Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 137/2022 (23.11.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

HRVATSKA NARODNA BANKA

2061

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA ZA OTVARANJE I FUNKCIONIRANJE PM RAČUNA U SUSTAVU TARGET2-HR

Članak 1.

1. U Odluci o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR (»Narodne novine«, br. 102/2018., 110/2019. i 119/2021.) članak 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Hrvatska narodna banka ovom Odlukom prenosi Smjernicu Europske središnje banke ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) kako je posljednji put mijenjana Smjernicom Europske središnje banke ESB/2022/20 od 22. travnja 2022. (Smjernica ESB-a za sustav TARGET2).«.

2. Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»3. Ova Odluka odražava promjenu svojstva Hrvatske narodne banke koja od dana uvođenja eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku postaje nacionalna središnja banka države članice čija je valuta euro.«.

Članak 2.

1. U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1. Sastavni dio ove Odluke čine:

Dodatak I.: Tehničke specifikacije za obradu naloga za plaćanje

Dodatak II.: Program za naknadu štete u sustavu TARGET2

Dodatak III.: Referentni okvir za mišljenja o sposobnosti i o državi

Dodatak IV.: Postupak neprekinutog poslovanja i postupak pri nepredvidivim događajima

Dodatak V.: Raspored rada

Dodatak VI.: Popis naknada i izdavanje računa

Dodatak VII.: Sporazum o agregiranoj likvidnosti

Dodatak VIII.: Mjerila za pristup i

Dodatak IX: Zahtjevi u pogledu upravljanja informacijskom sigurnosti i upravljanja neprekinutim poslovanjem.«.

2. Stavak 6. mijenja se i glasi:

»6. Ova Odluka i njezini dodaci zajedno s Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima odobravanja i povrata unutardnevnoga kredita, Odlukom o uvjetima odobravanja i povrata kredita dobivenog uz autokolateralizaciju, Odlukom o postupcima namire za sporedne sustave, Odlukom o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja i Odlukom o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa i njezinim dodacima, čine Pravila rada sustava TARGET2-HR.«.

Članak 3.

1. U članku 3. točka 3) mijenja se i glasi:

»3) »dostupna likvidnost« znači pozitivno stanje na PM računu sudionika i, ako je primjenjivo, unutardnevna kreditna linija koju je odobrila Hrvatska narodna banka u odnosu na taj račun, ali koja još nije povučena ili, ako je primjenjivo, koje je umanjeno za iznos obrađenih rezervacija likvidnosti na PM računu.«.

2. Točka 7) mijenja se i glasi:

»7) »grupa« znači:

a) skup kreditnih institucija uključenih u konsolidirane financijske izvještaje matičnog društva, pri čemu je matično društvo obvezno podnijeti konsolidirane financijske izvještaje prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 27 (MRS 27), donesenom na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 1126/2008[1](Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29. 11. 2008., str. 1.).) i koji se sastoji od:

i. matičnog društva i jednog ili više društava kćeri ili

ii. dva ili više društava kćeri matičnog društva, ili

b) skup kreditnih institucija navedenih u točki (a) podtočkama (i) ili (ii) ove definicije, pri čemu matično društvo ne podnosi konsolidirane financijske izvještaje u skladu s MRS-om 27, ali može ispuniti mjerila utvrđena u MRS-u 27 za uključivanje u konsolidirane financijske izvještaje, što provjerava SB imatelja PM računa ili, u slučaju grupe AL, upravljajući NSB ili

c) dvostrana ili višestrana mreža kreditnih institucija koja je:

i. organizirana u okviru propisa koji utvrđuje povezanost kreditnih institucija s tom mrežom ili

ii. za koju su važni samoorganizirani mehanizmi suradnje (promicanje, podrška, zastupanje poslovnih interesa svojih članova) i/ili ekonomska solidarnost, koji nadilaze redovnu suradnju uobičajenu između kreditnih institucija, pri čemu su takva suradnja i solidarnost dopuštene na temelju internih akata kreditnih institucija ili dokumenata o osnivanju kreditnih institucija ili su utvrđene na temelju posebnih sporazuma,

s time da je u svakom od slučajeva iz ove točke (c) potrebno da Upravno vijeće ESB-a prizna mrežu kao grupu u smislu te definicije«.

3. Točka 14) mijenja se i glasi:

»14) »kamatna stopa na prekonoćni kredit« ili »kamatna stopa na mogućnost posudbe na kraju dana« je kamatna stopa koja se primjenjuje na prekonoćni kredit«.

