolateralizacije sastoji se od dvije različite transakcije, transakcije za odobrenje autokolateralizacije i transakcije za njezino vraćanje. Može također uključivati treću transakciju za moguće premještanje kolaterala. Za potrebe članka 16. ove Odluke, sve tri transakcije smatraju se prihvaćenima u sustav i smatraju se neopozivim u isto vrijeme u koje i transakcija odobrenja autokolateralizacije.«.

Članak 4.

1. U članku 4. stavku 2. ispred točke (a) dodaju se nove točke (a) i (b) koje glase:

»(a) transakcije koje izravno proistječu ili su učinjene u vezi s operacijama monetarne politike Eurosustava

(b) namira euro strane deviznih operacija koje uključuju Eurosustav.«.

2. U stavku 2. dosadašnja točka (a) postaje točka (c), točka (b) postaje točka (d), točka (c) postaje točka (e), točka (d) postaje točka (f), točka (e) postaje točka (g), točka (f) postaje točka (h), točka (g) postaje točka (i), točka (h) postaje točka (j), točka (i) postaje točka (k), a točka (j) postaje točka (l).

Članak 5.

U članku 9., u prvoj rečenici stavka 2. iza riječi »ove Odluke« brišu se riječi »i plaćaju se u valuti navedenoj u tom Dodatku (tj. valuti u kojoj posluje TARGET2)«.

Članak 6.

U članku 13. iza točke (c) dodaje se nova točka (d) koja glasi:

»novčani prijenosi između T2S DCA-a i T2S DCA-a Hrvatske narodne banke u smislu Odluke o uvjetima odobravanja i povrata kredita dobivenog uz autokolateralizaciju.«.

Članak 7.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O.br. 459-2658-090/11-22/BV

Zagreb, 22. studenoga 2022.

Predsjednik Savjeta Hrvatske narodne banke Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić