Baza je ažurirana 23.02.2024. 

zaključno sa NN 19/24

NN 137/2022 (23.11.2022.), Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2054

Na temelju članka 142. točke 9. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 56/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I IZGLEDU ISKAZNICE ZRAKOPLOVNOG INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja očevidnika obavljenih inspekcijskih nadzora, obrazac iskaznice zrakoplovnog inspektora (u daljnjem tekstu: iskaznica), način izdavanja, uporabe, zamjene i vraćanja iskaznice, te način vođenja evidencije o izdanim, izgubljenim, vraćenim, oduzetim i zamijenjenim iskaznicama.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Očevidnik iz članka 1. ovoga Pravilnika vodi se o svakom obavljenom inspekcijskom nadzoru i vodi se u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-očevidnik).

(2) Zrakoplovni inspektor (team leader) koji je obavio inspekcijski nadzor dužan je u e-očevidnik upisati podatke o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama.

Članak 4.

E-očevidnik sadrži podatke o:

a) klasi, urudžbenom broju zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru

b) nazivu subjekta nad kojim je obavljen nadzor

c) zrakoplovnom inspektoru/inspektorima koji su obavili nadzor

d) datumu obavljenog inspekcijskog nadzora

e) utvrđene nepravilnosti i odredbi propisa kojem je to protivno

f) izrečenim mjerama

g) datumu pokretanja upravnog spora i ishodu upravnog spora

h) pokrenutom kaznenom ili prekršajnom postupku i

i) prekršajnopravnim ili kaznenopravnim sankcijama.

Članak 5.

(1) Zrakoplovni inspektor ima identifikacijsku iskaznicu kojom se dokazuje njegovo službeno svojstvo.

(2) Osoba koja posjeduje iskaznicu ovlaštena je u okviru svojih ovlaštenja obavljati zadaće zrakoplovnog inspektora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Iskaznicu izdaje Agencija, a potpisuje direktor Agencije.

(4) Iskaznica se smije upotrebljavati samo u svrhu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u okviru stečenih ovlasti, a svaka zlouporaba iskaznice povlači odgovornost u skladu s posebnim propisima.

(5) Zrakoplovni inspektor koji posjeduje iskaznicu ovlašten je:

a) neometanog i neograničenog pristupa i pregleda zrakoplova, zrakoplovne komponente, aerodroma i objekata, sredstava i opreme za sigurnost zračnog prometa, poslovnog prostora, isprava, knjiga, evidencija i druge dokumentacije koje mu omogućavaju da utvrdi obavljaju li se poslovi nadziranih fizičkih i pravnih osoba na propisan način,

b) saslušati pojedine osobe u upravnom postupku, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba i

c) zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave, ako mu se prilikom provođenja inspekcijskog nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje

d) poduzimati druge radnje propisane Zakonom o zračnom prometu, Zakonom o sustavu državne uprave i EU propisima u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Članak 6.

(1) Iskaznica je izrađena tehnikom zaštitnog tiska na papiru svijetlo plave boje, pravokutnog oblika, dimenzija 85x54 mm.

(2) Obrazac iskaznice sadrži tekst na hrvatskom i engleskom jeziku.

(3) Obrazac iskaznice tiskan je u Dodatku I. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

(1) Zrakoplovni inspektor koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, osim u slučajevima iz članka 8. ovoga Pravilnika, dužan je o tome odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana saznanja za nestanak iskaznice, pisano obavijestiti neposredno nadređenog rukovoditelja Agencije.

(2) Nova iskaznica izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice snosi zrakoplovni inspektor koji je iskaznicu izgubio ili na drugi način ostao bez iskaznice.

Članak 8.

(1) Zrakoplovni inspektor mora vratiti iskaznicu u sljedećim slučajevima:

a) prestanka ugovora o radu na radnom mjestu zrakoplovnog inspektora

b) ako mu je prestao radni odnos ili

c) privremenog udaljenja s radnog mjesta zrakoplovnog inspektora radi teške povrede radne obveze.

(2) Iskaznica se vraća osobi koju je na to ovlastio direktor Agencije. Ta osoba je dužna uništiti vraćenu iskaznicu.

(3) Zrakoplovnom inspektoru može se privremeno oduzeti iskaznica ako je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga, a vezano uz obavljanje poslova zrakoplovnog inspektora, o čemu odluku donosi direktor Agencije.

Članak 9.

(1) Evidenciju o izdanim, izgubljenim, vraćenim, oduzetim i zamijenjenim iskaznicama vodi osoba koju je na to ovlastio direktor Agencije.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće rubrike: ime i prezime zrakoplovnog inspektora kojem je izdana iskaznica, evidencijski broj iskaznice, datum izdavanja, datum gubitka, datum vraćanja, datum oduzimanja, datum zamjene, potpis zrakoplovnog inspektora te odjeljak za napomene.

Članak 10.

Iskaznice zrakoplovnog inspektora izdane na temelju Pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora (»Narodne novine«, br. 84/10 i 14/13) ostaju na snazi.

Članak 11.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora (»Narodne novine«, br. 84/10 i 14/13).

(2) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-03/22-02/4

Urbroj: 530-07-1-1-22-2

Zagreb, 9. studenoga 2022.

Ministar Oleg Butković, v. r.

DODATAK I.

 

 

 

Copyright © Ante Borić