4. Točka 20) mijenja se i glasi:

»20) »prekonoćni kredit« ili »mogućnost posudbe na kraju dana« je stalno raspoloživa mogućnost koju nudi Eurosustav, a kojom se druge ugovorne strane mogu koristiti za dobivanje prekonoćnih kredita od Eurosustava preko nacionalne središnje banke po prethodno određenoj kamatnoj stopi, uz uvjet da imaju dovoljno prihvatljive imovine kao kolaterala«.

5. U točki 51) podtočki d) iza riječi »dugova« dodaju se riječi »ili ispunjavanja njegovih obveza koje proistječu iz unutardnevnog kredita«.

6. U točki 54) iza riječi »za plaćanje sporednog sustava« dodaju se riječi »; može se također upotrebljavati od strane Hrvatske narodne banke za namiru novčanih operacija koje se odnose na polaganja i povlačenja novčanih iznosa«.

7. Iza točke 76) dodaju se točke 77) – 87) koje glase:

»77) »sporazum AL« znači višestrani sporazum o agregiranoj likvidnosti sklopljen između članova grupe AL i njihovih AL nacionalnih središnjih banaka, za potrebe načina AL

78) »grupa AL« znači grupa sastavljena od članova grupe AL koji upotrebljavaju način AL

79) »voditelj grupe AL« znači član grupe AL kojeg su imenovali drugi članovi grupe AL da upravlja dostupnom likvidnošću unutar grupe AL za vrijeme radnog dana

80) »član grupe AL« znači imatelj PM računa koji je sklopio sporazum AL

81) »način AL« znači agregiranje dostupne likvidnosti na PM računima

82) »AL NSB« znači NSB iz europodručja koji je stranka sporazuma AL i koji djeluje kao druga ugovorna strana za članove grupe AL koji sudjeluju u njegovoj komponenti sustava TARGET2

83) »nalog za prijenos likvidnosti« znači nalog za plaćanje čija je glavna svrha prijenos likvidnosti između različitih računa istog sudionika ili unutar grupe CAI ili grupe AL

84) »upravljajući NSB« znači AL NSB komponente sustava TARGET2 u kojoj sudjeluje voditelj grupe AL

85) »razlog za provođenje ovrhe« znači u odnosu na člana grupe AL:

(a) svaki slučaj neispunjavanja obveza naveden u članku 34. stavku 1. ove Odluke

(b) svaki drugi slučaj neispunjavanja obveza ili događaj naveden u članku 34. stavku 2. ove Odluke u vezi s kojim je Hrvatska narodna banka, uzimajući u obzir ozbiljnost događaja neispunjavanja obveza ili događaja, odlučila da treba izvršiti prijeboj tražbina u skladu s člankom 36. stavkom 4. ove Odluke

(c) svaka odluka o odgodi ili okončanju pristupa unutardnevnom kreditu

86) »unutardnevni kredit« znači kredit odobren za razdoblje kraće od jednoga radnog dana

87) »domaći račun« znači račun otvoren izvan PM-a od strane Hrvatske narodne banke za kreditnu instituciju osnovanu u Uniji ili EGP-u.«.

Članak 4.

1. U članku 4. stavku 2. ispred točke (a) dodaju se nove točke (a) i (b) koje glase:

»(a) transakcije koje izravno proistječu ili su učinjene u vezi s operacijama monetarne politike Eurosustava

(b) namira euro strane deviznih operacija koje uključuju Eurosustav.«

2. Dosadašnja točka (a) postaje točka (c); točka (b) postaje točka (d); točka (c) postaje točka (e); točka (d) postaje točka (f), točka (e) postaje točka (g); točka (f) postaje točka (h); točka (g) postaje točka (i); točka (h) postaje točka (j); točka (i) postaje točka (k).

Članak 5.

U članku 11. stavku 2. brišu se sljedeće riječi: »u valuti navedenoj u tom Dodatku (tj. valuti u kojoj posluje sustav TARGET2).«.

Članak 6.

1. Članak 13. stavak 3. stavak 3. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

»3. Sredstva na PM računima i njihovim podračunima remuneriraju se po 0% ili po kamatnoj stopi na novčani depozit kod Eurosustava, ovisno o tome koja je niža osim ako se upotrebljavaju za držanje sljedećeg:

(a) minimalne pričuve

(b) višak pričuva

(c) državni depoziti kako su definirani u članku 2. točki 5. Smjernice (EU) 2019/671 (ESB/2019/7).

Ako se radi o minimalnim pričuvama, izračun i plaćanje remuneracije držanja minimalnih pričuva uređeno je Uredbom Vijeća (EZ) br. 2531/98[2](Uredba Vijeća (EZ) br. 2531/98 od 23. studenoga 1998. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke (SL L 318, 27. 11. 1998., str. 1.)) i Uredbom (EU) 2021/378 Europske središnje banke (ESB/2021/1)[6](Uredba (EU) 2021/378 Europske središnje banke od 22. siječnja 2021. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2021/1) (SL L 73, 3. 3. 2021., str. 1.)) .

Ako se radi o višku pričuva, izračun i plaćanje remuneracije držanja viška pričuva uređeno je Odlukom (EU) 2019/1743 (ESB/2019/31)[8](Odluka (EU) 2019/1743 Europske središnje banke od 15. listopada 2019. o remuneraciji držanja viška pričuva i određenih depozita (ESB/2019/31) (SL L 267, 21. 10. 2019., str. 12.)).

Ako se radi o državnim depozitima, remuneracija držanja državnih depozita uređena je odredbama koje se odnose na te državne depozite kako je navedeno u članku 4. Smjernice (EU) 2019/671 (ESB/2019/7)[10](Smjernica (EU) 2019/671 Europske središnje banke od 9. travnja 2019. o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (ESB/2019/7) (SL L 113, 29. 4. 2019., str. 11.).).«

2. Iz stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»4. Osim namire naloga za plaćanje u platnom modulu, PM račun može se upotrijebiti za namiru naloga za plaćanje na domaće račune ili s njih, u skladu s pravilima koja utvrdi Hrvatska narodna banka.«.

3. Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 7.

1. U članku 17. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»2. Ograničenja može odrediti samo grupa AL u cijelosti ili mogu biti određena u vezi s grupom AL u cijelosti. Ograničenja neće biti određena u vezi s jednim PM računom člana grupe AL ili od strane članova grupe AL međusobno.«.

2. Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., stavak 3. postaje stavak 4., stavak 4. postaje stavak 5., a stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 8.

1. U članku 18. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Voditelj grupe AL može rezervirati likvidnost samo za grupu AL u cijelosti. Likvidnost neće biti rezervirana za pojedinačne račune unutar grupe AL.«.

2. Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., stavak 3. postaje stavak 4., stavak 4. postaje stavak 5., stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 9.

U članku 23. stavku 4. iza riječi »Na zahtjev platitelja Hrvatska narodna banka« dodaju se riječi »ili u slučaju grupe AL, središnja banka voditelja AL«.

Članak 10.

U članku 25. iza riječi »(način CAI)« dodaju se riječi »i način agregirane likvidnosti (način AL).«.

Članak 11.

1. U članku 26. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»4. Grupa CAI može također uključivati PM račune koji su uključeni u grupu AL. U tom slučaju svi PM računi grupe AL čine dio grupe CAI.

5. Kada dva ili više PM računa čine dio grupe AL i istodobno grupe CAI (koja obuhvaća dodatne PM račune), pravila primjenjiva na grupu AL imaju prednost u vezi s odnosom unutar grupe AL.«.

2. Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»6. Grupa CAI, koja uključuje PM račune grupe AL, može imenovati voditelja grupe CAI koji je različit od voditelja grupe AL.

7. Postupak ishođenja odobrenja za upotrebu načina AL, utvrđen u članku 26.a stavcima 4. i 5. ove Odluke primjenjuje se na odgovarajući način na postupak za ishođenje odobrenja za upotrebu načina CAI. Voditelj grupe CAI ne šalje upravljajućem NSB-u potpisani sporazum o načinu CAI.«.

Članak 12.

Iza članka 26. dodaju se novi članci 26.a, 26.b i 26.c koji glase:

»Članak 26.a

Način agregirane likvidnosti

1. Način AL mogu upotrebljavati:

(a) kreditna institucija i/ili njezine podružnice (bez obzira na to sudjeluju li ti subjekti u istoj komponenti sustava TARGET2), pod uvjetom da odnosni subjekti imaju poslovni nastan u europodručju i imaju nekoliko PM računa identificiranih različitim BIC-evima

(b) podružnice s poslovnim nastanom u europodručju (bez obzira na to sudjeluju li te podružnice u istoj komponenti sustava TARGET2) kreditne institucije s poslovnim nastanom izvan europodručja, pod uvjetom da te podružnice imaju nekoliko PM računa identificiranih različitim BIC-evima ili

(c) dvije ili više kreditnih institucija iz točke (a) ovog stavka i/ili podružnice iz točke (b) ovog stavka koje pripadaju istoj grupi.

U svakom slučaju iz točaka od (a) do (c) ovog stavka odnosni subjekti također moraju imati pristup unutardnevnom kreditu kod odnosnog NSB-a europodručja.

2. Prema načinu AL u svrhu provjere je li nalog za plaćanje dostatno pokriven agregira se dostupna likvidnost na svim PM računima članova grupe AL. Neovisno o navedenom, dvostrani odnos PM računa između člana grupe AL i njegovog AL NSB-a i dalje će biti uređen pravilima relevantne komponente sustava TARGET2, uz izmjene utvrđene u sporazumu AL. Unutardnevni kredit odobren bilo kojem članu grupe AL na njegov PM račun može se pokriti dostupnom likvidnošću na drugim PM računima koje ima taj član grupe AL ili PM računima koje imaju drugi članovi grupe AL kod istog ili bilo kojeg drugog AL NSB-a.

3. Radi upotrebe načina AL jedan ili više imatelja PM računa koji udovoljava mjerilima u stavku 1. sklapa sporazum AL s Hrvatskom narodnom bankom i, ako je to primjenjivo, drugim središnjim bankama komponenti sustava TARGET2 u kojima sudjeluju ostali članovi grupe AL. Imatelj PM računa može sklopiti samo jedan sporazum AL u vezi s određenim PM računom. Sporazum AL mora biti u skladu s relevantnim obrascem u Dodatku VII. ovoj Odluci.

4. Svaka grupa AL određuje voditelja grupe AL. U slučaju da se grupa AL sastoji od samo jednog imatelja PM računa, taj imatelj PM računa djeluje kao voditelj grupe AL. Voditelj grupe AL obraća se upravljajućem NSB-u pisanim zahtjevom za upotrebu načina AL (koji sadrži obrasce za prikupljanje statičnih podataka koje je pripremila Hrvatska narodna banka), zajedno s potpisanim sporazumom AL na temelju obrasca koji je pripremio upravljajući NSB. Ostali članovi grupe AL dostavljaju svoje pisane zahtjeve (koji sadrže obrasce za prikupljanje statičnih podataka koje je pripremila Hrvatska narodna banka) njihovim odnosnim AL nacionalnim središnjim bankama. Upravljajući NSB može zahtijevati dodatne informacije ili dokumente koje smatra potrebnima za odluku o zahtjevu. Povrh toga, upravljajući NSB, prema sporazumu s drugim AL nacionalnim središnjim bankama, može zahtijevati uvrštavanje bilo koje druge odredbe u sporazum AL koju smatra prikladnom za osiguravanje pravilnog i pravodobnog ispunjavanja bilo koje sadašnje i/ili buduće obveze svih članova grupe AL prema bilo kojem AL NSB-u.

5. Upravljajući NSB provjerava ispunjavaju li podnositelji prijave zahtjeve za stvaranje grupe AL i je li sporazum AL propisno potpisan. U tu svrhu upravljajući NSB može se povezati s drugim AL nacionalnim središnjim bankama. Odluka upravljajućeg NSB-a priopćava se u pisanom obliku voditelju grupe AL u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva iz stavka 4. od strane upravljajućeg NSB-a, ili, ako upravljajući NSB zahtijeva dodatne informacije, u roku od mjesec dana od primitka tih informacija od strane upravljajućeg NSB-a. Odluka o odbijanju mora sadržavati razloge za odbijanje.

6. Članovi grupe AL automatski imaju pristup načinu CAI.

7. Pristup informacijama i svim interaktivnim mjerama kontrole unutar grupe AL odvija se preko ICM-a.

Članak 26.b

Posebno založno pravo Hrvatske narodne banke na tražbinama prema članovima grupe AL

1. Sadašnje i buduće tražbine Hrvatske narodne banke koje potječu iz pravnog odnosa između članova grupe AL i Hrvatske narodne banke, a koje su financijski osigurane posebnim založnim pravom u skladu s člankom 36. stavcima 1., 2. i 3. ove Odluke, uključuju tražbine Hrvatske narodne banke prema tom članu grupe AL koje potječu na temelju sporazuma AL koji su sklopile obje strane.

2. Ne dovodeći u pitanje sporazum AL, takvo posebno založno pravo ne sprječava imatelja PM računa da upotrijebi sredstva na PM računu za vrijeme radnog dana.

Članak 26.c

Prijeboj tražbina prema članovima grupe AL

Nakon nastupa razloga za provođenje ovrhe svaka tražbina Hrvatske narodne banke prema tom članu grupe AL automatski i odmah dospijeva i podliježe članku 36. stavcima 4. i 5. ove Odluke.«.

Članak 13.

U članku 34. stavku 2. iza točke (e) dodaje se nova točka (f) koja glasi:

»(f) Hrvatska narodna banka odgodi ili okonča pristup imatelja PM računa unutardnevnom kreditu u skladu s Odlukom o uvjetima odobravanja i povrata unutardnevnog kredita.«.

Članak 14.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br. 459-2657-090/11-22/BV

Zagreb, 22. studenoga 2022.

Predsjednik Savjeta Hrvatske narodne banke Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić